TUKI ENGLISH-SWAHILI DICTIONARY
KAMUSI YA  KIINGEREZA-KISWAHILI

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

S,s n 1 herufi ya kumi na tisa katika alfabeti ya Kiingereza. 2 (pl) (suffix) ishara ya wingi k.m. boy-boys. 3 (tense suffix) nafsi ya tatu katika umoja/ishara ya hali ya mazoea k.m. she plays anacheza. 4 (possessive suffix) ishara ya kumiliki k.m. children's room chumba cha watoto. 5 (colloq - short form of) is, he's here yuko hapa she's gone ameondoka let's go twende.

sabbatarian n 1 Msabato anayefuata sana sheria ya Jumamosi. 2 msabato; usabato. sabbath n 1 Sabato; siku ya saba ya juma (kuanzia Ijumaa jioni hadi Jumamosi jioni). break the sabbath vunja sabato keep the sabbath adhimisha sabato. sabbatical adj 1 -a sabato. 2 sabbatical leave (of University teacher) likizo ya kunoa ubongo.

saber n see sabre.

sable n 1 mbelele: mnyama mdogo mwenye ngozi ya thamani; ngozi ya mnyama huyo. 2 ~ antelope n palahala adj (liter) -eusi; -enye huzuni.

sabot n mtalawanda, magongo. sabotage n hujuma. vt hujumu. saboteur n mhujumu.

sabre (US saber) n kitara a ~ cut kukata kwa kitara; kovu. ~ -rattling n vitisho vya kijeshi. ~ -toothed adj -enye meno (hasa mawili) yanayofanana na kitara. vt shambulia/ jeruhi kwa kitara.

sac n 1 kifuko (cha maji au ute katika mwili wa mwanadamu/mnyama/ mmea). 2 uvimbe wa ngozi nyembamba (ya ndani ya mwili). ~cate adj 1 -a kifuko, kama kifuko. 2 -a ndani ya kifuko.

saccharin n sakrani; unga mtamu.

saccharine adj -a kama sukari; tamu sana; tamu mno; -a sakrani.

sacerdotal adj -a kikasisi; -a kichungaji. sacerdotism n mfumo wa serikali ambamo makasisi wana madaraka makubwa.

sachet n 1 kikoba chenye uturi. 2 pakiti sad

ya uturi. 3 uturi, uvumba (wa nguo).

sack1 n gunia, mfuko. ~ race n mashindano ya kukimbia katika magunia. ~ cloth n nguo ya gunia. ~ cloth and ashes kujutia kosa, majuto; matanga, kilio; gauni fupi na pana.

sack2 n The ~amri ya kufukuza kazi. give somebody/get the ~ (colloq) fukuza mtu kazi, fukuza; fukuzwa kazi. vt fukuza kazi.

sack3 vt (of a victorius army) teka nyara, nyang'anya, pora. n the ~ kupora mali katika mji uliotekwa.

sack4 n (sl) kitanda hit the ~ (US) enda kulala.

sacrament n sakaramenti (k.m. Ekaristi Takatifu; Ushirika Mtakatifu). the Blessed/Holy S~ Komunyo Takatifu, Ekaristi. ~ al adj -a kisakramenti, -a Fumbo Takatifu.

sacred adj 1 -a Mungu; -takatifu. 2 -a dhati a ~ promise ahadi ya dhati 3 tukufu, -a heshima sana; -kuu. ~ cow n (colloq) kitu cha kutukuzwa/ kuheshimika. ~ly adv. ~ ness n.

sacrifice n 1 sadaka; dhabihu; kafara; kitu kitolewacho kwa tambiko. offer an animal as ~ toa mnyama awe kafara. 2 (victim) mhanga, dhabihu make a~ jitoa mhanga. vt,vi 1 ~ (something)(to) dhabihu, toa sadaka/kafara. 2 toa/tolea kitu makusudi; jitolea mhanga. sacrificial adj -a sadaka/tambiko/mhanga.

sacrilege n kufuru; jambo au tendo la kumchukiza Mungu; matumizi mabaya ya kitu kilicho wakfu. sacrilegious adj -a kufuru.

sacristan n (RC Church) mtunzaji wa vifaa vya Kanisa. sacristy n (RC Church) sakristi: chumba cha kuvalia padre/kuhifadhia vyombo na nguo za kanisa.

sacrosanct adj 1 -takatifu sana, -tukufu; -lindwa kwa madhara yote (kwa sababu ya utakatifu). 2 (fig) -sioingilika.

sad adj 1 -a huzuni; -a kusikitisha; -enye majonzi; sio na furaha look ~ onekana -enye huzuni make

saddle

somebody ~ huzunisha. 2 -a aibu, -a kashfa. ~ly adv. ~ ness n. ~den vt,vi huzunisha; huzunika; sikitisha; sikitika; tia uchungu.

saddle n 1 tandiko (la farasi, punda, n.k.); shogi. be in the ~ wa juu ya farasi; (fig) wa madarakani. ~ -sore n jeraha la horji. ~ of mutton/venison n pande la nyama ya mgongo iliyoshikana na mbavu. 2 kiti (cha baiskeli, trekta n.k.). 3 safu au milima iliyoinuka mwanzoni na mwishoni. vt 1 weka tandiko (juu ya farasi). 2 ~ somebody with pa mtu jukumu kubwa; twisha mtu madaraka/mzigo n.k.. ~ bag n 1 shogi, horji. 2 mfuko wa vyombo vya kutengenezea baiskeli. ~r n fundi/mshonaji matandiko ya farasi/punda. n 1 vitu vilivyotengenezwa na mshonaji matandiko ya farasi; ushonaji wa matandiko ya farasi.

sadhu n mtawa wa Kihindu.

sadism n 1 kupenda ukatili; unyama; utesaji. 2 kupata furaha/raha ya kimapenzi/kujamiiana kwa kufanya ukatili kwa mwenzio (wa jinsi nyingine). sadist n mtu katili; mpenda ukatili; mtesaji. sadistic adj -a ukatili; -penda ukatili; -tesaji.

sadomasochism n kupenda ukatili na mateso. sadomasochist n mtu afanyaye hivyo.

sae n (abbr). 1 bahasha yenye anuani tayari. 2 bahasha yenye anuani na stampu tayari.

safari n msafara wa uwindaji/utalii (katika Afrika); safari.

safe1 adj 1 ~ (from) -a salama, salama; -siodhuriwa au kuharibiwa. ~ and sound salama salimini travel at a ~ speed -enda kwa mwendo usio wa hatari. 2 -angalifu, -enye hadhari a ~ statesman mtawala mwadilifu. be on the ~ side chukua hadhari sana. 3 (certain) yakini, hakika, bila shaka, -sio na mashaka. ~ conduct n hati, cheti cha usalama; kibali (cha kusafiri/kupita).

sail

~ guard n kinga; ulinzi. vt ~ guard (against) linda; hifadhi; kinga ~ guard oneself jilinda, jikinga. ~ -keeping n ulinzi. ~seat n kiti cha uhakika. ~ sex n kujamiiana salama ambapo wahusika wanajikinga na baa la ukimwi na magonjwa ya ngono/zinaa. ~ly adv salama; kwa salama I'll see you ~ ly home nitakusindikiza (kwa usalama) nyumbani. ~ ness n.

safe2 n 1 sefu. 2 kabati ya chakula. ~ deposit n nyumba ya sefu ya kuhifadhia vitu vya thamani.~ ty n usalama ~ ty first usalama kwanza ~ ty -belt n mkanda wa usalama. ~ ty curtain n pazia la usalama. ~ty-glass n kioo kisichopasuka vipande. ~ ty -lamp n kurunzi ya migodini, kurunzi. ~ ty-match n kiberiti. ~ ty-pin n pini. ~ ty-razor n wembe. ~ ty-valve n vali ya usalama. (fig) sit on the ~ ty-valve n fuata siasa ya ukandamizaji. n ~ty bolt/ catch/lock n kinga.

saffron n 1 zafarani. 2 rangi ya manjano adj -a zafarani; -enye rangi ya manjano. vt paka zarafani.

sag vi 1 inama; zama; bonyea. 2 legea, nyong'onyea n kubonyea, kulegea.

saga n (Norwegian) 1 ngano. 2 hadithi ndefu, au msururu wa vituko. 3 (colloq) maelezo marefu ya tukio fulani.

sage n mtu mwenye hekima adj -a hekima, -a busara nyingi. sagacious adj -a busara; -a akili, hodari. ~ly adv. sagacity n busara, akili.

Sagittarius n Mshale: alama ya tisa ya zodiak.

sago n sago: moyo wa mti kama mtende; wanga wa moyo wa mtende utumikao kwenye chakula.

sahib n (India) bwana; mheshimiwa.

said 1 pp of say. 2 attrib adj (leg) -liotajwa.

sail n 1 tanga. under ~ ikitumia matanga yote. set ~ anza safari. take in ~ punguza tanga, vyombo

saint

(jahazi mashua n.k.) vya matanga; (fig) punguza midadi/nguvu. 2 safari ya chombo cha matanga. ~ -arm n mkono (wa kinu cha upepo). ~ -boat n mashua ya matanga. ~ -cloth n marudufu. 3 meli. 4 safari ya burdani melini. 5 (of wind mill) mabawa/ mapanga (ya kinu cha upepo). vi,vt 1 endesha kwa tanga; endesha (merikebu, meli, chombo). 2 safiri (merikebuni, chomboni); pita baharini. ~ close to the wind enda joshi; (fig) karibia kuvunja/kupinda sheria; (start on a voyage) tweka, funga safari chomboni. 3 mudu kuendesha chombo chenye tanga. 4 paa/elea polepole angani. ~ing-master n nahodha. ~ing- ship n merikebu ya matanga. ~ing vessel n chombo cha matanga. ~ in anza, fanya jambo kwa bidii. ~ into somebody karipia, shambulia. ~er n chombo (mashua) cha matanga a fast ~er mashua iendayo kasi sana. ~or n 1 baharia; mwanamaji. 2 a good/bad ~or mtu asiye/anaye chafukwa na tumbo kiasi/sana awapo chomboni. ~or-suit n vazi la mtoto linalofanana na la mwanamaji.

saint n 1 walii, sufii. 2 mtakatifu. All ~s Day Sikukuu ya Watakatifu Wote. 3 mtu mwema sana. ~ed adj -liotangazwa kuwa takatifu, -lioheshimiwa kama takatifu. ~ hood n utakatifu, usufii. ~ -like adj kama mtakatifu. ~liness n utakatifu. ~ly adj -takatifu, kama takatifu. ~ Vitu's dance n kasoro katika neva.

saith (old form) = says.

sake n for the ~ of somebody/ something; for somebody's/ something's ~ kwa ajili ya for my ~ kwa ajili yangu talk for talking's ~ piga soga tu. for goodness/God's ~ (exclamation) tafadhali sana/juu ya tafadhali.

salaam n salamu. vi salimu.

salacious adj (of speech books, pictures etc) chafu, pujufu; -a kutia ashiki. ~ly adv. ~ ness n. salacity n.

sallow

salad n 1 saladi; kachumbari. ~ days n wakati wa ujana (wa kutojua mambo). ~ dressing n kiungo (cha rojorojo) cha saladi. ~ oil n mafuta ya kutia kwenye kachumbari. 2 fruit ~ n saladi ya matunda, fruti.

salamander n 1 salamanda: namna ya mjusi ambaye zamani alisadikiwa kwamba anaweza kuishi motoni.

salami n salami: soseji ya Kitaliano.

salary n mshahara. salaried adj -enye mshahara salaried posts vyeo vinavyopewa mshahara.

sale n 1 kuuza; kuchuuza. (up) for ~ inauzwa. on ~ (of goods in shops etc.) inauzwa. on ~ or return zisiouzwa zirudishwe. bill of ~ n waraka wa kiwakilishi. a ~s clerk n muuzaji, mhudumu dukani. ~ department n idara ya mauzo. ~s resistance n kusita kununua. ~s talk (colloq); ~s chat n maneno ya kuvutia mnunuzi. 2 mauzo, uuzaji. on ~ -a kuuzwa. it is not for ~ haiuzwi. cash ~ n kuuza taslimu. ~ of goods uuzaji wa bidhaa. ~ of credit kuuza kwa muamana.~s tax n kodi ya mauzo. 3 seli: mauzo yaliyopunguzwa bei. 4 (auction) mnada. put up for ~ toa kwa mnada. (compounds) ~s/girl/lady/woman/man mwuzaji ~s room chumba cha kunadia. ~sman ship n ujuzi wa uuzaji. ~ able/salable adj -a kuuzika.

salient adj 1 -a ku(ji)tokeza. 2 muhimu, -a maana, kubwa n ~ angle pembe ijitokezayo mbele (kuwapangua maadui). saliency n.

saline adj -a chumvi, -a munyu a ~ solution myeyusho wa chumvi na maji. n ziwa/chemchemi/machimbo ya chumvi/munyu. salinity n uchumvi, umunyu.

saliva n mate, ute, udende, uderere. ~ry adj -a mate. ~ry glands n matezi ya mate. ~te vi tokwa mate. ~ tion n.

sallow adj (of skin) -a rangi ya manjano. vt,vi geuza au geuka

sally

manjano.

sally n 1 shambulio, tukio, tokeo la ghafla (kutoka boma lililozingiwa na adui). 2 mzaha, masihara (agh. ya kumdhihaki mtu). vi tokea; shambulia ghafla nje ya boma linalozingiwa. ~ out/forth tembea; enda safarini.

salmon n samoni; samaki mkubwa mwenye mnofu mwekundu.

salon n 1 sebule/chumba cha mapokezi chenye kuvutia ~ music muziki laini (upigwao sebuleni). 2 the ~ n maonyesho ya mwaka ya wachoraji katika mji wa Ufaransa. 3 mkusanyiko wa watu sebuleni mwa mtu mashuhuri. 4 mahali panapotoa huduma zinazohusiana na mitindo.

saloon n 1 sebule kubwa, chumba kikubwa cha shughuli fulani hair dressing ~ chumba cha kunyolea/ kutengenezea/kukatia nywele. 2 chumba cha kulia melini/garini. 3 (US) baa; kilabu ~ keeper mlinzi wa baa. 4 ~ (car) gari ndogo.

salt n 1 chumvi, munyu. not/hardly worth one's ~siostahili mshahara. take somebody/something with a grain/pinch of ~ amini nusunusu; -wa na shaka kuhusu... the ~ of the earth watu wema/wenye haki. rub ~ into the wound tia chumvi/tonesha donda. 2 (chem) mchanganyiko wa metali na asidi. 3 a ~/ an old ~ baharia stadi. 4 haluli, (sl) kasi sana. 5 (fig) kikolezo. 6 (compounds) ~-cellar/ shaker n kidau cha chumvi. ~-lick n mwamba wa chumvi (kwa wanyama kuulamba). ~ -marsh n matope ya chumvi. ~-mine n mgodi wa chumvi. ~-pan n shimo la chumvi. ~ water n maji ya chumvi. ~ -water adj -a bahari ~-water fish samaki wa baharini. ~ works n kiwanda cha chumvi. vt tia chumvi, koleza kwa chumvi. ~ something down hifadhi kwa chumvi. ~ away (colloq) weka (agh fedha) akiba adj -enye chumvi, -a chumvi; -lioungwa chumvi. ~-free; ~ less adj isiyo

same

na/bila chumvi. ~y adj. ~ ish adj. ~ iness n.

saltpetre (US saltpeter) n shura.

salubrious adj (of climate) -a kuleta

afya; -a kutia uzima, -enye uhai. salubrity n.

salutary adj -a kufaa/kuburudisha mwili; -a kutia afya; -ema; -zuri.

salute n 1 saluti, mizinga (bunduki) ya salamu. 2 salamu. take the ~ pokea saluti. vt,vi 1 piga saluti. 2 amkia; salimu. salutation n salamu; maamkizi.

salvage vt 1 okoa (agh baharini). n 1 ada (ujira) ya uokoaji, malipo ya kuokoa. 2 uokoaji; (k.m. kuokoa meli hatarini). 3 kitu kilichookolewa (k.m. meli).

salvation n 1 wokovu, wokozi. 2 uokoaji. ~ Army n Jeshi la Wokovu. work out one's own ~ fanya jitihada za kujiokoa.

salve n 1 marhamu. 2 (fig) kitulizo cha hisia, dhamira n.k.. vt 1 paka marhamu. 2 tuliza ~ one's conscience ficha/tuliza dhamira mbaya.

salver n sinia, trei la vyombo.

salvo n 1 kupiga bunduki nyingi kwa pamoja kama saluti. 2 vifijo/ vigelegele vya pamoja.

salvolatile n shazasi.

Samaritan n Msamaria. Good S~ n Msamaria Mwema.

samba n samba: aina ya dansi yenye asili ya Brazil.

same adj the ~ -a moja; sawa. at the ~ time wakati huohuo /huu huu they went to the ~ school walisoma shule moja in the ~ manner kwa namna hiyo hiyo, hivyo hivyo, namna ile, kama. all the ~ hata hivyo at the ~ time pamoja; hata hivyo, pamoja na hayo. be all/just the ~ to somebody wa mamoja. come/amount to the ~ thing ina maana ile ile. the very ~ hilo hilo/huyo huyo. one and the ~ sawa kabisa. ~ness n 1 umoja; usawa; mfano mmoja; yale yale; vile

sample

vile. 2 (monotony) kuchosha, mambo yale yale.

sample n 1 sampuli kielelezo. ~ space n (Maths) sampuli uwazi. 2 sampuli fulani; kifani sale by ~ uza kwa kuonyesha sampuli. up to ~ (comm) -nayofikia sampuli kwa ubora. vt 1 onja. 2 jaribu. ~r n kielelezo cha darizi.

samurai n (Japan) samurai. the ~ 1 askari wa tabaka la kijeshi lililokuwa chini ya koo bora (wakati wa ukabaila). 2 mtu wa tabaka la watawala wa kijeshi katika kipindi hicho.

sanatorium;sanatarium n 1 hospitali/ kituo cha afya kinachowapa wagonjwa tiba, chakula maalum na mazoezi. 2 hospitali ya magonjwa ya muda mrefu. 3 (lab) chumba cha wagonjwa katika shule ya bweni.

sanctify vt takasa; fanya takatifu. sanctification n. sanctimonious adj -a kujifanya takatifu; nafiki. sanctimoniously adv. sanctity n 1 utakatifu, usufii. 2 (pl) sanctities n majukumu/maono thabiti. sanctuary n 1 mahali patakatifu, (k.v. kanisa, msikiti, hekalu). 2 madhabahu. 3 (refuge) kimbilio seek sanctuary tafuta kimbilio be offered sanctuary pata kimbilio. 4 hifadhi (ya ndege, wanyama n.k.) bird sanctuary hifadhi (mbuga) ya ndege. Sanctum n 1 mahali patakatifu. 2 (colloq) faragha.

sanction n 1 ruhusa, idhini; kibali. 2 kikwazo economic ~ s vikwazo vya kiuchumi. 3 sababu ya kuheshimu kanuni. 4 adhabu. vt 1 kubali. 2 ruhusu.

sand n 1 mchanga. 2 the ~s are running out muda unakwisha. 3 (compounds) ~ bag n mfuko wa mchanga (hutumika kama kinga/ngao wakati wa vita). ~ bank n ukingo wa mchanga mtoni/baharini. ~bar n fungu la mchanga. ~-blast vt kwangura/safisha kwa msukumo wa mchanga. ~boy n (only in) as happy

sanguine

as a ~boy -enye furaha kubwa. ~ dune n tuta la mchanga. ~-fly n usubi. ~-glass n shisha. ~paper n msasa. vt piga msasa. ~piper n chamchanga. ~pit n shimo lililojazwa mchanga (kwa ajili ya watoto kuchezea). ~-shoes n (pl) raba za kutembelea mchangani. ~-stone n jiwe mchanga. ~-storm n dhoruba ya mchanga (agh jangwani). ~y adj 1 -a mchanga. 2 (of hair etc.) -a rangi ya lasi. n (colloq) jina la utani kwa mtu mwenye nywele za rangi ya lasi.

sandal n ndara; makubadhi, kandambili, malapa. ~led adj liovaa ndara.

sandalwood n msandali.

sandwich 1 n sandwichi; vipande vya mkate vyenye nyama, jibini n.k. katikati. ~man n mtangazaji anayebeba mabango ya kutangazia (moja kifuani na moja mgongoni). ~-board n moja ya mabango hayo. ~course n kozi ya nadharia (shuleni) na vitendo (kazini). vt ~ (between) bana, tia mtu katikati.

sane adj 1 -a akili timamu, -sio kichaa. 2 -a busara, -enye akili sana. ~ views n mawazo ya busara. ~ly adv kwa akili timamu, kwa busara. ~ness n. sanity n 1 akili timamu. 2 busara.

sanforized adj -sioruka. ~ fabric n kitambaa kisichoruka wala kutoa rangi.

sang (pt of) sing.

sang froid (F) n utulivu, kutotishika, uimara (katika hatari au shida).

sanguinary adj (formal old use) 1 -a (kumwaga) damu nyingi; -uaji; -katili. 2 -a kupenda mauaji/ukatili. ~ ruler n mtawala katili.

sanguine adj (formal) 1 -a tumaini, -tumainifu, -a matarajio mema a man of ~ disposition mtu mwenye tabia ya kutazamia mema tu ~ of success -enye tumaini la ushindi. 2 -enye sura nyekundu. ~ ness n 2 -enye sura nyekundu. ~ous adj

sanitarium

-enye rangi ya damu.

sanitarium n (see) sanatorium.

sanitary adj 1 safi, -a kutia afya. 2 -a kulinda afya ~ inspector n mkaguzi wa afya. ~-towel/napkin n sodo, mlembe. sanitation n usafi/udhibiti afya (kwa kuondoa, maji machafu na takataka).

sank v, vt (pt of) sink.

sans pref (colloq) bila ~ eyes bila macho.

Sanskrit n Sanskriti: lugha ya Kihindi ya kale.

Santa Claus n Baba Krismasi; mtu

ambaye huzawadia watoto wakati wa usiku wa Krismas.

sap1 vt dhoofisha; toa nguvu/uhai wa mtu.

sap2 n handaki. ~-head n kichwa cha

handaki (sehemu ya mwisho wa handaki iliyo karibu kabisa na adui). vt,vi chimba handaki; tekua (ukuta) kwa kuchimba chini yake; (fig) vunja, dhoofisha matumaini/imani. ~ per n askari mjenzi wa barabara/madaraja; mchimba mahandaki.

sap3 n (dated sl) bwege, mpumbavu.

sap4 n 1 maji (ya miti, majani); utomvu. ~ wood n safu laini za nje ya mti. 2 (fig) (chochote kitiacho) nguvu, hamasa. ~less adj bila maji/utomvu; kavu; -sio na nguvu. ~ ling n mti mchanga, chipukizi la mti; kimelea; (fig) kijana. ~py adj -enye maji mengi; -changa, -enye nguvu.

sapient adj (liter) -a busara. ~ ly adv. sapience n (often ironic) busara.

sapphic adj 1 S~ verse/stanza/ode (Prosody) adj -enye mistari minne (mitatu iliyo sawa na mmoja mfupi). 2 mshairi (wa kike); msagaji wa Kigiriki (Sappho).

sapphire n 1 johari (ya rangi ya samawati). 2 buluu ya kung'ara.

Saracen n (name used by Europeans for) Mwarabu na Mwislamu (wakati wa vita vitakatifu).

sarcasm n kejeli, kijembe. sarcastic adj -a kupiga kijembe, -a kejeli. sarcastically adv.

satisfaction

sarcophagus n jeneza la jiwe.

sardine n 1 sadini: samaki mdogo kama dagaa upapa (hupikwa na kutiwa makoponi). 2 dagaa. packed like ~s -liosongamana sana, -a kubanana sana.

sardonic adj -a dhihaka, -a mabezo ~ laughter kicheko cha dhihaka. ~ally adv.

sari n sari: vazi la wanawake wa Kihindi.

sarong n saruni.

sartorial adj -a (ushonaji) nguo (agh za wanaume).

sash1 n mshipi.

sash2 n ~ -window n dirisha la kuinuka na kushuka.

sat (pt of) sit.

Satan n 1 shetani, ibilisi. ~ ic adj 1 -a shetani. 2 bilisi.

satchel n mkoba, mfuko, shanta.

sate vt see satiate.

sated adj ~with something liokinai liotosheka, lioshiba.

satellite n 1 setilaiti nyota inayozunguka sayari, mwezi n.k. 2 (fig, often attrib) mtu/kitu tegemezi, kibaraka. ~ town n mji wa pambizoni.

satiate vt (formal) 1 shibisha, tosheleza. 2 kinaisha, chosha be ~d with food kinai chakula. satiety n (formal) shibe; kinaa to satiety (kushiba) mno hadi kukinai. satiable adj (formal) -a kukinai, -a kuweza kukinaishwa, -enye kuweza kutoshelezwa/kuridhishwa.

satin n hariri, atlasi adj -a kung'aa kama atlasi. ~ y adj.

satinwood n mbao nyororo na ngumu ya kutengenezea samani (fanicha).

satire n 1 tashtiti. satirical adj. satirically adv. satirist n mwandishi wa tashtiti. satirize vt 1 andika tashtiti. 2 dhihaki.

satisfaction n 1 ridhaa, kuridhika; uradhi, raha mustarehe it is a real ~ to see inafurahisha kuona. 2 malipo, fidia, malipizi, kisasi.

satrap

3 (atonement) kipatanisho. satisfactory adj -a kuridhisha, -a kufaa, -a kutosha. satisfactorily adv. satisfy vt,vi ridhisha, tuliza, tosheleza, kidhi that does not satisfy me hiyo hainiridhishi just to satisfy one's conscience kwa kuridhisha dhamira yake tu. 2 lipiza kisasi. 3 satisfy somebody (that .../of something) ridhisha. satisfying adj. satisfyingly adv.

satrap n liwali wa Kiajemi (wa kale); akida. ~y n.

satsuma n chenza, kangaja.

saturate vt 1 ~ (with/in) kifu, lowesha/koleza kabisa, shinikiza. 2 jaza kabisa. ~d adj dabwadabwa. saturation n ukifish(w)aji; unywesh(wa)ji; ulowesh(w)aji. saturation point n kiwango cha kuloa/kujaa kabisa; kiwango kifu; (fig) kipeo cha juu, hatua ambayo hakuna linaloweza kuingia/ kukubalika/kupatiwa nafasi.

Saturday n Jumamosi.

Saturn n 1 Zohali. 2 (myth) Mungu wa kale wa kilimo wa Kirumi. ~ alia n (pl) 1 Satanalia: siku kuu ya Zohali, siku ya kufurahi/kucheza (na kufanya mengineyo yote). 2 wakati wa vurugu.

saturnine adj (liter) (kwa mtu)

-zito, baridi, -enye kusononeka.

satyr n 1 (Greek and Roman myth) zimwi la mwitu (nusu mtu, nusu mnyama). 2 mwanaume mwenye nyege sana.

sauce n 1 sosi, mchuzi mzito, rojo. what is ~ for the goose is ~ for the gander (prov) sheria ni msumeno. ~ -boat n kibakuli. ~-pan n. sufuria. 2 (impudence) mzaha. vt fanya ujeuri. saucy adj 1 -tundu; -jeuri. 2 tanashati. saucily adv kwa utundu. sauciness n ujuvi; utundu. ~r n 1 kisahani. ~ r eyed -enye kutoa macho (kwa mshangao). 2 tufedishi lenye kupaa. 3 mbonyeo.

sauna n sauna: bafu ya mvuke.

saunter vi tembea polepole,

savour

tembeatembea. n matembezi; kutembea polepole.

sausage n 1 soseji. ~ -meat n nyama ya soseji. ~-roll n mkate wa nyama.

saute adj (of food) -liokaangwa upesi (kwa mafuta kidogo). vt chovya mafuta moto, kaanga haraka haraka/ upesi.

savage adj 1 -shenzi; -siostaarabika. 2 -kali; katili, -uaji, nduli. 3 (colloq) -enye hasira sana, -a ghadhabu, -a kiruu. n mshenzi. vt shambulia kikatili, ng'ata, uma, kanyagakanyaga. ~ly adv. ~ness n. ~ry n.

savanna(h) n savana: uwanda mpana (wenye miti hapa na pale).

savant n mwanazuoni, mtaalam, bingwa.

save1 vt,vi 1 ~ (from) okoa, nusuru. ~ the situation okoa jahazi/janga. 2 ~ (up) (for something); ~ something (up) (for something) weka akiba, dunduiza. 3 okoa; (relieve) punguzia adha that will ~ you 5000 Shs a week hiyo itakuokolea Shs 5000 kila juma. ~ one's breath nyamaza (maneno hayatasaidia chochote). 4 ~ somebody (from something) (relig) okoa katika dhambi. 5 weka hadhari/ kinga n (in football etc) (tendo la) kuzuia kufunga goli. ~r n 1 mwokoa roho; mwokoaji. 2 mtu adundulizaye pesa. saving adj -a kuokoa. saving grace n sifa nzuri (yenye kufidia tabia mbaya). n 1 uwekaji akiba, udundulizaji, kuokoa (muda n.k.). 2 (pl) akiba. savings bank n benki ya akiba. savings account n akaunti ya akiba.

save2 (also saving) prep isipokuwa all ~ him wote isipokuwa yeye.

saviour n 1 mwokozi. 2 mkombozi The S~ , Our S~ Yesu Kristo.

savoir-faire n kukoga/kujichukua mbele ya watu.

savour (US savor) n 1 ~ of ladha. 2 (arch) harufu. vt,vi 1 (lit or fig)

savoy

furahia, pendelea. 2 ~ of ashiria, onyesha dalili ya, -wa na dalili ya. ~y; (-vory) adj yenye ladha kali, chakula chenye viungo vikali. n nyama, chumvi, n.k.

savoy n kabichi (yenye majani yaliyokunjamana sana).

savvy vi (sl) fahamu, elewa, jua no ~ sijui, sielewi. n (sl) werevu, ujuzi, akili.

saw1 (pt of) see.

saw2 n msumeno; jambeni. (compounds) ~-dust n vumbi/unga wa mbao. ~ -horse n farasi ya mbao. ~-mill n kiwanda cha kupasulia mbao .~ pit n shimo la kupasulia mbao. vt,vi 1 pasua kwa msumeno, tumia msumeno. ~ something off kata kitu (na kukiondoa) kwa msumeno. ~ something up katakata kitu, pasua vipande vipande (kwa msumeno). 2 enda/peleka mbele na nyuma. 3 pasulika this wood ~s easily gogo hili linapasulika kwa urahisi. ~yer n mpasua mbao.

saw3 n (maxim) msemo; methali.

saxhorn n aina ya tarumbeta.

Saxon n 1 Msaksoni. 2 lugha ya Kisaksoni.

saxophone (abbr sax) saksafoni. saxophonist n mpiga saksafoni.

say vt,vi 1 ~ something (to somebody) sema, nena. ~ to ambia. go without ~ing -wa dhahiri/wazi. have nothing to ~ for oneself kosa neno la kujitetea. ~ the word kubali. ~ a good word for sifu, pongeza. ~ one's ~ maliza kusema unayotaka/kusudia kusema, hitimisha (maneno). ~ one's prayers sali. so to ~ kama vile that is to ~ yaani. what do you ~ waonaje. I ~ kumbe, ala/aisee! they ~/it is said yasemekana. ~ no kataa, kana. 2 kadiria, sema, mathalan, huenda I will run a mile in ~ three minutes nitakimbia maili moja kwa dakika tatu hivi let's ~ he agrees

mathalan/tuseme anakubali not to ~

scale

sembuse. n (only in) have a ~ in kuwa na neno/kauli/oni katika. have no/not much ~ in the matter -tokuwa na kauli, fursa nyingi katika jambo. have one's ~ toa oni, sema. ~ ing n neno, kauli; methali as the ~ing goes kama methali isemavyo.

scab n 1 kigaga. 2 (colloq) mfanyakazi msaliti wa mgomo. 3 ~ies n upele, ukurutu. vi pata kigaga. ~ious adj -enye gaga. ~ by adj -a kigaga; -enye vigaga.

scabbard n ala, uo.

scabrous adj 1 (of animals, plants, etc) si -ororo; kwarukwaru. 2 (of subjects) -enye utata. 3 (of language) chafu.

scaffold n 1 jukwaa, dungu. 2 jukwaa (wanaponyongewa wahalifu). go to the ~ nyongwa. ~ing n 1 (vifaa vya kujengea) jukwaa. 2 dungu, jukwaa.

scald vt 1 babua. ~ing tears n machozi ya uchungu. 2 safisha (kwa maji moto au mvuke). 3 pasha moto. n unguzo; lengelenge, kidonda cha kuungua moto.

scale1 n 1 kitanga cha mizani. (pl)

(pair of) ~s n mizani. hold the ~s even amua sawasawa/kwa haki. turn the ~(s) kata neno na ondoa mashaka. turn the ~(s) at (colloq) wa na uzito wa. 2 mashine/mizani ya kupimia.

scale2 n (of fish) gamba; (of metal, mineral) mavi; makoko; (scurf) mba, kigaga; (of teeth) ukoko. remove the ~ s from somebody's eyes (fig) fungua macho, gutusha; tambulisha mtu ukweli wa jambo. vt,vi paa magamba, kwangua; anguka, toka ~ a fish paa samaki. ~ off bambuka. scaly adj -enye magamba.

scale3 n 1 kipimo, alama (za vipimo); (instruments) vifaa vya kupimia (k.m. rula, mita, n.k.), kipimio, kigezo, mizani. 2 (music) jamii ya sauti (hasa sauti nane) practise ~s jizoeza (kinanda). 3 (Maths) mfumo wa vipimo the decimal ~ kipimo

scallop

cha desimali. 4 skeli: mlinganisho kati ya ukubwa wa kitu na ramani au mchoro. 5 ngazi. salary ~ (s) n ngazi za mshahara. 6 kiwango. on a large ~kwa kiwango kikubwa/wingi. on a small ~ kwa kiwango kidogo vt 1 panda, kwea ~ a mountain panda mlima. scaling-ladder n ngazi ya kupandia. ~ up/down pandisha/ punguza all prices were ~d up ten per cent bei zote zilipandishwa kwa asilimia kumi. 2 nakili kwa kulinganisha ramani.

scallop n 1 kombe ya pwani. 2 ~s n marinda, vikunjo. vt kaanga katika kombe; pamba kitu kwa makombe.

scallywag n (US scalawag) mhuni.

scalp n ngozi ya kichwa na nywele zake. vt chuna ngozi ya kichwa ikiwa na nywele. out for ~ (fig) -enye kutafuta ushindi.

scalpel n kisu kidogo cha kupasulia.

scamp1 n 1 mtundu, mtukutu. 2 mhuni. scamp2 vt lipua (kazi).

scamper vi enda mbio mbio; kimbia; puruka. n mbio fupi za haraka.

scampi n (pl) kamba wakubwa.

scan vt,vi 1 chungua, kagua. 2 pitia haraka. 3 (poetic) soma kwa mapigo, mdundo; pima mapigo ~ well fuata mapigo. 4 changanua picha, maandishi, michoro kwa mwale electroniki (kwa nia ya kunakili na kusafirisha). ~sion n. ~ner n skena: kisoma maandishi (kielektroniki). n (poetic) kufuata mapigo/mdundo wa kishairi.

scandal n 1 kashfa/hizaya. ~ mongering n uenezaji kashfa. 2 umbeya, masengenyo. ~monger n mweneza/mchuuza uvumi, mmbeya. ~ize vt kashifu; shtua. ~ous adj (of reports etc) -enye (maneno ya) kashfa; (of persons) mwanahizaya; mbeya. ~ously adv.

Scandinavian n/adj mwenyeji wa Skandinavia (Denmark, Norway, Sweden, Iceland).

scant adj ~ (of) -chache, haba, adimu

give ~ attention -toangalia sana with

scarlet

~ courtesy kwa adabu kidogo sana. vt -bana, punguza. ~iness n. ~ily adv.

scantling n 1 boriti ndogo. 2 kipimo cha kukatiwa mbao, mti au jiwe.

scape vi (arch) see escape.

scapegoat n kisingizio; msingiziwa; bene.

scapegrace n baa.

scapula n 1 mtulinga, skapula.

~r adj.

scar n kovu; baka. vt,vi tia kovu fanyika kovu; pona na fanyika kovu.

scaramouch n mtu mwenye majivuno.

scarce adj 1 haba. 2 -adimu, nadra. be ~ adimika food became ~ chakula kiliadimika. make oneself ~ (colloq) potea, toweka, jifanya adimu ~ goods/commodities bidhaa haba/adimu. scarcity n. ~ ly adv kwa shida, si sana, kidogo sana, kwa nadra; si yamkini I ~ly know what to say hata sijui la kusema he had ~ly arrived when alifika tu mara.

scare vt,vi 1 ogofya, gutua, tisha; ogopa, gutuka, tishika be ~d to death tishika sana ~ away fukuza. 2 winga, gutusha, shtusha. ~ somebody to death/out of his wits/stiff (colloq) gutusha/tisha sana. n hofu; fadhaa; kitishotisho give a~ ogofya. ~ -crow n sanamu (la kuwingia ndege). ~ headline n kichwa cha habari za kutisha. ~ monger n mzushi wa vitisho/ mvumisha vitisho. scary adj.

scarf1 n 1 skafu; shali. ~-pin n pini ya skafu. ~ -ring n kishikizo cha skafu.

scarf2 vt unganisha mbao, chuma (bila kupunguza au kuongeza unene). n kiungo.

scarify vt 1 (in surgery) chanja, piga mitai 2 (fig) chambua, chachafya/ shambulia (kwa maneno makali). 3 papura, parura. scarification n.

scarlet1 n rangi nyekundu; wekundu adj -ekundu turn ~ geuka -ekundu. ~ fever n homa ya vipele vyekundu. ~ hat n kofia ya

scarp

Kardinali. ~ runner n mmea wenye maua mekundu. ~ woman n (old use) malaya.

scarp n mtelemko mkali, genge; ngome. vt fanya mtelemko mkali.

scarper vi (sl) toroka.

scat interj (sl) ambaa.

scathe n (arch) 1 kuumiza (kwa dhihaka, kejeli, matusi); dhihaki. 2 jeraha. vt 1 jeruhi. 2 umiza, (kwa dhihaka) shambulia, sema mtu (vikali). ~less adj. scathing adj (of criticism etc) -kali, -enye kuumiza.

scatter vt, vi tawanya, tapanya. ~ -brain n mtu wa wasiwasi/asiyetulia pamoja/asiye makini. ~ brained adj, n mtawanyo. ~ed adj -liotengana sana; - a hapa na pale; -liotawanyika ~ed villages vijiji vilivyotengana sana. ~ed trees n miti iliyotawanyika. ~ ed showers n mvua za hapa na pale.

scatty adj (colloq) 1 -punguani, a wazimu. 2 -puuzi,-a wasiwasi, sahaulifu.

scavenger n 1 (GB) msafisha mji. 2 ndege mla mizoga. 3 mwokotezaji. scavenge for vt,vi okoteza.

scenario n mpangilio wa maonyesho katika tamthilia; mpangilio wa matukio ya baadaye (yanayotabirika/ buniwa). scenarist n mratibu wa maonyesho katika tamthilia.

scene n 1 mandhari; sehemu ya matukio. quit the ~ ondoka; (fig) fariki. 2 (in plays) onyesho. behind the ~ nyuma ya jukwaa; (fig, of person) -enye kuathiri mambo kisirisiri; (of an event) siri, -siofahamika na watu be behind the ~ -toonekana, wa nyuma ya jukwaa. be/come on the ~ wa katika eneo fulani; (fig) tokea. 3 (maelezo ya) tukio. 4 vituko, ghasia. make a ~ fanya vituko/ghasia. 5 eneo, uwanja. be on/make the ~ (colloq) wa sehemu ya/kubalika. ~-painter n mpamba jukwaa. ~-shifter n mbadilisha mandhari katika jukwaa. ~ry n 1 mandhari a change of ~ry

schizophrenia

mabadiliko ya mandhari (hasa safarini). 2 pambo la jukwaa (tamthilia). scenic adj -a mandhari nzuri, -a kupendeza macho. scenically adv.

scent n 1 harufu. 2 marashi, uturi, manukato. 3 udi, uvumba ~-bottle n chupa ya uturi. ~-spray n kifukizio cha uturi. 4 mtara (wa windo), harufu ya mnyama. on the ~ enye ishara/dalili/fununu. off the ~ bila ishara/dalili/fununu. be on the ~ fuatilia (jambo) kwa viashirio/vidokezo; (track) njia, wayo, dalili. put somebody off the ~ (fig) potosha; poteza kwa taarifa vidokezo vya uwongo. vt 1 nusa, sikia harufu. 2 hisi ~ the air sikia harufu hewani. 3 nukiza. ~less adj -sioharufu.

sceptic (US skeptic n mwenye kushuku. ~al (US skeptical) adj -a kushuku be ~al about shuku. ~ally (US skeptically) adv. ~ ism (US skepticism) n nadharia ya kushuku.

sceptre/(US scepter) 1 fimbo ya kifalme. 2 (sovereignty) enzi; ufalme wield the ~ tawala. ~d adj -a fimbo ya kifalme.

schedule n ratiba; jedwali to ~ time kupanga wakati. on ~ kwa wakati uliopangwa. behind ~ kwa kuchelewa. according to ~ kama ilivyopangwa. vt ~ (for) panga, ratibu. schema n (pl schemata) kielelezo. ~ tic adj 1 -a kielelezo. 2 -a mpango. ~tically adv.

scheme n 1 mpango; taratibu. 2 hila, njama. vi,vt 1 ~ for something/to do something fanya mpango/shauri. 2 (fig) fitini; pika majungu. 3 panga/fanya njama/ hila. ~r n mwenye hila, mjanja. scheming adj.

schism n farakano, utengano (hasa kidini). ~atic adj -a kufarakana n mtu wa ufarakano.

schist n jiwe gumu linaloweza kupasuka vipandevipande. ~ose, ~ous adj -a kupasuka.

schizophrenia n (med) skizofrenia:

scholar

kuchanganyikiwa (kiakili). schizophrenic adj mtu aliyechanganyikiwa.

scholar n 1 (dated use) mwanafunzi. 2 mwenye kupata msaada wa masomo. 3 mtaalamu, msomi, mwanazuoni. ~ ly adj -a kitaalamu/kisomi. ~ship n 1 utaalamu. 2 msaada wa masomo. scholastic adj 1 -a chuo, -a masomo, -a elimu a scholastic institution chuo. 2 (abstruse) -a fumbo, -enye utata. scholasticism n falsafa ya uwanazuoni (enzi za kati).

school1 n 1 shule ~ children watoto wa shule reform ~ shule ya kuadibisha, shule ya kutia nidhamu boarding ~ shule ya bweni day- ~shule ya kutwa. ~ -board n halmashauri/bodi ya shule. ~ -book n kitabu cha shule. ~days n wakati wa shule. ~house n nyumba ya shule. ~man n mwanachuoni wa kale, mwalimu katika chuo kikuu. ~master/ mistress n mwalimu. ~mate n mwenzi shuleni. ~ time n saa za masomo. 2 kusoma. ~ age n umri wa kwenda shule; darasa. 3 vipindi, masomo. 4 wanafunzi (watoto wa shule). 5 idara/kitengo (cha chuo kikuu cha kushughulikia somo fulani); (followers) wafuasi. 6 (opinion) tapo; madhehebu. 7 mafunzo be in for one's ~ wa katika mafunzo. vt 1 fundisha, adibu. 2 zoeza. ~ oneself to jizoeza. ~ ing n elimu, kisomo.

school2 n (of fish) kundi (kubwa la samaki).

schooner n 1 jahazi kubwa (lenye milingoti miwili au zaidi). 2 bilauri/ gilasi ndefu.

shwa n sauti au alama katika sayansi ya fonetiki.

sciatic adj -a nyonga. the ~ nerve n mshipa wa nyonga. ~a n ugonjwa wa mshipa wa nyonga.

science n 1 sayansi. the natural ~ n

sayansi asili (k.m. biolojia, zuolojia). the physical ~ n sayansi umbile (k.m. fizikia, kemia). social sciences

scoop

n sayansi jamii (mf. saikolojia, siasa). applied ~ n sayansi tumizi (k.m. uhandisi). ~ fiction n riwaya ya kisayansi. 2 maarifa, ujuzi, ubingwa. scientist n mwanasayansi. scientific adj 1 -a kisayansi; -a kanuni za sayansi scientific instruments vyombo vya kisayansi scientific socialism usoshalisti wa kisayansi 2. -a ujuzi/maarifa. scientifically adv.

scimitar n jambia; hanjari.

scintilla n 1 cheche; chembe, atomi; mmeto not a ~ of truth in his words hakuna hata chembe ya ukweli katika maneno yake. ~ate vi 1 metameta, memeteka. 2 (fig) vutia. ing nga'vu, a kuvutia ~tion n 1 mmeto, mng'ao. 2 mvuto.

scion n 1 kibwana/kijana (katika familia bora). 2 kitawishina, kipanda.

scissors n (pl) (pair of ~) mkasi, makasi. ~ and paste uandishi wa vitabu kwa kutumia sehemu za makala na vitabu vya watu mbalimbali.

sclerosis n ugonjwa wa kukacha kwa seli/tishu. sclerotic adj.

scoff1 vi ~ (at) dhihaki, kejeli. n neno la kejeli/dharau. ~er n mfanya dhihaka. ~ingly adv.

scoff2 vt (sl) lafua, lapa. n ulafi; (sl)

chakula, maakuli.

scold vt,vi ~ (somebody) (for something) karipia, kemea n mkaripiaji. ~ing n ukaripiaji.

sconce n kiango, mwango.

scone n skonzi.

scoop n 1 upawa, ukasi, bambo, mkamshi. ~-net n wavu wa kukombea chini ya mto. 2 (fig) mkupuo he won pound 5000 at one ~ alipata pauni 5000 kwa mkupuo mmoja. 3 (colloq) habari inayotangazwa mara na gazeti moja kabla ya mengine; (comm) faida kubwa (inayotokana na kuwawahi wafanyabiashara wengine). vt 1 ~ something out/up chota kitu kwa

scoot

kijiko/mkamshi. 2 ~ (out) chimba/kata (shimo/mtaro) kwa bambo. 3 (colloq) pata (faida, habari) kwa wingi (kutokana na kuwahi). ~ful n upawa/ukasi tele.

scoot vi (colloq hum) enda mbio, kimbia haraka, potea, toweka. ~er n 1 (motor ~er) skuta. 2 kiwambo.

scope n 1 nafasi, mawanda. 2 eneo, uwezo. within the ~ of authority katika eneo la madaraka.

scorbutic adj -a kiseyeye, -a hijabu.

scorch vt,vi 1 unguza; choma, babua; (of sun) nyausha. ~ed earth policy sera ya kuunguza mazao, majumba katika eneo la uvamizi. 2 pauka. 3 (colloq of cyclists, motorists etc) enda kasi sana, choma n (of clothes) baka hasa la kuungua. ~er n 1 kitu/mtu anayeunguza. 2 (colloq) siku yenye joto kali. ~ing adj -enye joto kali, jahanam. ~ingly adv kwa joto kali.

score n 1 ishirini, korija, fungu la ishirini. 2 hesabu katika mabao (katika mchezo). pay/settle/wipe off old ~ (fig) lipiza kisasi. 3 mfuo, mchoro, mtai, chale. 4 karatasi za muziki (zinazoonyesha manoti, matumizi ya sauti na vyombo). 5 (sl) tamko/hoja ya ushindi katika majadiliano. 6 (sports) goli, bao, pointi. keep the ~ rekodi magoli. ~ board/book/card n ubao/kitabu/kadi ya kurekodia magoli. 7 sababu, ajili. on the ~ of minajili ya. on more ~s than one kwa sababu nyingi/zaidi ya moja. on that ~ kwa hoja/sababu hiyo. vt,vi 1 tia bao, funga, hesabu. ~ an advantage/a success shinda, bahatika. 2 andika sehemu za muziki/ sauti za wimbo. 3 chora, tia pengo, kata. ~ out futa. ~ under piga msitari chini ya (neno). 4 ~ off somebody (colloq) ~ a point against/off/over somebody shinda; dhalilisha/aibisha mtu. 5 ~ something up (against somebody) weka kama kumbukumbu/rekodi dhidi ya mtu. 6 ~ (up) weka rekodi. ~r n 1 mwandishi wa magoli/pointi

scout

(za mchezo). 2 mfungaji (magoli).

scorn n 1 dharau, bezo. laugh somebody/something to ~ cheka kwa mabezo. 2 kitu cha dharau. vt dharau, beza he ~s lying anadharau uwongo. ~ful adj -enye dharau. ~fully adv kwa dharau.

scorpio n nge: alama ya nane ya unajimu.

scorpion n nge.

scot n (only in) pay ~ and lot

shirikiana katika kugharamia kitu. get off/escape ~-free vuka salama/bila madhara/bila adhabu; achiwa huru.

Scot n mtu wa ~land, Mskoti.

Scotch1 adj 1 -a kiskoti. n (lugha ya) kiskoti. 2 the ~ n Waskoti. 3 ~ whisky wiski ya kiskoti.

scotch2 vt 1 (arch) jeruhi. 2 haribu; ua; oza; vuruga; komesha. n chanjo, chale.

Scotland Yard n Makao Makuu ya idara ya upelelezi wa jinai Uingereza; Polisi wa London.

scoundrel n mwovu, baa. ~ly adv kiovu, kwa ubaya.

scour1 vt 1 sugua; ng'arisha/safisha

kwa kusugua/kupitishia maji au dawa ~ the bowels harisha, endesha sana. 2 ~ something (away/off) ondoa kutu, doa n.k. ~ the rust away/off from something toa kutu katika kitu. 3 safisha tundu/tanuri/ bomba (kwa kupitisha maji). n 1 kusafisha 2. dawa ya kusafishia/ kusugulia. ~ er n 1 kisugulio; sifongo. 2 msafishaji. ~ing n kusugua/kung'arisha. ~ing powder n unga wa kusugulia.

scour2 vt,vi 1 pitia haraka (katika kutafuta kitu); nenda haraka (hapa na pale). 2 ~ about/after/for somebody/something tafuta ~ the country pekua/saka nchini.

scourge n 1 mjeledi, kiboko. 2 (punishment) baa; njia ya kulipizia kisasi. vt 1 piga na mjeledi. 2 (fig) tesa, umiza.

scout1 n 1 (Boy) s ~ n skauti.

scout

~master n kiongozi wa maskauti. 2 msaidizi wa wenye magari barabarini. 3 mtu/chombo kinachotangulizwa kupeleleza habari za maadui (katika vita). 4 mtafuta wasanii/wachezaji. vi ~ about/around (for somebody/ something) peleleza, kagua. ~ about/ around tafutatafuta.

scout2 vt kataa kabisa (kwa dharau).

scow n tishali.

scowl vi ~ (at) kunjia uso (kwa ghadhabu). ~ at tazama vikali. n uso mkali, uso mkunjamano; tazamo kali. ~ingly adv.

scrabble1 vi ~ about (for something) papasa papasa; kwaruza; charaza/andika ovyo ovyo michoromichoro/makwarukwaru.

scrabble2 n mchezo wa kujenga maneno.

scrag n 1 kiumbe (mtu, kitu, mti, au mnyama) hafifu/dhalili; gofu la mtu. 2 ~ (-end) sehemu ya mifupa ya shingo ya kondoo. vt songa, kaba koo; nyonga. ~giness n udhaifu, unyonge; ukondefu. ~gy adj -embamba; -liokonda; -a kimbaombao; -gofu; ng'onda.

scram vi (sl) ambaa! potea! ondoka!

scramble vt,vi 1 sombera, kwea. 2 ~(for) gombania, pigania, shindania, nyang'anyana. 3 ~ (of eggs) vuruga ~ eggs vuruga mayai ~d eggs mayai ya kuvuruga 4 paraganya ujumbe (kwa simu) makusudi. n 1 mchafuko, fujo, vurugu. 2 mashindano ya uparaganyo (mchanganyiko maalum). 3 kinyanganyiro. ~r n chombo cha kuparaganyia ujumbe, kiparaganyio.

scrap1 n 1 masalio, mabaki. 2 takataka, kipande not a ~ hata chembe. ~ heap n lundo la takataka, jaa. ~-iron n vipande vya chuma. throw something/somebody on the ~ heap tupilia mbali, fukuzilia mbali, telekeza. 3 vikorokoro .4 makombo. 5 picha, makala (toka gazetini). ~ -book n kitabu cha picha, maandishi. vt (discard) tupa;

scratch

samehe, acha makombo 1. -a vipandevipande, -siounganika. 2 shaghalabaghala, -sionadhifu takataka. ~py adj. ~ily adv. ~ iness n.

scrap2 n (colloq) mapigano, mzozo. vi pigana, zozana.

scrape vt,vi 1 ~ something (from/off something); ~ something (away/off) paa, kwangua, komba, kwaruza. 2 ~ something (from/off something) chubua, umiza. ~ one's boots kwangua (taka) viatu. 3 ~ something (out) chimba, toa. 4 pita, pitisha, pangusa. ~ along (fig) ishi kwa shida. ~ through (something) shinda (kwa shida). bow and ~ (fig) toa heshima iliyozidiana, nyenyekea mno. ~ past ambaa. 5 ~ up an acquintance with lazimisha urafiki, jipendekeza, jidukiza kwa fulani. 6 ~ something/somebody together kusanya kwa shida, pata kwa nguvu, pambanya, dunduliza ~ the bow across the fiddle piga fidla. ~ a living tarazaki, hemea (kwa shida), okoteza. n 1 paruzo, mkwaruzo, mparuzo; kukwaruza. a ~ of pen mwandiko, mchubuko; (fig) shida, mashaka, mkasa, matata. be in a ~ -wa matatani, pata mkasa get out of a ~ ponea chupuchupu. 2 kisu; mbuzi; ukombo.

scratch vt,vi 1 parura, kwaruza. ~ the surface (fig) lipua, babia, fanya bila makini. 2 ~ something out chora; kata, futa. ~ out futa. 3 piga makucha. 4 toa katika shindano. 5 kuna. ~ one's head kuna kichwa, onyesha kuchanganyikiwa. ~ my back and I'll ~ yours nipe nikupe ~ a hole fukua. 6 ~ something (out) fukua ~ out a hole fukua shimo. 7 andika kwa haraka, paraza/charaza. ~ pad n karatasi/bunda la kuandikia. 8 toa sauti ya mkwaruzo. 9 ~ about (for something); ~ something up tifua/chakura (katika kutafuta kitu).

scrawl

n 1 mtai, mchoro, mfuo; escape without ~ a okoka vuka salama. start from ~ anza upya; (fig) anza kwa shida; (fig) anza bila ya matayarisho. be/come/bring somebody up to ~ (fig) wa tayari/tayarisha (mtu) kufanya linalotarajiwa/takiwa covered with ~es liojaa mitai. a ~ of the, pen sahihi (mcharazo wa maneno machache). 2 mkuno. 3 mstari wa kuanzia (mbio). 4 (attrib)bila dosari/kizuizi adj ovyo; -a watu wowote; -a bahati; -a kuokoteza. ~ paper n karatasi ya mazoezi. ~ wig n wigi iliyofunika nusu ya kichwa. ~ -work n mchoro (kama pambo). ~y adj 1 -enye sauti ya kukwaruza. 2 -a kuwasha. 3 -a kuchorwa, -liochorwa ovyo.

scrawl vt,vi kwaruza; chora ovyovyo ~ ll over a sheet of paper chora chora katika karatasi. n makwarukwaru. ~er n mwandishi mbovu.

scrawny adj -liokonda, -a kimbaombao.

scream vt,vi 1 ~ (out) piga unyende; piga yowe, lalaika. ~ one's head off lia kwa nguvu. 2 nguruma (of wind machines etc) vuma. n 1 yowe, unyende; ukemi. 2 kilio cha nguvu; mvumo, ngurumo. 3 (colloq) kigelegele ~s of laughter vicheko, chereko; (colloq) mcheshi. ~ingly adv (colloq) mno. n 1 mpiga yowe.

scree n changarawe (usena).

screech vi,vt ~ (out) lia kwa/ukemi/ maumivu/tisho(kwa sauti nyembamba); chuna. n ukemi; kilio (cha sauti nyembamba, cha kukwaruza). ~-owl n timvi, mkata-sanda. ~y adv.

screed n 1 barua iliyopoa, maandiko

marefu yasiyokolea (yasiyovutia). 2 hotuba ndefu. 3 ufito (sehemu ya kupakwa rangi).

screen n 1 kisitiri, kinga, kificho. 2

chekecheke. 3 kiwambo cha nguo. 4 (cinema) skrini, kioo. 5 kiambaza. 6

scrimmage

pazia door/window- ~ wavu wa mlango/dirisha. vt 1 sitiri. 2 linda, chekecha, chuja. 3 onyesha filamu she ~s well (of films) anatokea vizuri. ~ing n (pl) masalia (baada ya kuchekecha).

screw n 1 parafujo/skurubu. ~driver n bisibisi. a ~ loose hitilafu; (fig) kichaa, afkani. ~ball n (US sl) wazimu. ~ topped adj -enye kifuniko chenye hesi. 2 parafujo shinikizi: kitu kizungushwacho kama parafujo na kutumika kama shinikizi. put the ~ on somebody/give somebody another turn of the ~ lazimisha, shurutisha; bana. 3 (kitendo cha) kuzungusha; mzungusho/mzunguko. 4 ~-propeller n majembe, mapanga, rafadha. 5 (in games, billiards etc) mpindisho /mbetuo (wa mpira). 6 (twist) msokoto. 7 (colloq) bahili. 8 (GB sl) (wages) mshahara, ujira. 9 (GB sl) askari jela. 10 mwenzi katika kutiana kukazana. vt,vi 1 tia skrubu, kaza kwa skrubu. have one's head ~ed on (the right way) -wa na busara/akili, -wa na uamuzi wa busara. 2 (squeeze) sokota, songa; kaza (kwa kuzungusha), fanya imara, thabiti. ~ up one's courage kaza moyo, piga moyo konde. ~ up one's eyes kaza macho. 3 (extort) kama, kamua. 4 (sl) be ~ed lewa. 5 kaza, jamiiana na. 6 ~somebody up vuruga adj (sl) (GB, colloq) kichaa; (US colloq) -a kijinga.

scribble vt,vi andika haraka, paruza, andika ovyo; chorachora. scribbling block karatasi za rafu n mwandiko wa mchorochoro. ~ r n mtu aandikaye ovyo; mwandishi chapwa.

scribe n 1 mwandishi -mweledi wa barua. 2 mnakili wa maandishi (kabla ya kugunduliwa kwa uchapaji).

scrimmage n ghasia, msukosuko,

tandabelua. vi,vt vurumishana, gombana.

scrimp

scrimp vi,vt see skimp.

scrimshank vi (mil. sl) tega kazi; kwepa wajibu; toroka kazi. ~er n.

scrip n hati ya muda (inayoonyesha haki ya kupewa cheti cha kumiliki baada ya kukamilisha urasimu).

script n (handwriting) mwandiko wa hati ya mkono.2 (short for) mswada (wa mchezo/filamu n.k.). ~ writer n mwandishi wa mswada. ~ed adj liosomwa kutoka kwenye mswada. 3 karatasi ya majibu ya mtihani.

scripture n 1 (Holy) S~; the (Holy) S ~s n Biblia, maandiko matakatifu. scriptural adj.

scrofula n mafindofindo. scrofulous adj.

scroll n 1 hati ya kukunja (kwa kuvingirisha); hati ndefu (hasa kama zile za zamani). 2 nakshi, mapambo ya kuchora/kuchonga yanayoonekana kama hati.

scrooge n bahili.

scrotum n (pl) korodani, mfuko wa pumbu.

scrounge vt (colloq) doea, randia. ~ a dinner doea chakula. ~r n.

scrub1 vt,vi ~ (out) 1 sugua sana

(hasa kwa brashi). 2 (sl) futa, tangua, batilisha n 1 give a ~ safisha, sugua. ~bing-board n ubao wa kusugulia. ~ bing-brush n brashi ya kusugulia.

scrub2 n 1 pori. 2 (stunted) kibeti. ~ by adj 1 dogo; -liodumaa; -sio laini.

scruff n (only in) the ~ of the neck ngozi ya kikosi take by the ~ of the neck shika mtu kikosini (na kumsukuma). ~y (~ier, ~iest) adj (colloq) -a vigaga, chafu. ~ly adv. ~iness n.

scrummage see scrimmage.

scrumptious adj (colloq) (esp. of food) -tamu sana, -a kupendeza sana.

scrunch n,v see crunch.

scruple n 1 haya, aibu a man of no ~s mtu asiye na haya have you no ~ huoni haya. 2 kipimio kidogo (uzani wa gramu 20). vt,vi ona haya. scrupulous adj 1-angalifu sana, -a hadhari sana. 2 adilifu. scrupulosity

scurrilous

n. scrupulousness n. scrupulously adv.

scrutinize vt chunguza, angalia kwa makini. ~ ssomebodys face angalia mtu usoni kwa makini. scrutineer n msimamizi/mkaguzi wa kura (karatasi za kura). scrutiny n 1 uchunguzi makini. 2 uchunguzi rasmi wa kura.

scuba-diving n uzamiaji wa kutumia vifaa vya kuvutia hewa.

scud vi serereka, peperuka (kama jahazi, mawingu n.k.). n 1 kupeperuka, kuserereka; ukungu, (unaopeperushwa na upepo).

scuff vi,vt 1 buruza/buruta miguu tembea kwa kuburuza miguu. 2 chakaza viatu kwa kuburura miguu, umiza miguu.

scuffle vi vurumishana. n tandabelua; fujo, ugomvi.

scull n 1 kasia (mojawapo kati ya

makasia mawili yatumiwayo na mpiga kasia). 2 kasia, upondo. vt,vi endesha kwa kasia, piga/vuta kasia. ~er n mpiga kasia.

scullery n chumba cha kuoshea vyombo vya nyumbani; karo.

scullion n (hist) chokora wa jikoni.

sculpture n 1 sanaa ya uchongaji

(wa sanamu). 2 sanaa ya kuchongwa, kinyago. vt,vi chonga; tia nakshi. sculptural adj -a uchongaji nakshi. sculptor n mchongaji (wa sanamu katika mawe, mbao, shaba n.k.); mfinyanzi (sanamu). sculptress n mchongaji wa kike.

scum n 1 povu, fuo; taka za juu (ya maji). 2 the ~ of (fig) watu wasio na thamani/duni. the ~ of the earth watu duni kabisa; watu wabaya kabisa. vt,vi engua povu/taka za juu n.k. ~my adj.

scupper n nguruzi, nguzi. vt 1

zamisha meli. 2 (colloq) angamiza, lemaza.

scurf n mbaza (kichwani); ukoga, ukoko. ~y adj.

scurrilous adj -a kutukana, -a matusi,

scurry

-a kashfa. scrurrility. n ~ly adv.

scurry vi ~ (about) (for/through) kimbia haraka, kurupuka, kimbia n 1 mwendo wa haraka. 2 ~ (of) manyunyu ya theluji; wingu la vumbi.

scurvy n kiseyeye, hijabu adj fidhuli. scurvily adv.

scut n mkia mfupi wa mnyama (kamawa sungura, mbuzi).

scuttle1 n tundu/upenyo/dirisha ubavuni mwa meli. vt toboa meli ili kuizamisha. ~ butt n 1 pipa la maji matamu melini. 2 (sl) uvumi, umbeya.

scuttle2 vi ~ (off/away) enda mbiombio. 2 kukwepa/kukimbia (shinda/matatizo/ hatari); kupiga chenga.

scuttle3 n chombo cha kuwekea makaa ya mawe.

scythe n fyekeo. vt fyeka nyasi.

sea n 1 the ~ bahari. go to ~ safiri kwa meli; -wa safari ya chombo, anza kuondoka bandarini/pwani. on the ~ (of a place) pwani. beyond/ over the ~s ng'ambo. the high ~s bahari ya mbali. the freedom of the ~s haki ya kufanya biashara katika eneo lolote la bahari. the Red S~ Bahari ya Sham. the Seven S ~s n (poet) bahari zote. 2 (various phrases without articles) at ~ baharini; -sioelewa. all/completely at ~ liochanganyikiwa. by ~ kwa meli. 3 (wave) wimbi. heavy ~ n mawimbi makubwa. 4 half ~s over -levi, wingi wa. ~ of troubles shida nyingi. 5 (attrib and in compounds) ~ air n upepo wa bahari. ~ animal n mnyama wa baharini. ~ bathing n kuoga baharini/kuongelea baharini. ~ bed n chini ya bahari. ~ bird n ndege waishio karibu na bahari. ~ board n eneo la pwani; ufukwe. ~ boat n mashua. ~ borne adj -liobebwa na meli. ~ breeze n upepo wa bahari. ~-coast n pwani, ukingo wa bahari. ~ cow n nguva. ~-dog n aina ya sili; baharia mkongwe.

seal

~ eagle n kwazi. ~ farer n baharia. ~ faring n safari baharini adj -a bahari; -enye kufanya kazi/kusafiri baharini. ~ faring men n wanamaji, mabaharia. ~ fish n samaki wa bahari/wa maji ya chumvi. ~ food n vyakula vya habarini. ~ front n upande wa mji uliokabiliana na bahari. ~-girt adj (poet) -liozungukwa na bahari. ~ going adj 1 (of ships) -a kuvukia bahari. 2 (of person) -a ubaharia. ~ -green n kijani bahari adj -enye rangi ya bahari. ~ -lion n sili mkubwa wa bahari. ~ man n baharia. ~ manship n ustadi wa ubaharia. ~ mile n maili ya majini (futi 6080). ~ plane n ndege ituayo baharini/ziwani. ~ port n (mji wenye) bandari. ~ power n nguvu (ya jeshi la maji) ya kutawala bahari. ~-rover n haramia; meli ya haramia. ~s cape n mandhari ya bahari. ~shore n ufuko. ~ sick adj -a kichefuchefu cha baharini. ~ sickness n kigegezi. ~side n pwani, ufukoni. ~snake n nyoka wa baharini. ~-view n mandhari ya bahari. ~wall n ukuta/boma la kuzuia bahari. ~water n maji ya bahari, maji ya chumvi. ~way n njia ya majini; mto unaopitika na meli za baharini. ~worthy adj (of a ship) -a kufaa kusafiri baharini.

seal1 n sili: mnyama wa baharini mwenye manyoya mazuri. ~ skin n ngozi ya sili; vazi la manyonya ya sili. ~er n mwindaji wa sili; meli itumikayo kuwinda sili.

seal2 n 1 muhuri, chapa, alama. given under my hand and ~ (leg) -liotiwa saini na kupigwa muhuri na mimi. under ~ of secrecy (fig) kwa masharti ya siri. ~ ring n pete yenye muhuri. 2 ~ of idhini. vt 1 ~ (up) tia (piga) muhuri. ~ (close) ziba, funga kabisa. 2 ~ something in fungia. 3 ~ something off zingia, zuia. my lips are ~ed sitasema. ~ing-wax n lakiri.

seam

seam n 1 mshono; (hemmed) upindo; (tacked) bandia; (strong) jongo. 2 tabaka ya madini (ya makaa ya mawe n.k.) 3 (wrinkle) kikunjo, kifinyo, kunyanzi. 4 kiungo, ufa (kati ya mbao) melini (of sail) mlete. vt shonesha/tia/onyesha (vikunjo, kovu n.k.). ~less adj -a bila mshono, -liofumwa kipande kimoja. ~stress n mshonaji wa kike.

seamy adj (chiefly fig, espec in) the ~ side of life upande mbaya (wa maisha) (k.m. umaskini, uhalifu n.k.).

seance n mkusanyiko wa kutafuta

kuwasiliana na pepo n.k.

sear1 vt 1 unguza (hasa kwa chuma cha moto). 2 kausha, nyausha; fanya kavu. ~ ing-iron n chuma cha kuunguzia. 3 (fig) fanya (roho, moyo, dhamiri n.k.) kuwa sugu/gumu.

sear2/sere adj (liter) -liokauka; (of flowers, leaves) -lionyauka.

search vt,vi 1 ~ (somebody/ something) (for somebody/ something); ~ somebody/something out tafuta; chunguza; pekua, chakura. ~ out tafuta, saka. ~ one's heart/conscience chunguza dhamira, tafakari. S ~ me (colloq) sijui kabisa. 2 (lit) penya; zama n kutafuta; upekuzi, mchakuro. right of ~ n haki ya manowari za nchi kusimamisha na kupekua meli nyingine wakati wa vita. ~light n kurunzi. ~-party n kikundi cha watafutaji kinachotafuta mtu/kitu kilichopotea. ~-warrant n hati ya upekuzi. ~er n. ~ing adj -a kuchunguza kwa undani; (of a test) -a mambo yote, kamilifu. ~ingly adv.

season n 1 majira, msimu; muhula, kipindi. wet/rain y~ n masika, kusi dry ~ n kiangazi, kaskazi. cold ~ n kipupwe. the ~ pembe za mwaka. closed ~ n msimuusio ruhusu (agh. uwindaji). it is in ~ ni muhula wake/kipindi chake. in ( ~ ) and out of ~ nyakati zote. the ~'s greetings salamu za krismasi na

second

mwaka mpya. in /out of ~ (of goods) a msimu/-sio msimu wake; -a msimu wa likizo, utalii/-sio na watalii. a word in ~ ushauri wakati unaofaa. ~ (-ticket) n tiketi ya msimu; tiketi ya kuingia katika sehemu za burudani kwa kipindi maalum. vt,vi 1 zoea; zoeshwa. 2 ~ (with) unga, koleza. 3 (lit) punguza makali. ~ing n viungo. ~nable adj 1 (of the weather) -a wakati wake, -a majira. 2 (of help, gift, advice) -a wakati unaofaa. ~al adj -a majira, -a msimu, -a muhula. ~ally adv.

seat n 1 kikalio (benchi, kigoda, kiti n.k.) the back ~ of the car kiti cha nyuma cha gari. keep one's ~ endelea kukaa (kitini). take a ~ keti, kaa kitako. take one's ~ kaa mahali pako. ~ belt n mkanda wa usalama wa kiti (agh. katika ndege, gari). 2 makalio, kitako. 3 matako. 4 nafasi. take one's ~ ingia Bungeni. win/lose one's ~ shinda/ shindwa katika uchaguzi wa Bunge. 5 makao, makazi; mkao. 6 (country) ~ jumba kubwa la mashambani. 7 mkao, ukaaji (hasa juu ya farasi). vt 1 ~ oneself; be ~ed! (formal) kaa/kaeni. 2 -wa na nafasi ya watu kukaa. ~ ing-room n sebule. 3 (usu re ~) tengeneza kitako/makalio (agh. ya kiti, suruali).

sebacious adj enye kutoa mafuta.

sec n (sl abbr of) second.

secateurs n pl mkasi wa bustani.

secede vi ~ (from) jitenga, jiondoa; jitoa. secession n kujitenga; kujitoa. secessionist n mtetezi wa /mwenye kujitoa.

seclude vt ~ somebody/oneself (from) tenga; jitenga. ~d adj (esp. of place) kimya; pekee, faragha. seclusion n kutengwa, kutenga; upweke.

second 1 adj (abbr 2nd) -pili ~ child mtoto wa pili. ~-best adj -a pili kwa ubora. n, adv come off ~ best shindwa, zidiwa. ~ class adj -a daraja la pili; hafifu, duni. n daraja

secret

la pili adv kwa daraja la pili. ~-floor n ghorofa ya pili; (GB) ghorofa mbili/(US) ghorofa moja kutoka chini. ~ -hand n -liokwishatumika. ~hand bookshop n duka la vitabu vilivyokwisha tumika. second-hand clothes n mitumba; (of news, knowledge) -liopatikana kwa kupitia wengine, -sio mpya. ~ lieutenant n luteni usu. ~rater n mtu wa akili/ uwezo mdogo. ~-sight n utabiri, uaguzi. ~ teeth n meno ya utu uzima. ~ to none bora kabisa. 2 -a ziada, zaidi. 3 ~ advent/coming n Ujio wa Pili (wa Yesu Kristu). ~ ballot n mtindo wa kuwapigia kura washindi wawili endapo wa kwanza anashindwa kufikia nusu ya kura zinazohitajika. ~ nature n desturi, silika. ~ thoughts n kubadili mawazo (baada ya kufikiria upya). 4 -a kufuata, -a baadaye. ~ childhood n uzee unaoandamana na upungufu wa akili. play ~ fiddle (to somebody) -wa chini ya (mtu fulani). ~ly adv baadaye; pili; zaidi; tena. n 1 kitu cha pili the ~ of June tarehe mbili Juni. get a ~ pata daraja la pili. 2 mwingine, kingine. 3 (pl) bidhaa hafifu/duni. 4 (pl) nyongeza ya chakula. 5 msaidizi (katika ndondi n.k.). vt 1 saidia, unga mkono. ~er n mwunga mkono azimio. ~ment n kuzima/kuazimwa. ~ary adj 1-a kufuata, -a baadaye, -a pili. ~ary education n elimu ya sekondari/upili. 2 -a naibu, wakilishi. ~arily adv.

secret adj 1 -a siri; -a faragha,

-liofichwa ~ ballot kura ya siri. the ~ service n idara ya ujasusi/ usalama. ~ agent n jasusi/afisa usalama. 2 (of places) tulivu, kimya, fichika. 3 (of persons) siri. n 1 siri, jambo la siri in ~ kwa siri, faraghani. keep a ~ weka/ tunza siri official ~s siri za serikali. in the ~ kati ya wasiri. let somebody into the ~ ambia mtu siri. (be) an open ~ siri iliyofichuka. 2 usiri. 3 mwujiza, ajabu. the ~s of science

secular

miujiza/maajabu ya sayansi. ~ly adv. secrecy n usiri, ufichaji, uwezo wa/tabia ya kuweka siri swear/bind somebody to secrecy fanya mtu aahidi kuweka siri, apisha mtu (kuweka siri). ~e vt 1 ficha, setiri. 2 nya, toa, nyunyiza. ~ion n utoaji, unyaji; utemaji; mnyunyizo; kuficha kuficha, kusetiri. ~ ive adj -siri, -fichaficha. a ~ive person (mtu) msiri. ~ively adv. ~iveness n.

secretary n 1 katibu, mwandishi. executive ~ n katibu mtendaji. principal ~ n katibu mkuu. private ~ n katibu myeka. publicity ~ katibu mwenezi. S ~ General n Katibu Mkuu. 2 mhazili. 3 Waziri wa Nchi. ~ of State n waziri. secretarial adj.

sect n 1 madhehebu. 2 kikundi. ~ arian adj -a kikundi; -a madhehebu n mtu wa madhehebu (kikundi) (agh mtu mwenye mtazamo/mawazo finyu); mlokoke wa madhehebu fulani. ~ arianism n ufuasi wa madhehebu (au kikundi).

section n 1 sehemu, kipande build in ~s jenga kwa sehemu. 2 (of book, paper) fungu. ~ of the law fungu la sheria; (of place) eneo. shopping ~ n eneo la maduka. 3 (departiment) idara (of soldiers) kikosi. ~al adj 1 -enye sehemu. 2 -a kupenda/ kupigania sehemu (ya jamii). ~alism n ulokole; kujishughulisha na utengano.

sector n 1 kipindi. 2 sehemu ya medani; sekta; sehemu public ~ sekta ya umma private ~ sekta binafsi.

secular adj 1 -a kilimwengu; -a kidunia ~ education elimu isiyoendeshwa na dini (agh shule za serikali). 2 -a nje ya nyumba ya utawa the ~ clergy mapadre (wasio watawa). ~ism n maoni kwamba dini isiwe msingi wa elimu na maadili. ~ist n 1 mpinga dini. 2 mfuasi wa malimwengu (mlimwengu). ~ize vt fanya -a kilimwengu; ondoa kwenye dini.

secure

~ization n 1 kufanya -a ulimwengu. 2 kuondoa kwenye dini.

secure adj 1 salama, pasi hofu. 2 -a hakika, -a kudumu. 3 ~ (against/from) salama. 4 thabiti; yakini. vt 1 ~ something (against, from) tunza, linda, hifadhi. 2 (fasten) funga, kaza. 3 pata, (ji)patia. 4 n (leg) dhamini. ~creditor n mwia mwenye dhamana. ~debt n deni lenye dhamana. securable adj.~ly adv. security n usalama. Security Council n Baraza la Usalama. Security forces/police n askari polisi/wa usalama. security risk n mtu wa hatari. 2 amana, rehani, dhamana. 3 (bond) hati, sharti.

securicor n (Commercial) kikosi cha usalama (agh. kwa vitu vya thamani).

sedan n 1 motokaa/gari ndogo. 2 ~-chair n machela.

sedate adj -tulivu, -pole, -a makini. vt tuliza (na dawa). ~ly adv. ~ness n sedative adj (med) -a kutuliza. n kitulizo, kipozo.

sedentary adj 1 -a kukaa kitako, -a kukaakaa. 2 (of persons) a kukaa sana/tu.

sedge n (bot) mafunjo, kangaga, njaanjaa. sedgy adj.

sediment n masimbi, mashapo (takataka za chini); shinda, chenga. ~ary adj -a mashapo. ~ary rock n mwamba mashapo.

sedition n (uchochezi wa) maasi/uhaini. seditious adj chochezi, asi.

seduce vt ~ somebody (from/into something) 1 shawishi; potoa. 2 tongoza. ~r n. seduction n 1 kupotoa, upotofu, kupoteza, ushawishi. 2 utongozaji. 3 vivutio. seductive adj. seductively adv.

sedulous adj -tendaji kazi; (fig) -a bidii, -a jitihada, -a jududi. ~ly adv. ~ness n. sedulity n.

see1 vi,vt 1 ona. ~ing is believing kuona ni kuamini. be ~ing things ota (ndoto). 2 ona. ~ the back of somebody ondokana na, ona kwa

see

mara ya mwisho. ~ the last of somebody/something achana na; malizana na. ~ the sights tembelea/zuru mandhari/sehemu maarufu. ~ stars ona maluwiluwi. ~ visions agua. ~ one's way (clear) to doing something elewa namna ya kufanya jambo; jisikia. 3 (imper) tazama! angalia! 4 (not in the progressive tenses) elewa, tambua. I don't ~ why sielewi/ sioni kwa nini. ~ for oneself jionea mwenyewe. not ~ the use/good of doing something -toona umuhimu. you ~ unajua; kama ujuavyo. ~ing that kwa kuwa, madhali, maadam. 5 pata habari (kutoka gazetini n.k.). 6 pitia (katika maisha), ona he`ll never ~ forty again ameshavuka miaka arobaini. have ~n the day/time when enzi zake. it has ~n better days wakati wake umepita. ~ somebody damned/ in hell first -tokubali kitu, kamua. 7 onana na. Be ~ ing you/S ~you soon (colloq) kwa heri ya kuonana. 8 acha (bila kusaidia). 9 angalia, hakikisha. ~ that the door is locked uhakikishe kwamba mlango umefungwa. 10 jiona, jifikiria. 11 (with adv particles and preps) ~ about something shughulikia. ~ somebody about something ona, pata ushauri. ~ somebody across something elekeza/ongoza/saidia kuvuka. ~ (somebody) around (something) tembeza, onyesha. ~ you around (sl) tutaonana. ~ somebody back/home sindikiza. ~ (somebody) off aga, pa mkono wa buriani; sindikiza. ~ somebody off something toa. ~ somebody out toa, sindikiza. ~ something out endelea hadi mwisho. ~ somebody over/around something tembeza, onyesha. ~ to shughulikia. ~ through somebody/something ng'amua, baini, -todanganywa. ~ through adj -enye kuonyesha/kuona/ onyeshi. ~ somebody through

see

(something) auni. ~ something through piga moyo konde, shikilia; endelea hadi mwisho. ~r n mtabiri, mwaguzi.

see2 n jimbo la askofu, dayosisi.

seed n 1 mbegu, punje. go/run to ~ fika mwisho wa kuchanua na kuanza kutoa mbegu; (fig) acha kujitunza (mwili na mavazi). ~-bed n kitalu. ~ -cake n keki ya kisibiti. ~ corn n shuke la mbegu za kupanda. ~sman n mwuza mbegu. ~ time n msimu wa upandaji mbegu. 2 asili; mwanzo, chanzo, chimbuko. sow the ~s of discord chonganisha. 3 (offspring) uzao. 4 manii. 5 ~ potato n kiazi cha mbegu (kinachooteshwa kabla ya kupanda). ~ pearls n lulu ndogo. 6 (sport) mteule. ~ing-machine n mashine ya kupandia (mbegu). ~less adj -a bila mbegu . ~ling n mche. vi,vt 1 toa mbegu. 2 panda, otesha. 3 ondoa mbegu. ~ed grapes n mizababu isiyo na mbegu; teua, panga wachezaji bora ili wasikutane hadi sehemu za mwisho wa mashindano. ~y adj 1 -enye mbegu nyingi. 2 -kuukuu, -liochakaa, -chakavu. 3 -gonjwa be/ feel ~y -wa mgonjwa. ~iness n. ~ily adv.

seek vi, vt 1 tafuta. ~ the truth tafuta ukweli the reason for his failure is not hard to ~ sababu ya kushindwa kwake inaeleweka. 2 omba, taka (much sought after) -lio takiwa sana. 3 (endeavour) jaribu, jitahidi. 4 ~ for jaribu kupata. ~er n.

seem vi onekana; elekea kuwa; -wa kama, fanana na you ~ (to be) unwell unaonekana mgonjwa I don't ~ to fancy that sielekei kupendelea hayo. ~ing adj -a kujifanya; -a uwongo; -a juujuu. ~ingly adv inavyoonekana kwa nje. ~ly adj (formal) 1 sahihi, -a kufaa, it is not ~ly haifai. 2 -a heshima/adabu. ~liness n.

seen pp of see

seep vi vuja, penya. ~age n upenyaji, uvujaji, mchuruziko.

select

seesaw n bembea. vi bembea; (fig) sita kuamua (kati ya mambo mawili) adv pandashuka.

seethe vi,vt 1 ~ (with) chemka, sisimka, jaa (hasira, shauku n.k.) africa was seething with excitement Afrika ilikuwa ikisisimka. 2 (old use) pika kwa kuchemsha.

segment n 1 mkato, sehemu. 2 kipande, pingili a ~ of an orange kipande cha chungwa. a ~ of sugar cane pingili ya muwa. 3 (tech) kitengwa. vt,vi gawa katika sehemu. ~al; ~ary adj -a pingili; -a sehemu, -a kipande. ~ation n ugawaji katika pingili.

segregate vt,vi 1 tenga, tenganisha; bagua adj (zool) pekee. segregation n kutenga; (racial) ukabila, ubaguzi.

seigneur,seignior n mwinyi.

seine n juya. vt vua kwa juya.

seismic adj -a tetemeko (la nchi). seismograph n kipimatetemeko. seismology n elimu ya tetemeko. seismologist n mtaalamu wa tetemeko.

seize vi,vt 1 kamata, twaa be ~d with patwa, shikwa na be ~d by a fit of rage patwa na hasira kali. 2 teka, nyang'anya, pokonya. 3 ~ on/upon elewa na kutumia ~ upon an idea fahamu vizuri wazo na kulitumia ipasavyo. 4 ~ (up) kwama, shikamana, goma. seizure n 1 kukamata; kukamatwa, ukamataji, utekaji. 2 shtuko la moyo; kifafa. kukwama, kugoma.

seldom adv mara chache, kwa shida/ nadra ~ or never mara chache au hata kidogo.

select vt chagua, teua adj -liochaguliwa, -teule. ~ committee n Kamati ya Wabunge waliocha-guliwa kufanya kazi rasmi. ~ man n (US) diwani. ~or n mchaguzi, mteuzi. ~ion n 1 uchaguzi, uteuzi. natural ~ion n (nadharia ya Darwin ya) uteuzi asilia. 2 vitu teule. ~ive adj -chaguzi; -enye uwezo wa kuchagua, teule. ~ivity n

selenium

1 uteuzi. 2 (esp, of radio) uwezo wa kupata idhaa za redio mbalimbali (bila tatizo). ~ively adv.

selenium n (chem) saliniamu.

self n 1 nafsi, tabia one's better ~ upande bora wa tabia/sifa za mtu. 2 mapendeleo (ya mtu binafsi) she has no thought of ~ hajifikirii/ hajipendelei. 3 uenyewe.

self- pref -enyewe, -ji-, automatiki. ~-abasement n kujishushia hadhi; kujidhalilisha. ~-abnegation n kujinyima, kujitoa mhanga. ~-absorbed adj -liozamia (katika mawazo, shughuli, n.k.). ~-abuse n kujitukanisha, kujidunisha, kujidhihaki. ~-accusation n kujishtaki. ~-acting adj -a kujifanyia -enyewe; -a kujituma. ~ -addressed adj -lioandikwa anwani ya mwandikaji. ~ -activating adj -a kujiendesha enyewe. ~- adjustable adj -a kujirekebisha, -a kujirudi. ~ -admiration n kujiona; kujisifu, kujishauwa. ~-advertisement n kujionyesha, kujitangaza. ~-apparent adj wazi, bayana. ~-appointed adj -a kujiteua/ kujichagua. ~-assertion n kujitanguliza, kujitokeza. ~-assertive adj -a kujitanguliza, -a kujitokeza. ~-assurance n kujiamini. ~-awareness n kujitambua (utu, msimamo). ~-binder n mashine ya kuvunia ya automatiki. ~-centred adj -a kujifikiria mwenyewe tu, -a kimimi-mimi, -a kujipenda mno. ~-closing adj -a kujifunga -enyewe. ~-collected adj tulivu, -sio na harara. ~-coloured adj -a rangi moja. ~-command n kujitawala, kujiamuru. ~-communion n kujifikiria, kujihoji, kujitafakuri. ~-complacent adj -a kuridhika na jinsi ulivyo, -a kujiridhikia (tu). ~-complacency n kuridhika na jinsi ulivyo. ~-conceited adj -a kujipenda; -a kujiona, -a kujishauwa. ~-confidence n kujiamini. ~-confident adj -a hakika, -a kujiamini.

self-

~-conscious adj -a kujitambua (hali, tabia, msimamo); -enye kujibaini; (colloq) -a kuona haya, -enye aibu. ~- contained adj 1 (independent) kinaifu. 2 -nyamavu, makini. 3 (complete) -a kujitosheleza, -a kujitosha, kamili; -enye yote ndani yake. ~-contradictory adj -a kujipinga. ~-control n kujidhibiti nafsi, kujiweza, kujitawala, kujizuia. ~-cooling n kujipoza. ~-criticism n kujihakiki, kujisahihisha, kujikosoa. ~-deceit n kujidanyanga, kujikanganya. ~-deception n see self-deceit. ~-defence n kujitetea; kujilinda, kujihami, kujipigania. ~-delusion n kujidanganya, kujihadaa. ~-denial n kujihini, kujinyima, kujikana, kujizuia. ~-dependence n kujitegemea. ~-desturction n kujiangamiza, kujipoteza, kujifisha. ~-determination n kujitawala, uhuru; kujiamulia (mambo). ~-display n kujishaua, kujivuna, kujionyesha, kuranda. ~-discipline n kujiongoza, kujiwekea nidhamu. ~-distrust n kutojiamini, kujihisi. -~educated adj -a kujisomesha, -a kujielimisha a ~educated teacher mwalimu aliyejifunza mwenyewe. ~-effacing adj -a kujificha, -enye soni. ~ -employed adj -a kujiajiri -a kujituma. ~-esteem n kujistahi, kujitukuza; kujiona, kiburi. ~-evident adj wazi, dhahiri, kinaganaga, bayana. ~-examination n kujichunguza, kujijaribu, kujihoji. ~-explanatory adj -enye kujieleza, -a waziwazi. ~-generating adj -a kujiongeza, -a kujizaa. ~-governing adj -a kujitawala. ~-help n kujisaidia mwenyewe, kujiweza. ~-ignition n kujiwasha. ~-importance n kujikweza, kujigamba; majivuno, makuu, kiburi. ~-important adj -a kujiona, -a kujikweza. ~-imposed adj -a kujitwisha; -a kujielemeza. ~-improvement n kujiendeleza. ~-induction n (elect.) kujichochea.

self-

~-indulgence n -a kujiingiza/ kujishughulisha mno na mambo. ~-inflicted adj -a kujiumiza, -a kujiadhibu, -a kujitaabisha. ~-interest n umimi, uchoyo. ~-locking adj (tech) -a kujifunga. ~-made adj -liojiendeleza/-liojitajirisha enyewe. ~mutilation n kujihasiri, kujiharibu, kujilemaza, kujikata. ~-opinionated adj -kaidi, -bishi; shupavu. ~-perception n kujitambua. ~-pity n kujihurumia; kujionea uchungu. ~ -portrait n kujichora, kujichonga (kuwa katika picha/sanamu). ~-possessed adj tulivu, a kujiamini. ~-praise n majisifu; kutamba; kujigamba. ~ -preservation n kujilinda, kujihami, kujitunza, kujikimu. ~-propelled adj -a kujiendesha (kwa rada, mapanga). ~-raising adj (of flour) -enye hamira. ~-realization n kujing'amua, kujibaini. ~-recording adj -a kurekodi enyewe. ~-reliance n kujitegemea. ~-reliant adj -a kujitegemea. ~-respect n kujistahi/kujiheshimu (nafsi). ~-restrained adj -a kujikana, -a kujizuia; -a kujitawala. ~-restraint n kujitawala; kujizuia. ~-righteous adj -a kujidai; nyoofu. ~-sacrifice n kujitoa mhanga; kujitolea. ~-same adj -le -le; pacha. ~ -satisfaction n kujiona, majisifu; ukinaifu; kujiridhisha. ~-satisfied adj -a kujiona, kinaifu; -enye kiburi. ~-sealing adj -enye kujifunga -enyewe. ~-seeker n mtafuta/mtaka makuu; mwenye kujipendekeza. ~ -seeking adj -a kujipendekeza, kutafuta/kutaka makuu. n kujipendekeza. ~-service n kujitumikia, kujihudumia. ~-sown adj kimelea (-siopandwa), maotea. ~-starter n stata, kijianzishi. ~-styled adj -enye kujiita. ~-sufficiency n 1 utoshelevu. 2 kujitegemea. ~-supporting adj -a kujikimu, -a kujitegemea. ~-taught adj -liojielimisha; -liofunzwa na ulimwengu. ~-will n ukaidi,

semi-

ushupavu. ~-winding adj (of watch, clock etc) -a kujilisha, -a kujitia ufunguo. ~-hood n ubinafsi, upeke. ~ish adj -a choyo, -enye ubinafsi. ~ishness n ubinafsi, uchoyo. ~ishly adv.

sell vt,vi ~ something (to somebody); ~ somebody something 1 uza; uzia. ~ something off (of stock of goods) uza rahisi. ~ something out uza sehemu au hisa zote; uza mali/vitu vyote. ~ (somebody) out (colloq) saliti. ~ out n kuuza tikiti zote; (colloq) usaliti. 2 (of goods) uzika. ~ing price n bei ya kuuzia/uzika His new book is ~ing well kitabu chake kipya kinauzika vizuri. 3 (fig. uses) ~ the pass (prov.) uza nchi; wa msaliti. 4 (usu. pass) danganya, tapeli. 5 be sold on something (colloq) tekwa bakunja, kubali. n (colloq) hila, ulaghai, ghiliba. hard/soft ~ n mbinu kali/hafifu za kuuza. ~er n 1 mwuzaji. a ~ers' market n (comm) wakati wa uhaba wa bidhaa. 2 bidhaa.

sellotape n selotepu: gundi ya karatasi.

selvage; selvedge n mtande.

semantic adj -a maana (katika lugha). ~s n semantiki, elimu-maana.

semaphore n 1 kuashiria (kwa kutumia bendera/taa/mikono n.k). 2 selo, ishara. vt,vi ashiria.

semasiology n semasiolojia: elimu maana.

semblance n mfanano; sura, umbo; mfano.

semeiology; semeiotics n see semiology, semiotics.

semen n shahawa, manii. seminal adj

-a shahawa/manii, -a mbegu; (fig) -a msingi. semination n kupanda mbegu; utungaji mimba.

semester n muhula.

semi- prep 1 nusu. a ~ -circle n nusu duara. ~circular adj -a nusu duara. ~ breve n (mus) noti nzima. ~ quaver n (mus) nusu kwiva. ~tone n (mus) nusutoni. 2 -a upande

seminal

mmoja. ~-detached adj (of a house) -a upande mmoja. 3 kidogo ~ civilized -liostaarabika kidogo. 4 ~ -colon n nukta mkato (;). ~-conscious adj -enye fahamu kidogo. ~ final n nusu fainali . ~ official adj rasmirasmi, si rasmi sana. ~ rigid adj -a nusu yabisi. ~-tropical adj -a nusu tropiki. ~ vowel n nusu-irabu.

seminal adj see semen.

seminar n semina. ~y n seminari. ~ist n mseminari

semiology; semiotics n elimu ishara.

Semite n Msemiti. Semitic adj -a kisemiti.

semolina n semolina: punje/ngumu za ngano iliyosagwa.

sempstress n see seamstress.

senate n 1 (France, US) seneti; (sehemu moja ya bunge). 2 baraza la uongozi wa taaluma Chuo Kikuu. senator n seneta. senatorial adj -a seneti.

send 1 vt,vi ~ somebody/something; ~ something to somebody peleka, tuma ~ one's love to somebody salimia mtu, peleka salamu. 2 tupa, rusha, endesha, sukuma, jongeza ~ somebody sprawling angusha mtu. ~ somebody packing/about his business (colloq) fukuza, timua. 3 sababisha kuwa, tia the girl ~s me crazy msichana (huyu) ananitia wazimu. 4 (of God) jalia. 5 (phrases) ~ somebody mad tia fulani wazimu. ~ somebody away ondoa/fukuza chuo; funga. ~ something down teremsha, shusha (bei, n.k) ~ for somebody (to do something) ita. ~ something forth, (formal) toa. ~ something in tuma, peleka. ~ one's name in pendekeza jina. ~ somebody off sindikiza; (of football) toa uwanjani. ~ something off tuma. ~ something on tuma mapema; (of letters) tuma kwa anwani mpya. ~ something out tawanya, gawa; chipua, toa. ~ somebody/something up dhihaki. ~ up pandisha (bei,

sense

n.k.). ~er n mpelekaji, mtumaji.

senescent adj -a kuzeeka, -a kukonga. senescence n.

senile adj dhaifu (kutokana na uzee). senility n udhaifu, (utokanao na uzee).

senior adj 1 -kubwa (kwa umri, daraja, cheo). ~ citizen n mzee; mstaafu. 2 andamizi ~ magistrate hakimu mwandamizi ~ research fellow mchunguzi mwandamizi. 3 (after a person's name) -a kwanza, -a kutangulia. n 1 mkubwa he is my ~ ni mkubwa wangu. 2 (US) mwanafunzi wa mwaka wa 3/4 (katika sekondari au chuo). ~ity n 1 ukubwa (wa umri, cheo); ukuu. 2 kutangulia.

senna n sanamaki.

senor n (spanish) bwana. ~ Lopez Bw Lopezi. ~a n bibi. ~ita Bi.

sensation n 1 maono, hisi. kioja,

shani; mhemko. ~al adj -a kushtua, -a ajabu. ~al adj (of news papers) -a vioja, -a mihemko. ~alism n 1 nadharia (ya kifalsafa) isemayo kuwa dhana zote zatokana na michomo ya hisi. 2 utumiaji/uchokozaji wa mihemko. ~alist n mpiga chuku.

sense n 1 (perception) hisi, fasili ya dhana akilini. ~-organ n mlango wa hisi/fahamu the ~ of smell, hearing, taste etc. kunusa, kusikia, kuonja n.k. pleasure of the ~s anasa za mwili. 2 akili; busara a man of good ~ mtu mwenye busara/akili nyingi be out of ones ~s; lose one ~s potewa na akili, rukwa na akili, fadhaika; (faint) zimia, zirai. bring somebody to her ~s fanya mtu aache kufanya mabaya. come to one's ~s jirudi, acha kufanya upumbavu recover one's ~s jirudia, pata akili/fahamu tena. have you taken leave of your ~s una kichaa? 3 (a/the) ~ (of) kuthamini, kufahamu, kujua, kupambanua he has moral ~ anapambanua mema na mabaya. 4 maana. in a ~ kwa namna fulani. in the ~ of kwa

sensitive

maana ya kwamba it has a bad ~ ina maana mbaya in the legal ~ kisheria. the figurative ~ -a tamathali. make ~ fanya/leta maana, eleweka. make ~ of something elewa maana. talk ~ sema yenye maana. 5 maoni ya watu wengi. vt hisi; tambua; fahamu, elewa. ~less adj 1 pumbavu, -so akili; -sio na sababu. 2 -liozimia, -liozirai he fell~ less alizimia become ~less zimia, zirai knock somebody ~less piga mtu mpaka azirai. ~lessly adv. ~lessness n upumbavu, upuuzi. sensibility n wepesi wa kuhisi. sensible adj 1 -a akili, tendaji, -a busara/hekima. 2 sensible of (arch.) -tambuzi. 3 (arch.) -a kuhisika. sensibly adv.

sensitive adj 1 -epesi kuhisi (kuona, kusikia, kunusa, kugusa, kuonja); (issue) nyeti. the ~ plant n kifaurongo. 2 -epesi kuumia/ kuathirika. 3 (of instruments, institutions) -a kuweza kuonyesha mabadiliko madogomadogo. 4 (of photographic film, paper) -a kudhurika kwa mwanga. ~ly adv. sensitivity n kiwango cha hisi. sensitometer n kipima hisi. sensitize vt hisisha.

sensory adj -a fahamu sensory nerves neva fahamu.

sensual adj -a kupenda anasa/raha; tamanifu, -a ashiki. ~ism n upendaji anasa, utamanifu. ~ist n mpenda anasa, mkware. ~ity n kupenda anasa/matamanio, ashiki. sensuous adj -a hisi. sensuously adv. sensuousness n.

sent pt, pp of send.

sentence n 1 sentensi ~ drill jedwali (la mazoezi ya sentensi) ~ patterns sulubu/ruwaza za sentensi. 2 hukumu, fetwa. pass/pronounce ~ toa hukumu. 3 (arch) shauri, maoni. vt hukumu, toa hukumu he was ~d to death alihukumiwa kifo/ kunyongwa.

sententious adj 1 (arch.) -a/-enye

separate

maneno ya akili. 2 (mod. use) - a kujifanya mwenye hekima, -a kujivuna; -a kuchosha. ~ly adv.

sentient adj -enye (uwezo wa) kuhisi.

sentiment n 1 mawazo, maono. 2 hisia za moyoni, pendo. 3 maoni, shauku national ~s maoni/hisia za taifa. ~al adj 1 -epesi kuvutwa na upendo (huruma, ashiki), -a hisi za moyoni. 2 (of things) -a kuamsha/kuchochea hisi. ~ally adv. ~alism n 1 wepesi wa kuathiriwa na hisi za moyo. 2 kujitungia mawazo moyoni. ~alist n mtu mwepesi kuathiriwa na hisi. ~alize vt, vi athiri na hisi za moyoni. ~ality n hali ya kuwa na/kuingiliwa na hisi vibaya.

sentinel n see sentry stand ~ (over) (liter) shika gadi.

sentry n askari wa zamu, gadi, mlinzi, mshika doria. ~-box n kibanda cha mlinzi. ~-go n wajibu wa mlinzi kutembea mbele na nyuma akilinda.

sepal n (bot) sepali.

separable adj -a kutengeka, -a kugawanyika. separably adv. separability n.

separate vt,vi 1 ~ from tenga, tenganisha. ~ something (up) into gawanya. 2 (of a number of people) achana, tengana, farakana. separatist n mpendelea ufarakano/utengano, mpenda kujitenga/utengano; mtenganishi mgawanyaji. separator n kigawaji; chombo cha kutenganisha (agh. krimu kutoka kwenye maziwa) adj 1 -liotengwa; -liogawanyika. 2 -liotengana, mbali mbali, -moja -moja. n (trade use, pl) mavazi yanayoweza kuvaliwa na mengine (agh. blauzi, shati n.k.). ~ly adv. separation n 1 utengano, kuachana, mfarakano, utenganisho. judicial separation utenganisho wa kisheria/kimahakama separation agreement mapatano ya kutengana. 2 kipindi cha utengano /ufarakano. 3 (maths) utengano separation by set utengano wa seti. separatism n

sepia

utengano; ubaguzi; hali ya mgawanyo.

sepia n 1 sipia: rangi ya kahawa. 2 maji meusi ya pweza.

sept;septi n (comb. forms) saba. ~enary adj -saba, -a kuhusika na saba. ~enary angle n pembe saba. ~angular adj -a pembe saba. ~ennial adj -a miaka saba, -a kila mwaka wa saba. ~et n kundi la waimbaji wa sauti saba/ala saba za muziki.

September n Septemba, mwezi wa tisa katika mwaka.

septic adj -lioambukizwa; -a kuoza ~ poisoning kuoza kwa kidonda kutokana na bakteria. ~ tank n tangi la maji machafu. sepsis n kuambukiza sumu ya kidonda kwenye damu. ~emia n sumu katika damu.

septuagenarian n (US) mzee wa umri wa miaka kati ya sabini na sabini na tisa.

sepulchre n kaburi, (lililochongwa katika mwamba/lililotengenezwa kwa mawe). The Holy ~ n Kaburi la Yesu Kristo. whited ~ n mnafiki, mzandiki. sepulchral adj 1 -a kaburi (la mawe), -a mazishi. 2 -a huzuni kubwa, -a kuashiria mazishi.

sepulture n maziko.

sequel n 1 matokeo; mfuatano. in the ~ baadaye, hatimaye. 2 mambo/ matukio ya baadaye (katika hadithi, yakihusiana na matukio ya awali).

sequence n mwandamano, mfuatano, utaratibu, mfululizo. ~ of tenses mfutano wa nyakati (katika vishazi) na kitenzi cha wakati. sequent adj (formal) -a kufuata, -a kuandama, -a kutokea; -a kutokana na. sequential adj -a kutokana na; -a kufuatana kwa wakati na mahala.

sequester vt,vi 1 see sequestrate. 2

tenga ~ oneself jitenga. ~ed adj (of places) kimya, -liotengwa.

sequestrate vt 1 twaa mali ya mdaiwa kwa muda. 2 pora, nyang'anya. sequestration n. sequestrator n.

sequin n 1 puleki. 2 (hist) sarafu ya

serious

dhahabu iliyotumika Venice.

seraglio n 1 nyumba ya harimu. 2 harimu; (hist) Ikulu ya kiongozi wa Uturuki yenye maofisi ya serikali.

seraph n (biblical) serafi: (malaika wa daraja ya juu) adj kimalaika; -enye furaha na nzuri kama serafi. ~ic adj -a kiserafi, -a malaika.

sere adj see sear.

serenade n muziki upigwao nje usiku (hasa kumwimbia mpenzi) vt chombeza, liwaza kwa wimbo. ~r n.

serendipity n (kipaji cha) kubahatisha ugunduzi.

serene adj 1 -eupe, safi, -liotakata, bila mawingu. 2 tulivu, shwari all ~ mambo yote shwari. ~ly adv. serenity n.

serf n mtwana/kijakazi. ~age n. ~dom n utwana; ujakazi.

serge n kitambaa cha sufu kigumu.

sergeant n sajini. ~-major n sajini

-meja.

sericulture n ufugaji wa nondo wa hariri; sericultural adj. sericulturalist n mfugaji wa nondo wa hariri.

series n mfuatano, mwandamano, mfululizo safu. serial adj -a sehemu ya; -a mfululizo (wa maandishi) serial writer mwandishi anayeandika mfululizo. n 1 maandiko/matangazo ya kufululiza. serially adv. serialize vt chapisha kwa sehemu/mfululizo. seriated adj -liopangwa katika mfululizo (kwa sehemu zinazofuatana). seriatim adv mfululizo, kwenda sanjari, mojamoja, hatua kwa hatua, kaifa kwa kaifa.

seriocomic n (of theatre arts) mchezo wenye kuchekesha bila utani/mzaha.

serious adj 1 -zito, -siocheka. 2 -a maana -kubwa a ~ offence kosa kubwa. 3 -a kweli, -a kufikiria, -a dhati; makini are you ~? unasema kweli? 4 (of illness) -a hatari a ~ illness ugonjwa wa hatari. 5 (of patient) -enye hali mbaya, mahututi.

serjeant

~ly adv. ~ness n. in all ~ness bila utani, kwa uzito kabisa.

serjeant n 1 wakili mkuu. ~-at-arms n msimamizi wa mahakama/bunge. 2 (of arrest) mshikaji.

sermon n 1 hotuba. 2 mahubiri. ~ize vt, vi 1 hutubu, hubiri. 2 sema kama mhubiri.

serpent n nyoka the Old S~ Ibilisi; (fig) ayari. ~/snake charmer n mcheza nyoka, mjiriri (Kikwaya). ~ine adj -enye mapindi, -a kupindikapindika (kama nyoka).

serrate(d) adj -a kukerezekakerezeka;

-a menomeno; -liochongoka (kama msumeno).

serried adj -a kusongana, -a kusonganasongana, -a bega kwa bega.

serum n (bio) 1 majimaji ya damu. 2 chanjo ya dawa. serous adj.

serval n ngawa.

servant n mtumishi; hadimu. domestic ~ n mtumishi wa nyumbani. civil ~ n mtumishi wa serikali. public ~ n mtumishi wa umma. your humble ~ mtumishi wako mtiifu.

serve vt, vi 1 tumikia, hudumia. 2 -wa mtumishi wa. ~ on something wa mjumbe wa. ~ under somebody -wa jeshini chini ya. ~ two masters -wa na mabwana wawili. 3 ~ something (to somebody); ~ somebody (with something); ~ something (out) gawa, hudumia dinner is ~d chakula tayari. 4 ~ somebody (for/as something) faa. ~ for faa mahali pa (badala ya) this pen ~ me well kalamu hii inanifaa. ~ somebody's needs/purpose kidhi haja/matakwa yake. as occassion ~s mara ipatikanapo fursa/nafasi. 5 tendea. it~s her right inamstahilia. 6 maliza muda/kipindi (cha kufanya kazi). 7 ~ a sentence; ~ time fungwa; maliza kifungo. 8 ~ a summons/writ/ warrant on somebody (leg) pa samansi/hati za kisheria. 9 (sports) anzisha; pigia mpira. 10 (of animals) panda. 11 saidia, auni. 12 (rel) hudumia Misa.

servo

~r n 1 (at a table) mwandalizi. 2 (tennis, volleyball etc) mwanzisha mchezo. 3 msaidizi kanisani. 4 trei ya vyombo. 5 vyombo vya chakula. serving n kiasi cha chakula apewacho mtu.

service n 1 (kazi ya) utumishi. be in/go into/go out to ~ ajiriwa kama mfanyakazi wa nyumbani. 2 uwasilishaji personal ~ kuwasilisha kwa mwenyewe substitute ~ kuwasilisha kwa badala. 3 (use, employment) manufaa can I be of~? naweza kusaidia? 4 (help) fadhila, msaada. do somebody a ~ saidia, auni. 5 huduma (za umma) telephone ~ huduma za simu. ~ charge n gharama za huduma. ~ road n ujia. 6 ibada, sala divine ~ ibada takatifu; fatiha, hitima. 7 (sl) the ~s uanajeshi. on active ~ jeshini. the three ~s jeshi la nchi kavu, jeshi la maji, jeshi la anga quit the ~ toka jeshini. see ~ in something -wa jeshini have seen (good) ~ lisaidia, -litumikia. 8 (of china etc) seti ya vyombo vya chai. 9 uangalizi wa kitaalamu, ukaguzi. ~ station n kituo cha petroli. ~-area n kituo cha petroli, vinywaji n.k. katika barabara kuu. 10 (leg) kutoa samansi. 11 (sport) kuanzisha mchezo. vt 1 tengeneza na kutunza daima (baiskeli, meli, motokaa n.k.). 2 (of animals) panda. ~able adj 1 -a kufaa, -enye manufaa. 2 -nayotumika, gumu na -a kudumu. ~-line n msitari wa kusevu (katika michezo kama mpira wa nyavu, tenesi n.k.). ~-pipe n bomba la kupitishia (maji, hewa katika nyumba).

serviette n kipangusia mdomo.

servile adj 1 (arch) -a kitumwa,

kinyonge. 2 nyonge, dhalili; barakala. servility n.

servitor n (arch) hadimu

servitude n utumwa.

servo pref. (of machinery) kidhibiti, sevo ~ mechanism mtambo-sevo ~-

sesame

motor sevomota.

sesame (also simsim) n 1 ufuta ~ oil mafuta ya uto. 2 open ~ n (fig) ufunguo education is an open ~ to success elimu ni ufunguo wa mafanikio.

sesquipedalian adj 1 -a silabi nyingi. 2 -a kuchosha; refu sana.

session n 1 kikao; baraza be in ~ -wa katika kikao. 2 (US) (University) muhula wa masomo.

sestet n mistari sita ya mwisho ya shairi. sestina n shairi la beti sita la mistari sita sita.

set1 vt,vi 1 tua, weka the sun ~ jua limetua he ~ the load down alitua mzigo ~ the plate on the table weka sahani mezani. 2 ~ to/~ something to something weka karibu, sogeza. ~ the axe to (a tree) kata (mti); (fig) haribu. ~ fire/a match/(a) light-to washa moto. ~ pen to paper anza kuandika the farmers ~ to cultivating cotton wakulima walianza kulima pamba. ~ one's seal to something; ~ the seal on something idhinisha; thibitisha ~ forth/out on a journey anza safari. 3 ~ somebody at his ease fanya mtu ajisikie yuko nyumbani, ajisikie huru. not/never ~ the world/Thames on fire -sifanye maajabu. ~ somebody free/at liberty achia huru. ~ people at loggerheads/variance gombanisha. ~ something in order panga vizuri. ~ one's (own) house in order (fig) jirekebisha kwanza kabla ya kukosoa. ~ somebody's mind at ease/rest; ~ somebody's doubts/fears/mind at rest tuliza. ~ somebody's teeth on edge sumbua, udhi, kera. ~ somebody right (fig) kosoa mtu, onyesha njia, weka sawa; tia nguvu. ~ something/right/to rights sahihisha, rekebisha (makosa). be all ~ (for something/to do something) -wa tayari. be ~ on doing something dhamiria kufanya jambo. ~ somebody on his way sindikiza. 4 anzisha, sababisha the

set

shadow ~ the dog barking kivuli kilimsababisha mbwa kubweka his joke ~ us laughing masihara yake yalituchekesha. 5 weka, -pa ~ the plate on the table weka sahani mezani ~ food before the guest mpe mgeni chakula ~ myself the task jipa kazi ~ eggs weka mayai yaatamiwe. 6 ~ (for) tunga they ~a difficult examination walitunga mtihani mgumu. ~ book n kitabu cha kiada/kutahiniwa ~ (good) example onyesha mfano mzuri. ~ the fashion anzisha mtindo. ~ the pace/stroke ratibu mwendo. ~ a thief to catch a thief (prov) dawa ya moto ni moto. 7 (with various grammatical objects) ~ against something pinga vikali. ~ one's heart/hopes/mind on something pania kitu. ~ eyes on somebody ona. ~ one's face against pinga. ~ a price on something panga bei. ~ a price on somebody's head toa zawadi ili kuuliwa mtu fulani. ~much/great/little/no store by something thamini/-tothamini kitu. 8 unganisha, rekebisha. ~-a watch rekebisha saa. ~ a broken bone unganisha mfupa. ~ a hen weka ili aatamie. 9 ~ hair tengeneza nywele. ~ a saw noa msumeno. ~ the scene eleza mandhari. ~ sail (from/to/for) tweka tanga. ~ the table tandika meza. ~ one's teeth uma meno; (fig) dhamiria. ~ a trap (for something/somebody) tega/tegea. 10 ~something in something; ~ something with something gongomea. 11 elekea, pata nguvu the wind ~s eastward upepo unaelekea matlai. 12 (music) ~ something (to something) tunga sauti ya wimbo/shairi. 13 (plants, seed) auka, zaa matunda. 14 (of clothes) kaa vizuri this coat ~s well koti hili linakaa vizuri. 15 ganda the cement is ~ saruji imeganda; (of dog) simama na kuashiria windo; (of dancers)

set

simama kuelekea mwenzi wakati wa kucheza; (rare) (of body etc) komaa; kakamaa. 16 -a kulazimisha a ~ smile tabasamu ya kujilazimisha ~ look mtumbuo wa jicho ~ purpose nia thabiti; -liokwisha pangwa ~ menu menyu iliyokwisha pangwa; -siobadilika he has ~ ideas ana mawazo yasiyobadilika; -a kawaida ~ prayers sala za kawaida ~ speech hotuba iliyotayarishwa. 17 (with adv particles and preps) ~ about something anza we must ~ about solving the problems lazima tuanze kutatua matatizo. ~ about something (colloq) vamia, shambulia. ~ something about eneza uvumi. ~ one thing against another oanisha. ~ somebody against somebody pambanisha. ~something apart/aside weka akiba; puuza; (leg) futa. ~ something back rudisha nyuma; wa mbali na. ~ somebody/ something back zuia; (sl) gharimu. ~-back n kipingamizi; (sl) gharama. ~ somebody down shusha, teremsha abiria. ~ something down shusha, weka chini; weka kwenye maandishi, andika. ~ somebody/oneself down as elezea/jieleza kama. ~ down to something taja/eleza kuwa sababu ya. ~ forth anza safari. ~ something forth tangaza. ~ in anza na elekea kuendelea; anza kuelekea. ~ off anza (safari, mbio n.k). ~ something off lipua; tokea; fidia. ~ somebody off (doing something) chochea. ~ on songa mbele. ~ on/upon somebody shambulia. ~ out anza (safari n.k). ~ out to do something dhamiria, lenga, kusudia. ~ something out eleza kinagaubaga; onyesha. ~ somebody over somebody mpa mtu madaraka. ~ to anza kufanya kitu/ugomvi. ~ something up vt weka kitu mahala; asisi, jenga (chuo, shirika, hoja) ~ up a statue weka sanamu mahala. ~ up an argument jenga/andaa hoja. ~ up n (colloq) genge; njama,

settle

mpango what is the ~ up here? mambo yakoje, mnakaakaaje?; sababu what has ~up this confusion vurugu hili limesababishwa na nini; piga yowe; andaa kuchapa ~ up a book andaa kitabu tayari kwa kuchapa. ~ somebody up ponya, pa ahueni exercise has ~his physique up mazoezi yamemrudishia mwili wake. ~ (oneself) up as jiingiza/jitangaza; taka kuwa; jidai ~ onself up as a freedom fighter jitangaza kuwa mpigania uhuru; jidai ~ oneself up as jidai kuwa. ~ up house anza kuishi nyumbani (badala ya kupanga). ~ up house with somebody/together anza kuishi pamoja. be well ~ up kaa vyema, jengeka, umbika she has a well ~ up figure ameumbika be well ~ up with books limbikiziwa/jawa na vitabu.

set2 n 1 seti number ~ seti: (idadi ya) vitu vya aina moja. 2 kundi la (idadi ya) watu wanaoshirikiana/wenye mambo yanayofanana (k.m. vionjo, mapendeleo n.k.). 3 redio, televisheni n.k. 4 uelekeo; maelekeo/mwelekeo. 5 mkao: jinsi kitu/mtu anavyoonekana kiumbo; (of clothes) namna nguo zinavyomkaa/ zinavyomchukua. 6 machweo. 7 kuashiria windo ~ at shambulia; jipendekeza. 8 mandhari ya filamu/ mchezo. 9 chipukizi.

set-square n kiguni.

settee n kochi.

setter n 1 mbwa wa kuwindia. 2 (in compounds) mtu/kitu kinachounganisha kitu.

settle1 n benchi ya kukalia, kiti

kirefu.

settle2 vt,vi 1 fanya makazi/ koloni;

lowea. 2 fanya makazi/ishi. 3 ~ (on something) tua, tuama the bird ~d on a branch ndege alitua kwenye tawi. 4 (decide) hukumu, kata shauri (neno); amua, maliza that ~s it! tumeafikiana. 5 (adjust) patanisha, suluhisha ~ out of court patana nje

seven

ya mahakama. 6 sarifu ~ property sarifu mali. 7 (of dust in the air) tua, shuka; (of a liquid) tuama. 8 (of the ground, foundation) didimia. 9 (with adverbial particles). ~ down pumzika/tulia. ~ (somebody) down tuliza. ~ (down) to something fanya kwa makini. ~down to married life; marry and ~ down ishi maisha ya ndoa. ~for something kubali (kwa shingo upande). ~ (somebody) in saidia mtu kuhamia kwenye nyumba, kazi mpya. ~-in zoea. ~ something on/upon somebody (leg) pa mtu (mali n.k.) kwa ajili ya matumizi. ~ on/upon something chagua. ~ up (with somebody) lipa deni. have an account to ~ with somebody (colloq) -wa na kisa na fulani. ~d adj 1 imara, thabiti, -tulivu, makini a ~d country nchi yenye amani; nchi iliyotengamana. 2 liokwisha lipwa. ~ment n 1 makazi, mji mpya; ulowezi 2 (inheritance) urithi; usia. 3 (agreement) mapatano, mwafaka, maafikiano, suluhu amicable ~ment mapatano ya hiari. 4 masarifu family ~ment masarifu ya familia marriage ~ment masarifu ya ndoa. ~r n mlowezi,

seven n saba a child of ~ mtoto wa umri wa miaka saba adj saba ~ children watoto saba. ~fold adj mara saba adv kwa mara saba. ~teen n kumi na saba adj -a kumi na saba. ~teenth adj -a kumi na saba. n kumi na saba. ~th adj -a saba. be in ~th heaven jawa na furaha. ~th-Day adj -a siku ya saba; -a Sabato/Jumamosi. ~thly adv kwa saba. ~tieth adj -a sabini n sehemu ya sabini. ~ty n sabini adj -a sabini she is ~ty ana miaka sabini. The ~ties n (pl) miaka ya sabini.

sever vt,vi katika; (fig) kata; vunja; vunjika. ~ance n kuvunjika; kutengana; kukatika. ~ancepay malipo ya kukatiwa ajira/kazi.

several adj 1 kadhaa; baadhi ya ~ of the people baadhi ya watu ~ boys

sex

wavulana kadha wa kadha ~ times mara nyingi/kadha ~ of us baadhi yetu. 2 (separable) -moja -moja; kila -moja each has his ~ points of view kila mmoja ana maoni yake mbalimbali. ~ly adv -moja -moja; kila mtu; jointly and ~ly kwa ubia na mbalimbali.

severe adj 1 -kali; sio na huruma; -kalifu. 2 (of style) -futo, -a mfuto, bila urembo/pambo. 3 (of weather, disease etc) kali, baya. 4 enye kuhitajia ustadi/uwezo/uvumilivu n.k. ~ly adv kwa ukali. be ~ly ill -wa mgonjwa mahututi. severity n 1 ukali. 2 uzito, nguvu, ukalifu.

sew vi,vt shona. ~ in kaza kwa uzi na sindano. ~ up (something) funga kwa kushona; (colloq) panga, maliza the deal is ~d up mipango imemalizika. ~er n mshoni. ~ing n ushoni, mashono. ~ing machine n cherahani. ~ing-press n mashine ya kushonea vitabu.

sewage n maji machafu.~ system nutaratibu wa kuondoa maji machafu (kwa mfereji). ~-farm/works n karakana ya kusafisha/kushughulikia maji machafu.

sewer n mfereji wa uchafu; (pl) mifereji ya uchafu. ~gas n harufu chafu. ~rat n panya/buku wa miferejini. ~age n utaratibu wa kuweka mifereji ya maji machafu.

sewn pp of sew.

sex n 1 jinsia; uke/ume male ~ jinsia ya kiume female ~ jinsia ya kike. 2 mapenzi. ~-maniac n mkware. ~-appeal n kuvutia kijinsia. 3 kujamiiana have ~ with jamiiana na. ~ less adj 1 -so na jinsia. 2 (frigid) baridi. ~ starved adj (colloq) kutopata kujamiiana. ~y adj (colloq) -a kuhusu mapenzi; a kuvutia kimapenzi. ~ism n ubaguzi jinsia. ~ist adj. ~ual adj -a jinsia ~ual offences makosa ya kinyumba ~ual pervert asherati, kware. ~ual intercourse n kuingiliana, ngono, kulalana, kujamiiana ~ual

sexagenarian

passion nyege, ashiki; ngoa ~ual organs (male) sehemu za siri, mboo, uume, dhakari; (female) kuma, uke. ~uality n 1 ujinsia. 2 ashiki.

sexagenarian n adj mtu wa umri wa miaka kati ya 59 na 70.

sextet(te) n mchanganyiko wa sauti/

vyombo vya muziki/wachezaji sita.

sexton n mtunza kanisa pamoja na

kiwanja.

shabby adj 1 chakavu, -liovaa malapulapu/midabwada. 2 baya -a ~ trick hila mbaya. ~genteel adj chakavu (lakini enye kujitahidi kuonyesha umalidadi). shabbiness n 1 ukuukuu; uchakavu. 2 ubaya. ~ shabbily adv.

shack n banda. vi ~ up (with somebody/together) (sl) ishi pamoja.

shackle n kiungo (cha pingu). (pl) ~s pingu, silisili; (fig) kipingamizi. vt 1 funga, pinga. 2 zuia, wekea mipaka.

shaddock n (fruit) furungu, balungi, pomelo; (tree) mfurungu, mbalungi.

shade n 1 kivuli. put somebody/ something in/into the ~ zima; zika, dunisha. 2 giza; utusitusi. (US) ~ tree n mti wa kuvuli. 3 mzimu, pepo the ~s makazi ya mizimu. 4 (kiasi cha) tofauti ndogo a ~ of difference tofauti ndogo a~of doubt mashaka kidogo a ~ of colour namna ya rangi. 6 (of lamp) chengeu. vt,vi 1 tia kivuli, tia giza. 2 kinga jua mwanga. 3 (of colour) tia kivuli (kwa penseli n.k.). ~ off (away) ingiana, oana; badilika taratibu, fifia. ~d adj 1 -liotiwa kivuli. 2 tiwa tabaka za rangi. shading n 1 kufanya kivuli. 2 utusitusi. 3 tofauti ndogo. shady adj 1 -a kivuli. 2 (of action/ conduct) -a hila; -si aminifu; -danganyifu; -erevu shady business biashara/ shughuli/ jambo la hila; (colloq) a shady person mtu laghai.

shadow n 1 kivuli. coming events cast their ~s before them dalili ya mvua ni mawingu. be afraid of ones own ~ ogopa sana, -wa mwoga sana. 2 giza. 3 (illusion) ndoto; wazo, njozi.

shake

4 utusiutusi. worn to a ~ amekonda sana. 5 mashaka, dalili there is not a ~ of doubt hakuna mashaka kabisa. 6 ingojeayo wakati wake ~ factory kiwanda kinachoweza kugeuzwa ili kutengeneza vifaa vya kivita inapobidi ~ cabinet baraza la mawaziri wa chama cha upinzani bungeni. 7 mwenzi. vt 1 tia kivuli (giza). 2 fuata kwa siri, vizia. ~-boxing n kufanya mazoezi kwa kumpiga ngumi mpinzani wa kufikirika/hewa. ~y adj 1 -a kivuli, -a kinyenyezi; sioonekana vizuri. 2 (vague) -siyo kiini, si hakika, si dhahiri.

shaft n 1 wano, mpini (wa mshale, mkuki); (fig) ~s of envy/wit kuonyesha husuda, kijicho. 2 gogo la kufungia punda, farasi n.k., nira. 3 shina. 4 shimo, dohani. mine-~ n shimo la mgodi. ventilation ~ n dohani ya hewa. 5 (tech) mtaimbo propeller ~ mtaimbo endeshi. 6 mwale, mwanzi.

shag n tumbaku (iliyochambuliwa). ~gy adj (of hair) -enye nywele za matimutimu. ~gily adv. ~giness n.

shake vt,vi 1 tikisa/tikisika, tetema/ tetemeka; tukuta, tingishika/tingisha. 2 tia shaka, dhoofisha, shtua ~ somebody's confidence katisha tamaa/vunja moyo. 3 (of voice) tetema/tetemeka. 4 (with preps and adverbials) ~ down (sl) tapeli; (colloq) zoea (mazingira mapya); zoeana; pukusa/pukutisha. ~down n tandiko (la kwenye sakafu). ~ something from/out of something kung'uta kung'uta. ~ somebody off kimbia/kwepa, poteza (mtu anayekufuata). ~ something off ondoa, kung'uta; (fig) pona. ~ out (mil) sambaza, tawanya; tawanyika, sambaa. n kupunguza wafanyakazi. ~ something out tandaza kwa kukung'uta (k.m. kitambaa cha meza). ~ something up changanya kwa kutikisa; rudisha

shakespearian

katika hali ya awali (kwa kutikisa). ~ somebody up shtusha mtu; changamsha. shaking n mtikiso, mshtuko. ~r n mtikisaji/mshitushaji; chombo cha kutikisia chumvi, sukari n.k.. n 1 mtikiso, msukosuko, tetemeko. 2 (colloq) muda. in half a ~ sasa/hivi. 3 (pl) no great ~s (sl) siyo nzuri sana he's no great ~s as a driver siyodereva mzuri (yeye dereva mbaya). 4 egg ~; milk ~ n sharubati ya mayai/maziwa. shaky adj 1 -a kutikisika, dhaifu, isoimara. 2 sioaminika, siosalama; tojiweza. shakily adv. shakiness n.

shakespearian adj -a kuhusiana na

Shakespeare.

shale n mwambatope ~-oil mafuta ya mwambatope.

shall; should aux v 1 (to express future) I ~ go -nitakwenda you ~ go utakwenda. 2 (to express obligation) lazima; lazimika you~/should go huna budi kwenda. 3 (in questions) ~ I go? niende? 4 (to express command) you ~/should not go there again usiende kule tena; (to express purpose/as a subjunctive equivalent) weza. 5 (to express expectation) nadhani. 6 (to express what is advisable) -faa, -enye kufaa.

shallow adj 1 -a kina kifupi; (fig) -sio kweli, a juu juu, sio makini. n (pl) maanga ~water maji maanga. vi punguka/punguza kina taratibu. ~ly adv. ~ness n.

shalt see shall.

sham vt,vi jifanya, jigeuza; iga; jisingizia ~ming dead kufa uwongo ~ sickness jisingizia ugonjwa adj -a kuiga, -a uwongo, -bandia ~ fight vita ya kuigiza/mchezo wa vita. n 1 mnafiki, mzandiki, laghai. 2 unafiki.

shamble vi enda kwa kukokoteza; jikokota. n kukokoteza miguu.

shambles n 1 (arch) machinjioni; mahali pa kuuana; vurumai, mchafukoge be in ~ -wa katika hali ya vurumai, wa shaghalabaghala.

shame n 1 haya, soni, fedheha,

shape

tahayuri It is a ~ ni aibu without ~ bila haya. for ~ aibu! ~ faced adj -enye haya nyingi. ~ facedly adv. ~ making adj (colloq) 1 -a kuaibisha wazee. 2 -a izara. bring/heap ~ on someone aibisha/fedhehesha/adhiri. 2 hizaya, fedheha, kujiaibisha. cry ~ on somebody tangaza mtu kuwa mwanahizaya. 3 utwezo, jambo la aibu. put somebody to ~ aibisha, fedhehesha. ~ on you! huna aibu, hebu ona aibu! mwana hizaya. vi,vt aibisha, tahayari(sha), tia haya, fedhehesha. ~ somebody into doing something fanya mtu afanye kitu kwa kuogopa aibu. ~ful adj -a aibu, -a kutahayarisha, -a kuaibisha. ~fully adv. ~less adj sio haya, -tovu wa haya, -kavu wa macho; pujufu lead a ~less life jipujua. ~lessly adv kwa ukavu wa macho act ~lessly jipujua. ~lessness n utovu wa haya; upujufu, uchafu.

shammy n ~ (leather) see chamois.

shampoo vt osha kwa shampuu (nywele, zulia n.k.). n shampuu; sabuni ya nywele give somebody a ~ mwoshe mtu nywele.

shamrock n shamroki: mmea wenye vikonyo vya majani matatu; nembo ya Ireland.

shandy n shandi: mchanganyiko wa bia na soda.

shanghai vt 1 (sl) pora mtu kwa kumlevya ili kumfanya baharia. 2 laghai mtu (ili afanye kitu asicho penda).

shank n 1 muundi (wa mguu). go on ~'s mare/pony enda kwa miguu. 2 mpini, kipini.

shan't 'shall not'.

shanty1 n kibanda (kwa kawaida cha mbao); kibanda cha muda tu. ~-town n mtaa wa vibanda vibanda.

shanty2 n (U.S. Chantey) (naut) hangamaji.

shape n 1 umbo, sura, tambo, muundo. get/put something into ~ panga kitu vizuri. give ~ to eleza

shard; sherd

kinaganaga. take ~ in jionyesha, jitokeza. take ~ onekana, pata umbo. 2 knock something into/out of ~ weka kitu katika sura nzuri/ mbaya. 3 hali his business is in good ~ biashara yake iko katika hali nzuri. 4 kivuli, kitu/umbo (lisiloonekana vizuri). 5 kalibu; (of hat) faruma. vt,vi 1 tengeneza, umba, unda; fanyiza. 2 pata umbo, kua, endelea. ~ up well tumainiwa things are shaping up well mambo yanaendelea vizuri. ~less adj sio na umbo/sura nzuri; sio nzuri. ~lessly adv. ~lessness n. ~ly adj -zuri, -enye umbo la kupendeza.

shard; sherd n gae.

share1 n 1 fungu, mgawo. go ~s (with somebody) (in something) gawana; kula bia, changa bia (na mtu fulani). 2 hisa. deferred ~ n hisa ya rajua. distributive ~ n hisa mgawanyo. ordinary ~ n hisa ya kawaida. preference ~ n hisa maalum. ~ certificate n hati ya hisa. ~-cropper n mkulima anayekodi shamba la mwinyi (na kutoa fungu la mazao yake kama kodi). ~ holder n mhisa. ~ list n orodha ya hisa. ~ index dira (ya bei za hisa). ~ pusher (colloq) n mchuuza hisa. vt,vi 1 gawa, gawana. ~ something (out) (among/between) toa fungu kwa wengine; gawana. ~ something with somebody gawana; gawia mtu. ~ out n mgao. 2 ~ something (with somebody) shirikiana, shiriki ~ a room with somebody kaa na mtu chumba kimoja ~ in somebody's happiness shiriki katika furaha ya mtu. ~ and ~ alike gawana sawa.

share2 n ulimi wa plau.

shark n papa. ~ oil n mafuta ya papa. ~ skin n 1 kitambaa laini. 2 ayari, laghai, mdanganyifu; mla riba.

sharp adj 1 -enye ncha kali, -liochongoka a ~needle sindano yenye ncha kali. 2 wazi, dhahiri. 3 (of slopes, corners, sounds, feelings) kali a ~ corner kona kali a ~ slope

shear

mteremko mkali a ~ sound sauti kali a ~ pain maumivu makali ~ words maneno makali. 4 (quick) -epesi kuona, -elekevu, hodari a ~ student mwanafunzi hodari he is as ~ as a needle ana akili sana. ~ shooter n mpiga shabaha hodari (kwa bunduki). 5 (bitter) -chungu, -kali. 6 -danganyifu, -laghai a ~ businessman mfanyabiashara laghai adv 1 kamili at eight o'clock ~ saa mbili kamili. 2 ghafla turn ~ to the left geuka kushoto ghafla. 3 (music) juu (kuliko inayotakiwa). 4 look ~ harakisha; tahadhari. 5 ~ set adj -enye njaa. ~en vt,vi noa,tia makali, chonga; amsha.~ener n cherehe; kichongeo. ~ly adj. ~ness n. ~er n ayari, mjanja, laghai, danganyifu. card ~er n laghai wa mchezo wa karata.

shat pp of shit.

shatter vt,vi vunjavunja, pondaponda, haribu haribu; haribika kabisa.

shave vi,vi 1 ~(off) nyoa he does not ~ everyday hanyoi kila siku shaving brush brashi ya kunyolea shaving cream n krimu ya kunyolea shaving soap/stick sabuni ya kunyolea. 2 ~ something off engua. 3 ambaa. a close ~ kuwa karibu, kuponea chupuchupu. 4 ~en pp as adj -lionyolewa well ~n -lionyolewa vizuri. n kunyoa; unyoaji;kuwa karibu he had a narrow ~ aliponea chupuchupu. ~r n 1 (dry ~r) mashine ya kunyolea. 2 (colloq) kijana mdogo. ~ling n (arch) mtu aliyenyolewa; mtawa. shavings n takataka za mbao.

shawl n shali, kashida, mharuma.

she pron 1 yeye (mwanamke) is the baby he or ~ ni mtoto wa kiume au wa kike there ~ is! Huyo! it is ~ ndiye. 2 (as a pref) -a kike, jike. ~ goat mbuzi jike, mbarika.

sheaf n 1 tita. 2 mganda (wa mikuki n.k.).. vt,vi funga mganda. ~ binder n kifungia mganda.

shear vt 1 kata manyoya, nyoa

sheath

(kondoo); (fig) nyima; vua. shorn off poteza kabisa, nyolewa kabisa. ~s n (pair of) ~ mkasi mkubwa.

sheath n 1 ala, uo. ~ knife n kisu cha ala. 2 kifuko. contraceptive ~ n uo (wa kuzuia mimba), mpira, kondomu. 3 kibana mwili. ~e vt 1 futika ~ the sword futika upanga. 2 funika, zungushia. ~ing n bomba la metali, mbao n.k. la kufunikia au kubandikiza (nje ya kitu).

sheaves pl of sheaf n.

shebang n (sl) nyumba, banda; jambo. the whole ~ kila kitu, mambo yote.

shebeen n stoo bubu (hasa Ireland na Afrika ya Kusini); kilabu.

she'd she had; she would.

shed1 n banda (la wanyama), zizi.

shed2 vt 1 ambua, nyumbua a snake ~ its skin nyoka aliambua ngozi yake; pukusa a tree ~ its leaves mti ulipukusa majani yake. ~ (one's) blood jeruhiwa, uawa; mwaga damu. blood ~ n umwagikaji wa damu. ~ tears toa machozi. 2 toa, ondoa, vua. 3 eneza, tawanya ~ some light (fig) toa mwanga.

sheen n mng'ao, kung'aa. ~y adj -a kung'aa.

sheep n kondoo. separate the ~ from the goats tenga watu wema na wabaya follow like a ~ fuata kama kondoo. cast/make ~'s eyes at kodoa/tumbua macho kimapenzi. a wolf in ~'s clothing chui aliyevaa ngozi ya kondoo. one may/might as well be hanged for a ~ as a lamb kama ni kula nguruwe basi chagua aliyenona. ~ dog n mbwa alindaye na kuchunga kondoo. ~-fold n zizi la kondoo. ~ hook n bakora ya mchunga kondoo. ~ run n (Australia) malishoni. ~skin n nguo iliyotengenezwa kwa ngozi ya kondoo; ngozi ya kujalidi; ngozi ya kuandikia mswada maalum; (esp US) diploma iliyoandikwa kwenye ngozi hiyo. ~-wash n josho la kondoo. ~ish adj 1 -enye haya. 2 -a kuona aibu, -a woga. ~ishly adv. ~ishness

shelter

n.

sheer1 adj 1 -tupu,tu out of ~ malice kwa nia ya kudhuru tu. 2 (of textile) -epesi, nyororo, laini. 3 -a kwenda juu, wima adv kabisa, moja kwa moja.

sheer2 vi 1 ~ away/off (esp of ship)

kengeuka, enda upande; enda mrama. 2 ~ off (colloq) ondoka, achana na.

sheet1 n 1 shuka; shiti. 2 (of paper)

karatasi as white as a ~ eupe kama karatasi; (of ice, iron, glass) bamba. 3 eneo la maji/mvua barafu nyingi the rain came down in ~s mvua ilinyesha kwa wingi. 4 (compounds) ~-erosion n mmomonyoko tandavu. ~ -lightning n umeme-tandavu. ~ing n kitambaa cha kutengeneza mashuka.

sheet2 n demani. ~-anchor n (usu fig) kimbilio/tegemeo la mwisho.

sheik(h) n shehe, shekhe. ~ dom n

ushehe.

shekel n 1 shekeli: sarafu ya kiyahudi ya zamani. 2 (pl) ~s n utajiri.

shelf n 1 rafu on the ~ lioachiwa,

-liowekwa pembeni; (colloq) (of a woman) liyepita umri wa kuolewa. 2 (of a rock) mwamba.

shell n 1 (of fruit, nuts etc) kaka, ganda. 2 (of marine animals) kombe, kauri, simbi, koa. go/retire into one's ~ -wa msiri/mkinga; wa na aibu, nyamaza. come out of one's ~ changamka; ondoa aibu. ~-fish n samakigamba, samaki wa magome. 3 gofu,kiunzi, bupuru. 4 mashua yamashindano inayoendeshwa kwa makasia. 5 (US cartridge) risasi, kombora. ~-proof adj -siopenya risasi. ~-shock n kurukwa akili; wehu/kichaa kinachotokana na mshindo wa risasi. vt,vi 1 bambua, ambua, menya. 2 tupa/rusha kombora. 3 ~ out (colloq) gharamia, lipia, lipa.

she'll abbr she will, she shall.

shellac n sandarusi. vt paka sandarusi.

shelter n 1 kimbilio, hifadhi. 2 kinga

shelve

mahali pa kujisetiri (agh banda). vt,vi ~ (from) 1 funika, linda, hifadhi. 2 jificha, jilinda, jikinga take ~ from rain jificha mvua.

shelve1 vt 1 panga/weka (agh vitabu) katika rafu. 2 (fig) (of problems, plans) ahirisha, weka kando. 3 uzulu, toa/achisha mtu kazi.

shelve2 vi (of land) inamia, telemkia (kwa taratibu).

shepherd n mchunga kondoo ~'scrook fimbo ya mchungaji. ~'s pie n pai ya viazinyama. the Good ~ Yesu Kristo. ~'s plaid n kunguru wa rangi nyeusi na nyeupe. vt 1 chunga. 2 ongoza (safari n.k.). ~ess n mchunga kondoo wa kike; mwanamke mchungaji.

sherbert; sherbet n sharubati.

sheriff n (US) liwali. ~dom n 1 usharifu. 2 uliwali.

sherry n sheri ~ glass gilasi ya sheri.

she's abbr. she is; she has

shibboleth n 1 neno/ishara/desturi ya uanachama wa kikundi. 2 mila iliyoachwa the ~s of the past are no longer valid ya kale hayapo.

shield n 1 ngao. 2 (of person) (fig) kinga, mlinzi. 3 (of machinery) ngao, kinga. vt linda, kinga ~ from kingia, zuilia.

shift1 vt,vi 1 ~ something (from/to) hamisha, sogeza, hamia, sogea ~ to somewhere else hamia mahali pengine. ~ one's ground badilisha msimamo/mtazamo. 2 badili, ghairi; (motoring) badilisha gia. 3 ~ for oneself jitegemea. ~y adj -danganyifu, -a hila, -a kigeugeu a ~y customer mteja mwenye kigeugeu. ~ly adv. ~iness n.

shift2 n 1 zamu, shifti work in ~ fanya kazi kwa zamu. 2 kubadilisha nafasi; mabadiliko. 3 hila, ujanja maarifa (ya kuepa/kupata kitu). make ~ (with something/to do something) jitahidi, tumia maarifa, weza (kwa kila hali/njia). 4 shifti: gauni isiyo na marinda. 5 (gear) ~ n kibadilisha gia, mkono wa gia. ~less adj

ship

-zembe, -vivu, siojimudu.

shilling n shilingi take the queen's ~

-jiandikisha kuwa askari.

shilly-shally vi sitasita,

yumbayumba adj - a kusitasita, a- kuyumbayumba adv kwa kusitasita. n kusitasita, kuyumbayumba.

shim n kipande chembamba cha kujazia nafasi/pengo.

shimmer vi meremeta mmeremeto. ~y adj.

shin n muundi. ~guard n kinga ya muundi. vi ~ up panda, paramia.

shinding n 1 (sl) sherehe ya vifijo/ shamrashamra. 2 ghasia, vurumai.

shindy n (colloq) ghasia, tandabelua

kick up a ~ fanya ghasia.

shine vi 1 ng'aa, waka, angaza, mulika, waa; (colloq) ng'arisha (viatu n.k.). n (sing only) rangi ya viatu; mng'ao, uangavu come rain or ~ inyeshe isinyeshe; (fig) lolote liwalo na liwe. shiny adj -liong'arishwa, -a kung'aa.

shiner n ngeu ya jicho.

shingle1 n mbwe. shingly adj -a mbwe.

shingle2 n 1 kiezekeo (cha kibao). 2 (US colloq) ubao (wa tangazo). vt 1 ezeka kwa kiezekeo/kibao.

shingles n ugonjwa wa vipele (agh kiunoni).

shinto n Shinto: dini asili ya Wajapani.

ship1 n meli, merikebu, chombo take ~ ingia chomboni merchant ~ meli ya shehena. war ~ n manowari. passenger ~ n meli ya abiria. when my ~ comes home nitakapo-tunukiwa bahati/ nikitaajirika. the ~ of the desert ngamia. on ~-board chomboni/melini; (colloq) chombo cha angani; (US colloq) eropleni. (compounds) ~-breaker n kontrakta anayenunua meli mbovu na kuzibomoa. ~broker n wakala wa meli. ~-builder n muunzi (wa meli). ~ -canal n mfereji (wa kuweza kupitisha) meli. ~'s chandler n mfanyabiashara wa vifaa vya meli. ~-load n shehena/abiria

shire

wa kujaza meli. ~ mate n baharia-mwenzi. ~-owner n mwenye meli/tajiri wa meli. ~-shape adj, sawasawa, barabara, taratibu, safi. ~-way n eneo la kuingilia meli baharini. ~wreck n maangamizi ya meli baharini. vi angamiza meli baharini. ~-wright n see ~-builder. ~-yard n kiwanda cha meli. vt,vi 1 sheheni, peleka shehena; (comm) peleka mzigo kwa reli/barabara. ~ off peleka ~ off young men to war peleka vijana vitani. 2 ~-oars toa makasia majini na kuyaweka chomboni. ~ water; ~ a sea jaa maji chomboni 3 ajiri baharia. ~ment n upakiaji wa shehena melini; shehena. ~per n msafirishaji shehena. ~ping n meli zote za nchi. ~ping agent n wakala wa meli. ~ping-office n ofisi ya wakala wa meli; ofisi ya mabaharia.

shire n mkoa. ~ horse n farasi wa kuvuta mkokoteni.

shirk vt kwepa, tega. ~ school tega shule. ~er n mtegaji.

shirt n shati. in one's ~-sleeves bila koti; -siovaa koti. keep one's ~ on (sl) jizuia, tokasirika, tuliza hasira. put one's ~ on (a horse etc.) (sl) pinga kwa chochote ulichonacho. ~-front n upande wa mbele wa shati. ~-waist n blauzi. ~ing n kitambaa cha shati. ~y adj (sl) -lioghadhibika.

shish kabab n mshikaki.

shit vt (vulg) nya. ~ on somebody (vulg sl) tukana, chamba; ripoti (mtu) polisi. n (not in polite use) 1 kinyesi, mavi. 2 (sl) bangi. 3 upuuzi. 4 upumbavu, ubwege I dont give a ~ sijali kabisa.

shiver1 vt vunja vipande vipande, vunja kabisa. n 1 vipande vipande.

shiver2 vi tetemeka, gwaya. n kitapo,

mtetemo have the ~s tetemeka it gave me the ~s ilinitetemesha, iliniogofya. 2 (pl) get/have/give somebody the ~s (colloq) tetemeka, ogopa; tetemesha, ogofya. ~y adj.

shoe

shoal1 n 1 (of sea) sehemu ya kina kifupi. 2 (pl fig) hatari zilizosetirika/ zilizofichama. vi pungua kina.

shoal2 n kundi la samaki, usheha. vi fanya kundi.

shock1 n 1 tita kubwa (la ngano).

shock2 n vunga. ~-headed adj -enye vunga/nywele matimtimu.

shock3 n 1 shindo, tetemeko; shambulio kali. ~-absorber n shokomzoba. ~-tactics n mashambulizi ya askari/ nguvu nyingi (katika vita); (fig)matumizi ya nguvu/maneno makali ghafla (ili kufikia lengo). ~-troops n kikosi cha mashambulio makali. ~-brigade; ~-workers n (USSR) wafanyakazi wa mitulinga. ~ wave n wimbi la kishindo/ kiatomiki. 2 (of electricity) mrusho, mshtuo. 3 mshtuko I was ~ed to hear nilishtuka kusikia. ~ treatment/therapy n tiba ya kushtua neva kwa umeme (au dawa). vt shtua. ~er n 1 mtu anayeshtua/ ogofya. 2 kitu kinachoshtu(sh)a/ ogofya. ~ing adj 1 -a kuchukiza; -baya sana. 2 -a kushtua/ kutisha.~ingly adv 1 vibaya mno. 2 vibaya sana, kabisa.

shod see shoe v.

shoddy n 1 kitambaa cha nyuzi kukuu/ duni. 2 kitu hafifu/duni adj hafifu, duni, -a bandia. shoddily adv. shoddiness n.

shoe n (often pair of ~s) 1 kiatu. dead man's ~ n mali ya urithi. be in/put oneself in somebody's ~s -wa kama/jifanya mtu fulani; chukua nafasi ya mtu mwingine; jifikiria/ fikiria kuwa katika nafasi ya mtu fulani. the wearer knows where the ~ pinches siri ya mtungi aijuaye kata. that's where the ~ pinches! hapo ndipo penye matatizo. 2 (horse)~ kiatu cha farasi. 3 (compounds) ~ black n mpiga viatu rangi. ~-buckle n bizimu ya kiatu. ~horn n kivalia viatu. ~ lace n gidamu. ~-leather n ngozi ya viatu. ~ maker n fundi/mshona viatu. ~

shone

string n (U.S) gidamu. do something on a ~ string fanya jambo (k.m. kuwekeza) kwa mtaji mdogo. ~ tree n kibao cha kiatu. live on a ~ string (fig) sukuma wiki, ishi kwa fedha chache tu. 4 kipande cha breki. vt valisha viatu. ~ with iron tia njumu.

shone pp of shine v.

shoo int shi! shi! sauti ya kuwingia ndege. vt winga (ndege). ~ something/somebody away/off fukuza.

shook1 pt of shake v.

shook2 n 1 sehemu za kitu (ambazo

hazijaunganishwa). 2 matita ya nafaka shambani.

shoot vi,vt 1 vurumisha, vurumuiza, tupa (kwa nguvu). ~a glance at somebody tupia mtu jicho. ~ a bolt funga komeo. ~ one's bolt fanya jaribio la mwisho. ~ dice rusha dadu. (sl) ~ rubbish tupa/mwaga takataka. ~ing star n kimwondo. 2 ~ up panda sana, ruka prices shot up last month bei zimepanda mwezi uliopita. 3 (of plants) chipua, mea. 4 (of pain) choma, shambulia ghafla pain shot up my leg maumivu yamenipata mguuni. 5 (of boats) pita kasi he shot by me on the road alinipita kwa kasi barabarani. 6 piga risasi/mzinga/upinde he shot an elephant alipiga tembo risasi he wash shot three times in the leg alipigwa risasi tatu mguuni. ~ away anza na kuendelea kupiga risasi/kutupa mishale n.k.; (fig) takadamu, anza.~/get something away tapanya, sambaza, ondosha; maliza. ~ something down tungua the soldiers shot down the plane wanajeshi waliitungua ndege. ~ something off kwata (kwa risasi). ~ a covert/ an estate winda (shambani). ~ a line (US sl) ongopa, danganya, tia chumvi. ~ one's mouth off (US sl) payuka, ropoka. ~ a place up (US sl) tisha; chachafya kwa risasi na mizinga. ~ing n haki ya kuwinda; eneo la

shop

kuwind(i)a. ~ing-box n banda la wawindaji. ~ing-gallery n mahali pa mazoezi ya kupiga bunduki. ~ing-party n kundi la wawindaji. ~ing-range n upigaji shabaha. ~-stick n kiti cha mwindaji: fimbo ya mwindaji ambayo pia hutumika kama kiti. ~ing war n vita hasa. 7 toa maelekezo/utaratibu wa kupiga filamu (za senema). 8 piga filamu. 9 (in sports) piga shuti. n 1 chipukizi. 2 maporomoko ya mto. 3 mahala pa kuwindia; kundi la wawindaji. ~er n (in compounds) bastola. six-~ er n bastola yenye risasi sita.

shop n (US store) 1 duka, chemist's ~ n duka la madawa. come/go to the wrong ~ (colloq) potea, topata mtu wa kutoa msaada uliotarajiwa; fika/enda mahali pasipofaa/kwa mtu asiyefaa (ili kupata msaada). keep ~ uza duka, fanya kazi dukani. keep a ~ wa na duka. set up ~ anzisha/ fungua duka, biashara ya rejareja. ~ assistant n mwuza duka. ~-bell n kengele ya duka. ~-boy/girl n msaidizi, kijana wa duka. ~ front n mbele ya duka. ~-hours n saa za mauzo. ~ keeper n mwenye duka. ~-lift vi,vt iba vitu dukani. ~-lifter n mwizi wa vitu dukani. ~ lifting n wizi wa/ kuiba vitu dukani. ~-soiled/ worn adj liochakaa (kwa kukaa sana). ~ walker n mwelekezaji (katika duka kubwa). ~-window n dirisha la kuonyesha bidhaa. put allone's goods in the ~window (fig) toa/ onyesha kila ulichonacho/ujuacho; jionyesha. 2 kazi, weledi, utaalamu. talk ~ zungumzia mambo ya kazi. shut up ~ (colloq) acha kufanya jambo. 3 kiwanda, karakana. ~-steward n mjumbe wa wafanyakazi kiwandani. closed ~ n mfumo wa uanachama wa lazima kazini. 4 all over the ~ (sl) shelabela, bila mpango, ovyoovyo, kila mahali, mahali pote. vi,vt 1 enda dukani, fanya ununuzi.

shore

~ around (sl) enda huku na huko kutafuta bei nafuu. 2 ~ on somebody (sl) shtaki mtu. ~ping n ununuzi dukani. ~ping-centre n madukani, mahali penye maduka mengi. window ~-ping n kutazama vitu dukani (bila kununua). ~per n mnunuzi, mteja.

shore1 n pwani, ufuko on (to, at, near) the ~ pwani go on ~) shuka pwani. off ~ mbali na pwani ~ leave ruhusa ya kushuka pwani/kutoka melini. ~less adj sio na pwani/ufuko. ~ward adj -a kuelekea pwani adv kwa kuelekea pwani.

shore2 n gadi, shikizo, makwa. vt ~ something up gadimu, shikiza.

shore, shorn see shear.

short adj 1 (opp of long, tall) -fupi a~ while ago muda mfupi uliopita ~ steps hatua fupi. a ~ cut n njia ya mkato. ~ circuit n kosa/shoti/mkato wa umeme. vt,vi fupisha, pata shoti; (fig) fupisha, rahisisha (utaratibu). ~ list n orodha (fupi) teule. vt ~ list fupisha orodha (ya majina ya waombaji). ~lived adj -liodumu/ishi muda mfupi. a ~ range adj (of plans) -a muda mfupi; (of missiles) -a masafa mafupi. have a ~ temper wa na harara, wa mwepesi kukasirika; kuwa na hasira za haraka. ~ tempered person n mtu mwenye harara. ~term adj -a muda mfupi ~term loan mkopo wa (kulipwa kwa) muda mfupi. 2 chache, pungufu, adimu sugar is in ~ supply these days siku hizi sukari imeadimika the workers are on ~ time wafanyakazi wanafanya kazi kwa saa chache kwa siku. ~change rudisha chenji pungufu. ~-change somebody danganya mtu (kwa kumrudishia chenji pungufu). be ~ of pungukiwa na; -wa mbali na the tyre burst when we were still ten km ~ of our home gurudumu lilipasuka km kumi kutoka nyumbani. little/nothing ~ of kama it was little ~of a miracle ilikuwa kama mwujiza. make ~ work of

short

shughulikia haraka, fanya chapuchapu. ~of breath kuhema, kutapia hewa! ~coming n kushindwa (kufikia lengo/kiwango kilichowekwa); dosari, kasoro. ~ drink n (or colloq); a ~ pegi ya kinywaji kikali, wiski, jini n.k.. ~ handed adj -enye wasaidizi wachache. ~sight n kutoona mbali; (fig) ujinga, kutofikiria mambo ya wakati ujao. ~ sighted adj -sioona mbali; (fig) -tofikiria mambo ya wakati ujao. ~ winded adj -enye kuishiwa na pumzi haraka; -a kutweta. 3 (in comm) -enye kupevuka/kukomaa haraka. ~ dated adj -enye kupevuka baada ya muda mfupi. ~term capital n mtaji wa muda mfupi. 4 (of a person) msema maneno machache; kusema kwa ufupi the answer was ~ jibu lilikuwa fupi/la mkato. for ~ kwa kifupi Joseph is called `Joe' for ~ Joseph huitwa Joe kwa kifupi. in ~ kwa kifupi/muhtasari. the long and the ~ of it mambo yote yapaswayo kusemwa kwa jumla. 5 (of cake, pastry) -a kuvunjika kwa urahisi. ~ pastry n (kinyunya) chenye siagi nyingi. ~ bread/cake n mkate/ keki yenye siagi nyingi. 6 (of vowels, syllables) fupi ~vowel irabu fupi. 7 (compounds) ~ fall n pungufu. ~ hand n hati mkato. by a ~ head (racing) kwa kichwa /kitambo kisichozidi urefu wa kichwa cha farasi; (fig) kwa kiasi kidogo tu. ~ horn n ng'ombe wa pembe mzingo/pinde. ~ wave n (radio, telegraphy) masafa mafupi; (kati ya mita 10 na 100). ~ly adv 1 mara moja; punde. 2 kwa ufupi, kwa mkato, kwa makali. ~ness n adv 1 (kwa) ghafla, mara stop ~ simama ghafla. bring/pull/take somebody up~ ingilia mtu ghafla. ~ of isipokuwa they stole all the cattle ~ of the sick ones waliwaiba ng'ombe wote isipokuwa wagonjwa tu. 2 kabla ya wakati wake (wa kawaida);

shorts

kinyume cha matarajio. come/fall ~of -wa pungufu ya (matarajio) the production fell ~ of the manager's expectations uzalishaji ulikuwa pungufu ya matarajio ya meneja. cut something/somebody ~ ingilia kati, katiza, fupisha; punguza. go ~ (of) kosa, -tokuwa na, pungukiwa,wa bila you will go ~ of school fees utakosa karo. run ~ (of) ishiwa, kaukiwa the school's provisions ran ~ shule iliishiwa chakula. be taken ~ (colloq) harisha gafla. 3 sell ~ (comm) uza (bidhaa hewa/ isiyokuwepo) mapema kwa matarajio ya kununua kwa bei nafuu baadaye. sell somebody ~ saliti, danganya; dhalilisha. ~age n upungufu, uhaba; uchache there is a ~age of rice kuna upungufu wa mchele. ~en vt,vi punguza, fupisha, -wa fupi, punguka. ~ening n mafuta ya kukaanga kinyunya.

shorts n (pl) a pair of ~ n kaptura, suruali kipande, bombo.

shot n 1 mlio, mwaliko (wa bunduki, mzinga, bastola). (do something) like a ~ (fanya) mara bila kusita/kujali, haraka. off like a ~ kwa mwendo mkali, haraka sana he was off like ~ alichomoka mbio. 2 jaribio la kupiga kitu/kufanya jambo, kujaribu kujibu swali; (in football) shuti. a ~ in the dark kubahatisha; bahati. have a ~ (at something) jaribu kufanya jambo. a long ~ jaribio la kufumbua jambo pasi kuwa na data/ushahidi wa kutosha. not by a long ~ hata kama hali ingeruhusu; hata kidogo. 3 risasi, kombora. ~put n tufe. 4 lead ~ n marisau. ~gun n bunduki ya marisau. ~ proof n siopenya risasi. 5 mpigaji (wa bunduki, picha n.k.). 6 picha long ~ picha liyopigwa kutoka mbali. 7 (US) sindano ya dawa. give/get/have somebody a ~in the arm piga mtu sindano; pa mtu uwezo wa kufufua kitu mathalani uchumi. 8 a big ~ n (slang) mkubwa, kizito aghalabu anayejivuna.

show

should v see shall.

shoulder n 1 bega, fuzi. put one's ~ to the wheel fanya kazi kwa bidii. ~ to ~ (fig) bega kwa bega. stand head and ~ above (others) zidi sana (kwa urefu, akili, uadilifu n.k.). straight from the ~ (fig, of rebukes, criticism) bila kuficha, waziwazi. ~ blade n jembe, mtulinga. 2 mabega, mgongo. have broad ~s weza kubeba mzigo mzito; (fig) weza kuchukua madaraka makubwa. ~-belt n mkanda wa begani. ~-high adj -a usawa wa bega. the snow was ~-high theluji ilifika mabegani. ~-strap n ukanda wa bega, mikanda inayo shikilia vazi begani. vt 1 chukua mabegani ~ a burden/the responsibility/beba mzigo/madaraka. ~ arms (mil) sogeza bunduki ikae wima mbele ya mkono wa kuume. 2 sukuma kwa bega, piga kikumbo.

shout n ukelele, yowe, unyende. vi,vt 1 ~ out piga kelele. 2 paaza sauti. ~ at somebody pigia mtu kelele. ~ with laughter cheka kwa sauti kubwa. ~ somebody down zomea, pigia kelele ili asisikike, zima. ~er n mpiga kelele. ~ing n kupiga kelele. it's all over but/bar the ~ing mapambano yote yamekwisha (kilichobaki ni maneno vifijo/hoihoi tu).

shove vt,vi (colloq) sukuma,kumba, piga kikumbo, bimbirisha. ~ off anza kuondoka ufukoni (ukiwa ndani ya mashua); (fig) ondoka mahali (kwa fujo) push and ~ each other sukumana, buburushana. ~ aside sukuma kando kwa nguvu. n kumbo, kikumbo.

shovel n sepetu, beleshi, koleo. vt 1 chota, beba kwa beleshi. 2 ondoa/ safisha kwa beleshi, pakua ~ food into one's mouth bwakia. ~ -ful adj koleo tele.

show n 1 kuonyesha. 2 maonyesho. on

~ -a maonyesho; maonyeshoni. 3 (colloq) burudani, tamasha. ~

show

business (colloq) ~ biz n biashara/ shughuli ya burudani. 4 (colloq) jambo, kitendo put up a good ~ fanya jambo vizuri, jitahidi, anisi a poor ~ jambo lililoborongwa. steal the ~ vutia watu wote good ~!; safi! (colloq) shughuli; biashara; Juma is running the ~ Juma anaendesha biashara hii. give the (whole) ~ away fahamisha watu mambo yote yanayofanywa au yaliyopangwa kufanywa. 5 (sing only; dated colloq use) nafasi, fursa ya (kujitetea) he was given a fair ~ alipewa fursa ya kujitetea. 6 sura, hali, dalili he did no toffer a ~ of resistance hakuonyesha upinzani. 7 maringo, ushaufu, kujionyesha He's fond of ~ anapenda kujionyesha. (compounds) ~ boat n mashua/ merikebu ya tamthilia. ~-case n sanduku la maonyesho; (fig) nafasi ya kuonyesha/kutangaza (agh. kitu kipya). ~-down n kuonyesha/ kutangaza nguvu/dhamira ya mtu; kupeana ukweli. ~-girl n mwanamke mchezaji. ~ jumping n onyesho la ustadi wa kuruka viunzi kwa farasi. ~ man n msimamizi wa/msimamia mipango (katika tamasha); mtafuta sifa (kwa kujitangaza). ~ manship n kujitangaza; uhodari wa kuvutia watu. ~ place n sehemu ya utalii. ~-room n chumba cha maonyesho (ya biashara ambamo sampuli za bidhaa huwemo). ~-window n dirisha la kuonyesha bidhaa. ~y adj shaufu, -a fahari, limbwende, -enye kuvutia. ~ily adv. ~ iness n, vt,vi 1 ~ something (to somebody); ~ somebody something onyesha. 2 -onekana his delight ~ed in his face furaha yake ilionekana usoni pake. 3 ~ itself jitokeza, onekana. ~oneself hudhuria (mkutano sherehe n.k.). ~ one's face tokea hadharani/mbele za watu. ~ fight onyesha (dalili za) kuwa tayari kupigana. ~ one's hand/cards (fig) tangaza/dhihirisha nia ya mtu. ~ a leg (colloq) toka

shred

kitandani. ~ one's teeth (fig) onyesha hasira, ghadhibika. have nothing to ~ for it/something tokuwa na ushahidi wa kitu alichopata au alichojaribu kupata. ~ mercy on somebody onea huruma mtu. 4 elekeza. ~ somebody in/ into something/out/out of something elekeza mtu njia ya kuingia/ kutokea. ~ somebody over/around/round, something tembeza, zungusha mahala. ~ somebody the door amuru mtu aondoke na msindikize hadi mlangoni. ~ somebody the way eleza mtu njia ya kufuata; (fig) onyesha mfano. 5 fanya wazi; hakikisha; elewesha. 6 ~ somebody/something off onyesha kitu (ili uzuri wake utokeze vizuri). ~ off onyesha/tangaza (utajiri, ubora); belenga; ringa; ringia n mtu anayeringa. ~ somebody/something up eleza ukweli waziwazi. ~ up onekana waziwazi; (colloq) onekana, hudhuria. ~ wing n hali; picha; uonyeshaji, kuonyesha. on one's own ~ing kwa kukiri mwenyewe.

shower n 1 manyunyu. ~ (bath) n bafu ya manyunyu. 2 wingi, vitu vingi vinavyokuja mfululizo a ~ of stones mawe mengi a ~ of blessings baraka nyingi. 3 (US) tafrija ya kumzawadia mwali kabla ya kuwa bi harusi. vt,vi 1 ~ something upon somebody/~ somebody with something -pelekea/ tumia/miminia mtu kitu kwa wingi. ~ somebody with questions miminia mtu maswali/uliza mtu maswali mengi. 2 anguka kwa wingi; nyunyizia. ~y adj (of weather) -a manyunyu ya mara kwa mara, -a manyunyumanyunyu.

shown pp of show.

shrank pt of shrink

shrapnel n marisau ya kombora au risasi.

shred n uchane, kipande. tear to ~s (lit or fig) chanachana; chana

shrew

vipande vipande; haribu there is not a ~ of evidence hakuna hata chembe ya ushahidi not a ~ of clothing on him bila hata kipande cha nguo mwilini, uchi. vt chanachana, pasua vipande vipande.

shrew n 1 mwanamke mwenye gubu, mwanamke mwenye ulimi mkali. 2 ~ (mouse) panya mdogo. ~ish adj -enye gubu/ulimi mkali. ~ishly adv. ~ishness n.

shrewd adj 1 -erevu. ~ly adv. ~ness n.

shriek vt,vi ~ (out) 1 piga unyende (kwa hasira, maumivu n.k.). 2 tamka, taja kwa unyende ~ with laughter angua kicheko, unyende, kikwakwa.

shrift n (old use) maungamo. give somebody short ~ -pa mtu jibu la mkato; sikiliza shingo upande; toshughulikia ipasavyo; (old use) -pa mtu muda mfupi kati ya hukumu na kunyongwa.

shrike n kipwe.

shrill adj (of sounds, voices) kali, -a juu ~ cries ukelele, ukemi. ~y adv. ~ness n.

shrimp n uduvi, ushimba, duvi, kamba wadogo. vi vua uduvi.

shrine n 1 madhabahu, mahali patakatifu. 2 sanduku lenye mabaki matakatifu. 3 sehemu ya heshima. worship at the ~ of mammon abudu mali/fedha vt see enshrine.

shrink vi 1 (of clothes, leaves etc) ruka, nywea, rudi. 2 ~ (back) (from) jitanibu, -wa na haya, sita. ~age n urukaji wa nguo, kiwango cha urukaji nguo. ~ proof adj sioruka/chupa.

shrive vt (archaic of a priest) ungamisha dhambi.

shrivel vt,vi ~ (up) kauka, nyauka, (kwa makunjokunjo) he has a ~led face ana uso wa makunyanzi.

shriven see shrive.

shroud n 1 sanda. 2 kifuniko, vazi. 3 ayari. vt 1 kafini. 2 funika, gubika, ficha ~ed in darkness -liogubikwa

shut

gizani.

shrove see shrive.

Shrove Tuesday n Jumanne inayotangulia Kwaresima. S~ tide n siku tatu kabla ya Jumatano ya majivu.

shrub n kichaka. ~bery n eneo

bustanini lililoota vichaka. ~bery n (pl) vichaka. ~by adj.

shrug vt pandisha/inua mabega (kwa

ishara ya kusitasita). ~ something off dharau. n kupandisha mabega (kutoa ishara ya kutojali).

shrunken see shrink.

shuck vt menya, koboa ~ corn/peas menya mahindi/kunde. n ganda (fig) kitu cha thamani ndogo. S~! (int) (US) oh! lo! afanaleki!

shudder vi tetema, tetemeka, gwaya. n kitapo, tetemeko, mtetemo. ~ingly adv.

shuffle vt, vi 1 ~ one's feet burura

kokoteza miguu. 2 (of cards) changa karata, geuzageuza, gugurusha. 3 boronga kazi; (fig) ~ off responsibility upon others sukumia wajibu wako kwa wengine. 4 taataa, tapatapa, furukuta. n 1 kusowera; kuchanga karata. 2 kutaataa, mabadiliko a Cabinet ~ mabadiliko katika Baraza la mawaziri. 3 ulaghai, uongo. ~r n.

shun vt 1 epukana na, jitanibu ~ temptation epukana na kishawishi. 2 (a blow) epa ~everybody jitenga na kila mtu.

shunt vt,vi 1 (of railway wagons) chepua/geuza njia. ~ing-yard n uwanja wa kugeuzia gari moshi. 2 (of a train) peleka njia nyingine. 3 (fig, colloq) kwepa, ahirisha. 4 (fig of a project) weka pembeni. ~er n mgeuzaji reli.

shush vt,vi nyamaza ~ him up

mnyamazishe; shsh!

shut vt,vi 1 funga; fumba ~ the door funga mlango (sl) ~ ssomebodys mouth nyamazisha mtu. ~ -eye n (colloq) usingizi; kulala, kujipumzisha. 2 fungika, unga the

shuttle

window won't ~ dirisha halifungiki/halifungi. 3 bana ~ one's finger in the door banwa kidole mlangoni. 4 (special use with adverbial particles and preps) ~ (something) down funga ~down a factory funga kiwanda ~ down an engine zima injini. ~-down n kufungwa kwa kiwanda n.k. ~ somebody in fungia/zuia/zingira mtu mahali fulani. ~ something off funga, zuia kitu kisiingie/kisipite mahali fulani. ~ somebody/ something out zuia mtu/kitu, fungia nje don't ~ him out usimfungie nje. ~ something up funga, bana, hifadhi; fungia ~up one's treasures fungia/hifadhi vitu vya maana vya mtu. ~ (somebody) up (colloq) nyamazisha mtu ~ him up mnyamazishe. ~ter n 1 kilango (cha mwanga katika kamera). 2 ubao wa dirisha. put up the ~ters funga kazi (kwa siku moja au kabisa). vt tia/funga vilango.

shuttle n kipisha-uzi; kipisha-mshindo. ~ cock n mpira wa vinyoya. ~ diplomacy n ushauriano wa kidiplomasia (ambao mabalozi hutembelea vikundi vinavyohusika). space ~ n sayari/roketi ya safari fupi za anga. ~ service n safari fupi fupi za kwenda na kurudi. vt,vi enda -rudi/peleka na kurudi.

shy1 adj 1 (of persons) -enye haya/soni. fight ~ of -epa. 2 (of birds, animals, fish) -epesi kutishwa, -siotaka kuonekana. 3 ~ of -enye wasiwasi/ hofu/mashaka she was ~ of telling him the problems alikuwa na hofu kumweleza matatizo. ~ly adv. ~ness n.

shy2 vi 1 ~ (at something) (of a horse) geuka ghafla (kutokana na tishio). 2 ~(off, away) epa vt (colloq) tupa, rusha ~ a stone at something tupia (kitu) jiwe. n 1 mtupo; mrusho ten cents a ~ mtupo mmoja kwa senti kumi. 2 (colloq) jaribio have a ~ at farming jaribu

sick

kilimo.

shyster n (US colloq) mtu asiyeshika

miiko ya kazi yake, (agh mwanasheria) laghai.

Siamese adj -a Siam/Thai. ~twins n-liounganika; mapacha waliounganika; (national) Msiam/Mthai; (lang) Kithai/Kisiam.

sibilant adj -a sauti kama nyoka; -enye sauti ya mluzi.n kifyonzo. sibilance n.

sibling n ndugu/umbu (wa baba mmoja mama mmoja).

sibyl n ajuza mtabiri, nabii wa kike wa zamani. ~-line adj -a utabiri wa kimuujiza/ajabu.

sic adv (lat) vivyo hivyo (japo kwa

makosa).

sick adj 1 (pred only) be ~ tapika. feel ~ sikia kichefuchefu/jelezi. air/car/sea ~ness n kigegezi. 2 -gonjwa, -uguzi she's been ~ for two days amekuwa mgonjwa kwa siku mbili. be off ~ (with something) tokuwepo kazini/shindwa kazi kutokana na ugonjwa. fall ~ ugua. go/report ~ (mil) enda kwa daktari (kwa matibabu). the ~ n (pl) wagonjwa. ~-bay n (Navy) zahanati ya melini, zahanati ya chuoni. ~ bed n kitanda cha mgonjwa. ~-berth n see ~-bay. ~-headache n kuumwa kichwa kutokana na nyongo nyingi. ~-leave n likizo ya ugonjwa he is on ~-leave ana likizo ya ugonjwa. ~-list n orodha ya wagonjwa. ~-parade n (mil) foleni ya wagonjwa. ~-pay n malipo ya mfanyakazi mgonjwa. ~-room n chumba cha wagonjwa. 3 ~ (and tired/to death) of (colloq) choshwa na kasirishwa na I am ~ and tired of her complaints nimechoshwa na malalamiko yake. 4 ~ at heart -enye majonzi makubwa. ~ at/about something (colloq) -enye kusikitishwa na, enye kujutia jambo fulani. 5 ~ for -enye kutamani/ kulilia/kukumbuka sana. 6 (sl) -enye

sickle

mawazo machafu. vt ~ something up (colloq) tapika. ~en vt,vi 1 ~en (for something) -wa katitka hatua za mwanzo (za kuugua). 2 chusha, kirihi, kasirisha. 3 ~en at something/to see something chukizwa/kinaishwa/udhiwa kutokana na/kwa kuona jambo fulani. 4 ~of something choka, choshwa na, kifu na. ~ening adj -a kukifu, -a kuchosha. ~eningly adv. ~ish adj -a kuugua, kuuguza, gonjwagonjwa feel ~ish -a kutojisikia vizuri. ~ly adj 1 -a kuugua mara kwa mara, -sio na afya nzuri. 2 dhaifu, legevu, -sio changamfu. 3 -enye kuchefua; -enye kukirihi. ~ness n 1 ugonjwa; magonjwa. ~ness benefit n maslahi/ bima ya ugonjwa. 2 kichefuchefu; kutapika.

sickle n mundu ~ shaped -a umbo la mundu. ~-cell anaemia n anemia selimundu.

side n 1 upande, janibu, pembeni. other ~ of upande wa pili wa; (of river) ng'ambo ya. ~ by ~ kwa pamoja, bega kwa bega. by the ~ of; by one's ~ kandokando(ya); kwa kulinganishwa na. on/from all ~s; on/from every ~ kutoka pande zote. take somebody on one~ weka/ketisha pembeni. on the right/wrong ~ of chini/juu ya. do something on the ~ fanya kazi/mradi wa ziada kisirisiri/ kimyakimya. on the ~ pembeni. on the cold ~ baridi kidogo. lay on the ~ inika, laza kibavu. put on/to one~; (set ~) weka, tenga; (postpone) ahirisha. 2 ubavu. split/ burst one's ~s (laughing) vunja mbavu (kwa kucheka); angua kicheko. ~ splitting adj -enye kuvunja mbavu (kwa kucheka). 3 kundi; timu, chama, n.k. Tanzania has a strong ~ Tanzania ina timu nzuri. be on somebody's ~ unga mkono, wa upande/mfuasi wa. let the ~ down fanya vibaya. off ~ n kuotea. 4 (descent) nasaba, ukoo,

side

upande on the father's ~ upande wa baba. 5 kiburi, majisifu. have no/be without ~ tojidai, tokuwa na maringo. put on ~ jidai. 6 (of animal) ubavu. 7 (compounds) ~-arm n silaha za kuvaa/kubeba ubavuni (k.m. upanga, jambia, bastola). ~-board n kabati (la vyombo) ~-burns/boards n (pl) sharafa. ~-car n kigari cha pikipiki. ~-dish n chakula cha ziada (k.m. saladi, matunda n.k.). ~-door n mlango wa pembeni. ~-drum n hanzua. ~ effect n athari. ~ face adv kwa upande. ~-glance n mtazamo wa chati. ~-issue n jambo dogo/lisilo muhimu. ~ light n taa ya pembeni; (fig) kiangaza: jambo lisilofungamana hasa na jambo lenyewe lakini linaliangazia. ~ -line n kazi ya ziada (isiyo ya kawaida); bidhaa za ziada; mstari wa pembeni. on the ~ lines (fig) pembeni, (kama) mtazamaji. vt zuia kushiriki mchezoni (kwa kuumia) a sore shoulder has ~ lined him maumivu ya bega lake yamemzuia kushiriki mchezoni. ~ long adj -a upande; -a kwenda upande ~ long glance tazamo la kitongotongo adv kwa kwenda upandeupande. ~ road n barabara ndogo. ~ -saddle n tandiko la farasi la mwanamke (ambalo humwezesha kuweka miguu yake upande mmoja) adv (panda) kike. ~-show n onyesho dogo kwenye uwanja wa maonyesho, pambizo; shughuli/kazi ndogo. ~-slip vi serereka the car ~-slipped gari liliserereka. n kuteleza, kuserereka. ~sman (church) n mtumishi/msimamizi. ~-step n (hatua ya) kukwepa. vi 1 kwepea upande, epuka. ~-stroke n kuogelea kiubavuubavu. ~track n ujia, njia ndogo ya kando; (reli n.k.). 2 weka/pita kando; (fig) ahirisha/epa. ~-view n mandhari ya pembeni. ~ walk n (US) ujia, njia (ya miguu). ~ whiskers sharafa. ~ ways/

sidereal

wards adv kwa upande. vi ~ with chagua upande, unga mkono.

sidereal adj -a nyota.

siding n njia ya kando (ambapo treni

hupanguliwa na kupangwa).

sidle vi ~ along/off enda kwa woga/ wasiwasi/aibu. ~ in ingia kwa siri. ~up to (somebody) sogelea kwa wasiwasi.

siege n kuzingira (maji, boma n.k.).

lay ~ to (a town etc) zingira (kwa lengo la kutwaa). raise a ~ komboa; -tozingira. vt zingia. ~ artillery/guns n mizinga (ya kuzingira).

sienna n (aina ya) udongo utumiwao kama rangi.

sierra n mlolongo wa milima (agh katika Hispania na Marekani ya Kusini).

siesta n usingizi wa mchana (kwa kujipumzisha).

sieve n chekecheke, chungio, chekeche. have a head/memory like a ~ wa msahaulifu sana. vt chekecha; chunga.

sift ~(out) (from)vt,vi 1 chunga, chekecha; tia/tenganisha kwa kupitisha katika chekeche. 2 pekua; (fig) chunguza kwa makini. 3 dondoka; vuja, pita kama kwamba inachujwa. ~er n kichungio, chekecho/chekecheke.

sigh vi 1 tanafusi, shusha/vuta pumzi; hema (kwa majonzi au kwa kuliwaza). 2 ~ for something tamani sana. ~ (out) toa kwa kushusha pumzi. n kushusha pumzi, kutanafusi a ~ of relief kutanafusi.

sight n 1 kuona, kutazama; (range) peo, eneo; (upeo/ uwezo wa) kuona. know somebody by~ fahamu kwa sura. catch ~ of; have/get a ~ of anza kuona, fanikiwa/weza kuona. keep ~ of; keep somebody/something in ~ wa karibu ili kuweza kuona; kukumbuka, kuzingatia, kuweka akilini. lose ~ of toona; sahau. at/on ~ papohapo. at first ~ mwanzoni, kwa kuangalia

sign

mara ya kwanza. at (the) ~of kwa kuona. in/within ~of enye kuweza kuonekana. out of ~ sioweza kuonekana. come into ~ onekana, tokea. go out of ~ toweka. keep out of (somebody's) ~ jificha, kaa mbali. 2 maono, mtazamo in the ~of God mbele ya mungu. 3 mandhari, shani; (pl) sehemu maarufu (ya mahali). ~ seeing n kutembelea, kutalii sehemu maarufu. ~ seer n mtalii. a ~for sore eyes faraja. 4 a ~ n (colloq) kioja, mtu wa ajabu. 5 (often pl) dira, shabaha. take a ~ lenga shabaha. gun ~ n jicho la bunduki. 6 a ~ n (sl) kiasi kikubwa sana, tele. a ~ of money pesa nyingi sana. not by a long ~ kwa mbali, haikaribii. vt 1 ona, tazama, angalia 2. lenga/piga shabaha. ~ing n kuonekana; (of the moon) kuandama, kuonekana. ~ed adj. ~less adj kipofu. ~lessness n upofu. ~ly adj -a kupendeza; -a kuvutia, murua, malidadi. ~liness n.

sign n 1 dalili, ishara ~s of suffering are to be seen on his face dalili za mateso zajionyesha usoni mwake there is no ~ of hakuna dalili ya. ~ and counter ~ maneno ya siri (ya kundi fulani); maneno ya ishara ya kutambulishana. 2 alama multiplication ~ alama ya kuzidisha. ~ post n kibao cha barabarani. 3 kionyo, dokezo, konyezo la (jicho/mkono); ishara make no ~ toonyesha ishara. ~ language n lugha ya bubu/kipofu ~ of the cross ishara ya msalaba. 4 ~ (board) n ubao (wenye picha/ jina/habari kibao. ~-painter n mchoraji/mwandikaji vibao. vt,vi 1 weka/tia sahihi/saini, tia mkono. ~ something away toa haki/mali kwa kutia sahihi ~ judgement weka sahihi katika hukumu ~ed, sealed and delivered imesainiwa, imepigwa muhuri na kuwasilishwa. ~er n mweka saini. ~(somebody) in/out

signal

andikisha jina kama kumbukumbu ya kufika /kuondoka. ~on (colloq) jiandikisha ustawi wa jamii (kwa mtu asiye na kazi). ~ somebody on/up andikisha, ajiri. ~ something over (to somebody) thibitisha mauzo kisheria. 2 ~/for somebody (to do something) ashiria. 3 ~ on/off (radio) anza/maliza. ~al n 1 selo (ya meli, treni, garimoshi). 2 ishara, kichocheo, dalili, chanzo. 3 (of radio, T.V. etc) mawimbi. vi toa ishara, ashiria. ~aller n mpelekaji/mpokeaji habari kwa ishara. ~al-box n selo. ~al-light n taa za selo, ishara. ~al man n kandawala, mtoa ishara. ~atory n mweka sahihi (katika mkataba, makubaliano, mapatano) ~atory to a convention mweka sahihi katika mapatano. ~ature n 1 sahihi, saini. 2 key ~ature (mus) n alama ya kuonyesha (kubadilishwa kwa) ufunguo. 3 ~ ature tune n wimbo wa kipindi/idhaa.

signal adj kubwa, a maana mashuhuri. ~ly adv waziwazi. ~ize vt tukuza, adhimisha, pa heshima.

signet n 1 muhuri. 2 (hist) muhuri wa mfalme. Writer to the S~ n wakili wa Scotland. ~ring n pete yenye muhuri.

signify vt,vi 1 onyesha what does this~? hii inaonyesha nini? 2 wa na maana umuhimu. significance n maana, umuhimu of no significance bila maana. significant adj -enye maana; -enye umuhimu the only significant event tukio pekee la maana. significantly adv. signification n 1 maana. 2 kumaanisha, kuashiria. significative adj -a kumaanisha.

signor n (Italian) bwana. ~a n bibi. ~ina n binti.

silage n sileji: chakula cha mifugo. silence n kimya, unyamavu. ~ gives consent kimya ni dalili ya kukubali. reduce somebody to ~ nyamazisha mtu. in ~ kimya (kimya). vt

silver

nyamazisha; (int) kelele! nyamaza! ~r n kizuia kelele, kinyamazishi. silent adj -a kimya; -nyamavu, taratibu be silent -wa/kaa kimya; nyamaza. silent partner n mtu asiyeshiriki waziwazi. 3 (phon) sio tamkika, siosikika. silently adv.

silhouette n taswira ya umbo, kivuli. vt piga taswira.

silica n silika. ~te n mchanganyiko wa madini yenye silika.

silicon n silikoni; mchanganyiko wa silikoni (inatumika katika rangi n.k.).

silicosis n silicosisi ugonjwa usababishwao na kuvuta hewa ya vumbi la kwazi.

silk n 1 hariri; (tussore) lasi. 2 vazi la hariri. ~-screen n (printing) uchapaji wa hariri. ~-worm n nondo wa hariri. 3 (GB) mshauri (wa Malkia/Mfalme). take ~ (GB) wa mshauri wa Malkia/Mfalme. ~en adj 1 laini, -ororo. 2 (old use or lit)-a hariri, kama hariri. ~en voice n sauti nyororo, sauti laini. ~y adj -ororo, laini. ~iness n.

sill n kizingiti.

silly adj -pumbavu, -puuzi. a ~ thing jambo la kipumbavu the ~ season msimu ambao magazeti hukosa habari za maana (Aug & Sept). knock somebody ~ bomoa mtu sana. (colloq) n mpumbavu. silliness n.

silo n 1 silo (la kuhifadhi chakula cha wanyama). 2 kituo (chini ya ardhi) cha kurushia makombora.

silt n mchangatope, mashapo ya mto. vt,vi ~(something) up jaa/jaza mashapo, ziba.

silvan adj see sylvan.

silver n 1 fedha. ~ plate n vyombo vilivyopakwa/chovywa fedha. be born with a ~ spoon in one's mouth zaliwa adinasi. 2 vitu vya fedha. 3 sarafu. 4 (attrib) -a fedha, kama fedha, -a rangi ya fedha; (of sounds) wazi, laini. ~ grey adj -a rangi ya fedha inayong'aa. the

simian

~screen n senema, kitambaa, ubao wa kuonyeshea senema. 5 -a pili (bora), -a fedha. ~ medal n nishani ya fedha (kwa mshindi wa pili). (compounds)~ birch n mti wa rangi ya fedha. ~ fish n siridado. ~ jubilee n maadhimisho ya miaka 25. ~-paper n jaribosi; fedha. ~ side n mnofu paja. ~ smith n mfua fedha; sonara (wa vitu vya fedha). ~-tongued adj -enye ufasaha -enye kujua kuongea.~-ware n vyombo vya fedha (agh vijiko, uma, visu). ~ wedding n maadhimisho ya miaka 25 ya ndoa. vt,vi 1 paka rangi ya fedha, fanya kitu king'ae kama fedha. 2 geuka mvi. ~y adj. ~n adj (arch) fedha speech is ~n but silence is golden ni vyema kunyamaza kuliko kuongea.

simian adj -enye kufanana na nyani/ tumbili. n nyani, tumbili.

similar adj ~ (to) -a kufanana;-a hali moja ~ in shape enye kufanana kwa umbo. ~ity n 1 kufanana; mfanano. 2 (of features) mlandano. ~ly adv vile vile, vivyohivyo, hali kadhalika.

simile n tashbihi. similitude n mfanano, mlinganisho, tashbihi.

simmer vi 1 chemka polepole. 2 karibia kuwaka (kwa hasira n.k.). ~ down (fig) poa (baada ya kukasirika sana) ~ with laughter bana kufakwa kicheko. keep something at a ~/on the ~ chemsha polepole. n kuchemka polepole; kutokota.

simony n (hist) (kosa la) kutoa/ kupokea rushwa ili kupata cheo katika kanisa. simonical adj.

simoom; simon n upepo mkavu wa

joto sana (unaovuma Uarabuni na jangwa la Sahara).

simper vi tabasamu/chekacheka ovyo/kijinga/kipuuzi/kibembe n tabasamu ya kijinga/kipuuzi. ~ingly adv.

simple adj 1 sahili. ~ interest n riba

sahili ~ sentence sentensi sahili. 2 rahisi, -epesi ~ English Kingereza rahisi. 3 -a kawaida, -siorembwa,

since

-siopambwa ~food chakula cha kawaida. 4 nyofu; wazi. ~ hearted adj mkweli. ~ minded adj msema kweli; punguani. 5 peke, tupu ~ truth ukweli mtupu (bila kutiwa chumvi). pure and ~ (colloq) kabisa. 6 mshamba, -a kudanganyika kwa urahisi n (old use) mtishamba, dawa asili. ~ton n punguani, juha. simplicity n urahisi, wepesi. be simplicity itself (colloq) -wa rahisi sana. simplify vi rahisisha, -fanya epesi. simplification n kurahisisha, kuondoa shida. simply adv 1 pasipo anasa, kawaida. 2 kabisa; hasa we simply have to do it hatuna budi kuifanya. 3 tu this medicine consists simply of herbs dawa hii ni mitishamba tu it is simply a matter of being careful ni suala tu la kujihadhari. simsim n see sesame.

simulacrum n sanamu/kielelezo cha mtu/kitu; mfanano, kielelezo cha picha.

simulate vt iga, igiza; jifanya, jidai, jisingizia. simulation n kujisingizia, uigaji. simulator n chombo kinachoonyesha hali bandia/kama ilivyo katika hali halisi.

simultaneous adj ~ (with) -a wakati ule ule; pale pale, papo hapo, sawia. ~equation n mlinganyo sawia. ~ness/simultaneity n wakati huo huo. ~ly adv sawia.

sin n 1 dhambi. live in ~ (dated) ishi na kimada confess ~ ungama dhambi. original ~ n dhambi ya asili. mortal/deadly ~ n dhambi ya mauti. the seven deadly sins dhambi saba za mauti. venial ~ dhambi nyepesi. 2 (colloq) kosa. vi ~ (against) 1 tenda dhambi, potoka. 2 kosa. ~ful adj -enye dhambi. ~fulness n. ~less adj. ~ lessness n. ~ner n mwenye dhambi, mkosefu.

since adv 1 tangu wakati ule; tena I have not seen him ~ sijawahi kumwona tena. ever ~ adv tangu wakati huo. 2 liopita I saw him

sincere

many days ~ nilimwona siku nyingi zilizopita (prep) tangu (conj) 1 tangu it is three days ~ he desappeared ni siku tatu tangu atoweke. 2 kwa kuwa, maadam ~ we have no food we must work hard kwa kuwa hatuna chakula lazima tufanye kazi kwa bidii.

sincere adj -aminifu, -nyofu, -a kweli, -enye moyo safi. ~ly adv kwa kweli, kwa moyo safi; kwa unyofu. yours ~ ly wako mwaminifu. sincerity n unyofu, uaminifu.

sinecure n upataji wa cheo/kazi ya dezo/faida bila kuifanyia kazi.

sine die adv (lat) hadi hapo itakapotangazwa tena.

sine qua non n sharti/jambo la lazima.

sinew n 1 kano, mshipa. 2 (pl) misuli, nguvu, uwezo; (fig) namna/njia ya kupata nguvu. the ~s of war pesa za kununulia mahitaji ya vita. ~y adj -a nguvu, -shupavu; -enye misuli.

sing vi,vt 1 imba you are always ~ing the same song unaimba mambo hayohayo siku zote. ~ another tune badili mwenendo/usemi. ~ small (colloq) nyenyekea (baada ya kukemewa) ~ a baby to sleep bembeleza mtoto kwa wimbo ili alale. 2 vuma, lia my ears are ~ing masikio yangu yanavuma 3 ~ (of) something (liter) simulia kwa utenzi/ushairi, ghani. ~ somebody's praises sifia sana, tukuza. 4 ~ out (for) ita kwa nguvu. ~ something out tamka kwa sauti kubwa. ~ up imba kwa sauti/nguvu zaidi. ~er n mwimbaji. ~ing n uimbaji. ~able adj -nayoimbika. ~song n kuimba kwa pamoja (kwa kujifurahisha); (attrib) in a ~ song voice/manner kwa mahadhi ya kupanda na kushuka/kwa namna ya kuchosha.

singe vt,vi unguza, babua, choma. be come ~d ungua. n alama ya kuungua.

single adj 1 -moja (tu), peke yake,

pasipo mwenzi. walk in ~ file tembea katika safu/msitari mmoja the most important ~event jambo la

sink

maana kuliko yote. ~ -barrelled adj (bunduki) -a mwanzi/mtutu mmoja. ~-breasted adj (of a coat) -enye mstari mmoja wa vifungo. ~ handed adj, adv peke yake; bila msaada, bila kusaidiwa. ~ minded n -enye lengo moja tu; thabiti. ~-seater n gari ndege ya kiti kimoja. ~stick n gongo/fimbo ya kupigania, mkwaju. ~-track adj 1 (railway) -enye njia moja. 2 mseja, mhuni -a mtu mmoja. ~room n chumba cha mtu mmoja. n 1 (tennis and golf) mchezo wa wachezaji mmoja mmoja. 2 (short for a) ~ ticket n tiketi ya kwenda tu 3. (cricket) pointi moja. vt ~ somebody/something out chagua, teua; bagua. singly adv. ~ness n. ~ness of purpose umakini katika lengo.

singlet (GB) fulana.

singular adj 1 (liter)-a ajabu, -sio -a kawaida. 2 (fomal) -a kipekee ~matrix solo shani. 3 (gram) -a umoja n umoja. ~ity n. ~ly adv kwa kipekee, hasa, ajabu. ~ize vt.

sinister adj 1 (liter) baya, -ovu; -a kisirani, -a shari ~ beginning mwanzo mbaya. 2 -a husuda, - baya. a ~ face uso wa husuda. 3 (on a shield) -a kushoto. bar ~ n alama katika ngao kuonyesha kizazi haramu.

sink1 n 1 sinki, karo, beseni la kuoshea vyombo vya jikoni. 2 shimo la maji machafu. 3 (fig) eneo la uovu.

sink2 vt,vi 1 zamisha; zama. ~ or swim (jitosa) kufa na kupona. 2 shuka, didimia; topeza, lemewa the foundation has sunk msingi umedidimia his heart sank alisononeka. 3 chimba/zamisha ~ a well chimba kisima ~a post in the ground chimbia/zamisha nguzo. 4 ~ in; ~ into/to something zama, topea, shuka ~ into a deep sleep topea katika usingizi mzito. 5 ~ in; ~ into something (of liquids, and fig) zama. 6 pungua, angamia;

sink

punguza he sank his voice alipunguza sauti let's ~ our differences tusahau/ tuache tofauti zetu. 7 ~ (in) tega uchumi/fedha. ~able adj. ~er n chubwi, bildi. ~ing n 1 kuzama. 2 a ~ing feeling n hali ya kuona njaa/hofu. ~ing- fund n mfuko wa (serikali au shirika) wa kulipia madeni.

Sinology n Sinolojia: utaalam wa lugha na utamaduni wa Kichina. sinologist n mwana sinolojia.

sinuous adj -enye mapindi; -enye konakona; -a mzingo, -a kuzingamana. ~ity n mapindi, mizingo, kubetabeta.

sinus n uwazi katika mfupa (hasa ndani ya fuvu) unaowasiliana na mianzi ya pua. ~itis n uvimbe katika uwazi huo.

sip vt,vi konga, -nywa kidogo kidogo, -onja (kitu cha maji) n.k.

siphon n mrija, neli, kifyonzaji. vt ~ something off/out fyonza, nyonya who has ~ed off all the petrol from my tank? nani amenyonya petroli yote kutoka katika tangi langu?

sir n bwana, mzee, maulana, (in letters) Dear ~ Bwana, mheshimiwa, (used before name of (knight) hababi.

sire n 1 (old use) baba, babu 2 (old use) mtukufu (cheo kilichotumiwa kumtaja mfalme). 3 mzazi dume wa mnyama. vt (esp of horses) zaa be the ~ of kuwa mzazi wa.

siren n 1 (hooter) king'ora, honi. 2

mbembezi; mwanamke wa hatari; mwanamke mshawishi.

sirloin n sarara.

sirup n see syrup.

sisal n mkonge, katani.

sissy n (colloq; derog) joga.

sister n 1 dada. half ~ n dada wa kambo. ~ in law n (of one's wife) shemeji; (of one's husomebodyand) wifi. 2 sista; mtawa wa kike. 3 mwuguzi (mwenye cheo). 4 (attrib) mwenzi, pacha. ~hood n utawa; udada/ushoga. ~ly adj -a dada, kidada, kama dada. ~liness n udada.

sit

sit vt,vi 1 kaa; keti, jilisi. ~ to an artist/~ for one's portrait kaa uchorwe (na msanii). ~ (for) an examination fanya mtihani. 2 ~ tight kaa imara; tulia tuli; (fig) shikilia jambo. ~ for (a constituency) wakilisha Bungeni jimbo (la uchaguzi). ~ting member n (at election) mbunge wa zamani. 3 kalisha. 4 kutana, fanya mkutano/ kikao. 5 (of birds) tua. ~ting duck n kitu/mtu asiye na kinga. ~ting tenant n mpangaji aliyepo. 6 (on eggs) atamia; (on heels) chuchumaa; (astride) tagaa. 7 (of clothes) kaa the dress ~s well on her gauni linamkaa. 8 kalia. 9 (with adverbial particles and prepositions) ~ back starehe; (fig) pumzika; kaa (na kutoshughulika). ~ down keti. ~-down strike n mgomo katika eneo la kazi (ambapo wafanyakazi wanakataa kuondoka kiwandani hadi madai yao yanashughulikiwa. ~ down under vumilia, kula uchungu na mshubiri mani, kufa kiofisa, teseka bila malalamiko. ~ in goma kwa kuvamia makazi na kubakia papo hapo. ~ in n mgomo. ~ in on something hudhuria kama mtazamaji/msikilizaji. ~ on/upon something -wa mjumbe; (delay) kwamisha; (investegate) chunguza, tafiti, peleleza. ~ on/upon somebody (colloq) kalia, gandamiza; tojali. ~ out kaa nje. ~ something out kaa/vumilia hadi mwisho; (of dance) toshiriki. ~ up kesha; kaa/kalisha vizuri. ~ (somebody) up kalisha/kaa, keti(sha). ~ up straight! kaa vizuri/sawasawa. make somebody ~ up (and take notice) (colloq) shtua. ~ter n 1 mtu anayechorwa picha na msanii. 2 kuku anayeatamia. 3 ndege rahisi kupigwa risasi; (fig) kitu rahisi kufanywa. ~ting n 1 kikao, baraza, mkutano a long ~ing kikao kirefu. 2 mkao at one ~ing kwa mkao mmoja her portrait was finished in

site

one ~ing picha yake ilichorwa kwa mkao mmoja. 3 mkupuo, awamu be served at one ~ing hudumiwa kwa awamu moja. 4 mayai ya kuatamiwa. 5 ~ing-room n sebule, ukumbi.

site n mahali, eneo; (for building) kiwanja. vt weka mahali.

situate vt weka mahali. ~d pred adj 1 (of town, building etc) -liopo mahali it is ~d in Egypt iko Misri. 2 (of a person) -wa katika hali fulani I am rather awkwardly ~d nina matatizo kidogo. situation n 1 mahali. 2 hali. 3 kazi situation vacant nafasi za kazi be in a situation ajiriwa, wa na kazi.

six adj sita. ~ of one and half a dozen of the other ni mamoja; si tofauti sana. at ~es and sevens liochanganyikiwa, liovurugikiwa. in ~es sitasita. ~-footer n (colloq) kitu/mtu mwenye urefu wa futi sita. ~- shooter n bastola ya risasi sita. ~fold adj, adv mara sita. ~teen adj, n kumi na sita. ~teenth n, adj kumi na sita. ~th n adj -a sita ~th form kidato cha sita. ~th sense n utambuzi wa moyoni. ~thly adv ya sita. ~tieth n adj -a sitini. ~ty n, adj sitini a man of ~ty mtu wa umri wa miaka sitini. ~ties n (pl) miaka ya sitini; miaka kati ya 60 - 69.

size1 n 1 ukubwa about the ~ of an orange ukubwa wa chungwa. 2 kipimo, saizi what ~ do you wear? unavaa saizi/kipimo gani? that is about the ~ of it (colloq) ndivyo ilivyo, ndivyo ilivyokuwa, ndiyo hali yenyewe. 3 kiasi. vt panga kwa saizi/ukubwa. ~ somebody/ something up (colloq) pima/tathmini mtu/kitu. ~d n (suff) (in compounds) -enye ukubwa fulani medium ~d -enye ukubwa wa kati. ~able adj kubwa kiasi.

size2 n dondo, gundi ya kung'arisha

karatasi/plasta. vt tia dondo katika kitambaa, paka gundi katika karatasi/ plasta.

sizzle vi, n (colloq) chachatika; chata (fig) a sizzling hot day siku ya hari.

skewer

skate1 n ice ~ n reli za barafu, vyuma vifungwavyo kwenye viatu kutelezea kwenye barafu. vi teleza kwenye barafu/sakafu. (fig) ~ on thin ice ongelea swala nyeti. ~-board n ubao mtelezo. ~-boarder n mtumiaji wa ubao wa kuteleza. skating n mchezo wa kuteleza. skating-rink n kiwanja cha kutelezea. ~r n mtelezaji.

skate2 n samaki wa bahari mkubwa na mpana kama taa.

skedaddle vi (colloq) kimbia, toweka.

skein n fundo/kibonge/donge (la uzi).

skeleton n 1 kiunzi cha mifupa a mere ~ gofu la mtu; mifupa mitupu. reduced to a ~ liokonda sana (kutokana na njaa/ugonjwa), mifupa mitupu. the ~ in the cupboard; the family ~ aibu iliyofichwa, jambo la kutia haya, siri ya ndani. 2 (of plan, etc), (of building) plani. 3 (attrib) ~ key n ufunguo malaya. ~ staff/crew/service etc n wafanyakazi wachache kuliko kawaida; wafanyakazi wa kazi za lazima.

skep n 1 pakacha, (wicker bee-hive) mzinga wa nyuki uliotengenezwa kwa makuti.

skeptic n see sceptic.

sketch n 1 mchoro wa haraka, picha ya haraka, kielelezo. ~ book/block n daftari ya kuchorea. ~-map n ramani yenye maelezo machache. 2 muhtasari, madokezo. 3 kichekesho (maandishi, mchezo wa kuigiza). vt,vi 1 chora upesi. ~ something out andika, sema, eleza kwa juu juu, andika muhtasari. ~er n. ~y adj a haraka haraka, hafifu. 2 -sio kamilifu. ~ily adv. ~iness n.

skew adj -a kukingama, -a mshazari, -a upande, -a upogo ~lines mistari tengano. ~-eyed adj (colloq) -enye makengeza. on the ~ (colloq) -a upogoupogo.

skewbald adj (of an animal) -enye madoa meupe na ya hudhurungi.

skewer n kibaniko, mbano. vt tunga

(kama) katika kibaniko.

ski

ski n skii, relitheluji: ubao mrefu ufungwao kwenye kiatu kutelezea kwenye theluji. ~-bob n baiskeli ya skii. ~-boots n mabuti ya skii. ~jump n mruko wa skii. ~-plane n eropleni ya skii. water-~ n skii ya majini. vi teleza katika theluji kwa skii. ~er n mtelezaji wa skii. ~ing.

skid vt teleza, the car ~ded gari liliteleza. n 1 kizuio mnyororo/ chuma cha kuzuia gurudumu lisiteleze. 2 nyenzogogo/bao (la kubingirishia magogo). ~-row n (US) maskani ya wasikwao. 3 kuteleza. ~-pan n eneo la kuteleza. put the~s under somebody (sl) vurugu kwa papara. ~proof adj -sioshikwa na utelezi; -sioteleza.

skies pl of sky.

skiff n skifu: mashua nyepesi ndogo tena nyembamba.

skiffle n mchanganyiko wa jazi na nyimbo za kienyeji.

skill n ustadi; ujuzi, umahiri, ufundi. ~ed adj -stadi ~ed workman fundi stadi/hodari. ~ful adj stadi, -bingwa, mahiri, -enye ujuzi. ~fully adv.

skillet n (US) (frying-pan)/ kikaango (cha mkono mrefu).

skilly n (GB) supu, uji mwepesi.

skim vt ~ (off/from) 1 engua ~the cream off the milk engua malai/ krimu. ~med milk n machunda. 2 ambaa, pitia juujuu upesi. 3 ~ (through) something soma kwa haraka; pitisha jicho, angalia juu juu. ~mer n 1 mwiko, chujio. 2 kiparara.

skimp vt,vi 1 bania. 2 -wa bahili.

~y adj 1 banifu 2 (of a dress etc) dogo mno. ~ily adv. ~iness n uchache, uhaba, udogo. ~ing n.

skin n 1 ngozi. ~ and bone gofu la mtu; embamba sana, ng'onda. escape by the ~ of one's teeth ponea chupuchupu. get under one's ~ (fig) kera, udhi; vutia sana mtu. have a thin/thick ~ (fig) -wa wa kuumia haraka/wa sugu. no ~ off my nose (colloq) ni mamoja kwangu,

skittle

haidhuru, fahuwa. save one's ~ nusurika; jinusuru. ~-deep adj -a juu juu tu; -enye unafiki. ~ -flint n bahili, mchoyo. ~-game n kamari; utapeli. ~-graft n kirakangozi. ~-tight adj -a kubanabana. 2 (of fruit, plant) ganda, gome. 3 (wine, water) kiriba. 4 utando (wa maziwa). vt,vi 1 chuna. keep one's eyes ~ned wa macho, kaa chonjo. 2 tapeli. ~ned over adj funikwa. ~ner n mchuuzi wa ngozi. ~ny adj -kondefu, -gofu; -a kimbao mbao (colloq) bahili.

skint adj (GB sl) maskini, fukara.

skip vi 1 chachawa, rukaruka. 2 (of games) ruka kamba. ~ping rope n kamba ya kurukia. 3 ruka (sehemu ya kazi, kitabu n.k). ~it! (sl) achilia!, acha!

skipper n 1 nahodha, rubani. 2 (colloq) kapteni wa timu ~'s daughters mawimbi makubwa yenye vishungi vyeupe. vt ongoza.

skirl n sauti kali. vi lia kwa sauti kali.

skirmish n mkwaruzano, mapigano madogo, vita vidogo, mabishano. vi kwaruzana, pigana; bishana. ~er n doria, mpiganaji; mpigani.

skirt n 1 sketi. 2 (pl) mpaka, ukingo, pambizo. vi,vt 1 -wa mpakani, pakana na. 2 (pass near) pitia kando ~ along the coast ambaa pwani. 3 ~round something epuka (suala n.k.). ~ing-board n (of a house) kiuno sakafu (mfano wa kiuno cha nyumba), ubao unaozunguka chumba.

skit n kichekesho; igizo fupi la kuchekesha.

skittish adj (of horses) -enye makeke; -enye machachari (of person) -enye makeke, -bembe. ~ly adv. ~ness n.

skittle n 1 pini: vibao mfano wa chupa. (pl) ~s n mchezo wa kudondosha pini kwa tufe. (all beer) and ~s furaha/shangwe tupu/pekee. vt ~out (cricket) toa kwa urahisi, shinda kwa urahisi.

skive

skive vt 1 (of skin leather) parura; chuna; chana, (sl) zembea. ~r n 1 kisu cha kuchuna ngozi. 2 mchuna ngozi. 3 mzembe.

skivvy n (GB sl) (derog) kijakazi.

skua n (aina ya) shakwe mkubwa. skulk vi jifichaficha kwa woga au kukwepa kazi. ~er n.

skull n fuvu la kichwa, fuu, bupuru (la kichwa). have a thick ~ wa mzito wa kuelewa. ~ and cross-bones alama ya hatari. ~-cap n kibaraghashia.

skull-duggery (also skulduggery) n (colloq) ulaghai.

skunk n 1 (bio) kicheche. 2 mwovu, mshenzi.

sky n 1 mbingu, anga clear ~ kweupe; hakuna mawingu cloudy ~ anga lenye mawingu. praise somebody to the skies sifia sana the ~ is the limit hakuna kiwango/mpaka/kikomo. 2 (often pl.) hali ya hewa ~ the ball piga mnazi. ~ward (s) adj adv (-a) kuelekea juu. 3 (with compounds) ~-blue adj -samawi samawati. ~-high adv juu; (sl) kasisi, padri, mchungaji (katika meli ya vita). ~rocket vi (of prices) panda haraka, paa. n roketi. ~ scraper n maghorofa. ~-way n njia ya angani. ~-writing n maandishi ya moshi (yafanywayo na ndege ya matangazo).

slab n 1 ubamba (wa jiwe, ubao); bamba, kibamba. 2 kipande (cha mkate).

slack adj 1 goigoi -zembe, -vivu;-siomakini. keep a ~ rein on something (fig) tawala kizembe/bila kujali. 2 -liolegea, -a kudorora, -a kudoda. 3 (of water) -a mwendo wa pole pole; -zito. vi 1 ~ off zembea, legea. 2 ~ up punguza mwendo. 3 ~ away legeza (kamba, uzi n.k.). ~er n (colloq) mvivu, mtegaji. ~ly adv. ~ness. the ~ n 1 sehemu ya kamba, mnyororo, n.k. inayoning'inia/iliyolegea. take up the~ kaza kamba; (fig) dhibiti

slap

viwanda ili vifanye kazi kwa ufanisi. 2 (pl) suruali. 3 vumbi la mkaa wa mawe. ~en vt,vi 1 pungua/punguza, legeza/legea, zembea the gale is ~ening a little dhoruba inapungua kidogo. en~ away/off legeza.

slag n mavi ya chuma/madini. ~-heap n fungu la mavi ya chuma.

slain pp of slay.

slake vt 1 zima, tuliza, punguza; ridhisha. 2 (of lime) tia maji.

slalom n mbio mapindi (ya mashua

au skii).

slam vt, vi bamiza, funga (mlango, dirisha) kwa kishindo ~ down weka kwa kishindo, fungika kwa kishindo. ~ (to) fungwa; jifunga kwa kishindo. n mshindo, kishindo. gland ~ kushinda yote.

slander vt kashifu. n kashfa. ~er n.

~ous adj liojaa uzushi/ uongo/kashifa.

slang n misimu, simo, lugha ya mitaani. vt tukana. a ~ing match n kutukanana adj -a msimu. ~ily adv. ~iness n. ~y adj 1 -a msimu. 2 -liopenda kutumia msimu.

slant vi,vt 1 enda/elekea upande; inama, inamisha, elekeza upande. 2 ~ the news toa habari za upande mmoja tu n mwinamo. on a/the ~ katika mwinamo. 3 (colloq) wazo, mtanzamo adj hanamu; (maths) ~ height kimo hanamu. ~ingly/ ~wise adv.

slap n 1 kofi, kibao. get a ~ in the face (fig) kataliwa (kwa dharau); bezwa, dharauliwa. give a ~in the face kataa (kwa dharau); puuza, beza, tweza give a~ on the back pongeza mtu. vt piga/chapa/zaba kofi ~ down bamiza, weka kwa kishindo adv moja kwa moja. hit ~ on gonga, piga dango/shabaha. run ~into somebody gongana na (mtu) kwa ghafla. ~-bang adv kwa nguvu, kwa kishindo, kwa vurumai. ~-dash adj -zembe, a harara, -purukushani in a ~dash manner kwa uzembe in a ~dash adv juujuu.

slash

~-happy adj (colloq) -siojali. ~-stick n (fig) futuhi. ~-up adj (sl) bora.

slash vt 1 kata, tema. 2 chapa (kwa kiboko). 3 laani/pinga vikali; shutumu. 4 (colloq) punguza sana. 5 chanja, toja. n 1 mchanjo; mtemo; tojo. 2 (vulg. sl) kukojoa. ~er n 1 kwanja, panga (la kufyekea nyasi), fyekeo. 2 kichanjio (kisu, wembe).

slat n 1 kibao, bamba. ~ed adj -enyeubao, liotengenezwa kwa vibao.

slate n 1 grife. 2 sleti, kibao. a clean~ n (fig) rekodi safi, jina zuri start with a clean ~ anza upya (baada ya kusamehewa/kusahau makosa ya nyuma). 3 rangi ya kijivu. 4 kigae. 5 jiwe jembamba. vt 1 ezeka kwa vigae. 2 (US, colloq) pendekeza mtu kwenye cheo/madaraka. 3 (colloq) lima. ~-club n chama cha kusaidiana. ~-pencil n kalamu ya sleti/grife. slaty adj 1 -a sleti. 2 -a rangi ya kijivu. ~ing n (colloq) karipio, kemeo, lawama.

slattern n mwanamke mchafu. ~ly adj (of dress) -chafu, -sio nadhifu. ~liness n.

slaughter vt chinja, ua kwa wingi n 1 kuchinja. ~ house n machinjioni. 2 mauaji (ya watu). ~ er n.

slave n 1 mtumwa; mtwana; kitwana; (female) kijakazi; (concubine) suria; (home- born) mzalia; (house hold) kijoli; (war) mateka white ~ msichana/mwanamke anayeuzwa/ anayelazimishwa kuwa malaya. 2 mtumwa wa jambo fulani a ~ to drink mlevi kupindukia. vi ~(away) at something) fanya kazi kama punda/za kuchosha. ~-dealer n mchuuzi wa watumwa. ~-driver n 1 mnyapara wa watumwa. 2 msimamizi katili. ~-hunter n msaka watumwa. ~-owner n mwenye watumwa. ~-ship n meli ya kubeba watumwa. ~-states n (hist) majimbo ya kusini mwa Marekani (ambako kulikuwa na watumwa). ~-trade n biashara ya watumwa. slavish adj -a

sleep

mtu asiye na uamuzi wa peke yake/huru, -enye mawazo ya kitumwa; sio na uasili; dhalili. slavishness n. slavishly adv. ~r n meli ya watumwa, mfanyabiashara ya watumwa. ~ry n 1 utumwa. 2 kazi za utumwa/ kushurutishwa. ~y n (sl) kijana mtumishi.

slaver vi dolola,churuza (ute,udende, udelele, mate) n udende, mate.

Slavonic/slavic adj -a kislavoni. n lugha ya kislavoni (agh. Kirusi, Kipoli n.k.).

slaw n (often cole ~) saladi ya kabichi.

slay vt (liter, or rhet) chinja, ua (kwa kuchinja). ~er n mwuaji ~ with laughter (colloq) vunja mbavu.

sleazy adj (colloq) -ovyo ovyo, chafu, -sio nadhifu a ~ hotel hoteli chafu.

sledge1 n (also sled) sleji: kitoroli cha kuteleza juu ya theluji. vi teleza kwa sleji.

sledge2 n ~ hammer nyundo kubwa

~-hammer argument mabishano makali.

sleek adj 1 (of hair etc) laini, -ororo; -a kung'aa. 2 (of a person) mtanashati, malidadi. 3 as ~ as a cat (fig) -a kurairai, -enye tabia ya kunyenyekea mno, laghai. vt 1 lainisha, fanya ororo. 2 ng'arisha. ~ly adv. ~ness n.

sleep n 1 usingizi; kulala. get to ~ pata usingizi; lala. go to ~ lala. have one's ~ out lala mpaka usingizi uishe. put somebody to ~ laza, fanya mtu alale. put (an animal) to ~ ua. 2 a ~ kipindi cha usingizi. n mtu atembeaye singizini,mzindukaji. ~less adj bila usingizi. ~lessly adv. ~lessness n. vi,vt 1 lala be fit to ~ in lalika things to ~ on malazi. ~like a top/log lala fofofo. ~round the clock; ~ the clock round lala kutwa kucha. 2 laza, -wa na vitanda this hotel ~s 300 guests hoteli hii inavyo vitanda 300. (in compounds) ~ing-bag n fuko la kulalia. ~ing

sleet

draught/pill n dawa ya usingizi. ~ing car n behewa la kulala. ~ing partner n (US) (silent partner) mbiamsiri. ~ing sickness n malale. ~er n 1 mchapa usingizi be a light ~er -wa mwepesi kuamka. 2 taruma (relini). 3 kitanda katika behewa la kulala. ~ around (colloq) wa mkware. ~in/out lala kwenye/ mbali na sehemu ya kazi. ~ something off pona kwa kulala usingizi. ~ on endelea kulala. ~ on something fikiria (jambo) hadi kesho. ~ with somebody jamiiana na. ~through endelea kulala (licha ya makelele, n.k.). ~y adj 1 -zito wa macho, -enye usingizi, -a kusinzia, -enye lepe. ~y head n msinziaji; mzito. 2 (places, etc.) tulivu; liopooza a ~y little town mji mdogo uliopooza. 3 (of some kinds of fruits) -lioiva sana. ~ily adv. ~iness n.

sleet n mvua ya theluji vi it ~s inanyesha mvua ya theluji. ~y adj.

sleeve n 1 mkono wa vazi (k.m. koti, shati). laugh up one's ~ cheka kichinichini; cheka kwa siri. roll up one's ~s -wa tayari, jiandaa kupigana/kufanya kazi; jifunga kidete/ kibwebwe. have something up one's ~ -wa na mpango/wazo (la baadaye) la siri. wear one's heart on one's ~ onyesha mapenzi waziwazi. ~less adj (dress garment) -siomkono. 2 gamba la rekodi. 3 (mechanics) mwanzi. ~ coupling n (mech.) kiunganishi mwanzi. ~d adj (of cloth) -a mikono; -enye mikono. sleigh n sleji inayokokotwa na farasi. ~-bell n kengele ya sleji. vi,vt safiri katika sleji inayokokotwa na farasi; safirisha mizigo kwa sleji.

sleight n werevu (usu in) ~of hand kiini macho, mazingaombwe.

slender adj 1 -embamba a ~ waist kiuno chembamba. 2 (of persons) -embamba; sio nene. 3 -dogo, -chache, -pungufu, haba a ~ income pato dogo. ~ly adv. ~ness n. ~ize vt, vi fanya/wa embamba.

slime

slept pt. pp of sleep.

sleuth n (colloq) mpelelezi. ~-hound n mbwa mpelelezi.

slew1 (US (slue) vt,vi ~(something) round geuka/geuza kwa nguvu.

slew2 pt of slay.

slice n 1 ubale, kipande chembamba, cheche; (of bread) slesi. 2 (share) hisa, fungu, sehemu. 3 mwiko bapa. 4 (in games) mbetuo, pigo kombo. vt 1 checha; chanyata, lenga. 2 ~ off pangua. 3 betua, piga kombo. slicing n kulenga.

slick adj (colloq) 1 laini, telezi. 2 erevu, -a hila, janja, stadi adv moja kwa moja, barabara (sawasawa). vt lainisha. ~oil n utando wa mafuta. ~er n 1 (colloq) koti la mvua. 2 mwerevu, mjanja, alwatani.

slide n 1 kuteleza. 2 mtelezo. 3 (photography, microscope etc) slaidi. vi, vt 1 teleza, nyiririka. let things ~ acha mambo yalivyo, telekeza. ~ over something kwepa; gusia. 2 ~ into ingia polepole, angukia, jikuta katika ~ into alcoholism jikuta katika mazoea ya ulevi. 3 penyeza (comp.). ~-rule n kikokotoo telezi. sliding-door n mlango telezi. sliding-scale n mizani uwiano. sliding seat n kiti telezi (katika mashua ya mashindano).

slight1 adj 1 -dogo, chembe, si muhimu. not in the ~est hata kidogo. 2 -embamba. ~ly adv kidogo I am ~ly better today sijambo kidogo leo. ~ness n.

slight2 vt dharau, tweza, puuza, beza. n bezo, dharau, twezo put a ~ on dharau. ~ingly adv.

slim adj 1 -embamba. 2 (colloq) -dogo; haba ~ hopes of success matumaini kidogo ya mafanikio. vi konda, punguza uzito ~ming exercises mazoezi ya kujikondesha. ~line adj dogo au nyembamba/-a ubapa kwa umbo. ~ly adv. ~ness n.

slime n 1 kinamasi, tope la mfinyanzi. 2 ute. slimy adj 1 -a kuteleza (kama kamasi), -a kinamasi. 2 (fig) -danganyifu;-enye unafiki; -erevu.

sling n 1 kombeo, kumbwewe, teo.

~shot n manati. 2 tanzi have one's arm in a ~ kuwa na mkono uliofungwa tanzi. 3 kutupa kwa kombeo vt 1 tupa kwa nguvu, vurumisha. ~ one's hook (sl) ondoka. ~ somebody out tupa mtu nje. ~ mud at somebody. (fig) tukana. 2 ning'iniza, tundika. ~ one's coat over one's shoulder ning'iniza koti begani. ~er n mwenye kombeo/teo.

slink1 vi 1 nyapa, nyata; nyiririka. ~

out ondoka kisirisiri/kimyakimya.

slink2 n (of animals) kuzaa kabla ya

wakati; nyama ya mnyama huyo.

slip1 n 1 utelezi; kuponyoka; kosa dogo, kujikwaa. (fig) ~ of the tongue/pen kosa dogo katika kusema/kuandika. give the ~ to somebody ponyoka/toroka mtu. there's many a ~ twixt (the) cup and (the) lip (prov) binadamu hupanga Mungu akapangua. 2 (of pillow) foronya; (underskirt) gagulo. gym-~ n vazi la msichana la kuchezea sarakasi. 3 karatasi nyembamba. 4 chipukizi. 5 kijana mwembamba. 6 (usu pl also ~-way) bunta, jahabu. 7 (pl) jukwaa dogo pembeni mwa jukwaa kuu. 8 (for earthen ware) tope la majimaji vi 1 teleza, serereka, sepetuka. 2 nyiririka, nyapa, nyata. 3 ponyoka, agaa, churupuka the cup ~ped from his hand kikombe. let something ~ achilia jambo/kitu bila kukusudia; toa/fichua siri. ~ through one's fingers (lit or fig) ponyoka. ~ one's mind (of a name, address, message) potea (akilini). 4 vuta/sukuma/vua vuta upesi upesi; penyeza. 5 achia (makosa madogo, n.k.) kufanyika (hasa kutokana na uzembe). ~ up (colloq) kosea. ~-up n kosa dogo. 6 (of ship, etc) penya. 7 achia huru;

slop

funguka, toka ghafla; (of a cow) zaa kabla ya wakati wake. 8 (compounds) ~ carriage/ coach n behewa la mwisho (linaloweza kuachanishwa bila kufanya treni isiende). ~-cover n foronya; kitambaa cha kufunikia samani. ~-knot n fundo la kitanzi; fundo linaloweza kufunguliwa kwa kuvuta ncha zake kwa urahisi. ~-road n (US) (access road) barabara ndogo ya kuingia/kutoka baraste. ~-stream n mkondo wa hewa kutoka katika rafadha au injini za ndege. ~per n (often Pairs of ~s) sapatu, ndara,makubadhi, koshi. ~ed adj -liovaa sapatu/ makubadhi. ~pery adj 1 (of surface) telezi; (fig) (of a subject) nyeti, -enye kuhitaji uangalifu be on a ~pery slope (fig) elekea hatarini. 2 (fig of persons) -janja, -erevu, -laghai. ~periness n 1 utelezi. 2 ujanja. ~py adj (colloq) 1 telezi; -a kuponyoka (kwa urahisi), -a kuchurupuka. 2 (dated) haraka look ~py fanya haraka.

slipshod adj hobelahobela, ovyoovyo -a ~- style mtindo wa ovyoovyo.

slit vt pasua, chanja, chana n mpasuko, ufa mdogo, mfuo, mwatuko.

slither vi telezateleza, nyinyirika.

~ly adj -a kuteleza.

sliver 1 n kipande chembamba cha kitu; bamba la mbao ~of cheese kipande cha jibini vi enga, chanja.

slob n (sl) fasiki, baradhuli.

slobber vi,vt 1 dorora; toa udenda.

~ over somebody penda mno. 2 lowesha/ lowanisha kwa mate n mate, udenda, ute. 2 mazungumzo ya mapenzi.

slog vt,vi ~ (at) piga, charaza (hasa ndondi na kriketi); tembea kwa bidii; fanya kwa bidii. ~ger n mchapa kazi.

slogan n wito.

sloop n jahazi. ~ of war n manowari ndogo.

slop1 vt,vi 1 (of liquids) mwagika

slop

pembeni. 2 ~ over somebody penda sana. 3 mwaga ~ beer over the table mwaga bia mezani. 4 ~ out mwaga maji machafu/mkojo. 5 chafua ~ tea all over the table chafua meza yote kwa chai. 6 chezea uchafu/matope. ~s n 1 maji machafu; mkojo; mavi (yaliyo kwenye chombo). ~-basin beseni la mabaki (mezani). ~-pail n ndoo ya mkojo (chumbani). 2 vyakula vya majimaji; uji, mchuzi,maziwa; chakula cha nguruwe.

slop2 n (pl) (esp. of sailors) magwanda; matandiko. ~ room n (naut) chumba cha nguo (melini). ~-shop n duka la mtunguo.

slope n mteremko, mwinamo, hanamu vt,vi 1 fanya mteremko; inama, inamisha; teremka. 3 ~ off (colloq) jiondokea (ili kuepa...). 2 ~ arms (mil) wa na bunduki begani. ~ ing adj. slopingly adv.

sloppy adj 1 -a majimaji, -liolowa mvua/tope. 2 (of food) -enye chakula cha majimaji (colloq) (of work) hobelahobela. 3 (colloq) (of sentiments) -a kibwege. sloppily adv. sloppiness n.

slosh n 1 piga, chapa. 2 ~about

garagara katika matope. 3 ~something about rusha (maji, matope, n.k.). ~ed adj (sl) liolowa.

slot n 1 mpenyo, tundu jembamba. ~ machine n mashine yenye kitobo (ya kuuzia vitu). 2 njia. 3 (colloq) nafasi (katika kipindi cha TV, redio, n.k.) vt,vi 1 fanya tundu. 2 kata njia. 3 pangilia/panga kati ya, penyeza.

sloth n uvivu, uzembe, ulegevu. ~ful adj -vivu, -zembe, -legevu.

slouch vi enda/simama/kaa kivivu, jikokota. ~ about tangatanga n 1 mwendo wa kujikokota. 2 (colloq) mtu. ~ingly adv mzito; mzembe. ~ing adj.

slough1 n kinamasi.

slough2 n ngozi kavu (ya kuambuka), gamba la nyoka vt,vi ~ off acha; ondoa; ambua ~ a habit acha tabia.

slumber

sloven n mkoo. ~ly adj, adv. ~liness n.

slow adj 1 -a polepole a ~journey safari ya polepole. 2 -zito. ~ of wit mzito. 3 (of watches and clocks) -a kuchelewa, -a nyuma be ~ by 10 minutes chelewa dakika kumi. 4 a kuchosha, siovutia. 5 (compounds) ~-coach n mtu mzito, mwenda pole. ~ march n (mil.) mwendo wa pole. ~-match n utambi wa kuwaka polepole. ~motion n (films) mwendopole. ~-witted adj bozi. ~ly adv. ~ness n adv 1 polepole. go ~ enda polepole; (of workers) fanya mgomo baridi. 2 kwa upole vi,vt ~ (something) up/down punguka, punguza mwendo, enda polepole. ~-down (strike) n mgomo baridi.

sludge n 1 kinamasi. 2 uchafu (wa majimaji). 3 uchafu wa grisi/mafuta machafu. ~ well n banduru. sludgy adj.

slue see slew1.

slug1 n konokono (asiye na gamba).

slug2 n marisau.

slug3 vt,vi (US) slog.

sluggard n mtu goigoi, mtu mvivu.

sluggish adj -a polepole, -vivu, -zito, goigoi. sluggishnness n.

sluice n mlizamu vi,vt mwagia maji,

lowanisha; tenga (madini na mchanga kwa kutumia maji). ~ (out) jaza na/osha kwa maji. ~ out (of water) toka kwa nguvu katika mlizamu. ~-gate n mlango mlizamu. ~-valve n vali mlizamu. ~-way n njia ya mlizamu.

slum n 1 the ~s n maeneo ya ovyo, mtaa wa ovyo. 2 kibanda cha ovyo ovyo. ~ clearance n ubomoaji na usafishaji wa mtaa wa ovyo vi 1 tembelea wakazi wa mtaa na kuwakimu. 2 toa msaada kwa maskini. 3 (colloq) ishi maisha ya chini. ~my adj.

slumber vi, vt (liter. and rhet) lala,

sinzia, n usingizi. ~er n gonezi. ~ous adj.

slump

slump vi shuka/anguka ghafula, jibwaga; (of prices, trade, business etc) shuka ghafula, poromoka the stock ~ed hisa zimeshuka bei n mbwago, mshuko wa ghafula wa bei, kupungua/kuanguka kwa biashara, mporomoko.

slung pt pp of sling.

slunk pt pp of slink.

slur vt 1 kokoteza maneno (au sauti). 2 ~ over something pitia haraka (ili kuficha jambo) n 1 aibu, fedheha, hizaya, kashfa. cast a ~ on somebody fedhehesha mtu, kashifu, umbua.

slurry n tope laini (la majimaji) la

saruji, udongo n.k.

slush n 1 matope mepesi; theluji inayoyeyuka. 2 (fig) mhemko wa kipuuzi. ~ fund n (comm) fungu la fedha za kuhonga maofisa wa umma. ~y adj.

slut n 1 mwanamke mkoo; mwanamke mchafu. ~tish adj.

sly adj 1 -janja, -enye hila, -danganyifu, -laghai on the ~ kwa siri, kwa kificho a ~ dog/~boot ayari, mtu mwenye siri. 2 (playful) tundu, tukutu, -enye usumbi. ~ly adv. ~ness n.

smack1 n 1 kibao, kofi. get a ~ in the eye (colloq) pata hasara/kipingamizi. have a ~ at something (colloq) jaribu kufanya jambo. 2 mwaliko, sauti vt 1 piga kofi, zaba kibao. 2 ~ one's lips rambitia adv ghafula; kwa kishindo I hit him ~ in the nose nilimpiga kibao puani. ~er n (colloq) busu kali; pauni (pound) au dola (ya kimarekani). ~ing n kupiga kofi; kualika.

smack2 n mashua (ndogo) ya kuvulia samaki.

smack3 n 1 (taste) mwonjo, ladha have a ~ of -wa na ladha/mwonjo wa vi -wa na ladha ya mwonjo wa; ashiria.

small adj 1 -dogo. ~ fry n watu hohehahe; makabwela. 2 dogo, sio muhimu. ~ talk n porojo, soga. be thankful for ~ mercies shukuru

smash

kwa kidogo ulichopata. 3 (attrib) ~ eater mtu anayekula kidogo. 4 finyu; bahili, choyo. ~ minded adj enye akili finyu. 5 -a hali ya chini, nyofu. great and ~ watu wa matabaka yote.6 in a ~ way kwa namna yake. 7 (compounds). ~ arms n silaha nyepesi (bastola, bunduki). ~ change n sarafu ndogo; (fig) porojo. ~ holder n mkulima mdogo. ~ holding n shamba. ~ letters n herufi ndogo. ~pox n ndui. ~time adj (colloq) duni, dogodogo. on the ~ side ndogo mno (kwa kiasi fulani). look/feel ~ dhalilika. ~ness n. the ~ of sehemu nyembamba. the ~ of the back kiuno. ~s n (colloq) vitu vidogo vidogo vya kuvaa (k.m. chupi; mkanda). the still, ~ voice n dhamira.

smarmy adj (colloq) a kujipendekeza;

-a kupaka mtu mafuta na mgongo wa chupa.

smart1 adj 1 nadhifu, maridadi, -tanashati -a ~ young man/woman mtanashati. 2 -erevu, stadi. 3 -a haraka, -a upesi look ~! chapuka, jikaze! 4 kali (punishment) adhabu kali. 5 -a kisasa, a mitindo. ~ly adv. ~ness. n ~ten vt,vi ~en (oneself) (up) (ji)nadhifisha.

smart2 vt,vi 1 washa, cheneta, chonyota; uma my eyes ~ macho yangu yanauma/ yanawasha. 2 ona uchungu ~ under an injustice ona uchungu kwa uonevu. 3 ~for adhibika you shall ~for it utaona! utakiona! utaona cha mtema kuni! n kichomi, mwasho, maumivu makali.

smash ~(up) vt 1 vunja, ponda, seta.

~ and grab raid uporaji. 2 gonga. 3 vunja, shinda. 4 (of a business firm) filisika. 5 (tennis) piga kwa nguvu (mpira) n 1 mvunjiko. 2 kishindo. go ~ angamia. 3 piga mpira uanguke chini. a ~ hit n (sl) kitu (wimbo, mchezo) kilichotia fora. adv kwa nguvu. go ~ into something

smattering

gongana na; jibamiza, bamizana na n (sl) 1 pigo. 2 mtu/kitu kinachotia fora. ~ing adj (colloq) -a kuvutia sana.

smattering n (usu a ~(of)) fununu; ujuzi kidogo tu I have a ~ of chemistry ninafahamu kemia kidogo.

smear n doa; mpako; waa. ~ word n neno la kashifa; neno la stihizai vt,vi 1 ~s th on/over/with paka/ kidogo, paka/tia madoa (ya mafuta). 2 chafua (kwa grisi, mafuta); (fig) haribu jina la mtu, paka mtu matope. a ~(ing) compaign n kumpaka mtu matope. 3 funika, fifisha. ~y adj.

smell n 1 (mlango wa fahamu wa) kunusa. 2 harufu; kunuka, kunukia. 3 unusaji, kunusa. (bad) uvundo. 4 (body) gugumu. 5 (armpits) kikwapa, kutuzi. 6 (fish) vumba. vi,vt 1 nusa, sikia harufu. ~ round/about pita pita kupata habari. ~ something out gundua, tafuta kwa kutumia hisi za mnuso au akili. 2 ~(of something) toa harufu; nukia; nuka. 3 shuku. ~ of the lamp (of work) -nayoelekea kuwa ilifanywa usiku sana kwa juhudi kubwa. ~ing salts n pl shazasi. ~ing bottle n chupa yenye shazasi. ~er n 1 mnusaji; kinachohisi kwa kunusa (mbwa, paka). 2 (sl) pua. ~y adj (colloq) -enye kunuka.

smelt1 vt yeyusha madini.

smelt2 n furu: samaki wadogo aina ya dagaa.

smelt3 pp. pt of smell

smile vi,vt 1 ~(at/on/upon) tabasamu. ~ on fadhili/bariki John ~d his consent John alitoa ridhaa yake. ~ at kejeli, furahia keep smiling vumilia. 2 kubali kwa tabasamu n tabasamu. be all ~s bubujika kwa furaha. smilingly adv.

smirch vt 1 chafua. 2 (fig) haribu jina, toheshimu n (fig) aibu, doa.

smirk vi kenua n kukenua.

smite vt,vi (arch) 1 gonga; piga

(kwa nguvu). 2 angamiza God will ~our enemies Mungu ataangamiza

smooth

maadui wetu. 3 choma, pasua.

smith n (of iron) mhunzi,mfua(ji); (of gold, diamond etc.) sonara. ~y n kiwanda cha mhunzi/sonara, karakana ya mfua chuma.

smithereens n vigereng'enza, vipandevidogovidogo break a glass into ~ vunja kioo katika vipande vidogovidogo.

smitten pp of smite.

smock n gwanda vt remba (kwa kutia makunjo madogo madogo). ~ing n kufuma, kuremba (kwa kufuma).

smog n mchanganyiko wa ukungu na moshi.

smoke n 1 moshi. end up in ~ isha pasi mafanikio. go up in ~ teketea (kwa moto); (fig) kuwa bure/bilashi, ishia hivihivi/bila mafanikio. ~ bomb n bomu la moshi. ~-cured/dried adj liokaushwa kwa moshi. ~-screen n wingu la moshi (la kuficha manowari au ndege za vita); (fig) maelezo ya kuficha ukweli. ~-stack n dohani; bomba la moshi. 2 kuvuta tumbaku; (colloq) sigara. smoking n (in compounds). smoking-car carriage/ smoking-compartment n behewa la wavutaji. smoking-jacket n vazi jepesi (la kuvaliwa nyumbani tu). smoking-room n chumba cha wavutaji hotelini n.k. ~less adj pasipo moshi. smoky adj- enye moshi mwingi. smokiness n hali ya moshimoshi vi,vt 1 toa moshi, fuka. 2 vuta sigara (tumbaku). 3 kausha (nyama, tumbaku, samaki n.k. kwa moshi). 4 fukiza moshi. ~ something out fukuza kwa moshi; (fig) fichua siri. ~r n 1 mvutaji (sigara/tumbaku) are you a ~r? wewe ni mvutaji? 2 behewa la wavutaji.

smooth adj 1 laini, -ororo,sawa, mfuto. ~ bore n laini; (of a gun) -a mtutu laini, -a mtutu usio na mifereji. ~ faced adj (fig) nafiki. 2 rahisi; taratibu, tulivu I am in ~ water now nimetulia baada ya kupita

smorgasomebodyord

vipingamizi vingi. take the rough with the ~ chukulia mambo jinsi yalivyo/yanavyotokea. 3 (of liquid mixture) tamu; liopondwa/ kandwa vizuri; laini. 4 (flattering) -a kujipendekeza, -a kurairai. ~ faced/spoken adj nafiki, -enye kurairai. 6 (compounds) ~ chinned adj 1 -sio na ndevu. 2 -a kidevu mfuto vt 1 ~something (down/ out/ away/over), sawazisha, lainisha, rahisisha, ondoa shida. ~ somebody's path (fig) rahisisha mwendo/maendeleo. 2 piga randa; piga pasi, piga msasa, siliba. 3 tulia; tuliza; punguza. 4 (compounds) ~ing-iron n pasi. ~ing-plane n randa. ~ly adv 1 bila kukwaruza. 2 kwa urahisi, kwa wepesi; bila taabu. ~ness n 1 ulaini, usawa. 2 upole, urahisi.

smorgasomebodyord n (Swedish) mlo wenye vyakula anuwai.

smote pt of smite.

smother vt 1 songa roho, kaba roho. 2~ something/somebody with something funika, gubika. 3 zima; punguza nguvu ya moto (kwa kufunika majivu). 4 zuia, ficha one's anger zuia hasira n (usu. a smother) wingu la moshi, mvuke, vumbi n.k.

smoulder vi 1 ungua polepole (bila

kutoa miali); (fig) (of feelings) endelea kuwepo kisirisiri. ~ in somebody's mind/heart kera akilini/moyoni n kuungua taratibu.

smudge vt, vi tia doa/alama/waa, chafua/chafuka n 1 alama, waa, doa (chafu). 2 (chiefly US) moto wa nje (wenye moshi mkubwa) wa kuzuia wadudu. smudgy adj.

smug adj -a kujisikia, -a kuridhisha nafsi. ~ly adv. ~ness n.

smuggle vt, vi fanya magendo. ~r n mfanya magendo. smuggling n magendo.

smut n 1 doa la masizi, waa, uchafu. 2 fugwe. 3 (colloq) upujufu vt chafua. ~ty adj 1 liochafuka kwa masizi. 2 -enye lugha chafu. ~tily adv. ~tiness n.

snap

snack n 1 kumbwe; asusa. ~ bar

counter n mkahawa wa kumbwe.

snaffle1 n lijamu.

snaffle2 vt (GB sl) iba, kwepua; nyakua; dokoa.

snag n 1 kisiki/mwamba uliojificha

(unaoweza kusababisha hatari). 2 (colloq) kipingamizi (kilichofichika).

snail n konokono, koa. at a~'s pace

polepole sana.

snake n nyoka. (fig) a ~ in the grass laghai; mwovu, nyoka. see ~s weweseka ~charmer n mcheza nyoka, mzwiriri vi pindapinda, jizongazonga. snaky adj. 1 -enye/ -a nyoka. 2 (fig) -enye hila, -enye mapindi.

snap vt, vi 1 ~ (at) (something) ng'ata, ng'wafua, bana (kwa meno); (fig) chukua/kubali; nunua upesi. ~ something up nunua kwa hamu, nunuliwa upesi upesi. 2 data; fungika/fungua kwa kelele, sema/zungumza kwa sauti kali; katika the rope ~ped kamba ilikatika. ~ at somebody karipia mtu, sema mtu kwa hasira. ~ one's fingers at somebody/in somebody's face alika vidole mbele ya mtu mwingine kwa dharau. ~ somebody's nose/head off karipia; dakiza (mtu katika mazungumzo), rukia maneno. 3 piga picha. 4 (sl) ~ to it anza kuondoka, ondoka upesi. ~ out of it acha (tabia/hali fulani), zinduka n 1 mwaliko. 2 a cold ~ n kipindi cha ghafula cha baridi. 3 (colloq) nguvu, ari, bidii. 4 keki ndogondogo. 5 (usu in compounds) ~-fasteners n (also presstuds) vifungo/vishikizo vya kubana. 6 (attrib) -a ghafla, -a haraka a ~ election uchaguzi wa ghafla. ~-lock n kufuli lijifungalo kwa mwaliko. make it ~py! Look ~py (sl) changamka; harakisha, changamkia. 7 (compounds) ~ shot n picha iliyopigwa haraka (agh. na asiye fundi wa kupiga picha). ~py adj; ~pish adj -a hamaki, -enye harara. ~pishly adv. ~pishness n.

snare

snare n 1 mtego,kitanzi. 2 (fig)

kishawishi, ghiliba. 3 ugwe ufungwao katika tako la ngoma ya pembeni. ~ drum n ngoma nyugwe vt nasa, kamata, tega.

snarl1 vi vt ~(at) (of dogs) bwekea; (of persons) karipia, ng'aka, kemea n kukemea, kemeo, karipio.

snarl2 n 1 vurugu, msongamano (wa mambo). 2 msokotano wa nywele; vt, vi songamana. ~up n msongamano wa magari.

snatch vt 1 nyakua, pokonya, kwapua, chopoa. 2 twaa upesi, chukua upesi. ~ an opportunity tumia fursa chukua n 1 kukwapua, kunyakua. (attrib) a ~ decision n uamuzi wa ghafla. 2 kipindi kifupi short ~es of

music vipindi vifupi vifupi vya muziki work in ~es fanya kazi kwa vipindi vifupi. ~er n mkwapuaji, mnyakuaji.

sneak vt,vi 1 ~ (on somebody) nyemelea,

penyeza kimya kimya. 2 (school sl) chongea mwanafunzi mwenzio kisirisiri. 3 (sl) iba, kwapua n 1 mwoga, msaliti. 2 sakubimbi, mbukuzi. 3 (school sl) mbea, mchongezi. ~ing adj -a kisirisiri. ~ers n (pl) (in US) a pair of ~ers raba.

sneer vi ~(at) kenua, cheka kwa dharau, dhihaki, beza n kukenua, dhihaka, dharau, bezo. ~ingly adv kwa dhihaka, kwa dharau.

sneeze n chafya vi pigachafya, chemua. not to be ~d at (colloq) si mbaya; si haba he is not to be ~d at usimdharau. sneezing n kuchemua, kupiga chafya.

snick vt 1 chanja, kata kidogo. 2 (of cricket) betua kidogo; kata n pengo; mkato, mchanjo.

snicker vi 1 (of a horse) lialia. 2

cheka kichinichini; beza.

snide adj -a dhihaka, -a kejeli, -a kutweza.

sniff vt,vi 1 nusanusa, vuta kamasi. ~ at dharau, beua. 3 ~(at) something; ~ something

snore

up vuta puani n kunusa; kuvuta hewa. ~y adj (colloq) 1 duni, bayabaya. 2 -enye kunuka.

sniffle vi see snuffle.

sniffer n (dated sl) pegi; toli: kiasi

kidogo cha pombe kali.

snigger vi cheka kidogo,cheka kichinichini; beua n kicheko cha chinichini au kebehi.

snip vt,vi ~ (at) something; ~ something off kata

kwa mkasi. ~off kata kipande n 1 mkato. 2 kipande. (fig) kitu kidogo; ~pet n 1 kijipande. 2 (pl) dondoo la habari (colloq) jambo lipatikanalo kwa urahisi. ~ping n.

snipe n 1 kichonge: aina ya ndege.

snipe vt 1 ~(at) tungua, dungua/adui mmoja mmoja kutoka mafichoni kwa risasi. 2 shambulia kwa hila n shambulio. ~r n askari doria, mdunguzi.

snitch vt,vi 1 (sl) dokoa. 2 (sl)

~ (on somebody) chongea, semea.

snivel vi 1 vutavuta kamasi, penga. 2 lialia kwa kujifanya n 1 kamasi. 2 kulia kwa manung'uniko. ~ler n mpengaji (kamasi); mnung'unikaji.

snob n mpenda ukuu, mdharau wanyonge; mjivunia hadhi. ~bery n kujiona, kupenda makuu. ~bish adj -a kupenda makuu. ~bishly adv. ~bishness n.

snood n 1 wavu wa nywele. 2 kishipi (cha ndoana).

snook n cock a ~ (at somebody) onyesha dharau kwa mtu (kwa kuweka dole gumba katika pua).

snooker n snuka: mchezo wa kugonga tufe mezani. be ~ at (colloq) tegewa, wekwa katika hali ngumu.

snoop vt, vi (colloq) ~ (about/around) peleleza, dadisi, dukiza ~ into jihusisha na mambo ya wengine. ~ er n.

snooty adj -a kujidai, -enye dharau.

snooze vi sinzia, lala usingizi kidogo mchana n usingizi wa muda mfupi mchana.

snore vi koroma, forota n kukoroma,

snorkel;schnorkel

kuforota; koromo. ~r n.

snorkel;schnorkel n neli ya hewa ya mzamia.

snort vi (of animals) koroma; toa pumzi puani vt ~ defiance tia shari, pandisha mori; (colloq) cheka kwa kikwakwa n kukoroma; kutoa pumzi puani. ~er n 1 mkoromaji. 2 (sl) kioja. 3 dhoruba. ~y adv.

snot n 1 kamasi. 2 mwenye kamasi. 3 (sl) kizabizabina. ~-rag n (sl) kitambaa cha kamasi, leso. ~ty adj 1 (vulg) -enye makamasi. 2 -epesi kwa hasira. 2 ~ (nosed) adj (sl) -a kujihisi, -a kujiona; mtu anayejidaidai; mwenye dharau.

snout n pua la nguruwe.

snow n 1 theluji vt,vi -nya theluji, anguka (kama) theluji; tupia theluji; vuvumka. be ~ed in/up kwamishwa na theluji. be ~ed under (with) elemewa, zidiwa. ~ ball n bonge la theluji; jambo/kitu kinachoongezeka kadiri kinavyokwenda; shindano la kutupiana tufe la theluji; kuongezeka haraka (kwa ukubwa, maana nk.). ~-blind adj -liokiwishwa na mng'ao wa theluji. ~ blindness n kukiwishwa na mng'ao wa theluji. ~-bound adj -a kufungiwa/kuzuiwa na theluji. ~-cap n kilele chenye theluji. ~-capped/clad/covered adj -liofunikwa na theluji. ~ drift n chungu ya theluji (iliyokumbwa na upepo). ~ fall n kuanguka kwa theluji. ~-field n mbuga ya theluji; upeo wa theluji. ~flake n kipande kidogo sana cha theluji; chembe. ~-line n mwanzo wa theluji isiyoyeyuka. ~-man n sanamu ya mtu ya theluji. ~plough n gari la kuondoshea theluji njiani. ~-shoes n viatu vya theluji. ~-slide/ ~slip n mmomonyoko wa/ maporomoko ya theluji. ~-storm n dhoruba ya theluji. ~-white adj- -weupe wa theluji, safi. ~y adj -a theluji; -eupe sana. ~ily adv.

snub1 vt puuza, dharau, bera n dharau,

so

bezo.

snub2 adj (only in) a ~-nosed adj -a pua fupi.

snuff1 n ugoro, tumbaku ya kunusa.

up to ~ (colloq) erevu; zima vi nusanusa; vuta hewa/tumbako puani. ~ box n kikopo/kijaluba cha ugoro. ~-coloured adj -a rangi ya ugoro.

snuff2 vt,vi 1 kata sehemu ya utambi (wa mshumaa) iliyoungua. (extinguish) ~ something out (lit or fig) zima. 2 ~ out (sl) fa, fariki n. utambi wa mshumaa ulioungua. ~ers n (pl) mkasi wenye kisanduku cha kudakia utambi wa mshumaa ukishaungua.

snuffle vt 1 sinasina. 2 semea

puani n 1 king'ong'o. 2 kuvuta kamasi.

snug adj 1 buraha, -a raha mustarehe. 2 as ~ as a bug in a rug raha mustarehe. 2 nadhifu. 3 -a kubana (of clothes); -a kukaa. 4 -a kuridhisha. ~ly adv. ~ness n. ~gery n mahali pa buraha.

snuggle vt vi 1 ~ (up) (to somebody) sogelea (ili kupata joto, faraja n.k). 2 ~ somebody to somebody vuta karibu, kumbatia.

so adv 1 (of degree) 1 kwa kiasi hicho we didn't expect him to stay ~ long hatukumtarajia kukaa kiasi hicho. 2 tafadhali would you be ~ kind as to come tommorow tafadhali njoo kesho. 3 kiasi kwamba he was ~ tired that he could not walk the distance alichoka kiasi kwamba alishindwa kutembea. 4 ~as (kiasi) kama it is not ~ good a book as his earlier one si kitabu kizuri kama kile alichoandika mwanzo. 5 sana it's ~easy ni rahisi sana. 6 (in phrases) ~ far hadi hapa. ~ far as kwa kadiri. ~ far ~ good mambo mazuri hadi hapa. ~ far from badala ya, kinyume cha. ~ long as ilimradi. ~ much/many kiasi fulani. not ~ much as kama. ~much tupu. ~ much ~ that kiasi kwamba (of manner) 1 hivyo,

soak

hivi, kwa namna hiyo; ~ it was ndivyo ilivyokuwa. 2 (in phrases) ~called -nayo daiwa kuwa ~ that ili, mpaka, kusudi; kwa hiyo ~... that kwa namna kwamba; kwa namna ambayo. ~ as to do something ili kufanya kitu/jambo. 3 hivyo I told you ~ nilikwambia hivyo. 4 naam. 5 pia ~did I mimi pia. 6 (various uses) or ~ kitu kama hicho. and ~ on and ~forth na kadhalika. just ~ hivyo tu; safi. ~ to say/speak kitu kama hicho. ~ and ~ n (colloq) fulani; (derog) kisirani conj. 1 kwa hiyo; ndiyo maana. 2 (exclamatory) kumbe! alaa! ~ ever adv (usu as suffix to rel. prons, adv, adj) -o ote -le, kwa vyovyote vile. what end ~ ever pamoja na mwisho wowote. who ~ ever (rel. pron) yeyote yule.

soak vt,vi 1 lowa, tota. 2 ~something (in something) loweka/lowesha/lowanisha. ~oneself in something (fig) zama; zamia. 3 ~something up fyonza, nyonya. 4 (of rain etc) ~somebody (through) lowanisha, lowesha. be ~ ed to the skin lowa chepe chepe. 5 ~through something penya/penyeza. 6 (sl) chukulia mtu pesa kwa kulipiza/ lipisha zaidi. 7 (colloq) wa mlevi, kunywa pombe sana n 1 kulowana. in ~ kulowanisha. put in ~ lowanisha. 2 (sl) (usu old soak) mlevi. ~er n 1 (colloq) mvua nyingi. 2 mlevi.

so-and-so n 1 fulani Mr. so and so

Bw. fulani. 2 hohehahe.

soap n sabuni. ~-berry n mharita.

~-box n kikwezeo cha msemaji barabarani. ~bubble n tufe la povu. ~ opera n (US) mfululizo wa drama ya mivutano ya kijamii. ~suds n mapovu ya sabuni. ~-works n kiwanda cha sabuni vt 1 paka sabuni, tia sabuni. 2 (colloq) sifusifu; jipendekeza, visha

kilemba cha ukoka. ~y adj.

soar vi 1 ruka juu kwa mabawa; puruka, paa angani. 2 (of prices) panda sana prices are ~ing bei zinapanda sana.

socialite

sob vi 1 mamia. ~something out sema kwa kikweukweu n kikweukweu; kikwifukwifu. ~-story n hadithi iliyotiwa chumvi ili kuhuzunisha. ~-stuff n maneno/maandishi yenye chumvi. ~bingly adv.

sober adj 1 tulivu, -enye busara, -a

makini, -taratibu. ~ colours n rangi zisizovutia/baridi. ~-minded adj -enye tafakuri, -a taratibu. ~-sides n (dated colloq) mtu makini. 2 -siolewa, si-levi. ~ly adv as ~ as a judge siolewa hata kidogo vt, vi ~(somebody) down 1 tuliza. 2 ~(somebody) up toa ulevi.

sobriety n 1 utulivu. 2 kunywa kiasi.

sobriquet n msimbo, lakabu.

soccer n soka, kandanda, mpira

wa miguu.

social adj 1 -a jamii, -a ushirikiano. ~position n hadhi. ~interests n matakwa ya jamii. ~integration n mwingiliano wa kijamii. ~roles wajibu wa kijamii, wajibu katika jamii. ~services n huduma za jamii. ~system n mfumo wa jamii. ~status n hadhi ya kijamii katika jamii. ~stratification n tabaka za kijamii. ~order n utangamano wa jamii. ~security n ruzuku ya serikali (kwa wasiojiweza na wasio na kazi). ~democrat n mjamaa (anayetaka kuleta ujamaa kwa njia ya mageuzi ya amani). ~club n chama. 2 bahasha, cheshi, changamfu. 3 (of animals) -a jumuiya/pamoja. ~worker n mfanyakazi wa huduma za jamii. sociable adj -changamvu, -kunjufu, bahasha. sociably adv. sociability n. ~welfare n ustawi wa jamii.

socialism n 1 ujamaa. demagogic ~

n ujamaa wa domo. traditional ~ n ujima. socialist n 1 mjamaa. 2 msoshalisti adj 1 -a kijamaa a socialistic transfromation mageuzi ya kijamaa.

socialite n (US) (collog) mtu mwenye hadhi ya juu (katika mfumo wa

society

kibepari); tajiri; kizito. socialize vt ishi pamoja; endesha/fanya -a umma, juana. socialization n. socially adv pamoja.

society n 1 maisha ya kuishi pamoja; mfumo wa jamii. 2 jamii. 3 shirika; umoja; chama. 4 tabaka la watu wa nasaba/koo bora.

socio pref. -a jamii ~-economic problems matatizo ya kijamii na kiuchumi ~linguistics isimu jamii. ~logy n elimu-jamii, sosiolojia. ~logist n mwana elimujamii, mwanasosiolojia. ~logical adj. ~logically adv.

sociable adj -changamfu, -kunjufu, bashasha. sociably adv. sociability n. 1 social adj. -a jamii, -a ushirikiano. social position hadhi. social interests matakwa ya jamii. social integration mwingiliano wa kijamii. social roles wajibu wa kijamii, wajibu katika jamii. social services huduma za jamii. social system mfumo wa jamii. social status hadhi ya kijamii katika jamii. social stratification tabaka za kijamii. social order utangamano wa jamii. social security ruzuku ya serikali (kwa wasiojiweza na wasio na kazi). social Democrat mjamaa (anayetaka kuleta ujamaa kwa njia ya mageuzi ya amani). 2 social club chama. 3 bashasha, cheshi, changamfu. 4 (of animals) -a jumuiya/pamoja. ly adv. pamoja. social work n huduma za jamii. social worker n mfanyakazi wa

huduma za jamii. social welfare n ustawi wa jamii. socialite n (US) (colloq) mtu mwenye hadhi ya juu (katika mfumo wa kibepari); tajiri; kizito. socialize vt ishi pamoja; endesha/fanya -a umma, juana. socialization n. socio pref. -a jamii ~-economic problems matatizo ya kijamii na kiuchumi sociolinguistics isimu jamii. ~logy n elimu-jamii, sosiolojia. ~logist n mwana elimujamii, mwanasosiolojia.

soft

~logical adj. ~logically adv.

sock1 1 (often pairs of ~s) soksi. pull one's ~s up (colloq) fanya jitihada. put a ~ in it! (sl) kimya! kelele! nyamaza! 2 soli ya ndani ya kiatu.

sock2 n (sl) kibao, pigo (la ngumi). give ssomebodya ~ on the chin piga mtu ngumi ya kidevuni vt piga mtu ngumi adv (sl) barabara.

socket n 1 tundu, shimo (kama la jicho). 2 soketi.

sod1 n tabaka la juu la udongo (pamoja na majani au nyasi). under the ~ kaburini.

sod2 n (vulgar) (sl) 1 basha. 2 mshenzi. s~it! shenzi. ~ off toka hapa, potea.

soda n 1 magadi. baking ~ n magadi ya kuumulia. 2 soda. ~-fountain n mgahawa. ~ water n maji ya gesi ya kaboni. ~-pop n soda.

sodden adj 1 chepechepe, majimaji. 2 -zito kama kinyunya kilicholowana. 2 levi sana, -liokunywa sana vt,vi lowesha, lowanisha; lowana.

sodium n sodiamu. ~ carbonate magadi. ~ chloride n chumvi.

sodomy n kufirana/ufiranaji; kulawiti/ ulawitianaji. sodomite n mfiraji, mlawiti, basha.

sofa n sofa; kochi. ~ bed n kitanda cha sofa.

soft adj 1 (of surfaces, of sounds etc) -ororo, laini a ~ pillow mto laini ~ wind upepo mworororo ~ fur manyoya mororo ~ music muziki mororo. ~ mud n kinamasi. ~ landing n utuaji salama. ~ land tua salama. 2 (of colours) -sio kali, -liofifia. 3 (of outlines) siokuwa wazi, -sio dhahiri. 4 (of answers, words etc) pole, -a kupendeza, tamu, laini. 5 (of water) -sio na chumvi. 6 (orig US) tamu, -si kileo. ~ drinks n vinywaji baridi. 7 -epesi, rahisi. ~ work n kazi nyepesi. ~job (sl) kazi nyepesi yenye malipo makubwa. 8 -nyonge, dhaifu. 9 -enye huruma have a ~ spot for somebody

soggy

penda; pendelea. 10 (colloq) -pumbavu; bwege. 11 (compounds) ~-boiled adj liochemshwa kidogo. ~coal n mkaa hafifu (wenye kutoa moshi). ~ currency n fedha zisizobadilishika kwa dhahabu au kwa fedha fulani fulani. ~drug n dawa baridi (k.m. bangi, kungumanga n.k.). ~footed adj (of a person) -a kunyata. ~ headed adj bozi, zuzu. hearted adj -enye huruma, -pole. ~ option n njia/uteuzi rahisi. ~ palate n kaakaa laini ~ pedal (fig) lainisha (aghlabu kwa maneno). ~ soap n sabuni ya maji; (fig) kilemba cha ukoka. ~ spoken adj -enye sauti nyorororo, -enye maneno mazuri. ~ solder n lehemu/risasi laini vt lehemu/chomea na risasi laini. ~ ware n data, programu ya kompyuta. ~witted adj pumbavu. ~wood n mbao laini. ~ish adj. ~ly adv. ~ness n. ~y n 1 (mtu) bozi, zuzu. 2 (mtu) dhalili. ~en vt,vi 1 lainisha, punguza (ukali), rahisisha; lainika. ~en somebody up (of enemy positions) piga (kwa makombora n.k.) kabla ya kushambulia; (of persons) lainisha kwa kushawishi /kubembeleza. ~ener n kilainishaji.

soggy adj chepechepe,chapachapa, dabwadabwa. sogginess n.

soil1 n 1 udongo heavy ~ udongo mzito light (sandy) ~ udongo wa kichanga. ~erosion n mmomonyoko wa udongo ~conservation kuhifadhi ardhi. ~ pipe n bomba la choo cha maji ~science sayansi ya udongo ~ survey uchunguzi wa ardhi. 2 nchi one's native ~ nchi ya mtu fulani.

soil2 n uchafu vt, vi chafua; chafuka.

~one's hands shiriki katika jambo baya.

soiree n tafrija ya jioni, tumbuizo la hisani (agh. kusaidia malengo ya jamii).

sojourn vi shinda; kaa kwa muda n

kushinda. ~ er n mgeni; msafiri, mpita njia.

solemn

sol n (hum) (often old s~) jua.

solace n faraja, tumbuizo, kitulizo;

liwazo. derive ~ from something pata faraja kutoka kitu fulani vt fariji, tuliza, tumbuiza, burudisha, liwaza. ~oneself with something jifariji kwa kitu fulani.

solar adj -a jua, -a sola. ~ cell n beteri/seli ya nishati ya jua; kifaa kinachogeuza mwanga/nishati ya jua kuwa umeme. ~energy n nishati ya jua/sola. ~ calculator n kikokotoo sola. the ~ system n mfumo wa jua na sayari zake. ~ plexus n mishipa ya fahamu (nyuma ya tumbo) the ~year kipindi cha dunia kuzunguka jua. ~ium n chumba/jengo la tiba/ burudani linaloruhusu mionzi ya jua kuingia.

sold pt,pp of sell

solder vt lehemu; unganisha kwa lehemu, n lehemu, risasi ya kulehemia. ~er n mlehemi, mlehani. ~ing iron n nyundo ya kulehemia.

soldier n askari, mwanajeshi. private ~ n askari wa kawaida. ~ of fortune n mamluki, askari wa kukodiwa vi fanya kazi ya uaskari. be tired of ~ing choshwa na uaskari. ~ on fanya kazi kwa ujasiri. ~ly; ~like adj kama askari, kiaskari; kakamavu; jasiri. ~y n.

sole1 n 1 wayo. 2 soli vt weka soli.

sole2 adj 1 pekee, -a peke yake. 2 -a

mtu/kampuni, n.k. moja tu. ~ trader n mfanyabiashara pekee. ~ly adv.

sole3 n (of fish) wayo: samaki

bapa.

solecism n 1 kosa/kasoro (ndogo)

katika matumizi ya lugha. 2 utovu wa adabu. 3 kosa la uvunjaji kanuni za kundi.

solemn adj 1 -a kuandamana na ibada/ sherehe (agh. za dini). 2 -enye taadhima. 3 makini, -a dhati, zito. ~ declaration n tamko la dhati/zito.

solicit

~ly adv. ~ ness n ~ity n 1 makini, uzito, umuhimu. 2 taadhima. ~ize vt 1 tekeleza ibada itakiwavyo. 2 -pa taadhima. ~ization n.

solicit vt,vi 1 ~somebody (for something) omba, sihi. 2 (of a prostitute) tongoza. ~ation n. ~or n 1 mwanasheria; wakili. ~or and client costs gharama za mwanasheria na mteja. S~or General Mwanasheria wa Serikali. 2 mshawishi, mbembeleza (biashara n.k.). ~ous adj. ~ous (for/about/ something/somebody); ~ous (to something) -enye kutaka kusaidia, -a kujihusisha (na mambo ya mtu mwingine); -enye kujali. ~ously adv. ~ude n kutaka kusaidia, kujihusisha (na mambo ya mtu mwingine); wasiwasi, mashaka.

solid adj 1 -a mango. ~fuel n fueli

mango. ~state adj (of electronic devices) - a transista tupu, sio na vali. 2 yabisi; nene. 3 -a mfululizo, -zima two ~days siku mbili mfululizo 4. -liozibwa kabisa. ~sphere tufe. 5 thabiti, imara, gumu ~ furniture samani imara. be on ~ ground wa na hakika. 6 aminifu, -a kutegemewa a man of ~ character mtu mwaminifu/ mtegemewa. 7 tupu ~ gold dhahabu tupu. 8 -enye umoja, lioshikamana we are ~ for our rights tuna umoja juu ya haki zetu. ~arity n umoja, mshikamano workers ~rity umoja/mshikamano wa wafanyakazi. 9 (maths) enye kina, urefu na upana/ujazo; -a mango ~ball tufemango n 1 mango, kitu kigumu. 2 (geom) mango. ~ly adv. ~ity n . ~ness n umango, uimara, uthabiti, madhubuti. ~ify vt, vi 1 fanya gumu, gandamiza, ganda/ gandisha. 2 imarisha. ~ification n.

soliloquy n mazungumzo ya nafsi, kusema na nafsi, kusema mwenyewe. soliloquize vi zungumza na nafsi.

solipsism n nadharia kwamba mtu anaweza kumudu ya nafsi tu.

solitaire n 1 (of jewel) kito kimoja. 2 (of cards) mchezo wa mtu mmoja.

some

solitary adj -a peke (yake), pweke, -moja tu, -a kujitenga, -kiwa. ~ confinement, n kutengwa, kifungo cha upweke. in ~ (wa) katika kifungo cha upweke. solitude n 1 upekee, upweke; faragha, ukiwa 2 mahali pa upweke.

solo n 1 solo, wimbo wa mtu mmoja. 2 jambo linalofanywa na mtu mmoja adj -a mtu mmoja tu, peke yake adv kwa pekee, -peke yake. ~ist n mwenye kuimba/ tenda peke yake.

solstice n solistasi: wakati jua linapokuwa kaskazini/ kusini kabisa mwa Ikweta.

solution n 1 ~ (to/for/of) jibu, ufumbuzi (wa tatizo), utatuzi. 2 myeyusho, uoevu, mmumunyo. 3 mchanganyiko. soluble adj mumunyifu, -a kuyeyuka, -a kuyeyushwa. solubility n umumunyifu. solute n (chem) kioevu, kimumunyishwaji.

solve vt 1 (explain) fumbua, tafuta jibu ~ a difficulty tatua tatizo. 2 solvable adj -a kutatulika. ~nt adj 1 -a kuyeyusha; -a kumumunyisha. 2 (comm) -a kuweza kulipa (madeni) n kimumunyishaji, kiyeyushi. ~ncy n uwezo wa kulipa madeni.

somatic adj a mwili/maungo.

sombre (US = somber) adj 1 -a giza, -eusi, -zito 2 -a huzuni, -a majonzi. ~ly adv. ~ness n.

sombrero n pama.

some adj 1 kiasi (tu) I want ~ food nataka chakula (kiasi). 2 - ingine, baadhi ~ children don't like school watoto wengine hawapendi shule. 3 fulani he works at ~ office in town anafanya kazi katika ofisi fulani mjini. 4 kiasi kidogo/kikubwa they spent ~ time looking for accomodation walitumia muda mwingi wakitafuta malazi adv kama ~ fifty students demonstrated wanafunzi kama/wapatao hamsini waliandamana pron baadhi/sehemu ya ~ of his friends do not agree

somersault

with him baadhi ya marafiki zake hawakubaliani naye. ~body/~one n 1 mtu (fulani). 2 mtu maarufu he is ~body ni mtu maarufu/ wa maana. ~how adv kwa namna fulani, kwa namna. ~-how or other kwa namna moja au nyingine; vyovyote vile. ~place adv (US informal) mahali fulani. ~thing n 1 kitu, jambo (fulani). 2 or ~ thing (colloq) au kitu kama hicho Juma is a doctor or ~ thing Juma ni daktari au kitu kama hicho. 3 ~ thing of kama, hivi. she is ~ thing of a thief yu mdokozidokozi/mwizimwizi. ~ thing like kufanana kidogo, kadiri; kweli kweli; takriban he is ~thing like his father anafanana na baba yake; anamlanda babaye kwa namna it must be ~thing like six o'oclock haikosi inapata saa kumi na mbili. ~time adv 1 siku moja, wakati/siku fulani. 2 (also as adj) aliyetangulia, aliyewahi kuwa. ~times adv mara nyingine, wakati mwingine, pengine. ~way adv kwa jinsi fulani. ~way or other jinsi hii au nyingine. ~what adv kidogo; kwa kiasi fulani this is ~what hazy hii si dhahiri he is ~what of an artist yeye kidogo ni msanii. ~where adv mahali fulani she was ~where about 70 alikuwa karibu miaka 70 ~where around (time) mnamo.

somersault n kichwangomba vi pinduka; kichwangomba.

somnambulism n kutembea usingizini. somnambulist n.

somnolent adj -a usingizi, -a kusinzia, -a kutia usingizi. somnolence n

son n mtoto wa kiume the ~of God; the ~of Man Yesu Kristo the ~ of men wanadamu. ~-in law n mkwe. 2 (used as a form of address) mwanangu my ~ mwanangu! 3 ~ of bin a ~ of the soil mkulima. ~ny n kijana, bwana mdogo.

sonar n sona: chombo cha kugundua vitu vilivyomo ndani/chini ya maji

soon

kwa mawimbi ya sauti.

sonata n (mus.) sonata.

song n 1 wimbo. ~bird n chiriku. 2

ushairi ~-book n kitabu cha nyimbo. buy something for a ~/an old ~; go for a ~ uzwa kwa bei ya chini. nothing to make a ~and dance about (colloq) isiyo na maana. a ~ and dance (colloq) usumbufu, makelele, maudhi. ~ster/stress n mutribu, mwimbaji.

sonic adj -a kuhusu sauti, mawimbi sauti au mwendo/kasi ya mawimbi sauti.

sonometer n sonometa: kipima mawimbi ya sauti.

sonorous adj 1 -a sauti kubwa (nene), -a kuvuma sana. 2 (of language, words) -a kuvutia. ~ly adv. ~ness n. sonority n.

sonnet n soniti: utenzi wa mistari 14. ~eer n (usu derog) mtunzi wa soniti.

sonsy adj (scot) tipwatipwa, (msichana) mcheshi.

soon adv 1 karibu, hivi punde ~ after baadaye kidogo, mara baada ya; hatimaye. 2 mapema, kabla ya how~? mapema kiasi gani she was there ten minutes too ~ alifika pale dakika kumi kabla ya wakati. 3 as/so ~as mara...po.. as ~ as she came mara alipofika, wakati uliotakiwa. no ~er than mara.. po.. mara moja; papo hapo. no ~er said than done fanyika mara moja. 4 (in double comparative constructions) the ~er the better mapema iwezekanavyo. ~er or later hapana budi, siku moja; ipo siku. 5 (suggesting comparison) (just) as ~ (as) sawa I would just as ~ walk as go by bus ni sawa kutembea au kwenda kwa basi. ~er than kulikoni ~er than cook he will skip his meal atasamehe mlo kulikoni kupika as ~ as not mara moja; kwa moyo mkunjufu I'd join the University as ~ as not nitapenda

soot

sana kujiunga na Chuo Kikuu.

soot n masizi he is as black as ~ ni mweusi tititi. ~y adj -a masizi, -eusi sana vt paka masizi.

sooth n (archaic) kweli in ~ kweli. ~ sayer mtabiri.

soothe vt 1 tuliza, bembeleza. 2 punguza/poza (maumivu). soothingly adv.

sop n 1 kitonge (cha mkate, n.k.) kilichochovywa ndani ya mchuzi n.k. 2 a ~ to somebody kitulizo, rushwa. throw a ~ to Cerberus honga/toa rushwa (kutuliza mtu) vt chovya/loweka katika mchuzi/maji n.k. ~ something up nyonya/fyonza uowevu. ~ping adj -a kulowana, -a kutota.

sophism n hoja potofu sophist n mpotoshaji. sophistry n maneno ya hila, ghiliba, werevu, madanganyo.

sophisticated adj 1 staarabu. 2 -a kisasa 3 (of mental activity) changamano. sophistication n.

sophomore n (US) mwanafunzi wa

mwaka wa pili chuoni.

soporific adj -a kutia usingizi. soporiferous adj.

soppy adj 1 chepechepe, chapachapa, dabwadabwa. 2 (colloq) -a hisia za kipuuzi.

soprano n soprano. ~voice sauti ya

kwanza (ya kike au mtoto mdogo).

sorbet n see sherbert.

sorcerer n mchawi, mlozi (wa kiume).

sorceress n mchawi wa kike. sorcery n uchawi, ulozi, usihiri.

sordid adj 1 (of conditions) duni, hafifu, dhalili living in ~poverty ishi maisha ya hawinde. 2 bahili, -a kujihini. ~ly adv. ~ness n.

sore adj 1 -a kuumwa I am ~ all over ninaumwa mwili mzima. like a bear with a ~ head -enye ghadhabu/ hasira, gomvi. a sight for ~eyes -a kuvutia macho, -a kuburudisha, -a kutuliza. 2 -a majonzi, -enye uchungu, sononi. 3 -a kutia uchungu, -a kero/maudhi. a ~ point/subject n jambo nyeti. 4 (old use; also

sort

adverbial) mno, sana, kubwa. in ~ distress kwa uchungu mkubwa. 5 -enye kukereka/kuudhika n 1 kidonda, jeraha. 2 (fig) donda don't bring up old ~ usitoneshe donda. ~ly adv sana, mno ~ly tempted shawishika sana military help is ~ly needed msaada wa kijeshi unahitajika mno. ~ness n.

sorghum n mtama.

sorority n 1 udada, ushoga. 2 chama/ klabu ya mashoga.

sorrel adj -a rangi ya kahawia -nyekundu; -a rangi ya hudhurungi -nyekundu.

sorrow n 1 huzuni, sikitiko, ghamu,

simanzi, sononeko more in ~ than in anger kwa huzuni zaidi kuliko hasira. the Man of S ~s Yesu vi ~ (at, for, over) sononeka. ~ful adj. ~fully adv. ~-stricken adj -a kufikwa na majonzi, -a kuingiwa na huzuni.

sorry adj 1 -a huzuni, sikitiko, ghamu; -a majuto, toba. be/feel ~ (about/ for something) sikitika; tubu. 2 be ~ for somebody hurumia, sikitikia. 3 hafifu, nyonge, maskini. 4 (used to express mild regret or apology) samahani.

sort n 1 jinsi, namna, aina, mtindo;

what ~ of fellow is he? ni mtu wa namna gani? of an African ~ -a Kiafrika of a ~/of ~s -a aina yake, -a namna fulani. 2 hali I ~ of felt it nilihisi hivyo. a ~of -nyangalika. (colloq) after a ~, in a ~, kwa kiasi fulani 3 a good ~ mtu mzuri, mwungwana. 4 out of ~s; (colloq) hoi, gonjwa, ovyoovyo (colloq) he is out of ~ hajiwezi, kidogo mgonjwa ~ vi,vt 1 ~something (out) ~ classify tenga, chambua, ainisha, changanua, piga mafungu ~ out the good soldiers from the bad ones ainisha askari wazuri na wabaya. ~ something out (colloq) tatua, maliza let developing nations ~out their own problems ziache nchi zinazoendelea zitatue matatizo yao. 2 ~-well/ill with

sortie

(liter)chukuana/achana na. ~er n 1 mchaguaji, mtengaji (barua n.k.). 2 mashine ya kuchagulia/kuchambua. ~ing n uchambuzi, kuchambua, uainishaji.

sortie n 1 shambulio la askari walio

-zingirwa (kwa waliowazingira). 2 shambulio moja la ndege ya vita.

SOS n 1 (of ship, aerophane etc) wito wa msaada. 2 yowe/kilio cha msaada. so-so adj -a hivi hivi, -a kuvumilika adv hivi hivi tu he played marimba only ~ alipiga marimba hivyo hivyo tu.

sot n mlevi vt -lewa sana. ~tish adj -levi; -jinga (kwa sababu za ulevi). ~ tishly adv. ~ tishness n.

sotto voce adv 1 kwa sauti ndogo, kwa kunong'ona, kwa sauti ya chini, kwa pembeni.

sou n (Fr) senti; (fig) ndururu he hasn'ta ~ hana hata ndururu moja.

sough vi vuma (upepo) n uvumi, mvumo.

sought pt, pp of seek.

soul n 1 roho, nafsi. heart and ~ nguvu zote. 2 akili; zinduko; moyo; hisia. 3 mtu there was not a ~ to be seen hapakuwa na mtu hata mmoja. poor ~! maskini! he is the ~ of bravery yeye ni shujaa hasa. a dull ~ n boza. 4 the life and ~ of the party tegemeo la kila mtu. 5 mfano bora, kielelezo. 6 (US colloq) sifa mwafaka; hisia za kidugu. ~ music n muziki (wenye hisia za) kidugu. ~ brother/sister n ndugu/ mwenzi katika hisia zinduzi. ~ful adj -a kuzindua moyo; zinduzi, -a kuamsha (kuleta, kuingiza) maono mema. ~fully adv. ~less adj -enye roho ngumu, katili. ~lessly adv. 7 (compounds) ~ destroying adj dhalilishi; -a kuchusha. ~-stirring adj -a kereketo; -a kuchangamsha -a kusisimua.

sound1 n 1 sauti, mlio. 2 uvumi, mvumo. 3 maana (ya kichinichini). 4 (compounds) ~ archive n

soup

kumbukumbu za kanda. ~ barrier n mapatano ya spidi ya sauti na ya ndege. ~-box n santuri. ~ effects n mapambo ya sauti. ~-film n filamu yenye sauti/maneno. ~ proof n -siopenya sauti. ~ recording n ukanda wa sauti bila picha. ~-track n kifereji cha sauti (katika sahani ya santuri au utepe wa filamu). ~-wave n wimbi la sauti. ~less adj sio na sauti, bila sauti. ~lessly adv vt,vi 1 toa sauti, lia, liza, piga (chombo cha) muziki ~ a trumpet piga tarumbeta. 2 tangaza; tamka. ~ a note of alarm tangaza hatari. ~ retreat amuru kurudi. 3 tamka (herufi n.k.). 4 pima/chunguza kwa kugonga. 5 onekana, elekea, toa picha, sikika. ~ hollow lia wazi. ~s queer onekana kioja. 6 ~ing board n kibao cha kupazia sauti; (fig) njia ya kuenezea maoni.

sound2 adj 1 -zima, timamu, kamili. a ~ mind in a ~ body akili timamu ndani ya mwili wenye afya. ~ in wind and limb (colloq) mzima wa afya. safe and ~ salama salimini. ~ in health -enye afya njema. 2 -a mantiki/busara; thabiti, imara. 3 angalifu, -a uwezo 4 kamili, barabara. a ~ beating n pigo barabara/la haja. ~ly adv. fofofo. ~ness n adv fofofo be/fall ~ asleep lala fofofo.

sound3 n mlangobahari.

sound4 vt 1 tia bildi, pima maji kwa

bildi. ~er n saunda: chombo cha kupokea na kupeleka habari kwa sauti. 2 jaribia moyo, hakiki shauri, hoji, dadisi. ~somebody (out) (about/on something) pata maoni ya; tikisa kibiriti usikie mlio wake. ~ings n vipimo; maoni, hisia; eneo la upimaji.

soup n supu. in the ~ (colloq) matatani. be in the hot ~ patikana na janga, -wa matatani. ~-kitchen n pa kuwapea supu maskini bila malipo. ~ladle n upawa wa supu. ~-plate n sahani ya supu. ~-tureen

soupson

n bakuli la supu. vt ~ something up (sl) ingiza kifaa cha kuongezea injini nguvu/mwendo.

soupson n (F) (usu a ~ of) punje,

ukufi, mnuko. a ~ of clove harufu kidogo ya karafuu.

sour adj 1 -kali. 2 chachu. ~ milk n mtindi. turn ~ chachuka. 3 -a kisirani, -a chuki vt,vi chachua, chacha. ~ish adj kalikali, si kali sana. ~ly adv. ~ness n. ~sweet adj, tamukati si kali wala si tamu. ~ dough n kinyunya, chachu.

source n 1 chanzo, asili. river ~

n chanzo cha mto. ~ of law n asili ya sheria. 2 chemchemi, chimbuko, shina. 3 (references) kumbukumbu, rejeo. ~-book n kitabu cha marejeo.

sour-sop n stafeli, topetope, tomoko.

souse vt,vi 1 chovya, mwagia maji mengi, suuza. 2 (pickle) loweka, weka katika maji ya chumvi, bambika n 1 kutengeneza achari. 2 (sl) ulevi; mlevi. ~d adj (sl) levi, -liolewa, chakari.

soutane n suteni: kanzu ya kasisi.

south n kusini. the S~ n upande wa kusini; nchi za kusini adj -a kusini, -a n upande wa kusini. the ~ star n ng'andu/zuhura. ~ winds n pepo za kusini.~ Pole n Ncha ya Kusini. ~erly; ~ern adj -a kusini, -a upande wa kusini. ~ern cross n nyota nne za kusini mfano wa msalaba. ~bound adj -a kuelekea kusini, -a kwenda kusini. ~ east n kusini mashariki adj -a kusini mashariki. ~-easter n pepo zivumazo kutoka kusini mashariki, pepo za kusi. ~easterly adj -a kutoka kusini mashariki; -a kuelekea kusini mashariki. ~-eastern adj -a kusini mashariki. ~ west n kusini magharibi. ~-wester; sou-wester n pepo za kusini magharibi. ~-westerly; ~-western adj -a kutoka/kuelekea kusini magharibi. ~ward adj kuelekea kusini. ~ward(s) adv -a kuelekea kusini,

space

kwa kusini. adj -a kusini. n ~ern mtu wa kusini. ~er n. ~ern most adj -a kusini kabisa; -a kusini nchani.

souvenir n ukumbusho, hedaya. sovereign adj 1 -kuu; -enye enzi, -a kifalme ~ state dola huru. 2 bora; -a nguvu n 1 sarafu ya dhahabu (ya zamani, Uingereza). 2 mwenye enzi; mwenye nchi; mfalme/malkia. ~ty n 1 mamlaka; enzi. 2 hukumu, utawala.

Soviet n baraza la kirusi the Union of S~ Socialist Republics Jamhuri ya Mwungano wa Kisoshalisti ya Urusi. 2 raia wa Urusi, Mrusi adj -a kirusi, -a Urusi the S~ Union Urusi. ~ize vt ingiza katika mfumo/siasa ya kisovieti.

sow1 n nguruwe.

sow2 vt panda; sia. 2 (fig) tapanya;

eneza ~terror eneza hofu. ~er n mpanzi; mpandaji. he who ~s the wind must reap the whirlwind anayepanda upepo huvuna tufani. ~ing n kupanda. ~ing-machine n kitemela, mashine ya kupandia.

soy/soya n ~bean (Far East) soya (aina ya maharagwe meupe). ~sauce n mchuzi wa soya.

sozzled adj (GB.sl) -liolewa chakari.

spa n 1 chemchemi ya maji ya

madini. 2 mahali penye chemchemi.

space n 1 anga. ~-capsule n kibumba cha anga. ~craft/ship/vehicle n chombo cha anga. ~-rocket n roketi ya anga ~suit suti/vazi la angani ~station kituo cha angani ~travel n usafiri angani. 2 nafasi, kitambo, urefu kati ya we were separated by a ~ of 5 feet kulikuwa na nafasi ya futi tano kati yetu. 3 uwanda, sehemu open~ uwanda mtupu, nafasi iliyoachwa wazi. 4 uwazi ~ vector vekta uwazi ~ between the lines uwazi kati ya mistari ~-bar pao uwazi. 5 muda, kipindi within the ~of ten minutes mnamo dakika kumi vt ~ something (out) panga kwa

spade

nafasi sawasawa. spacing n nafasi baina ya mistari, vitu n.k. single/ double spacing (kuacha) nafasi moja/mbili kati ya mistari. child spacing n uzazi wa majira. spacious adj kubwa, -pana,-enye nafasi kubwa. spaciously adv. spaciousness n.

spade n 1 sepeto. ~work n (fig) kazi

ngumu ya uanzishaji. call a ~ a ~ sema waziwazi, 2 (karata) shupaza vt ~ something (up) chimba/chimbua (kwa sepeto). ~ful n kiasi cha sepeto.

spaghetti n spageti: aina ya tambi.

spake (old or poet) pt of speak.

spam n nyama ya nguruwe ya kopo.

span1 n 1 shubiri, futuri. 2 muda, kitambo. 3 (bridge) umbali, upana (kati ya mihimili); tao. 4 (of horses/oxen etc) jozi, -wili. 5 ~ roof n mgongo wa tembo vt 1 pima kwa shubiri. 2 (extend) vuka a bridge ~ned the river daraja lilivuka mto. 3 dumu, ishi his life ~ned almost 100 years aliishi karibu miaka 100.

spangle n puleki vi,vt metameta,

metuka, metesha, pamba kwa puleki.

spank vt,vi chapa/tandika matakoni. ~along piga mbio. n 1 kofi la matakoni.. ~ing n kofi matakoni adj bora, safi sana.

spanner n spana. throw a ~ into the

works (fig) vuruga/korofisha mambo, kwamisha.

spar1 n 1 boriti, kombamoyo, mhimili, nguzo. 2 (naut) mlingoti, makiri. ~buoy n mlingoti wa boya. ~-deck n rosheni ya juu ya meli.

spar2 vi 1 pigana ngumi(kwa mazoezi). 2 (fig) shindana, bishana n shindano, bishano. ~ring n. ~ring partner n mpiga masumbwi wa mazoezi.

spare1 adj 1 haba, -chache, kiasi ~of

speech -enye maneno machache. 2 -a akiba ~ tyre tairi la akiba. 3 -embamba ~ of build -a kimbaombao ~ rib mbavu (tupu) za nguruwe n ~ (part) kipuri, spea. ~ly adv. ~ness n.

spare2 vi,vt 1 acha kuumiza/kuharibu,

spat

hurumia. ~ somebody's feelings epuka kuudhi mtu. ~ the rod and spoil the child mchelea mwana kulia hulia yeye. 2 ~something (for somebody/something); ~ somebody something toa, pa (muda, fedha n.k) can you ~me a minute? naomba tuongee kidogo if our lives are ~d we'll see each other again tukijaliwa tutaonana. 3 bania, tumia kidogo kidogo. no expense(s)/pains ~d tumia mali/juhudi zote she is very sparing of her food anabania chakula chake. sparing adj banifu, nyimifu, angalifu. sparingly adv.

spark1 n 1 cheche; kimota. 2 (fig) chembe, dalili ya uhai vi,vt toa cheche, tatarika. ~-gap n pengo katika ncha za waya za umeme. ~-plug/~ing-plug n plagi. ~ something off anzisha, chochea. ~le vi 1 metameta, memetuka, ng'ara. 2 (effervesce ) chemka n 1 mng'ao, mmeto 2 (of wines) kuchemka. ~er n 1 kimulimuli, mng'ao. 2 (pl) (sl) almasi. ~ling adj (esp wine) -liochemka, -enye kutoa viputo vidogo vidogo.

spark2 n (colloq) mbeja, mmalidadi.

sparrow n shorewanda; jurawa.

sparse adj -chache, kidogo; -a kutawanyika; -a kusambaa. ~ly adv

kwa uchache. ~ness; sparsity n.

spartan adj 1 (of person) -vumilivu, stahamilivu. 2 (of living conditions) gumu, siopenda starehe.

spasm n 1 mshtuko/mkazo wa ghafula (wa msuli) 2 tukio la ghafla. 3 mpasuko (wa nishati). 4 (convulsion) mtukutiko. ~odic adj -a (kutokea kwa) vipindi visivyo tabirika. 2 -a kushtushwa, ghafula; -a kubana, -a kusababishwa na mshtuko. ~ odically adv.

spat1 pt pp of spit.

spat2 vi 1 gombana, korofishana. 2

piga kibao kidogo n 1 ugomvi mdogo na mfupi.

spat3 n (pl) chaza wachanga.

spat4 n (a pair of) ~ kitambaa

spatchcock

kifunikacho kifundo cha miguu na sehemu ya juu ya viatu.

spatchcock n kuku aliyechinjwa na kupikwa mara moja vt ~ (in/into) (colloq) chopeka (maneno).

spate n 1 furiko the river is ~ mto umefurika. 2 (fig) kufurika (kwa biashara, vitu n.k.).

spatial adj -a kuhusiana na anga. - ~ly adv.

spatter vt,vi 1 ~ something (on/over something); ~something (with something) tapanya, tapanyika, nyunyiza ~mud over somebody tapanyia matope; (fig) chafulia jina; -nya matone matone n kunyunyiza; mtapanyiko; manyunyu.

spatula n mwiko mpana.

spavin n ugonjwa wa farasi (wa kuvimba miguu). ~ned adj -liolemazwa na ugonjwa wa uvimbe.

spawn n 1 mayai ya samaki au chura. 2 nyuzinyuzi za uyoga vt,vi zaa/taga mayai kwa wingi.

spay vt (of female animals) fanya tasa, toa viungo vya uzazi.

speak vi sema, nena ~ Kiswahili sema Kiswahili ~ the truth sema kweli. 2 ~ (to/with somebody) (about something) sema, zungumza na, ongea na. ~ for oneself toa maoni yako, jisemea. ~ for yourself! Jisemee mwenyewe. ~ to somebody karipia, kemea, sema. ~ to something thibitisha. ~ of the devil! una maisha marefu! hufi upesi! husemwi! hutetwi! ~ with somebody zungumza/ongea na mtu. nothing to ~ of kitu kidogo tu. ~ out/up sema kwa sauti (zaidi);

toa mawazo/hoja bila woga/kusita. not be on ~ ing terms with somebody toongea na mtu kwa kutofahamiana; acha kuongea na mtu baada ya/kwa sababu ya ugomvi. so to ~ yaani, kwa maneno mengine. strictly ~ ing kusema kweli. ~ing trumpet n chombo cha kusaidia kusikia. ~ ing tube n bomba la kupitisha sauti (k.m. katika meli). 3 toa ushahidi; onyesha dhahiri. ~ volumes for wa ushahidi thabiti/wa kutosha. ~ well for tetea

vizuri, toa ushahidi mzuri. 4 (of language) jua, (na mudu/weza kutumia). 5 hutubia. 6 sema, toa kauli. ~ one's mind toa maoni yako ya dhati, sema bila kuficha. 7 (naut) wasiliana kwa ishara (k.m. kupungiana bendera). 8 (of a gun, musical instrument etc) toa sauti. 9 ~ easy n (US) klabu/duka la pombe haramu. ~er n 1 mzungumzaji, msemaji. 2 (abbr for loud~er) spika, kipaza sauti. 3 the ~er n Spika. ~ership n uspika.

spear n 1 mkuki vt choma mkuki.

~head n (usu fig) 1 mtu au kikosi tangulizi kinachoongoza mashambulizi vt ongoza (mashambulizi). ~man n 1 askari mtumia mkuki.

spearmint n ya mnanaa ambao haulevyi bali hutumika kama kiungo na kutengenezea ulimbo wa kutafuna.

spec (colloq abbr for) speculation on ~ kwa kuwazia tu.

special adj 1 -a namna -a pekee;

(definite) maalumu. ~constable n konstebo maalumu, mwanamgambo/ mgambo. ~ delivery n upokeaji/ ufikishaji barua vifurushi n.k. kwa njia maalum. ~ licence n liseni maalum ya kibali cha ndoa. ~ly adv hasa. ~ist n mtaalamu. ~ity n 1 utaalam, kazi, shughuli maalum this is his ity huu ndio utaalam wake/hii ndiyo kazi yake hasa/hii ndiyo shughuli aiwezayo hasa/hapa ndipo mahali pake. 2 hulka/sifa maalum. ~ize vt, vi 1 ~ize (in something) wa mtaalamu, bobea, topea. 2 wekwa maalum a hospital with ~ized wards hospitali yenye wodi maalum. ~ization n. ~ty n see ~ity.

specie n sarafu (za shaba, fedha,

dhahabu). in ~ kwa sarafu.

species n 1 (biol) spishi (wanyama au mimea) the origin of the ~ chimbuko la spishi. 2 aina, namna.

specific adj 1 dhahiri, bayana. 2

specimen

maalum, mahususi. ~gravity n uzito linganifu mahususi. ~ name n jina maalum la spishi. ~ remedy n tiba maalum (kwa ugonjwa fulani). ~ally adv. ~ation n 1 ainisho; uonyeshaji uhalisi (wa kitu). 2 (often pl) vipimo kamili. specify vt taja, eleza bayana.

specimen n 1 kielelezo, sampuli. 2

(med.) sampuli ya choo, mkojo n.k. 3 mfano (wa kitabu n.k). 4 (colloq) kioja.

specious adj 1 -a hadaa, -enye uzuri wa juu juu tu, - enye kuonekana -zuri/ kweli (lakini siyo). 2 -a kughilibu, -a kujifanya. ~ness n hadaa, ghiliba; kudanganya macho. ~ly adv.

speck n alama/waa/doa dogo vt tia alama (doa, waa, kipakazo), chafua. ~ed adj. ~less adj.

speckle n doa. ~d adj -a madoa madoa.

specs n (pl) (colloq) miwani.

spectacle n 1 tamasha, sherehe,

maonyesho. 2 shani, kioja, kichekesho. 3 ~s; a pair of ~s miwani. put on ~s vaa miwani. ~-case n kifuko cha miwani, kijaluba cha miwani. see everything through rose-coloured ~s ona mema tu ~d adj -liovaa miwani. spectacular adj -a kustaajabisha; -a sherehe.

spectator n mtazamaji; mshangiliaji.

spectre n 1 kivuli, kioja; tishio. 2

spektra. spectral adj 1 -a kivuli; kama kivuli. 2 -a spektra. spectroscope n. spektraskopu: chombo cha kutoa, kuangalia na kupima spektra mbalimbali. spectrum n (phys) spektra, mpangilio maalum wa taswira zinazotokana na miali ya mnunurisho.

speculate vi 1 (consider) otea, kisi,

wazia 2 langua, uza/nunua kwa kubahatisha. speculator n mlanguzi. speculation n 1 kisio, kuotea. 2 bahatisho; ulanguzi buy on speculation nunua kwa kubahatisha. speculative adj 1 -a kisio, -a kukisia.

spell

2 -a kubahatisha. speculatively adv.

speech n 1 (uwezo/kipaji cha) kusema,

kunena have the power of ~ weza kunena. ~therapy n tiba ya matatizoya kunena (k.m. kigugumizi). 2 (mode) msemo, usemi; kauli. figure of ~ n tamathali ya usemi. direct ~ kauli halisi. indirect/ reported/oblique ~ n kauli iliyotajwa parts of ~ aina za maneno slow of ~ kusema pole pole. 3 hotuba, waadhi make a ~ toa hotuba. ~ day n (school) sikukuu ya wazazi. 4 lugha (ya taifa, kundi n.k.). ~less adj -sioweza kunena (kwa sababu ya hasira, hofu n.k.) be ~less pumbaa, duwaa be ~less with terror pigwa na butaa. ~lessly adv. ~ify vi eleja.

speed n 1 mbio, kasi, haraka. more haste less ~ (prov) haraka haraka haina baraka. 2 mwendo, spidi at full ~ katika mwendo mkali. 3 (sl) dawa ya kusisimua. 4 (compounds) ~-boat n mashua ya kasi. ~-cop n (sl) askari wa usalama barabarani (agh. anayeangalia spidi za waendesha magari). ~-indicator/ ~ometer n spidometa, kipima spidi. ~-limit n kikomo rasmi cha spidi. ~merchant (sl) n mwendesha gari kwa mwendo wa kasi. ~way n uwanja wa mbio (agh. kwa ajili ya pikipiki), (US) baraste vt, vi 1 enda/endesha kasi, zidisha mwendo. 2 peleka haraka; (arch) fanikisha God ~ you mungu akupe heri. 4 ~ (something) up ongeza kasi. ~-up n kuongeza kasi. ~ing (of motorist) kuzidisha kasi. ~ily adv kwa haraka. ~y adj haraka, -epesi, -a kasi.

spelaeology n (also spele) taaluma ya

mapango, elimu mapango. spelaeologist n.

spell1 n 1 kipindi; muda a ~ of bad

luck kipindi cha bahati mbaya wait a ~ ngoja kidogo. 2 zamu vt ~ somebody (at something) pokezana (zamu).

spell

spell2 n 1 laana/apizo cast a ~ over somebody (fig) duwaza. ~ bound adj -enye kustaajabisha, -a kuteka usikivu. ~-binder n msemaji hodari. 2 (fascination) mvuto, (kwa uzuri n.k.).

spell3 vt 1 taja/andika (tahajia za neno). ~ing pronunciation n matamshi ya tahajia. 2 ashiria this weather ~s ruin to us hali hii ya hewa inaashiria maangamizi kwetu delay may ~ danger kuchelewa kwaweza kuzaa hatari. 3 ~ something out soma neno kwa neno kwa taabu; eleza kinagaubaga. ~er n 1 kitabu cha tahajia. 2 mwendeleza maneno be a good ~er -wa mwendelezaji hodari be a bad ~er -wa mwendelezaji mbaya. ~ing n tahajia.

spelt pt of spell.

spend vt, vi 1 tumia. ~ money (on something) tumia pesa ~ all his money on beer tumia pesa zake zote kwenye bia. ~-thrift n mfujaji wa mali, mbadhirifu. 2 ~ something (on something/ (in) doing something) tumia (yote/sana) ~ a lot of energy on a project tumia nguvu nyingi kwenye mradi. how do you ~ your spare time unatumiaje muda wako wa ziada. ~er n mtumiaji. spent adj 1 hoi, -liokwisha. 2 -liotumiwa.

sperm n 1 shahawa, manii. ~ atozoa n manii: seli za gameti za kiume zilizokomaa. ~-whale n nyangumi atoaye spemaseti.

spermaceti n spemaseti: nta/mafuta kichwani mwa aina ya nyangumi.

spew vt,vi tapika.

sphere n 1 tufe. 2 uwanja; fani. 3 eneo, mazingira ~ of influence eneo la mamlaka. spherical adj -a mviringo, -a tufe. spheroid n kitu kama tufe.

sphinx n 1 sanamu la jiwe huko Misri (lenye mwili wa simba na kichwa cha mwanamke). 2 msiri; mtu mgumu kueleweka mawazo na malengo yake.

spice n 1 kiungo, kikolezo; 2 (fig) mvuto, msisimko vt 1 tia kiungo,

spin

unga, koleza. 2 (fig) tia chumvi. spicy adj liotiwa kiungo; (fig) -enye kusisimua. spicily adv. spiciness n.

spick adj (only in) ~ and span nadhifu, safi.

spider n buibui. ~'s web kimia/utando wa buibui. ~y adj (esp. of handwriting) -refu na embamba.

spiel n 1 (sl) kupiga domo. 2 hadithi, maneno mengi vi, vt toa hotuba ndefu.

spigot n 1 mambo, kizibo. 2 bilula, mrija.

spike n 1 msumari; mwiba; uma; njumu. 2 kitu kilichochongoka. ~ heel n kiatu mchuchumio. 3 suke: (kanda) la mpunga (mtama, n.k.). 4 msuka. 5 ~s n viatu vya njumu vt 1 choma/toboa (kwa msumari n.k.); haribu kwa kuchoma. 2 (of cannon) haribu kwa kutia msumari tunduni mwa fataki. ~ somebody's guns haribu mipango ya mtu. spiky adj -a kuchongoka; -enye ncha kali; -a miiba.

spill1 vi,vt 1 mwaga, tapanya. ~-blood mwaga damu, wa na kosa la kuua au kujeruhi mtu it's no good crying over spilt milk maji yaliyomwagika hayazoleki. 2 (of horse, cart etc) bwaga, angusha, dondosha n mwangusho; mbwago. ~-over n (often attrib) ziada (ya watu n.k.). ~-way n mfereji wa kupunguza maji ya mto/bwawa.

spill2 n kibahaluli.

spilt pt, pp of spill.

spin vt, vi 1 ~(into, from) pota, sokota. ~ning jenny n mashine ya kusokota nyuzi (zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja). ~ning-wheel n gurudumu la kusokota nyuzi. 2 (of a spider) jenga kimia/utando. 3 (fig) tunga hadithi. ~ a yarn simulia hadithi. ~ something out bania, tumia kitu kwa muda mrefu. 4 zungusha, rusha. ~ a coin rusha sarafu. ~-drier n mashine ya kukaushia. ~-dry vt kausha nguo kwa mashine.

spinach

~-off n faida ya ziada (isiyo tegemewa). 5 biringika, zunguka haraka; (of bicycle etc) enda kwa kasi. 6 spun glass n glasi iliyosokotwa nyuzi (kwa moto). spun silk n hariri duni (iliyochanganywa na pamba) n 1 mzunguko; kuzunguka. 2 matembezi (kwenye gari, baiskeli nk.). 3 (of an aircraft) mbiringiko/kugeuka ghafla. be in a flat ~ wa na wasiwasi/harara.

spinach n spinachi; mchicha.

spinal adj -a uti wa mgongo. spinal

cord/column uti wa mgongo.

spindle n 1 (in spinning) pia; mkono wa kisokotea nyuzi. 2 ~-legged/shanked adj -a miguu ya mironjo. ~-shanks n njorinjori, mironjo. spindly adj -embamba na -ndefu.

spindrift n povu/manyunyu ya bahari.

spine n 1 uti. 2 (of cactus, animals)

mwiba. 3 (of a book) mgongo. ~less adj -sio na uti; (fig) oga. spiny adj -enye miiba.

spinney n kichaka.

spinster n (usu official or leg) (mwanamke) mseja. ~hood n useja (wa kike).

spiral n mzunguko, pia adj -a mzunguko, -a pia vi zunguka, enda kwa mzunguko kama pia.

spire n 1 mnara-pia (agh wa kanisa).

spirit n 1 roho, nafsi. the Holy ~ n Roho Mtakatifu the ~ is willing but the flesh is weak roho inataka lakini mwili ni dhaifu. 2 kivuli, mzimu, pepo. ~-rapper n mtambikaji. ~-rapping n kutambika kwa mizimu. 3 (fairy) mzuka, kizimwi zimwi 4 uzima (pasipo mwili); pumzi God is pure ~ Mungu ni pumzi ya uzima. 5 (always with an adj) mtu wa hekima, mwenye akili n.k. moving ~ n mwanzilishi, mtakadamu, mwasisi. 6 ari, uchangamfu, moyo (wa bidii, juhudi n.k.). 7 (sing only) hali (ya kimawazo/tabia)/moyo wa kutenda,

spit

msimamo. 8 maana, kusudi, kiini the ~ of his instructions kiini cha maongozi yake. 9 (pl) (state of mind) hali/hisia za ubongo (k.m. madadi, hasira n.k.) ya mtu in high ~s -enye furaha,. 10 (sing only) mwelekeo; hali inayoleta maendeleo the ~of the 90's mwelekeo wa miaka ya tisini. 11 ~ lamp/stove n taa/jiko la spiriti. ~-level n pima maji. 12 (usu pl) kinywaji kikali (k.m. brandi, wiski, gongo n.k.). 13 (pl) mmumunyo katika alkoholi vt ~ somebody/ something away/off torosha. ~ed adj. 1 jasiri; -enye ari. 2 (in compounds) high ~ed adj -enye uchangamfu mwingi. low-~ed adj -enye majonzi. ~less adj sio na furaha, -liokata tamaa, -zito; sio jasiri. spiritual adj 1 -a roho, - a kiroho. 2 -a pepo, -a mizimu. 3 -a kanisa; -a dini lords ~spiritual (GB) maaskofu walioko katika bunge la malodi n (Black American) spiritual n wimbo wa dini. ~ually adv. ~uality n. mambo ya roho, kuthamini mambo ya roho. ~ualism n. (imani katika) kuwasiliana na pepo (mizimu, mahoka n.k). ~ualist n mwenye kuamini kuwasiliana na mizimu/pepo. ~ualistic adj. ~ualize vt takasa, fanya -a kiroho. ~ualization n.

spirt see spurt.

spit1 n 1 kijiti/chuma cha kubanika nyama toast on a ~ banika. 2 musoma, sehemu nyembamba ya nchi kavu iliyoingia majini vt tunga (nyama) katika chuma/kijiti.

spit2 vt,vi 1 ~ (at/on/upon somebody/something) tema; temea ~blood tema damu; (of a cat) toa ukali. 2 ~ something (out) tema; (fig) foka ~ out threats tishia. 3 (of a fire, candle) alika; (of a gun) tema (risasi). ~-fire n mwenye hasira nyingi. 4 (of rain or snow) nyunya, chonyota n 1 mate. 2 kutema ~ and polish kusafisha na kung'arisha. 3 the dead ~ of; the ~ and image

spit

of; the ~ting image sura moja na the ~ting image of his father sura moja na baba yake. 4 mate-povu (ya wadudu). ~tle n mate. ~toon n chombo cha kutemea mate.

spit3 n kina cha koleo/sepetu.

spite n chuki, ukorofi, mfundo he has a ~ against me ananichukia. 2 inda he sacked her out of ~ alimfukuza kutokana na inda. 3 in ~ of ingawa, ijapokuwa; bila kujali he went in ~of the rain alikwenda bila kujali mvua vt chukiza, udhi. cut off one's nose to ~ one's face kata pua uunge wajihi. ~ful adj -a chuki; enye inda. ~fully adv kwa chuki/inda. ~fulness n

spiv n (dated GB sl) tapeli.

splash vt, vi ~ something (about) (on/over

something); ~ something/somebody (with something) rushia, rashia (maji, matope n.k.) the car ~ed mud over us gari liliturushia matope. 2 (of a liquid) ruka; rukaruka. 3 tua, anguka (kwa kurushia maji). ~-board n (vehicle) bamba la kuzuia maji. ~-down n kutua kwa chombo cha anga majini. 4 ~ one's money about (sl) tapanya pesa (kwa kujionyesha) n 1 sauti ya kurashia maji/matope. 2 madoamadoa ya rangi. 3 (colloq) kiasi kidogo cha soda a whisky and ~ wiski na soda kidogo. 4 (colloq fig). make a ~ jionyesha kwa kutapanya fedha.

splay adj (esp of feet) -pana, bapa, liotanuka; -a kwenda upande vt vi tanua. ~-foot n (wayo) batabata.

spleen n 1 wengu, bandama. 2 (fig)

chuki; hasira vent one's ~ upon somebody onyesha chuki; kasirikia. splenetic adj enye chuki/hasira.

splendid adj bora, -tukufu, -a fahari. ~ly adv vizuri sana. splendiferous adj (colloq often hum or ironic) -zuri mno, -tukufu,-a fahari. splendour n 1 fahari, uzuri; wangavu; mng'ao. 2 ubora, utukufu.

splice vt 1 unganisha (kamba) kwa kusokota, fungamanisha get ~d (sl) oana. 2 (tree) ganga n mgango,

spoil

mwungo, kiungio.

splinter n 1 kibanzi, kichane, . 2 (of glass) kigeregenza vt, vi vunjavunja, chanachana; vunjikavunjika, chanikachanika. ~-group n (political) genge la waasi. ~-proof adj isiyo pata ufa vt; vi ~ (off) vunjika vipande vipande; toka kibanzi. splint n banzi, gango, kitata, kijiti vt ganga, funga kwa banzi.

split vt,vi 1 ~ (into) pasua; pasuka; mamatua, (mamanua), chanja. 2 ~ (open) pasuka, chanika. 3 ~ (up) into gawa; gawanyika; (of couple) achana, tengana let's ~ (mod colloq) tuondoke. ~the difference afikiana (juu ya bei n.k.). ~ting headache kuwanga kwa kichwa. ~ hairs (in an argument) bishana juu ya tofauti ndogondogo. hair ~ting adj. ~mind/personality n akili/tabia iliyogawanyika. ~ peas njegere kavu zilizopasuliwa. ~ ring n kishika funguo. a ~ second n punde. ~ one's sides (with laughter) pasuka/ vunjika mbavu. side ~ ting adj. 4 ~ (on somebody) (sl) fichua; chongea; toboa siri n 1 mpasuko, ufa. 2 kugawanyika; mfarakano. 3 (colloq) nusu chupa ya soda.

splotch/splodge n waa, alama, doa a ~ of rust doa la kutu.

splurge n (colloq) mikogo (colloq)

vi jivuna, koga, ringa, piga mbwembwe.

splutter vt,vi 1 tatarika babaika

(katika kusema). 2 ~ something (out) bwata. 3 (water) foka, bubujika. 4 tematema n sauti ya kimadende.

spoil n 1 mateka, ngawira; mali iliyoibiwa. 2 (pl) marupurupu. 3 taka, fusi vt,vi 1 haribu, dhuru; haribika, oza ~ the fun haribu starehe. 2 vuruga ~t votes kura zilizoharibika. ~ sport n mvurugaji starehe; (a child) dekeza. 3 (look after) endekeza. 4 ~ somebody (of something)

spoke

teka nyara, nyang'anya. 5 be ~ing for something taka sana, -wa na shauku ya kitu, ashiki. ~age n uharibifu; uozo. ~er n mnyang'anyi, mtekaji; mharabu.

spoke1 n njiti; tindi, njukuti. put a ~ in somebody's wheel zuia, tilia guu, vuruga mipango yake. 2 (of a ladder) kipago, kipandio.

spoke2, spoken pt and pp of speak.

spokesman n msemaji mkuu; mwakilishi.

spoliation n unyang'anyi; utekaji nyara.

sponge n 1 sifongo, sponji. throw up/in the ~ kubali kushindwa. pass the ~over futa, kubali kusahau vt, vi 1 ~ something (out) safisha kwa sifongo. 2 ~ something up fyonza kwa sifongo. ~ out futa, tangua. 2 ~ on/upon (somebody) (colloq) nyonya. ~ something (from somebody) doya, doea, chomoa. ~r n mdusi, mdoezi, mdumizi. spongy adj -a kama sifongo/sponji; yavuyavu; tipwatipwa. sponginess n uyavuyavu, wororo; utipwatipwa, usponji.

sponsor n 1 mfadhili; mlezi stand ~ to a child fadhili mtoto vt 1 fadhili. ~ship n ufadhili.

spontaneous adj -enyewe; hiari, -a kujianzia. ~ combustion n mwako utokanao na mabadiliko ya kikemikali. spontaneity n. ~ly adv. ~ness n.

spoof n (sl) hila, udanganyifu. 2 kichekesho, mzaha vt danganya; punja. ~er n.

spook n (hum) kivuli, pepo, mzuka. ~y adj -a kuzindua, -a kutishia, -a mashetani/mizuka/pepo the house is ~y nyumba inatisha.

spool n kidonge/kigurudumu cha uzi/ filamu vt viringisha (uzi n.k).

spoon1 n kijiko. serving ~ n mkamshi, upawa vt ~ something up/out chota, teka kitu kwa kijiko/upawa. ~ feed vt lisha; (fig) endekeza, andalia kila kitu. ~ful n (kiasi cha) kijiko

spot

kimoja, kijiko tele.

spoon2 vi (dated colloq) fanya mapenzi. spoonerism n uspuna: kuchanganya

herufi za mwanzo za maneno (bila kukusudia).

spoor n nyayo za mnyama vt fuata nyayo za mnyama.

sporadic adj -a hapa na pale, a-

mtawanyiko, -a mara moja moja. ~ ally adv.

spore n kiiniyoga, kijimbegu.

sport n 1 mzaha; burdani make ~ of fanyia mzaha, dhihaki. 2 mchezo football is a ~ mpira ni mchezo. 3 country ~ uwindaji (kwa kujiburudisha). 4 (colloq) muungwana. 5 (pl) mashindano ya riadha. 6 (compounds etc) ~s car gari lililotengezwa kwenda kwa kasi. ~s coat/jacket n koti (lisilo rasmi). ~s editor mhariri wa michezo. ~ man mpenda michezo; mchezaji; muungwana. ~smanship n uungwana. ~smanlike adj vt, vi chezacheza; jifurahisha. 2 (colloq) onyesha; koga, ringishia, ringia. ~ing adj - chezaji; uungwana; jasiri. ~ ingly adv. ~ ive adj a kupenda mizaha, a kuchezacheza, a kuchangamka. ~ ively adv. ~ iveness n.

spot n 1 waa, doa, paku, baka can the leopard change his ~s? Chui aweza kubadili madoa yake? 2 (pimple) chunusi, kidundusi, kijiwe. 3 (fig) doa a ~on somebody's reputation doa katika sifa ya mtu. 4 mahali the very ~ palepale. radio ~ n mahali pa matangazo ya biashara (katika kipindi). 5 (kiasi) kidogo a ~of leave likizo fupi a ~ of trouble shida kidogo. 6 (comm) ~ cash nakidi, fedha taslimu ~ market sokosawia ~ prices bei za papo. 7 tone a few ~s of rain matone ya mvua. 8 (phrases). a ~ check n ukaguzi wa ghafula. a tender ~ n suala nyeti. in a ~ (colloq) taabuni. knock ~ of somebody shinda/zidi kirahisi

spotlight

on the ~ pale pale, papo hapo; mara moja; (sl) katika matatizo the person on the ~ mwenyeji; mhusika put somebody on the ~ ingiza (mtu) matatizoni; (of gangsters) amua kumwua mtu put ones finger on/find somebody's weak ~ tambua/ona kasoro ya mtu (kwa ajili ya kumshambulia) vt,vi 1 tia waa, pata madoa. 2 chafua, haribu/ haribika. 3 ona, tambua. ~ted adj -a madoa madoa. ~less adj pasipo waa,

-eupe, safi. ~lessly adv. ~ty adj -enye chunusi, -a wasiwasi (katika ubora). ~ter n mchunguzi, mpelelezi (kwa ndege, n.k.).

spotlight n 1 mwangaza (wa) be in

the ~ -wa katika mwangaza; (fig) wa kivuta macho. 2 kiangaza vt angazia, mulika.

spouse n (leg) mume, mke.

spout n 1 mlizamu, mrizabu, neli.

2 bubujiko, mfoko wa maji. 3 mdomo wa birika up the ~ (sl) rahani; katika shida; mjamzito vt, vi 1 ~(out) (of liquids) rusha/ruka, churuza; foka, bubujika; chirizika the wound ~ed blood kidonda kilitoa damu. 2 (colloq) piga domo, nena makuu; hubiri.

sprain vt tengua, tenguka n kutenguka.

sprang pt of spring.

sprat n sprati (namna ya samaki mdogo). risk a ~ to catch a whale toa kidogo upate kingi.

sprawl vi 1 jibwaga, tandawaa. 2

(be spread out) enea, tambaa, tapakaa, sambaa n kutandawaa, kuenea, kutapakaa; eneo pana lenye uchafu (hasa kwenye majengo).

spray1 n 1 manyunyu; rasharasha. 2

vioevu (vyenye kunyunyizwa, k.m. marashi, viua wadudu, n.k.). 3 kinyunyizio. ~ gun n kinyunyizio cha shinikizo vt ~ something/somebody (with something); ~something (on something/somebody) nyunyizia, pulizia. ~er n 1 mnyunyizia/mpulizia (dawa, rangi, n.k.). 2 kinyunyizio.

spray2 n kitawi; pambo (aghalabu la

vito) lenye umbo la tawi.

spring

spread vt,vi 1 ~ something on/over something; ~ something with something; ~ something (out) kunjua, tandika, tawanya/tawanyika. 2 ~something on something; ~something with something pakaza, paka. 3 eneza; enea. ~ oneself tandawaa; andika /zungumza kwa upana juu ya kaifa fulani; toa bila kujizuia. 4 tandaa. 5 chukua muda, dumu. 6 ~eagle n tai aliyejitandaza. ~ eagle oneself jitandaza. ~over n upangaji wa saa za kazi kulingana na mahitaji; upangaji wa shifti n (rarely pl) 1 mweneo; upana. 2 kuenea; upanuzi. 3 (colloq) meza iliyojaa vyakula vingi. 4 kitu kinacho-tandikwa k.m. shuka. 5 jina la jumla la vipakaza vya chakula n kitandaza, kipakaza, mpakazaji, mtandazaji.

spree n shamrashamra. be on the ~; go out on a ~ wa na/enda katika shamrashamra. a spending/ buying ~ n tukio la ufujaji wa fedha.

sprightly adj -epesi, -changamfu. sprightliness n.

spring1 vi, vt ruka ghafla, chupa. ~upon rukia. ~ to one's feet simama ghafula. 2 ~ (up) chipuka, tokeza. 3 ~ from tokea/tokezea. 4 ~something on somebody toa ghafla. 5 anzisha/ fyatua/tegua mtambo/mtego. 6 pasuka, atuka. ~ a leak -anza kuvuja n 1 kichipukizi, kitawi. 2 (derog) chipukizi, kijana vt pamba kwa chipukizi n 1 mtambo, springi. 2 (of a watch) kamani, utumbo. 3 (water) chemchemi, jicho la maji. 4 ruko, mruko. 5 mnyambuko, kuduta. 6 asili, mwanzo, chimbuko. 7 kisa, sababu. 8 (compounds) ~-balance n mizani ya springi. ~-board n ubao wa kuchupia. ~chicken n kuku mchanga; (fig) kisichana. ~gun n bunduki ya kutega. ~ mattress n godoro la springi. ~less adj. ~y adj.

spring2 n majira ya kuchipua. ~tide n bamvua. ~time n majira ya kuchipua vt ~clean safisha (nyumba, chumba) vizuri. ~like adj

springbok

-a kama majira ya kuchipua.

springbok n paa wa Afrika Kusini.

sprinkle vt ~ something (on/with something) nyunyiza; tia kidogo huko na huko, rashia. be ~d about tapakaa n 1 mnyunyizo/unyunyizaji. 2 utiaji kidogo (k.v. chumvi, sukari n.k.) ~ of salt mnyunyizo wa chumvi. ~r n kinyunyizo; mrashi. sprinkling n kidogo, uchache, uhaba there was only a sprinkling of people present watu wachache tu walihudhuria. 2 marasharasha.

sprint vi enda mbio sana (masafa

mafupi), timka n mbio fupi. ~er n mwanariadha wa mbio fupi.

sprit n (naut) boriti ndogo pembeni

mwa tanga ~sail tanga lililoshikwa kwa boriti ndogo.

sprite n jini, zimwi, pepo, kivuli.

sprocket n jino (la gurudumu). ~ wheel n gurudumu lenye meno.

sprout vi,vt ~ up chipuka, chipua, anza kumea, anza kuota. 2 anza kukua. 3 otesha, ota (ndevu, pembe, n.k.) n chipuko, chipukizi, kimea.

spruce1 n ~(fir) mti (jamii ya) msonobari. ~-beer n pombe iliyotengenezwa kwa majani ya msonobari.

spruce2 adj nadhifu, -a malidadi vt,

vi ~ somebody/oneself up jifanya nadhifu, (ji) kwatua. ~ly adv. ~ness n.

sprung pp of spring.

spry adj -changamfu. look ~ onekana mchangamfu na mwepesi. ~ly adv. ~ness n.

spud n 1(colloq) kiazi. 2 kijisepeto cha kupalilia vt palilia; chimbua (kwa kutumia kijisepeto).

spue vi, vt see spew.

spume n povu vi toa povu. spumy adj. spumous adj.

spun pp of spin.

spunk n 1 (colloq) ujasiri, moyo wa ujasiri. 2 (sl) shahawa, manii put ~into somebody tia mtu moyo wa ujasiri. ~y adj.

spur n 1 (of bird) kipi, kikwaru. 2

squall

kichokoo, mwiba, msumari. win one's ~s (fig) pata heshima na sifa. 3 tuta (ubavuni mwa kilima). 4 kichocheo. on the ~ of the moment mara moja, ghafula, hima vt,vi ~ somebody/something (on) 1 chochea, himiza, tia chonjo, chonjomoa ~ a willing horse tia chonjo farasi hodari. 2 piga mbio, pita kwa kasi.

spurious adj -a uwongo, -a kujifanya; si halisi, bandia. ~ness n uigaji; uwongo; hali ya kujifanya. ~ly adv.

spurn vt,vi sukumia mbali, piga teke. 2 kataa kwa dharau, dharau, beua n ukataaji jambo kwa dharau.

spurt vi 1 ~ (out) (from) bubujika, foka the water ~ed out maji yalibubujika. 2 kurupuka, timka n 1 mfoko, mbubujiko. 2 mkurupuko, mtimko.

sputnik n sputniki: setilaiti bandia ya kirusi isiyo na mwanaanga.

sputter vi, vt 1 bwabwajika. 2 tatarika. sputum n mate; kohozi (hasa liashirialo ugonjwa).

spy vt, vi ~ (into/on/up on something); ~something out 1 peleleza, jasisi, duhusi, doya. 2 ona; tambua, gundua n 1 jasusi. 2 mpelelezi. ~ glass n darubini ndogo. ~ hole n kitundu cha kuchungulia (mlangoni).

squab n 1 kinda (hasa la njiwa). 2 kiti chenye takia laini. ~ chick n ndege asiyeweza kuruka.

squabble n ugomvi, mzozo, mabishano vi gombana, bishana, zozana. ~r n mbishani, mgomvi.

squad n kikosi (agh cha jeshi) ~ car

(US) gari la doria. ~ron n kikosi cha askari (hasa wapanda farasi au wahandisi); (warship) kundi dogo la manowari; (aircraft) kundi la ndege. ~ron-leader n 1 mkuu wa kikosi. 2 mkuu wa jeshi la ndege.

squalid adj -chafu; -nyonge; -baya;

dhalili. ~ly.

squall n 1 kilio kikali (cha maumivu). 2 dhoruba, upepo mkali (unaoambatana na mvua au theluji)

squalor

look out for ~s (often fig) jihadhari na hatari/tatizo. ~y adj -a tufani, -a dhoruba.

squalor n uchafu; udhalili. ~ly adv.

squander vt fuja, tapanya. ~er n mfujaji mali, mtapanyaji, mbadhirufu.

square adj 1 -a mraba.~dance/game n mchezo ambapo wachezaji katika mraba huangalia ndani ya mraba. 2 kama pembe mraba. ~brackets n mabano mraba. ~built adj (of a person) -enye miraba minne, pande la mtu; pandikizi la mtu. ~ rigged adj (of sails) -enye matanga yaliyokuwa pembe mraba kutoka katika mlingoti. ~shouldered adj -enye mabega yaliyo pembe mraba kutoka shingoni. ~toed adj -enye kupenda mambo rasmi. 3 sambamba, sawa na, liosawazishwa. be (all) ~ (golf) sare, enda suluhu; bila kudaiana. get ~ with somebody lipa fedha; (fig) lipa deni. 4 -a mraba. ~ km. km za mraba. ~ root n kipeo cha pili. 5 -a haki, a kweli. ~deal n maafikiano ya haki. get/give somebody a ~deal mtendee mtu haki; mfanyie mambo mazuri. 6 kamili, -a kutosheleza kabisa. a ~meal n mlo kamili. ~ly adv 1 kwa kuunda pembe mraba. 2 kwa haki/uaminifu. fair and ~ kwa haki kabisa. 3 kwa mkabala. 4 moja kwa moja. ~ness n 1 mraba. back to ~one rudia mwanzo. 2 chochote kilicho mraba. 3 uwanja (wa pande nne). barrack ~ uwanja wa kikosi cha askari. ~ bashing n (sl) gwaride la kijeshi (hasa la kutembea). 4 majengo na barabara zinazozunguka uwanja wa mraba. 5 majengo yaliyozungukwa na barabara nne. 6 (maths) kipeo. 7 filifili, rula ya T, kipima pembe. out of ~ sio pembe mraba. 8 on the ~ nyofu, adili. 9 kikosi cha askari wa miguu katika umbo la mraba. 10 (sl) mshikilia ukale, mtu asiyekubali mawazo mapya vt,vi 1 fanya mraba. ~ the

squeamish

circle jaribu jambo lisilowezekana. 2 fanya pembe mraba katika mstari. 3 sawazisha, patanisha. 4 zidisha namba kwa yenyewe. 5 ~ something off gawa katika miraba. 6 ~ (up) (with somebody) lipa deni la mtu; (fig) lipiza kisasi. 7 honga, -pa rushwa. 8 ~(something) (with) linganisha, oanisha. 9 ~up to somebody -wa tayari kupigana, kabili.

squash1 vt,vi 1 ponda/ pondeka; kamua. 2 bana, songa. 3 (colloq) nyamazisha mtu kwa kumkemea. 4 komesha (maasi) n 1 msongamano (wa watu), halaiki. 2 maji ya matunda. 3 mchezo wa skwoshi. ~(rackets) n mchezo uchezwao kwa kutumia ubao na mpira.

squash2 n boga.

squat vi 1 chuchumaa, chutama. 2 (colloq) kaa kitako. 3 kalia ardhi bila ruhusa adj -fupi, -nene. ~ter n 1 mwingiliaji ardhi (pasipo ruhusa), mvamiaji nyumba. 2 (Australia) mfugaji kondoo.

squawk n 1 (chiefly of birds) kilio cha maumivu (au hofu). 2 (colloq) kulalamika vi 1 toa kilio, lia, lalama. 2 (sl) saliti. ~er n.

squeak n 1 mwaliko; kilio chembamba. 2 a narrow ~ kuponea chupuchupu vi 1 alika. 2 ~ something (out) tamka/sema kwa sauti ya juu; (colloq) -wa mtoa habari, -wa shushushu. ~er n (colloq) mtoa habari. ~y adj a ~y floor sakafu inayoalika.

squeal n unyende: kilio chembamba

kirefu (cha hofu au maumivu) vi 1 lia, toa sauti kali. 2 sema kwa sauti kali. 3 (colloq) - wa mtoa habari. ~er n 1 mnyama mwenye sauti kali. 2 mtoa habari, shushushu.

squeamish adj 1 -jepesi kuugua, -gonjwa; epesi kutapika, -enye kichefuchefu. 2 -enye kuchukia haraka, enye kuchukizwa, -enye haya. 3 -a kichefuchefu I feel ~ naona kichefuchefu. 4 -epesi kuona

squeeze

mashaka. ~ly adv. ~ness n.

squeeze vt 1 bana, minya; kaba ~ to

death kaba mpaka kufa; songa. 2 ~ something (from/out of something); ~ something out kamua. 3 penyeza; penya. 4 ~ something out of something/somebody toza, lipiza. 5 vi bonyea. squeezable adj -a kuminyika, -a kupenyeka, -a kupunguka n 1 kuminya; msongamano a ~of lemon tone la limau. 2 close/narrow/tight ~ n kuponea tundu la sindano/ chupuchupu. 3 (colloq) sera ya kubana matumizi kwa kuweka viwango vya juu vya kodi, riba, n.k.; fedha za ziada zinazotozwa watu. ~r n kibanio/kiminyio; kikamulio; mminyaji, mkamuaji.

squelch vi fanya sauti ya mfyonzo (k.m. mtu akitembea kwenye matope) n mfyonzo.

squib n 1 fataki (ya karatasi yenye baruti kwa kuchezea). damp ~ n jaribio lisilofanikiwa. 2 dhihaka (agh. iliyomo katika maandishi).

squid n ngisi.

squiffy adj (sl) -liolewa kidogo.

squiggle vt 1 n mcharazo, mstari mfupi/mdogo uliopindika. squiggly adj.

squint n 1 makengeza. ~-eyed adj -enye makengeza; (fig) a kudhuru, -a kuchukia, -a kutoridhia/kubali. 2 (colloq) mtupio wa jicho vi 1 -wa na makengeza. 2 ~ at/through tupia jicho; chungulia.

squire n (GB-ancient) msaidizi wa lodi

(aliyembebea ngao na silaha zake). 2 mwinyi katika kijiji. 3 msindikizaji wanawake; mpenda kukaa na wanawake. 4 (US) mwanasheria. 5 Bwana. ~archy n mamwinyi, tabaka la mamwinyi vt (of a man) sindikiza/shughulikia bibi.

squirm vi 1 furukuta, jinyonganyonga mwili. 2 (be embarrassed) fadhaika, tahayari n mfurukuto.

squirrel n kuchakuro.

squirt vi,vt (of liquid) foka n 1

kibomba cha kurushia maji. 2 maji

stag

yatokayo kwa nguvu katika tundu. 3 (colloq) mjuvi.

St abbr. `of street' and `saint.'

stab vt, vi 1 ~ (at) choma (kwa kisu, upanga, mkuki). ~ somebody to the heart choma moyoni. 2 uma, pwita n 1 mchomo. a ~ in the back (fig) masengenyo; usaliti. 2 (colloq) jaribio. ~ber n.

stable 1 n zizi, chaa. ~-boy/man n

mtunza farasi. ~-companion/mate n (fig) farasi wenzi vi fuga farasi zizini. stabling n nafasi ya kulala farasi.

stable2 adj 1 thabiti, imara, tulivu, liotulia. stability n 1 uthabiti, utengemano; kutengemaa. stabilization n. stabilize vt dhibiti, tengemeza, tuliza, imarisha. stabilizer n mtu/kitu kinachoimarisha; kidhibiti umeme.

staccato adv (music) kidono: kila sauti na kishindo chake halisi.

stack n 1 kitita, rundo la nyasi,

fito n.k. katika umbo la mviringo au mstatili. 2 bunduki zilizopangwa katika umbo la pembetatu. 3 (brickwork or store work) mabomba ya moshi; dohani. 4 rafu. 5 kundi la ndege zinazozunguka angani zikiwa zinasubiri zamu ya kutua. 6 rundo (la vitabu, kazi, n.k.); (colloq) idadi/kiasi kikubwa vt 1 ~(up) rundika. 2 (US) (of playing cards) panga kwa hila, changia. have the cards ~ed against one (fig) wa matatani, wa katika hali ngumu. 3 panga ndege angani kufuatana na zamu ya kutua.

stadium n uwanja wa michezo (k.m. mpira, riadha n.k.).

staff n 1 fimbo, gongo; mkongojo ~of

life (fig) mkate. 2 fimbo rasmi. 3 nguzo. 4 wafanyakazi, watumishi. (mil) ~office ofisi ya utumishi. 5 Maafisa waandamizi wa jeshi. 6 (mus) mistari ya kuandika manota vt ajiri watumishi/wafanyakazi; wa mfanyakazi/mtumishi.

stag n 1 paa dume. ~-party n

stage

(colloq) tafrija ya wanaume tu (agh. ya mkesha wa bwana harusi). 2 mhodhi, mlanguzi wa hisa.

stage n 1 jukwaa, dungu, ulingo. 2 (in a theatre) the ~ n (kazi ya) uigizaji; weledi wa kuigiza. be/go on the ~ wa mwigizaji. ~-craft n ustadi wa sanaa za maonyesho. ~ direction n uongozi wa jukwaa. ~ door n mlango wa nyuma wa waigizaji. ~ fright n kiwewe cha jukwaani. ~ manager n msimamizi/kiongozi wa michezo (ya kuigiza). ~ struck adj -enye kupenda kuwa mwigizaji. ~-whisper n mnong'ono wa jukwaani. 3 (fig) tukio; mahala pa tukio. 4 hatua, wakati, kipindi the baby has reached the talking ~ mtoto amefikia wakati wa kusema. 5 mwendo kati ya vituo viwili. ~ (-coach) n (hist) gari la abiria linalokokotwa na farasi. fare-~ n sehemu yenye nauli isiyobadilika vt,vi 1 fanya tamthilia; onyesha mchezo jukwaani. ~ a come-back rudi ulingoni/ uwanjani (baada ya kuacha mchezo). 2 faa/-tofaa jukwaani. staging n 1 uonyeshaji wa tamthilia 2. jukwaa. stagy adj -a kuigiza, a kuigizaigiza. stagily adv. staginess n.

stager n (only in) an old ~ mtu mwenye ujuzi wa siku nyingi.

stagflation n (fin) kushuka kwa

thamani ya fedha bila ongezeko la uzalishaji viwandani.

stagger vt,vi 1 pepesuka, yumbayumba, pepa. 2 (of blow or shock) peperusha; (of news) duwaza, shangaza, tia bumbuazi, fadhaisha. 3 panga nyakati tofauti n 1 kupepesuka, kupepa. 2 (pl) the ~s kizunguzungu. ~er n.

stagnate vi 1 tuama. 2 (fig) dorora, doda. stagnation n. stagnant adj 1 (of water) -liotuama. 2 (fig) -a kudoda/ kudorora, -liokwama the trade is stagnant biashara imedoda/ imekwama.

staid adj -siopenda mabadiliko, tulivu na -liomakinika. ~ly adv. ~ness n.

stalemate

stain vt, vi 1 tia waa (doa, alama, uchafu); (fig) chafua, haribu. 2 tia rangi. ~ed glass n kioo kilichotiwa rangi za kuona. 3 (of material) chuja, chafuka n 1 waa, alama, taka, doa. 2 tone, rangi ~ remover kitoa madoa. ~er n kipaka rangi, mpakaji rangi. ~less adj. 1 pasipo waa, -eupe, safi. 2 -siopata kutu, -siopata alama. ~less steel n chuma cha pua.

stair n daraja, kipago. up ~s n orofani, juu. down ~s chini. flight of ~s n ngazi. below the ~s orofa ya chini ya nyumba. at the foot/head of the ~ s chini/juu ya ngazi moving ~s eskaleta: ngazi za umeme katika jengo. ~ carpet n zulia la ngazi. ~ rod n chuma/ubao wa kushikilia zulia ngazini. ~ case; ~ way n ngazi.

stake n 1 mambo, kiguzo, kigingi. 2 nguzo ya kuchomea watu moto. go to the ~ chomwa moto (kwa kufungwa kwenye nguzo); (fig) dhurika kwa kupata ushauri mbaya. 3 kitegauchumi. at ~ hatarini, kufa na kupona, pata potea; (fig) his life is at ~ maisha yake yamo hatarini. 4 dau ~ money dau. ~-holder n mshika madau vt 1 shikilia kwa kiguzo/ mambo. 2 ~ something (out/off) weka mpaka wa eneo kwa mambo/viguzo. 3 ~ something on something bahatisha, cheza kamari.

stalactite n stalaktiti: chokaa iliyogeuka kuwa jiwe na kunig'inia juu pangoni.

stalagmite n stalagmiti: chokaa iliyogeuka kuwa jiwe na kuenea chini pangoni.

stale adj 1 (of food) liochina, -liochacha. 2 (of athletes, pianists etc) -a kulegea, -a kuchoka, -a kunyong'onyea. 3 baridi, -ovyo ~ cheque cheki iliyochina ~ debt deni chakavu vi chakaa, china. ~ness n.

stalemate n mvutano, mkwamo; (fig)

kukwama, kufikia ukingoni vt shinda

stalk

mpinzani katika mchezo wa sataranji.

stalk1 n shina; bua, ubua; kikonyo.

stalk2 vt,vi 1 tagaa, magamaga. 2

nyatia, nyemelea, nyapa, nyendea. ~ing-horse n farasi wa kujikingia; (fig) kisingizio; njia ya kuficha

ukweli n mnyemeleaji, mnyapiaji.

stall n 1 zizi. ~fed adj -a kulishwa na kufungiwa ndani ya zizi. 2 genge. ~- keeper n mchuuzi. 3 (of a clergyman) kiti maalum. 4 (of an engine) kusota. 5 (usu. pl) (GB) kiti cha mbele karibu na jukwaa vt,vi 1 fuga/weka zizini. 2 shindwa kuendelea kwa ukosefu wa kani. 3 (of an aircraft) shindwa kuwasiliana kwa ukosefu wa mwendo. 4 chelewesha jibu, kwepa jibu.

stallion n farasi dume (asiyehasiwa).

stalwart adj -a miraba minne, mwamba n 1 mfuasi mkereketwa/mwaminifu, muumini hodari.

stamen n stameni.

stamina n 1 bidii/nguvu/uthabiti/ ushupavu wa kufanya jambo kwa muda mrefu. 2 kutochoka upesi, ustahimilivu; (fig) moyo mkuu.

stammer vi,vt 1 gugumia. 2 ~something (out) gugumiza maneno n kigugumizi. ~er n mwenye kigugumizi. ~ingly adv kwa kigugumizi.

stamp vt,vi 1 ~ something (on/with something) piga chapa, piga muhuri. ~something (out) ponda ponda, seta, vyoga, komesha. ~ing ground n eneo maalum la wanyama fulani k.m. tembo; eneo maalum wanapokusanyika watu wa aina moja. 2 ~ something (on/with something) chora, tia nakshi za mchoro, bandika mhuri wa jina n.k. 3 tia stempu, bandika stempu. 4 ~ something (out) -pa umbo, finyanga. 5 (fig) jitokeza, thibitisha, dhihirisha; kosha n 1 muhuri, alama, chapa. 2 (US sing) namna, tabia men of that ~ watu wa aina ile ile. 3 kukanyaga, kuchapa mguu. 4 (postage) stempu adhesive ~ stempu ya kubandika. ~album n

stand

kitabu cha kuwekea stempu, kitabu cha kukusanyia stempu. ~-collecting n ukusanyaji wa stempu (kwa kupenda au kwa shughuli maalum). ~-collector n mkusanyaji wa stempu. ~-dealer n mwuza stempu. ~-duty n ushuru wa hati. 4 (usu. sing) alama, ishara her face bears the ~of suffering uso wake unaonyesha alama za mateso.

stampede n (of animals) kukimbia kwa haraka (kufanywako na mtu/mnyama), mkurupuko, mtimko vt,vi kimbia ghafula, kurupuka. 2 ~ somebody into something/doing something harakisha/tishia mtu katika kufanya jambo; kurupusha.

stance n mkao, namna ya kujiweka katika mchezo; msimamo.

stanch vt zuia, komesha, (hasa damu isitoke).

stanchion n nguzo; kiguzo vt

funga kwenye nguzo; tia nguzo.

stand n 1 kusimama, kutuama be brought to a ~ still simamishwa. 2 make a ~ zatiti. 3 nafasi; msimamo. take one's ~ chukua/ tangaza msimamo. 4 kinara, kiweko, kimeza. 5 jukwaa. 6 kibanda. news ~ n kibanda cha magazeti. 7 kituo, stendi. 8 kigono, kambi, ago. one night ~ kujamiiana mara moja. 9 (US) kizimba take the ~ -wa kizimbani. 10 (of crops) a good ~of maize mazao mazuri ya mahindi. 11 (compounds) ~-pipe n bomba wima la maji. ~point n msimamo, maoni, mtazamo, fikira. ~-still n kusimama, kutua vt,vi 1 ~ (up) simama, wa wima. 2 -wa na urefu wa he ~s five feet ana urefu wa futi tano. 3 tua, koma, tuama. 4 kaa, baki, dumu. ~ firm/fast baki pale pale; shikilia msimamo. ~ clear (of something) kaa mbali/pembeni the dishes ~ there vyombo hivyo vinakaa pale. 5 weka, simamisha ~ the ladder over there simamisha ngazi pale. 6 vumilia, himili, kubali, chukua he

standard

cant ~ him hawezi kumvumilia/ kumstahamilia. ~one's ground torudi nyuma; (fig) shikilia msimamo. ~ (one's) trial shitakiwa. 7 ~ somebody something hudumia; gharimia, kirimu will he ~ us wine atatukirimu kwa mvinyo? ~ treat gharimia viburudishi vya wengine. 8 (phrases) ~ a good/poor chance to win/lose -wa na nafasi nzuri/finyu ya kushinda/kushindwa. 9 (adv. particles and preps) ~ aside tojishughulisha; tojihusisha, kaa pembeni, sogea; jiuzulu, jitoa (katika orodha ya wagombeaji). ~ at fikia the children's fund ~ s at Shs. 10,000 mfuko wa watoto sasa umefikia shilingi 10,000/ ~ back rudi nyuma; -wa mbali na the house ~s back from the road nyumba iko mbali na barabara. ~ by -wa mtazamaji; tazama tu; (of troops etc)

kaa tayari. ~ by somebody unga mtu mkono, tetea, kaa upande wa fulani. ~ by something timiza ahadi. ~by n 1 kujizatiti, kujiandaa. 2 mtu/kitu cha kutegemewa/akiba a ~ by player mchezaji wa akiba. ~down toka kizimbani; (of a candidate) jitoa (katika uchaguzi, n.k.). ~ for something maanisha; unga mkono; tetea, gombea; (colloq) vumilia. ~ in (with somebody) shiriki katika kugharimia. ~ in (for somebody) shikilia nafasi ya mwingine. ~in n mshikilia nafasi ya mwingine. ~off kaa mbali; sogea nyuma. ~ off achisha mtu kazi kwa muda. ~-offish adj kimya; baridi na -a kujitenga. ~-offishly adv. ~-offishness n. ~ out tokeza. ~out a mile -wa dhahiri kabisa; endelea kupinga/ kukaidi. ~ over ahirishwa. ~ over somebody something simamia mtu/kitu, angalia kwa makini. ~ to (mil) -wa macho/tayari. ~-to n (mil) alama ya kuwa tayari. ~ -up adj (of collars) -enye kusimama; (of a meal) -a kuliwa wima; (of a fight) -kali sana, -a kipigo kikubwa. ~ somebody up (colloq)

staple

vunja miadi. ~up to something (of materials) dumu, stahimili, -wa na maisha marefu. ~ (well) with somebody elewana na.

standard n 1 bendera. raise the ~ of revolt (fig) anzisha mapambano na omba msaada. ~bearer n mshika bendera; kiongozi mashuhuri wa jambo fulani. 2 (often attrib) kipeo sanifu, kipimo, kiwango; (fig) matarajio conform to the ~s of society zingatia matarajio ya jamii. be up to/below ~ -wa juu/chini ya kiwango kilichowekwa the work is below the ~ kazi haikufikia kiwango ~ Kiswahili Kiswahili sanifu. 3 (former) darasa ~ four darasa la nne. 4 monetary ~ n uwiano wa uzito wa metali na madini katika sarafu. the gold ~ n mfumo wa kukadiria thamani ya fedha na dhahabu. abandon/go off the gold ~ achana na mfumo huo. 5 (often attrib) mhimili, nguzo, mwimo. ~ lamp n taa ya nguzo/mhimili. 6 chipukizi lililopandikizwa katika shina wima. ~ize vt sanifisha; fanya kawaida, fanya wastani, fanya kuwa ya aina moja. ~ization n kusanifisha; kufanya wastani, kufanya kawaida.

standing adj 1 -a kusimama. ~ crop

mazao yaliyo shambani. 2 -a siku zote, a kudumu. ~ing orders n taratibu kuu. 4 ~ing corn n mahindi ambayo hayajavunwa. ~ing jump n mvuko bila kukimbia. ~ing army n wanajeshi wa kudumu n 1 nafasi, hadhi, cheo a man of good ~ mtu mwenye cheo. 2 aushi, maisha; muda, wakati of long ~-a muda mrefu.

stank pt of stink.

stannary n (GB) mgodi wa madini ya bati.

stanniferous adj -enye madini ya bati.

stanza n ubeti/beti.

staple1 n 1 tumbuu. 2 stapling-machine; ~r n machine ya kubana

staple

(karatasi), kibanio.

staple2 n 1 bidhaa kuu ya mahali, zao kuu la mahali. 2 dhana, wazo kuu sports forms the ~ of his conversation michezo hutawala sana mazungumzo yake. 3 aina ya uzi wa pamba/sufu cotton of long ~ pamba ya uzi mrefu. 4 (attr) kuu.

star n 1 nyota. falling ~ n kimondo

lucky ~ nyota ya jaha. ~fish n kiti cha pweza. ~light n mwanga wa nyota. ~lit adj -a kuangazwa kwa nyota. 2 umbo la nyota; kinyota. see ~s ona vimulimuli. the S~-Spangled Banner n Bendera ya Taifa ya Amerika; wimbo wa taifa wa Amerika. the S~s and Stripes n bendera ya taifa ya Amerika. S~ Wars n vita vya anga. 3 (of a person's fortune) nyota born under a lucky ~ mtu mwenye bahati. ~-gazer n (hum) mnajimu. 4 mashuhuri, maarufu, nyota a film-~ mchezaji maarufu wa sinema vt,vi 1 pamba, tia alama ya nyota. 2 ~ (somebody) in -wa nyota; tangaza mchezaji mchanga anayeelekea kwenye umaarufu. ~dom n kuwa nyota; umashuhuri. ~let n msichana mchezaji (anayeelekea kuwa nyota). ~less adj bila nyota. ~ry adj -enye nyota, -a kung'aa, -a kumetameta ~ry-night usiku wa nyota. ~ry-eyed adj (colloq) dhanifu; -a kufikirika tu.

starboard n (of a ship) chini, upande wa kulia wa mtazamaji vt elekea/elekeza kulia.

starch n 1 wanga, nisha. 2 kanji, uwanga; (fig) urasimu; baridi; (of manner) ushupavu vt tia wanga. (fig) a ~ed manner n tabia kakamiza. ~y food n vyakula vya wanga.

stare vt,vi ~(at) 1 kodoa/ kodolea/ kaza/kazia/tumbua/tumbulia macho. make somebody ~ shtua mtu. 2 ~ somebody out (of countenance) kodolea mtu macho kiasi cha kumtia kiwewe/wasiwasi. ~ somebody out/down kodolea mtu macho kupita anavyoweza kukukodolea

start

wewe. ~ one in the face kazia mtu macho; -wa mkabala na, -wa usoni mwa;-wa mbele ya n kukodoa kutumbua macho. staring adj (of colours) -kali, -a kuonekana adv (only in) stark staring mad kichaa kabisa.

stark adj 1 -gumu, -kavu, -siovunjika (hasa liokufa). 2 -tupu kabisa. ~ers pred adj (GB sl) uchi wa mnyama, uchi kabisa. ~ness n.

starling n kwezi.

start vi,vt 1 ~(out) ondoka, anza

(safari). 2 anza. 3 ~ (on) something fanya mwanzo (wa) kitu. 4 ~ (up) shtuka; shtusha; gutuka; gutusha his eyes were ~ing out of his head macho yalimtoka. 5 jongea/inuka/ruka ghafla. 6 (of timbers) dondosha; legeza, legea.7 anzisha, fanya kuwepo; sababisha kuanza. 8 (with adv. part) ~ -back anza kurudi. ~ in (on something/to do something (colloq) anza kufanya kitu. ~ off anza kuondoka, anza kwenda/kujongea. ~out (to do something) (colloq) anza, takadamu; chukua hatua za mwanzo. ~ up inuka ghafla; ruka; tokea ghafla/bila mategemeo. ~ something up (an engine) washa. 9 to ~ with kwanza kabisa, awali ya yote. 10 ~ing gate n mstari/tepe/alama ambapo farasi huanzia mbio za mashindano. ~ing post; ~ing point n mwanzo, mahali pa kuanzia. ~er n 1 mshindanishi. (katika mbio) 2 mwanzishaji. under ~er's orders kusubiri amri ya mwanzishi. 3 (tech) stata. 4 (colloq) (of meals) kianzio n 1 (fright) shtuko, kushtuka, mshituko you gave me a ~ umenishtua; (shock) kishindo. 2 mwanzo, awali, chimbuko; utangulizi he gave his son a ~ alimtanguliza mwanawe at the ~ mwanzoni get a ~ tangulia, toka kwanza. a head ~ n upendeleo, mwanzo mwema. 3 (departure) kushika njia, kuondoka make an early ~ ondoka mapema. 4 (pl)

startle

~s n vipindi.

startle vt shtua, shtusha, gutusha.

startling adj -a kushtusha. startlingly adv.

starve vi,vt shinda/ shindisha na njaa;kosa/kosesha chakula; jinyima/nyima chakula, -fa kwa njaa. be ~d of/ ~for (fig) tamani; hitaji sana. starvation n 1 kukosa chakula, njaa, 2 (colloq) kuona njaa. ~ling n ashindaye na njaa, afaye kwa njaa/utapiamlo.

stash vt ~ something away (sl) tumia; ficha.

state1 n 1 hali ~ of emergency hali ya hatari. ~ of play (fig) hali ya mambo (katika mashindano). 2 cheo, daraja, hadhi. 3 fahari, heshima, enzi, sherehe live in ~ ishi katika enzi. 4 dola; serikali, jimbo. the United S~s n Marekani. Head of S~ n Mkuu wa nchi. the S~ Department n (US) Wizara ya mambo ya nchi za nje. S~ legislature n bunge la jimbo. ~'s evidence n shahidi wa serikali. S~ House n Ikulu. lie in ~ pewa heshima ya mwisho (baada ya kufa). 6 (compounds) ~-room n chumba cha binafsi (melini). ~ly adj -adhimu bora; -a madaha. ~liness n sherehe, fahari; madaha, madahiro. ~craft n ujuzi wa uongozi. ~less adj sio na uraia/utaifa ~less person asiye na uraia wowote; ~sman mtawala, mwanasiasa mweledi; kiongozi wa siasa. ~sman like adj -a akili, -a kama mtawala mweledi, -a busara in a ~smanlike manner kiungwana. ~smanship n ustadi katika utawala; akili katika utawala; weledi wa utawala.

state2 vt nena, sema, eleza, aridhia. ~d adj -liotajwa. ~ment n 1 kauli, habari, maelezo. 2 taarifa contradictory ~ment maelezo yanayopingana.

static(al) adj tuli ~ electricity umeme tuli. ~s n 1 elimu mituamo. 2 (radio, TV) mikwaruzo.

sterile

station n 1 kikosi, lindo. 2 stesheni/ kituo. ~ master n stesheni masta. broadcasting ~ n kituo cha matangazo. police~ n kituo cha polisi. 3 (Australia) zizi, ranchi. 4 kikao, manzili. 5 cheo, daraja, kiwango. 6 (mil) ngome, kituo cha jeshi. 7 ~S of the cross njia ya msalaba vt weka mahali pamoja, jikita, kalisha. ~ary adj 1 -a kusimama pamoja. -liokazwa pamoja -sio hamishika. 2 -sioondoleka, -siogeuka, lio simama.

stationer n mwuza/vifaa. ~y n vifaa vya kuandikia.

statistics n takwimu. statistic(al)

adj -a takwimu. statistician n mtakwimu. statistically adv.

statue n. sanamu, umbo (la kitu

katika mti, jiwe n.k.). ~sque adj kama sanamu ya kuchonga. ~squeness n. ~squely adv. ~tte n sanamu kijisanamu. statuary n sanamu adj -a kuchonga sanamu.

stature n 1 kimo, urefu (wa mtu) of

short ~ -fupi; (fig) tabia/msimamo. 2 akili.

status n hadhi, hali, cheo, manzili immigration ~ (hali ya) uraia marital ~ hali ya ndoa national ~ hali ya uraia. ~ symbol n ishara/ alama ya ukubalifu/ hadhi.

status quo n hali kama ilivyo, ~ ante n hali ilivyokuwa (kabla ya mabadiliko ya hivi karibuni).

statute n sheria; amri ya serikali,

sharti la chama. ~ law n sheria za bunge. ~-book n kitabu cha sheria za taifa. statutory adj -a sheria iliyoamriwa halali,-a sheria za bunge.

staunch1/stanch vt ziba, zuia umwagikaji (wa damu).

staunch2 adj -aminifu, thabiti; imara, madhubuti.~ly adv. ~ness n.

sterile adj 1 tasa, -a mgumba. 2 (of

land) kame. 3 -sio na matokeo. 4 matunda yasiyo na bakteria, safi kabisa. sterility n 1 utasa, ugumba;

sterling

ukame. 2 usafi kabisa. sterilize vt 1 hasi. 2 ondoa/fisha bakteria/vijidudu. sterilization n. sterilizer n kifisha vijidudu.

sterling n 1 adj (of gold and silver)

-enye thamani iliyokubaliwa. 2 (fig) halisi, bora n fedha za Uingereza. the pound ~ n pauni moja. the ~ area n kundi la nchi linaloweka akiba yao kwa fedha za Kiingereza.

stern1 adj -kali, -gumu, yabisi, bila huruma. ~ly adv kwa ukali, bila huruma. ~ness n ukali, ugumu.

stern2 n 1 shetri, tezi. ~wheeler n stima yenye kasia la gurudumu. 2 nyuma matako, mkia. ~-sheets n eneo la viti vya abiria.

sternum n mfupa wa kidari.

stertorous adj -a kukoroma, -a kukorota. ~ly adv.

stet vi (of print) acha ilivyo, usifute, ibaki.

stethoscope n stetoskopu; (chombo cha kusikilizia mapafu/mapigo ya moyo.

stetson n pama.

stevedore n kuli.

stew1 vt,vi chemsha pole pole. ~fruit tokosa matunda. let him ~his own juice shauri yake. ~ in one's own juice jipalia makaa. ~-pan n sufuria yenye kina (ya kutokosea) n 1 mchuzi, nyama/samaki/mboga zilizotokoswa. 2 be in/get into a ~ (about something) (colloq) hamaki, wa na kiherehere; ingiwa na wasiwasi in a great ~ -enye kiherehere sana. ~ed adj (sl) -liolewa

steward n 1 (of aircraft, ship, train) mtumishi, mhudumu (wa abiria). 2 mwandalizi (wa dansi, mikutano n.k). 3 mkadamu. 4 afisa ugavi (wa kilabu, chuo n.k). ~ess n (of aircraft, ship, train) mtumishi wa kike. ~ship n utumishi; usimamizi; ukadamu; kipindi cha kutumikia kazi hizo.

stick1 n 1 fimbo, ufito, . 2 kiboko, kibarango (walking) bakora, mkongojo. give somebody the ~ chapa mtu fimbo/kiboko; (fig) adhibu mtu. get

stick

hold of the wrong end of the ~ changanyikiwa, toelewa kabisa. the big ~ n (fig) tishio la kutumia nguvu a policy of the big ~ siasa ya mabavu. 3 (colloq) fala, mtu aliyezubaa na mnyamavu. 4 the ~s n (colloq) mashenzini. out in the ~s porini; mbali na kiini cha jambo. 5 (of soap etc) mchi, kinoo, mkuo vt shikilia kwa fito.

stick2 vt, vi 1 ~ something (in) choma; chomekwa; chomeka. ~ a pig (in sport) ua nguruwe kwa mkuki. 2 (of something pointed) ng'ang'ania, shikilia, nasa. 3 ganda, gandamana, gundika. be/get stuck with somebody/something (colloq) sukumiziwa, bebeshwa, fungwa na shindwa kuachana na mtu/kitu. ~ing plaster n plasta. 4 (colloq) futika, weka haraka au ovyo ovyo he stuck the money in his pockets alifutika fedha mfukoni mwake. 5 ~ (in) ng'ang'ana, nasa, kwama the key stuck in the lock ufunguo ulinasa katika kufuli. ~ in one's throat (of proposals) -tokubalika, wa ngumu kuelezeka. ~ -in-the-mud attr. adj -a kung'ang'ania ya kale. 6 (colloq) vumilia. ~ to it shikilia. 7 (special uses). ~ around (sl) (of a person) toenda mbali, kaa karibu. ~ around! usiende mbali. ~ at something sitasita; endelea na jambo (k.v. kazi) kwa kipindi kirefu. ~ something down (colloq) weka chini; (colloq) andika; gundika; bandika. ~ on something bakia, shikilia. ~ something on bandika. ~ it on (sl) langua sana. ~ something out toa (kitu) nje he stuck his head out of the window alitoa kichwa chake nje ya dirisha. ~ out for something ng'ang'ania. ~ to somebody/something -wa mwaminifu; endelea hadi mwisho wa jambo. ~ together (colloq) (of persons) chukuzana, bakia marafiki, shikamana. ~ up jitokeza. ~ somebody/something up (sl) tishia kumpiga mtu risasi ili kumwibia. ~ your hands up mikono juu. ~ up for

stiff

somebody/ oneself/ something unga mkono, tetea; jilinda. ~ with (sl) shikamana na, shikilia n 1 kitu kinachong'ang'ania; mshikiliaji (wa jambo). 2 kibandiko, karatasi ya gundi. ~ler n (for something) mrasimu, mtu anayesisitizia umuhimu wa kitu (k.m. ukamili, sheria, adabu, urasimi n.k.).~y adj 1 -a kunata; (of earth) -a mfinyanzi. be on a ~y wicket (fig) -wa katika hali ngumu. 2 (sl) baya, gumu. come to a ~y end kufa vibaya kwa mateso makali. 3 (colloq) gumu (kutoa n.k.). ~ily adv. ~ness n. ~pin n (US) 1 pini ya tai, pete ya tai. 2 pini.

stiff adj 1 (unyielding) -gumu, -zito; (of body) -enye mavune; -enye kushupaa; (rigid) -kavu. keep a ~ upper lip kaa imara, stahamili. ~-necked adj -enye kiburi, kaidi. 2 (of manners, behaviour) -si kunjufu, baridi rasimu a ~ reception mapokezi baridi. 3 -ingi a ~ drink kinywaji kingi/kikavu; kali ~ wind upepo mkali adv sana, mno, kabisa it bore me ~ ilinichusha sana n (sl) 1 maiti. 2 (sl) mpumbavu. ~ly adv. ~ness n ugumu; mavune; uzito; (of manners etc) ukali. ~en vi,vt 1 fanya -gumu, kausha, kaza; kauka. ~ening n kiimarishaji. ~ener n kitu cha kuimarishia.

stifle vt,vi 1 songa; songwa, kaba; kabwa. 2 katiza, zimisha, komesha; zuia ~ a flame zima moto.

stigma n (pl) makovu (yanayofanana na

ya Yesu baada ya kusulubiwa); (fig) doa/alama (ya aibu/fedheha). 3 stigma. ~tize vt 1 shutumu. 2 (fig) tia waa.

stiletto n 1 kisu chembamba kirefu. 2 ~heel n stileto: kisigino cha kiatu kirefu.

still1 n kikeneko: mtambo wa kukenekea vinywaji vikali (k.m. wiski, gongo, brandi n.k.). ~ room n stoo ya mwangalizi wa nyumba (katika jumba kubwa).

still2 adj, adv 1 -tulivu; kimya be ~

stink

tulia, nyamaza ~ water maji mafu, maji matulivu. the ~ small voice sauti ya dhamira. ~ -life n michoro ya vitu visivyo hai (k.m. matunda). ~ birth n mtoto asiye riziki. ~-born adj (of a child) aliyezaliwa mfu. 2 (of wines) -sio na gesi n 1 (poet) kimya kabisa. 2 picha ya kawaida (iliyotofautishwa na sinema) vt nyamazisha; tuliza. ~y adj (poet) tulivu, kimya. ~ness n.

still3 adv bado, hata sasa, hata hivyo

she ~ hopes to go bado anatarajia kwenda he is sick but ~ he will do it ni mgonjwa lakini hata hivyo atafanya.

stilt n (often) (pair of ~s) 1 mronjo. 2 nguzo. ~ed adj rasmi mno, zito, sio changamka. ~edly adv. ~ness n.

stimulate vt changamsha, amsha, chachawisha, chechemua. stimulating adj. stimulation n mchangamsho; kiamsho; kichechemo; uchangamshaji. stimulant n kichangamsho, kichocheo; kiburudisho adj -a kuamsha, -a kuchangamsha; -a kuchochea. stimulus n kichangamsho; kichocheo; kiamshi, kichokoo.

sting n 1 mwiba (wa nyuki, ng'e, jani, miti n.k.). 2 ukali, uchungu (unaotokana na kuumwa na mdudu). 3 kichomi ~s of remorse majuto, kuona vibaya vt, vi 1 uma, choma. 2 chonyota, chenyeta. 3 ~somebody (to/into something/doing something) tia uchungu, sononesha, kasirisha. 4 (colloq) ~somebody (for something) ibia, langua, gonga n kinachouma; inayochonyota; mwiba. ~less adj bila mwiba, sio choma.

stingy adj -a choyo, -nyimi, -a kunyima, bahili. stingly adv. stinginess n.

stink vi,vt 1 ~(of something) nuka. 2 cry ~ing fish chukia bidhaa zako mwenyewe; (sl) jaa tele. he ~s of money ana fedha tele. 3 ~somebody/something out ondoa/ fukuza kwa kutumia

stint

harufu mbaya (k.m. kutoa ushuzi); jaza harufu mbaya; fukiza/puliza n 1 uvundo, harufu mbaya, kunuka. 2 (sl) fujo, vurugu. raise/kick up a ~ (about something) (colloq) fanya fujo/vurugu. ~er n (sl) 1 barua kali/chafu. 2 mwenye roho mbaya. 3 (colloq) kitu/jambo gumu the exam was a ~er mtihani ulikuwa mgumu.

stint vt,vi ~sl (of something) nyima; toa kidogo; bana sana she ~ed herself of food alijinyima chakula. n 1 (usu) without ~ bila mipaka, bila kujizuia. 2 ngwe. ~ingly adv kinyiminyimi, kidogokidogo, kwa unyimivu.

stipend n mshahara, ujira (agh. wa kasisi). ~iary adj -a kupokea mshahara, -a kulipwa n hakimu wa kulipwa.

stipple vt tona chora kwa kutona.

stipulate vt, vi 1 tamka/weka masharti. 2 ~for something sisitiza (kitu kuwa sehemu ya mapatano/mkataba). stipulation n masharti; mapatano.

stipule n kikonyo, kijijani kiotacho kati

ya shina na jani.

stir1 vt,vi 1 tingisha, tikisa. not ~ an

eyelid -tojishughulisha na jambo lolote, toonyesha wasiwasi juu ya kitu. not ~ a finger -toonyesha jitihada yoyote ya kufanya kitu, -tosaidia. ~ one's stumps (colloq) fanya/tembea haraka. 2 ~ something (up) koroga; (fig) vuruga; chokonoa. ~ the fire chochea moto. 3 ~somebody to something; ~something (up) shtua, shtusha, amsha/ amka. ~ somebody's blood sisimua. ~ heaven and earth jaribu kila liwezekanalo n 1 kukoroga. 2 kuvuruga, vurumai. 3 msisimko. ~rig adj -a kusisimua. ~ringly adv.

stir2 n (sl) gereza.

stirrup n 1 kikuku (cha kupandia farasi). 2 mfupa katika sikio. ~ -cup n 1 kinywaji cha kuagana.

stitch vt shona n mshono, kushona. without a ~ on uchi. a~ in time saves nine (prov) usipoziba ufa utajenga ukuta he hasn't a dry ~ on

stocking

him amelowa chepechepe. 2 kichomi.

stock n take ~ of something/somebody(fig) tathmini, pima, kadiria (hali, uwezo wa mtu n.k). ~ -in trade n mahitaji ya biashara/kazi. 2 (attrib) -enye kupatikana; (fig) nayotumika mno, -a kawaida mno. ~ answers n majibu yale yale. ~ company n kikundi cha sanaa chenye michezo fulani fulani tu. 3 akiba. ~piling n kuweka akiba; kuhodhi bidhaa, mali. make ~ of faidi. (be) in/out of stock kuwepo/kutokuwepo kwa bidhaa (fulani). ~-list n orodha ya bidhaa/mali (iliyopo). ~-room n bohari, ghala/stoo ya bidhaa. take ~ hesabu mali. ~-taking n kuhesabu mali. 4 (live) ~ mifugo. ~ -breeder/farmer n mfugaji wa wanyama. ~ -car n behewa la ng'ombe. ~ yard n zizi (la muda). ~car racing n mashindano ya mbio za magari (ya kawaida). 5 rasilimali; hisa. ~ broker n dalali, mnadi (wa hisa). ~ -exchange n soko la hisa, mnada. ~ holder n mwenye hisa. ~-jobber n mfanyabiashara wa hisa; mlimbikizaji katika mnada wa bidhaa. ~list orodha ya bei za hisa. 6 shina nasaba, jadi, kizazi, ukoo. 7 ~ s and ~stones n vitu visivyokuwa na uhai. ~ -still adv kimya kabisa, tuli. laughing -~ n kichekesho. 8 malighafi. 9 mchuzi, maji ya nyama/ mifupa, supu. ~pot sufuria ya kuchemshia mchuzi. 10 (of gun, etc) tako, uti, mti. lock, ~and barrel kabisa. 11 shina. 12 daraja la kutengenezea meli. on the ~s nayotengenezwa/ jengwa. 13 skafu vt jaza, wa na bidhaa (dukani). ~ist n mwekaji bidhaa (dukani n.k.).

stockade n boma, ua vt weka ulinzi

kwa boma.

stocking n stokingi, soksi ndefu. in

one's ~feet enye soksi (bila viatu).

stocky

stocky adj -fupi, -nene. stockily adv.

stodge n (sl) chakula kizito mno. stodgy adj 1 (of food) -zito sana.

2 (of books etc) sio vutia; liojaa takwimu mno; (of peersons) baridi, siochangamka.

stoep n (S. Africa) baraza.

stoic n mvumilivu; mkakamavu. ~al

adj. ~ally adv. ~ism n uvumilivu; ustahimilivu.

stoke vt chochea, chocheleza; tia makaa tanurini. ~ hold/hole n (in a ship's furnaces) mahali makaa yachochewapo; mdomo wa tanuri. ~r n mchocheaji makaa; kifaa cha kuchochea makaa.

stole1 n mharuma.

stole2, stolen pt, pp of steal

stolid adj -zito; siyoonyesha hisia kwa urahisi. ~ly adv. ~ness n. ~ity n.

stomach n 1 tumbo, fuko. 2 hamu,

shauku. have no ~for something -topenda/ topendelea kitu vt vumilia; stahamili ~ an affront vumilia mkingamo. 3 (compounds) ~ -ache n msokoto wa tumbo, kuumwa tumbo. ~ pump n bomba/pampu ya tumbo. ~ful n 1 shibe, kiasi cha kujaza tumbo.

stomp vi ~about kanyaga (kanyaga).

stone n 1 jiwe. ~ Age n zama za zana za mawe. ~-axe n shoka la mawe. ~blind/cold/dead/-sober adj - pofu/baridi/ziwi/fu/macho kabisa. ~ breaker n mvunja/kivunja mawe. ~-cutter n mkata mawe. ~-hammer n nyundo ya (kupondea) mawe; nyundo ya mwashi. ~-mason n mwashi. ~-pit n shimo la mawe. ~-quarry n machimbo ya mawe; kiwanda cha mawe. ~ wall vt (cricket) cheza kwa hadhari sana; (fig) zorotesha mjadala bungeni (kwa hotuba ndefu). ~walling n. ~ waller n uzoroteshaji/mzoroteshaji mjadala. ~ware n vyombo vya udongo na mawe. ~-work n uashi, mjengo wa mawe. 2 mawe; changarawe; kokoto. leave no ~ unturned (to do something) fanya kila

stop

linalowezekana; fanya kila jitihada/tumia kila njia (kufanya jambo). throw ~ at (fig) kashifu. within a ~ 's throw (of) pua na mdomo,karibu sana, hapa hapa. 3 (precious) ~ n kito, johari. 4 kilo 6.34 ratili 14. 5 kokwa. ~ fruit n matunda yenye kokwa. hail ~ n jiwe (la mvua ya mawe) vt 1 tupia mawe; rujumu. 2 toa kokwa, bujua. ~less adj pasipo mawe; bila kokwa. ~d adj (colloq) levi. be ~d lewa bangi/madawa. stony adj 1 -a mawe, -enye mawe. 2 -gumu; bila huruma. a ~ stare n kukazia macho. (sl) ~-broke adj bila fedha kabisa; waya. stony-hearted adj katili, pasi huruma; -kaidi. 3 stonily adv bila huruma.

stood pt, pp of stand.

stooge n 1 (colloq) barakala, kibaraka. 2 mchekeshaji vi ~ for somebody wa kibaraka wa mtu.

stool n 1 stuli, kigoda, kiti kidogo. fall between two ~s poteza nafasi kwa kusita/ kuyumba kwenye uamuzi. 2 choo, mavi, kinyesi. 3 (foot) ~ n kibago. ~-pigeon n njiwa chambo: njiwa wa kuvutia wenziwe tunduni; (fig) (of person) shushushu, chambo: mtu atumiwaye kukamatisha wahalifu.

stoop1 vi,vt 1 inama. 2 ~ to something (fig) jishusha, jitweza n 1 kibiongo.

stoop2 n (in America) kibaraza, baraza.

stop vt,vi 1 simamisha, komesha; zuia.

2 ~somebody (from) (doing something) zuia; sitisha 3 acha (kufanya jambo). ~ it! (imper) Acha! 4 ~ (at) nyamaza, tulia; isha, katika the rain ~ed early mvua iliisha/katika mapema. 5 ~(at) simama. ~ dead simama ghafla. ~ short at something ishia, komea. 6 ~ something (up) jaza, ziba funga. ~ tooth ziba jino. ~ one's ears (fig) tosikiliza/kataa kusikiliza. 7 simamisha, zuia. ~ something out of something punguza kitu toka kitu (k.m. mshahara n.k.). 8 (colloq) kaa, fikia.

store

~off (at/in) katiza safari, ahirisha; shinda mahala. ~off/over (at/in) lala mahala. ~-over n katizo la safari; mapumziko, kituo. ~up (late) kesha. ~ing n kiziba jino (k.m. risasi, dhahabu n.k.) n kituo; kikomo, mwisho, kusimamish(w)a; kukomesha. put a ~ to something, bring something to a ~ simamisha/ komesha jambo. 3 (music) kizuio, kizuizi, kizibo. pull out all the ~s (fig) fanya kila juhudi/jitihada; bembeleza kwa kila hali. 4 (in writing) nukta, kituo. 5 (phonetic) konsonanti mpasuko (p,b,k,g,t,d.). 6 (in a camera) kidhibiti/kirekebisha mwanga. 7 (compounds) ~cock n bilula. ~gap n 1 badala; kuweka kwa muda. ~ light n taa (ya kusimamisha). ~page n kusimama kwa kazi (kutokana na mgomo); kipingamizi, kikwazo, kizuizi. ~per n kizibo, kifuniko. put a ~per/the ~pers on (something) (fig) komesha kitu au jambo, zima. ~-press n habari mpya/moto. ~-valve n vali (izuiayo au kuruhusu maji n.k.). ~-watch n saa ya michezo (ya kupima muda fulani).

store n 1 akiba. 2 in ~ tayari there is something in ~ for you kuna akiba yako. 3 vifaa, zana. 4 (US) duka. 5 (pl) duka kubwa (la bidhaa anuai). 6 set great/little/no/not much ~by thamini sana/kidogo. ~ (house) n bohari, ghala; (fig) hazina; bahari ya maarifa. ~keeper n 1 mtunza ghala. 2 (US) mwenye duka; mwuuza duka. ~-room n ghala, stoo vt 1 ~something (up) weka, kusanya, dunduliza. 2 (furnish) patia, pa, jaliza; pamba. 3 (furniture etc) tunza, hifadhi.

storey (US) story n orofa, ghorofa.

third ~ n orofa ya tatu; (fig) the upper ~ akili. have something wrong in the upper~ -wa punguwani. ~ed (US storied) adj -enye ghorofa.

stork n (bird) korongo African Woolly ~ korongo shingo sufu marabou ~

stove

korongo mfuko-shingo whale-headed ~ korongo nyangumi white-bellied ~ korongo-samawati yellow bellied ~ korongo uso-mwekundu/domo njano.

storm n 1 dhoruba, tufani, mvua kubwa. a ~ in a teacup makelele/ wasiwasi wa bure; wasiwasi mkubwa kwa kitu/jambo dogo. ~-beaten adj -lioharibiwa kwa dhoruba. ~-bound adj -lioshindwa kuendelea na safari kutokana na dhoruba. ~- centre n kitovu cha dhoruba; (fig) kiini cha matatizo. ~-cloud n wingu zito (la mvua linaloashiria dhoruba). ~-cone/ signal n alama ya kuashiria dhoruba. ~-lantern n kandili, fanusi. ~-proof adj -siodhurika kwa dhoruba. ~-tossed adj -lioharibiwa/ -liopeperushwa kwa dhoruba. 2 mlipuko, hisia za ghafla. a ~ of cheering vifijo. bring a ~ about one's ears anzisha zahama, chokoza nyuki. 3 take by ~ vamia, teka/ twaa kwa nguvu. ~-trooper n kikosi cha mashambulizi makali vt,vi 1 ~(at) foka (kwa hamaki). 2 teka kwa kuvamia, ingia kwa nguvu. ~y adj 1 -a tufani/dhoruba, -a mvua kubwa a ~y wind tufani. 2 -a hasira/ghadhabu. ~ly adv.

story1 n 1 hadithi, kisa, hekaya, masimulizi. ~-book n kitabu cha hadithi. ~teller n mtambaji, mhadithiaji. 2 uzushi, uwongo. 3 (journalism) makala; tukio according to his own ~ kufuatana na maelezo yake. storied adj 1 -liohadithiwa sana. 2 (of legends) mashuhuri.

story2 see storey.

stoup n 1 kombe, jagi. 2 chombo cha maji matakatifu.

stout adj 1 -nene, -a imara, thabiti, madhubuti. 2 jagina. a ~ heart n moyo hodari. ~ hearted adj jasiri. 3 (of a person) -nenenene, -enye uelekeo wa kunenepa n stauti: (bia) nzito/kali sana. ~ly adv. ~ness n.

stove1 see stave2

stove

stove2 n 1 stovu, (jiko la mafuta/gesi; n.k.). -pipe n bomba la moshi wa stovu.

stow vt ~something (away); ~ something into/with something weka, pakia, fungasha, hifadhi. ~ away n mzamia/mdandia meli/ndege.

straddle vt,vi 1 tagaa, magamaga, panua miguu. ~ a chair kaa kwa kutagaa. 2 simama kwa kutagaa.

strafe vt (colloq) 1 shambulia (kwa

mizinga), lipua. 2 adhibu; laumu, karipia.

straggle vi 1 tawanyika, tapakaa, enea. 2 baki nyuma; potea n mchelewaji, aliye nyuma; mpoteaji. straggly adj -liotawanyika, -liotapakaa.

straight adj 1 sawa, -nyoofu,siopinda. 2 sambamba na, -sawa. 3 safi, sawa, nadhifu. put something ~ nyoosha, weka sawa. put the records ~ toa maelezo sahihi. 4 (of a person) aminifu, -kweli, -nyoofu. 5 (colloq) of a person) -a kawaida, -a kupenda jinsi nyingine; -a kufuata taratibu. 6 (phrases) a ~ fight n (in politics) michuano ya wagombeaji kura wawili tu. a ~ play drama ya kawaida. a ~ tip n dokezo kutoka kwa mtu anayeaminika. keep a ~ face -toonyesha hisia, jizuia kucheka. 7 (of alcoholic drinks) kavu (isiyochanganywa na maji n.k.) Two ~ whiskies please naomba wiski mbili kavu n (colloq) mtu wa kawaida, mwaminifu, mkweli, mnyoofu. ~en vt,vi ~en (out/up) nyosha, fanya sawa, tengeneza ~en your dress tengeneza gauni lako. ~ness n, adv 1 moja kwa moja. keep ~ on nenda moja kwa moja. 2 bila kuchelewa; bila kupinda; bila kubadili njia. come ~ to the point sema waziwazi, acha utondoti. 3 ~ away/off mara moja. ~ out bila kusita. 4 go ~ (fig) -wa mwaminifu (baada ya kuishi kilaghai), acha uhalifu n (usu the ~) usawa, moja kwa moja; sehemu iliyonyooka/ya

strand

mwisho. ~forward adj 1 -nyofu, halisi, waziwazi. 2 rahisi, -epesi. ~forwardly adv. ~way adv (arch) mara moja, papo hapo, pale pale, bila kukawia.

strain n 1 mkazo, kulazimishwa; kulazimika. 2 majaribu, mvuto. the ~ of modern life majaribu/mvuto wa maisha ya kisasa. 3 uchovu, machofu, mavune. 4 kuteguka. 5 mtindo (wa kusema/kuandika). 6 mwelekeo, dalili a ~ of insanity dalili ya kiburi. 7 (of animals, insects) uzao, ukoo, safu, mbegu a goat of a good ~ mbuzi wa uzao bora. 8 (poet usu pl) wimbo vt,vi 1 vuta kwa nguvu, kaza. 2 tumia ote vizuri (agh. uwezo, rasilimali), jitahidi, kakamka. 3 (of muscles) tegua; teguka, shtua; (of eyes etc) umiza. 4 ~ (at/on) fanya kwa bidii sana. 5 (fig) geuza maana, lazimisha maana. 6 (liter) kumbatia, binya she ~ed the child to her bosom alimkumbatia mtoto kifuani. 7 ~ (off/out) chuja. 8 ~ at something chunguza sana, chagua, sita.9 (esp. of feelings and behaviour) -a kulazimishwa, -a shida, -a mashaka a ~ed laughter kicheko cha kulazimisha. ~ed relations n uhusiano wa kulazimisha. ~er n kung'uto, kifumba, chujio, kichujio coconut ~er kung'uto a tea ~er kichujio cha chai.

strait n 1 mlango bahari. 2 matatizo, shida, dhiki, mashaka, be in dire ~s pata mashaka, dhikika, kuwa shidani, taabika. 3 adj (old use) -embamba, -a mkazo. ~ jacket n jaketi (la mikono mirefu) la kufungia mikono ya wendawazimu; (fig) kizuizi cha maendeleo. ~-laced adj adilifu mno; -enye maadili finyu. ~en vt songa, kaza, dhikisha, taabisha. in ~ened circumstances katika dhiki/mwambo.

strand1 n 1 ncha, jino la kamba a rope of three ~s kamba ya meno matatu.

strange

2 (fig) (in a story) tazamo, mwelekeo.

strand2 n (poet or rhet) pwani ya mchanga vt,vi 1 (of a ship) kwamisha, kwama. 2 be (left) ~d (of a person) kwama, -achwa katika shida be ~ed in a railway station kwama katika kituo cha reli.

strange adj 1 -geni; -a ajabu; -a kigeni. ~ to say... ni ajabu kwamba... 2 (pred) ~ to something -pya; jinga; -siozoea, geni. be ~ to something -tozoea jambo fulani. ~ly adv 1 ajabu, kiajabuajabu, kwa jinsi isiyo ya kawaida; vingine kabisa. ~ness n 1 ugeni. 2 upya; ajabu. ~r n 1 mgeni he is a ~r to me simjui; mgeni kwangu you are a ~r these days umeadimika sana siku hizi ~r to proceedings mgeni kwa mashauri he is no ~r to poverty -sio mgeni wa umaskini.

strangle vt 1 nyonga, songa kwa kamba, kaba roho. 2 komesha, zuia. ~ hold n (usu fig) msongo, kukaba have a ~ hold on something kaba, bana kwa nguvu. strangulate vt 1 kaba roho. 2 gandamiza mshipa/(utumbo). strangulation n 1 msongo wa mshipa. 2 kunyonga, unyongaji.

strap n ukanda; ugwe; kigwe. ~ hanger n wasafiri wasimamao na kushikilia ukanda vt 1 ~ something (on/ upon) funga/ganga/kaza kwa ugwe. 2 piga kwa kanda. ~ping adj -refu, -enye siha nzuri, bonge, kubwa. ~pado n adhabu ya kumning'iniza mkosaji kwa kamba.

strata pl. of stratum.

strategy n mkakati, maarifa. stratagem n (utumiaji wa) hila, werevu. strategic(al) adj 1 kimkakati. 2 -a hila strategic material vifaa muhimu vya vita. strategically adv. strategist n mtu mwenye mikakati.

stratosphere n eneo la anga juu ya

hewa ya kawaida (kati ya kilomita 10 na 60 juu ya ardhi.

stratum n tabaka. stratification n

stream

utabakishaji, kufanyika kwa matabaka. stratify vt fanya tabaka, tabakisha, gawanya.

stratus n mawingu ng'amba.

straw n 1 majani makavu; (of wheat,

barley, rice) mabua. make bricks without ~ fanya kitu bila maandalizi kamili/nyenzo. a man of ~ mpinzani wa kubuni/wa kubuniwa /anayeshindwa kirahisi. ~ board n karatasi nene kama ubao mwembamba uliotengenezwa kwa mabua. ~ coloured adj njano njano. 2 mrija. catch at a ~/clutch at ~s tapatapa. not care a ~ tojali hata kidogo. not worth a ~ bure ghali. a ~ in the wind fununu. a ~ vote n kura ya maoni, (isiyorasmi). the last ~ pigo la mwisho vt tandaza majani/nyasi; funika na nyasi.

strawberry n stroberi ~colour rangi ya stroberi. ~-mark n alama/baka (kwenye ngozi).

stray vi potea, tangatanga; yugayuga, potewa na njia (attrib) 1 -liopotea. 2 -a bahati nasibu, chache n 1 mpotevu. 2 asiye na asili wala fasili. waifs and ~s watoto wasio (na) makwao.

streak n 1 mstari, mchirizi, mfuo, mlia. 2 dalili he has a ~ of cruelty ana dalili ya ukatili. 3 kipindi kifupi. a ~ of good luck kipindi cha bahati nzuri. hit a winning ~ shinda mfululizo vt 1 piga milia, chiriza. 2 (colloq) kurupuka, kimbia kwa kasi sana. ~y adj -enye milia, -a mistari mistari.

stream n 1 mto; kijito navigable ~ mto unaosafirika. go up ~ kata maji, enda dhidi ya mkondo (wa mto). go down ~ fuata maji. 2 (current) mkondo; (flow) mfululizo; mmiminiko; msururu, mwelekeo; mvuto. (fig) go with the ~ fuata mkondo. ~ of consciousness n mtiririko wa mawazo; (lit) mtindo unaofuata mtiririko wa mawazo ~

streamline

of people msururu wa watu. 3 (educ) mkondo vi,vt 1 miminika, tiririka. 2 pepea. ~er n 1 bendera nyembamba ndefu; utepe. ~ headline n kichwa cha habari (chenye maandishi makubwa). 2 mwali. ~let n kijito kidogo.

streamline vt nyoosha, leta ufanisi

(kwa kurahisisha). ~d adj -lionyooka, sio na mizengwe/vikwazo. street n mtaa. ~-car n (US) tramu. ~ door n mlango wa mbele/nje (katika nyumba). ~-lighting n taa za barabarani. the man in the ~mtu (wa kawaida); mwananchi. not in the same ~ (as) si -zuri kama, tolingana kabisa, tofauti kabisa. ~s ahead of (colloq) mbali na; mbali sana; mbele kabisa (ya). (right) up one's ~

(colloq) -a kufahamika katika uwanja/utaalamu/eneo/ mapendeleo ya. go on the ~ piga umalaya. ~ girl/walker n malaya. ~-sweeper n mfagiaji barabarani.

strength n 1 uwezo by sheer ~ kwa kudura. on the ~ of kwa kutegemea. 2 wingi they came in great ~ walimiminika kwa wingi. bring something/be up to ~ timia/timiza. 3 nguvu; tegemeo. ~en vt,vi tia nguvu; imarika/imarisha, wezesha, fanya thabiti.

strenuous adj -enye kutumia/kuhitaji

nguvu nyingi; -a kazi; -enye bidii sana. ~ly adv. ~ness n.

stress n mfadhaiko utokanao na shida/taabu, dhiki, matatizo, msongo (wa mambo); shinikizo work ~ dhiki ya kazi. 2 shada, mkazo. ~ mark n dhiki ya alama ya mkazo. 3 (mech) msongo, kani. 4 mkazo, uzito, msisitizo, himizo lay ~ on sisitiza, tia mkazo vt sisitiza, kazia.

stretch vt,vi nyosha/nyoka. ~ one's legs nyosha miguu. 2 eneza/enea. 3 ~ (oneself) out (on) jinyoosha, jitandaza. 4 pinda, panua, zidisha. be fully ~ed tumika zaidi ya kiasi. ~ the law pinda/panua sheria n 1

strike

kujinyoosha; kupinda. by any/no ~ of imagination vyovyote vile ifikiriwavyo; hata ufikirie nini. at full ~ kwa nguvu zote. 2 kipindi, eneo mfululizo linaloendelea. at a ~ bila kusita, mfululizo. 3 (of race course) upande ulionyooka. ~er n 1 kitanda cha mgonjwa/machela. 2 taruma. 3 kiti cha mataruma. 4 kitu cha kunyosha. ~er-bearer n mbeba machela. ~er party kikosi cha kubeba machela.

strew vt (on/over something); ~ something with something tawanya, tapanya, tupatupa, nyunyiza, zagaza. ~ the floor with sand zagaza sakafu mchanga.

striated adj -a vifereji, -enye chanjo;

-a milia, -enye mifuo.

stricken (pp of strike) adj -liojeruhiwa; -lioathiriwa; liojaa huzuni; -liofikiwa; na maafa ~ with grief liojaa majonzi. ~ in years (arch) zee na dhaifu.

strict adj 1 -kali; -a shuruti, -enye kutiisha. ~ discipline n nidhamu kali. 2 halisi, hasahasa, kamili, tupu; liotongolewa sawa sawa ~ truth kweli tupu. ~ly adv hasa hasa, kabisa, kwa kweli; kwa akali. ~ness n.

stricture n 1 shutuma; suto; karipio. 2 msongo wa mshipa.

stride vi,vt 1 tembea kwa hatua ndefu, piga hatua ndefu. ~ over/across something chupa, ruka (kwa hatua moja). 3 panua/tanua miguu; tagaa n hatua ndefu. take something in one's ~ fanya bila taabu. make great ~s endelea sana; fanya maendeleo ya haraka.

strident adj -a makelele, kali, -a kukwaruza. stridence/stridency n makelele, mkwaruzo. ~ly adv.

stridulate vt fanya mlio kama kereng'ende. stridulation n.

strife n ugomvi, mabishano; migongano, vita.

strike vt vt 1 piga, gonga, bisha, chapa. ~ at the root of something kata mzizi wa (fitina n.k.), ondoa kiini

string

cha (tatizo n.k.). ~ while the iron is hot (prov) samaki mkunje angali mbichi; tenda bila kuchelewa. a ~/striking force kikosi cha mashambulizi. within striking distance karibu vya kutosha kushambulia (kwa urahisi). ~ a blow piga dafurao. 2 washa/ choma. ~a light washa taa/kiberiti. 3 fikia, pata. ~ a balance afikiana, patana. ~ a bargain (with somebody) kubaliana na, barikiana. 5 (coin) piga chapa. 6 (sail) tua, shusha. ~ one's flag shusha bendera, salimu amri. ~ tents/camp vunja kambi. 7 (on rock) ingia/panda mwambani, kwama. 8 (discover) gundua. ~ oil gundua/pata mafuta; (fig) pata nyota ya jaha, tajirika. ~ it rich tajirika ghafla. 9 ~ (for/against) goma. 10 (effect) ingia moyoni, shtusha, choma, pata/toa picha; gonga he was struck by fever alipata homa. 11 (clock) gonga; toa gusia; ~ a note of onyesha dalili ya, toa ishara ya; gusia ~a note of warning toa tahadhari. 12 ~ (off/out) ondoka, enda, elekea. 13 fanya kuwa be struck dumb/blind kuwa bubu/ pofu, pigwa bumbuazi. 14 panda. ~ a cutting panda/ pandikiza kipande/ kitawi. ~ root ota, toa mizizi. 15 kaa, nega. ~ as pious kaa kisalihina. 16 ~ fear/terror/alarm into somebody jaza/tia hofu/homa/wahka. 17 (with adv. particles and prep) ~ somebody down angusha, bwaga; andama; (of disease) shambulia. ~ something off fyeka, chanja, kata; chapa. ~ something off (something) ondoa, futa. ~ on/upon something gundua, vumbua (kwa bahati). ~out ogelea kwa nguvu (kwa mikono na miguu); tupa ngumi/ mikono; anza/fuata utaratibu mpya/wa pekee. ~ something out/through futa, kata. ~ (something) up anza, anzisha. ~ up something (with somebody) anza urafiki/uhusiano na n 1 ugomaji; mgomo. be/go/on ~; be /come/go out on ~ goma, anza mgomo. a

string

general ~ n mgomo wa wafanyakazi wote. ~ bound adj lio athiriwa na mgomo; liofungwa/ simama kwa sababu ya mgomo. ~ breaker n mvunja mgomo mbadala wa mgomaji. ~ fund n mfuko wa mgomo. ~ leader n kiongozi wa mgomo. ~ pay n malipo ya mgomo. 2 (of oil etc) ugunduzi. lucky ~ n ugunduzi wa bahati; kupata bahati. 3 mashambulizi ya ghafla ya ndege. 4 pigo. ~r n 1 mgomaji. 2 (football) mshambuliaji. striking adj 1 -a kuvutia. the effect was not striting matokeo hayakuvutia. 2 -enye kugonga (k.m. kwa saa n.k.). strikingly adv.

string n 1 uzi; kamba; ugwe. 2 have

two ~s to one's bow -wa na njia nyingine ya kutimiza lengo. the first/second ~ n tegemeo la kwanza/ pili (katika kufikia lengo). 3 uzi keep harping on one ~/on the same ~ endelea kuzungumzia au kuandika juu ya mada moja/ ileile, rudia yale yale. The ~s n vyombo vya muziki vyenye nyuzi/ waya n.k. ~ orchestra/band n bendi ya vinanda. ~ed -a vinanda. 4 nyuzi zinazoendesha mwanasesere. have somebody on a ~tawala (mtu). pull the ~s dhibiti vitendo vya watu wengine (kana kwamba wao ni mwanasesere). pull ~ tumia mbinu. no ~s (attached); without ~ (colloq) bila masharti yoyote. 5 mtungo a ~ of beads n mtungo wa shanga. 6 ufumwele ~ bean n harage bichi. ~y adj -a nyuzinyuzi vt,vi 1 funga uzi/ugwe katika upinde/kinubi n.k. ~ed instrument n ala ya muziki yenye nyuzi. 2 strung up (of a person, his

senses) chachawika. highly strung adj -liochachawika sana. 3 tunga (shanga) katika uzi. 4 ~(up) funga/tunga/ tundika katika uzi. 5 ~ somebody along potosha mtu kwa makusudi, laghai. ~ along with somebody

stringent

endeleza urafiki kukidhi haja pasipo na ahadi zozote. ~ out tanda/ sambaa; tupatupa, tandaza, sambaza. ~ somebody up (sl) nyonga mtu kwa kitanzi.

stringent adj 1 -kali, -liopasa kutiiwa, -a nguvu. 2 (of the money-market), -a mwambo. stringency n ukali, mwambo. ~ly adv.

strip vi,vt 1 ~ (off); ~ something/somebody (off); ~ something (from/off something); ~ something/somebody (of something) (of clothes) vua/vulia he ~ped his shirt off alivua shati lake. ~something down, (of an engine) pambua, kongoa. ~tease/~ show n mchezo wa kujiambua ambapo mtu huvua vazi moja baada ya jingine. ~per n mtu anayejiambua. ~poker n poka ya kujiambua. 2 ~ somebody of something nyima; nyanganya. 3 chukua, chomoa, safisha the thieves ~ped the sitting room of all its furniture wezi walisafisha fanicha zote sebuleni. 4 minya, kamua n 1 (of land) kishoroba a ~ of garden kishoroba cha shamba, chane, ubale, papi ~s of grass miyaa. ~ lighting n utumiaji taa ndefu za umeme. ~ cartoon n mfululizo wa michoro ya katuni ~ of bark (fibre) utangule; (plaited ) ukili; shupatu; nyiza. 2 (colloq) nguo za wachezaji.

stripe n 1 milia. 2 (mil) utepe (cheo cha askari/mwalamu), mstari. the Stars and ~s n Bendera ya taifa ya Marekani. 3 pigo, mchapo (wa kiboko). ~d adj -liotiwa mistari, milia. ~y -enye milia.

stripling n mvulana, mvuli.

strive vi 1 ~ (with/against something/somebody) pambanana/dhidi. 2 ~ for something/to do something jitahidi, hangaikia, pania ~ with one another pambana. ~r n mtu anayejitahidi.

strobe also ~light n taa kali za kimulimuli/fashifashi.

strode pt of stride.

stroke n 1 pigo. 2 mkambi; kasia, kafi; mpiga makasia. 3 kiongozi; jaribio

structure

moja, tokeo la jaribio hilo. at a/one ~ kwa mkupuo (mmoja). 4 mlio wa saa/ kengele what a ~of luck bahati iliyoje. 5 alama ya kalamu, mstari. 6 kiharusi, upoozaji, ugonjwa wa ubongo (unaosababisha kupooza) vt singa, sugua; papasa. ~ up the wrong way shusha, chukiza, kasirisha. ~ down tuliza, poza n kupapasa; kusinga.

stroll n kutembea pole pole; matembezi vi tembea polepole, vinjari. ~er n 1 mvinjari. 2 mtembezi.

strong 1 adj -a nguvu, hodari, thabiti, imara. as ~ as a horse enye nguvu sana. one's ~ point ustadi, jambo ambalo mtu analifanya vyema. ~-arm adj -enye nguvu, mabavu. ~-box n sefu, sanduku la chuma. ~-headed adj -enye kiburi, -enye majivuno, kichwa ngumu. ~-headedness n majivuno, kiburi; ushupavu. ~hold n ngome, boma; (fig) chimbuko, kiini) ~minded adj 1 -a ubongo wenye uwezo na mkali; -enye msimamo. ~willed adj -enye msimamo wa nguvu. ~-room n chumba cha hazina. 2 (of smell, drink, flavour etc) zito, kali. a ~ tea n chai nzito. 3 -a athari kubwa, -a kero, tusi. ~language n lugha kali/ ya matusi. 4 ~ drink n pombe kali, -enye alkoholi. 5 (adverbial use) going ~ adj (colloq) buheri wa afya, -enye afya/siha njema. come/go it (rather/a bit) ~ (colloq) kuza, tia chumvi. ~ly adv. 6 (comm) (of prices) -enye kupanda kwa utaratibu, isiyoyumba.

strop n kinoo cha wembe vt noa wembe.

strophe n sehemu ya wimbo, ubeti.

strove pt of strive.

struck pt, pp of strike.

structure n 1 muundo, umbile the ~ of the human body muundo wa mwili wa binadamu the ~ of a sentence muundo wa sentensi. 2 jengo; kiunzi. structural adj. structurally

struggle

adv.

struggle vi ~ (against/with) shindana, pambana; kakamka, jitahidi sana. they ~d up the hill walijitahidi kukwea mlima n 1 mapambano, harakati. 2 shindano the class ~ harakati za kitabaka.

strum vi pigapiga (kinanda) ovyo ovyo.

strumpet n (arch) malaya, kahaba.

strung pt, pp of string.

strut1 vi enda dalji/kwa mkogo n

mwendo wa mikogo; kwenda dalji.

strut2 n taruma, gadi, kiegemeo.

strychnine n sumu kali (ya kusisimua neva).

stub n 1 (of a tree) kisiki, kigutu; (of a cigerette) kishungi; (of a counterfoil) kibutu/kipande vt 1 ~ something out zima; ng'oa. 2 gonga. ~ by adj -fupi na -nene.

stubble n 1 mashina ya mabua/nyasi

yaliyokatika. 2 ndevu fupi ngumu. stubbly adj -a vishina vingi; -enye vishina.

stubborn adj 1 -kaidi, -shupavu, sugu. as ~ as a mule kaidi sana. ~ly adj kwa ukaidi. ~ness n ushupavu; ukaidi.

stucco n lipu, chokaa ya kukandikia vt piga lipu, kandika.

stuck pt, pp of stick.

stuck-up adj (colloq) -a kiburi, -enye majivuno, -a kutakabari.

stud1 n farasi waliofugwa kwa madhumuni maalum.

stud2 n 1 kishikizo; kifungo. 2 njumu, msumari vt pigilia njumu/ misumari. ~ded adj -liopigiliwa njumu; -liotapakaa.

studio n 1 studio: chumba cha kurekodia na kutangazia vipindi vya redio, T.V. n.k. ~audience n washangiliaji katika studio. 2 studio: chumba cha msanii, mpiga picha n.k. (chenye mwanga mzuri). ~ couch n kochi kitanda. 3 chumba/ bwalo la kuigizia/kupigia filamu.

study n kujifunza, mtalaa/mtaala;

stultify

masomo. 2 uchunguzi, utafiti. 3 chumba cha kusomea. 4 be in a brown ~ potea/zama kimawazo make a ~ of chunguza. ~ group n kikundi cha wasomi. 5 zoezi, mchoro wa mazoezi/ majaribio. 6 (old use) bidii vt,vi 1 soma, talii. ~ to be a doctor somea udaktari. 2 tafiti, chunguza ~ the programme chunguza mpango. 3 shughulikia, zingatia. studied adj -a kusudi, - liodhamiriwa, -enye makusudi. student n mwanafunzi. 2 mwanachuo. studious adj 1 -enye bidii ya mafunzo. 2 -angalifu. studiously adv. studiousness n bidii ya kusoma.

stuff n 1 vitu, vyombo, zana, vikorokoro I can't carry all that ~ siwezi kubeba vikorokoro vyote vile

what ~ is he made of ni mtu wa namna gani? ~ and nonsense! upuuzi mtupu! 2 (sl uses) do your ~ onyesha uwezo. wako. know one's ~ wa mtaalam, jua kazi yake. 3 (old use) kitambaa cha sufi vt,vi 1 ~ something with /into something; ~ something up shindilia. a ~ed shirt (colloq) mshaufu, mtu mwenye maringo. 2 ~(with) (colloq) jazia (uongo n.k.), dangaya. 3 jaza ndani ya ngozi (ya mnyama/ ndege aliyekufa ili kutoa umbo lake halisi). 4 jaza viungo ndani ya mbuzi/kuku (kabla ya kumpika). 5 lafua. 6 ~ it/something (sl) fanyia upendavyo. 7 (vulg sl) kaza, tia, jamiiana na. ~ing n 1 vijazio. knock the ~ing out of a person toa jeuri/komesha; maliza nguvu, dhoofisha. 2 viungo vinavyowekwa ndani ya nyama kabla ya kupika.

stuffy adj 1 (of a room) pasipokuwa

safi. 2 (colloq) nunaji, gomvi, -enye hasirahasira. 3 (colloq of a person) enye kuudhika haraka, siostahimili mambo. 4 rasimu; baridi. stuffiness n.

stultify vt 1 pumbaza. 2 onyesha

stum

upuuzi wa; vuruga. stultification n kupumbaza.

stum n (1) maji ya zabibu, divai isiyo chungu (isiyotiwa chachu) vt zuia kuchacha/kuchachuka.

stumble vi 1 jikwaa. ~ across/ upon/ kuta/pata kwa bahati. stumbling-block n kikwazo, pingamizi, kizuizi, kigingi. 2 ~about/ along/around yumbayumba. 3 (in speech) babaika n 1 kujikwaa. 2 kosa. stumblingly adv.

stump n 1 (tree) kisiki, gutu. ~oratory/speeches n hotuba za kuhamasisha. on the ~ (colloq) -enye kushiriki katika siasa. 2 (limb) kigutu; (arm) kikono. stir one's ~s (colloq) kaza mwendo. 3 (cricket) kijiti. draw ~s (in cricket) maliza (mchezo) vt,vi 1 (colloq) fumba, tatiza, shinda be completely ~ed duwaa, shindwa kabisa. 2 zunguka na kuhutubia stump a district zunguka wilaya na kuhutubia. 3 ~(along, about) tembea/enda kwa vishindo. 4 ~ money up (sl) lipa/toa pesa. 5 (cricket) toa (kwa kugonga kijiti). ~er n (colloq) swali/tatizo gumu. ~y adj 1 -fupi na nene, kibonge.

stun vt 1 fanya kupoteza fahamu, ziraisha. 2 fadhaisha, tia bumbuazi; shtua. ~ning adj (colloq) -zuri mno. ~ningly adv. ~ner n (colloq) mcheshi, mchangamfu; zuri mno.

stung pt, pp of sting.

stunk pp of stink.

stunt1 n mkogo, tendo la madahiro/kuvutia. ~man n mbadala wa mwingizaji, mtu achukuaye pahala pa mwigizaji katika senema wakati wa kuigiza/kufanya vitendo vya hatari.

stunt2 1 vt viza. be ~ed via, dumaa.

stupendous adj -kubwa sana, ajabu.

~ly adv.

stupid adj 1 -pumbavu, -zuzu. 2 -liochanganyikiwa, liopumbaa, -liofadhaika n (colloq) mpumbavu,

sub

baradhuli, zuzu. ~ity n upumbavu, uzuzu it's sheer ~ity! upumbavu mtupu! ~ly adv. stupor n mzubao in a drunken ~ liolewa chakari. stupefy vt tia bumbuazi, duwaza, pumbaza, poteza akili stupefy with drugs pumbaza kwa madawa. stupefaction n fadhaa, bumbuazi, mpumbao. sturdy adj shupavu, enye nguvu, imara. sturdily adv. sturdiness n.

stutter vt gugumiza, gogota maneno n kugugumiza; kigugumizi, kitata. ~er n. ~ingly adv.

sty(e)1 n chekea.

sty2 n see pigsty.

stygian adj (fig) -a giza.

style mtindo (katika maandishi/ usemaji). 2 ufahari. in ~ kifahari. 3 (fashion) mtindo (katika mavazi, vitu vya anasa n.k.) 4 cheo, jina. 5 kalamu (ya kuandikia) vt 1 ita, taja. 2 buni, sanifu. stylish adj -a mitindo; a fahari kupita. stylishly adv. stylishness n. stylist n mwenye mtindo bora (agh katika uandishi). 2 (comm) msanifu mitindo hair stylist msusi. stylistic adj -a mtindo. stylistics n elimu mitindo. stylize vt shikilia mtindo, igiza mtindo, weka katika mtindo fulani.

stylus n sindano ya santuri.

stymie n kizuizi, kipingamizi vt zuia.

styptic adj -a kuzuia damu n dutu ya kuzuia damu kutoka.

styx n (Gk myth) mto unaozunguka ahera cross the ~ -fa, fariki dunia.

suasion n uasaji, ushawishi. moral ~n uasaji (usiotumia nguvu).

suave adj. 1 -a adabu/pole (lakini pengine kwa unafiki). suavity n. ~ly adv.

sub (pref). 1 -dogo, -a chini. ~committee n kamati ndogo. 2 -a kukaribia. ~ tropical adj -a karibu na tropiki n 1 (colloq) (abbr of. ~marine nyambizi. 2 (of ~scription) mchango. 3 (of ~ lieutenant) luteni -usu. 4 (of~

subaltern

editor mhariri msaidizi. ~ (for somebody) - wa mbadala wa (mtu). 2 (colloq, abbr of vt) ~edit hariri, wa mhariri msaidizi.

subaltern n afisa jeshi mdogo (kuliko kapteni).

subaqueous adj -a chini ya maji; -a

kutumika majini.

subconscious adj -a kufichika akilini the ~ (self) nafsi iliyofichika. the ~ n akili iliyofichika. ~ly adv. ~ness n.

subcontinent n bara kubwa ndani ya

kontinenti k.m. India.

subontract n mkataba mdogo (uliotokana na mkataba mkubwa) vt toa/chukua mkataba mdogo. ~or n mpokea mkataba mdogo, kandarasi msaidizi.

subcutaneous adj -a chini ya ngozi.

subdivide vt,vi gawa tena/zaidi, gawanyika. subdivision n kijisehemu; mgawo plan of subdivision ramani ya ugawanyaji.

subdue vt. 1 tiisha, shinda; dhibiti. 2 (quiet) tuliza, lainisha; punguza nguvu. ~d adj polepole, taratibu.

sub-edit vt. hariri, wa mhariri msaidizi. ~or n mhariri msaidizi.

subfusc adj (colour) -sio ng'ara -a kiwikiwi; (fig) -siovutia.

subheading n kichwa kidogo (cha habari).

subhuman adj 1 si -a utu, si -a binadamu, -katili, -a kinyama. 2 (arch) nusu mtu, -enye sifa (umbo la) mtu.

subjacent adj -a chini.

subject adj. 1 -sio huru, liotawaliwa na serikali ya kigeni. 2 be ~ to paswa kutii. 3 ~ to -enye uelekeo wa, -enye kupatwa mara kwa mara na are you ~ to malaria unapatwa na malaria mara kwa mara? 4 ~ to (adj, adv) kwa kutegemea, kwa sharti ya this plan is ~t to approval mpango huu unategemea kukubaliwa kwake. ~ to contract (leg) kutegemea mkataba. ~ to prior sale kutegemea kutotokea kwa mshitiri

sublime

mwingine kabla ya siku ya mauzo/mnada n 1 raia, mwananchi. Tanzanian ~ n raia wa Tanzania. 2 mada, suala, habari, mazungumzo. change the ~ badilisha mazungumzo. on the ~ of kuhusu. ~ matter n maudhui. 3 (at school) somo. 4 mhusika. 5 ~ for something sababu/ chanzo. 6 mtu (mwenye mwelekeo fulani agh. mbaya) an irritable ~ mtu mwenye hamaki. 7 (gram) kiima. 8 (mus) kiini vt 1 ~ to tawala. 2 athiri; toa; jitoa ~somebody to torture toa mhanga; tesa. ~ion n 1 kugandamizwa. 2 kukomesha; kutawaliwa. ~ive adj 1 (of ideas, feelings, etc.) -a nafsi, -a dhahania. 2 -a kiima. ~ivism n udhanifu, udhahania, unafsi. ~tively adv. ~ivist n mdhanifu, mdhahania. ~ivity n.

subjoin vt. (formal) ambatisha, ongeza mwishoni.

subjudice adj (lat) nayoshughulikiwa na mahakama.

subjugate vt tiisha; shinda; komesha. subjugation n kutiisha; kutumikisha. subjugator n.

subjunctive (gram) ~mood dhamira tegemezi; dhamira ionyeshayo matarajio (ambayo agh hayapatikani).

sublease vt kodisha nyumba/shamba ulilokodishwa.

sublet vt,vi 1 pangisha nyumba/sehemu ya jengo uliyopanga. 2 toa sehemu ya mkataba kwa kontrakta mwingine.

sublime adj 1 -a hali ya juu sana, adhimu, -kuu, -tukufu. 2 -a shani, -a kioja n the ~ adhama, fahari, utukufu. (go) from the ~ to the ridiculous toka kwenye utukufu/hadhi/mambo ya maana na kuingia kwenye uchwara/ upuuzi. ~ly adv kwa ubora, kwa utukufu. sublimity n fahari, adhama. sublimate vt 1 (chem) safisha kwa kufanya mvuke/kuchemsha/kuweka juani n.k. na kurudisha katika hali

subliminal

yake ya awali. 2 (psych) takasa (hisia n.k.). sublimation n.

subliminal adj -isiyohisika, -a mbali na fahamu.

submarine adj -a chini ya bahari n sabmarini, nyambizi. ~r n mwana nyambizi.

submerge vt,vi 1 zamisha, didimiza. 2 piga mbizi, zama. ~d adj -a chini ya. ~nce/ submersion n kuzamisha/ kuzama.

submit vt,vi ~ oneself to somebody/something 1 tii, jiweka chini. 2 ~ somebody to something lazimisha mtu afanye jambo. 3 ~ something (to somebody/something) toa, wasilisha. 4 (leg) toa hoja. 5 ~ to somebody/something jisalimisha, ridhia, vumilia she ~ted to ill treatment alivumilia maovu yote. submission n 1 kutii; kujisalimisha; kukubali. 2 utufu, unyenyekevu with all due submission kwa heshima na taadhima. 3 (leg) oni/wazo (lililowasilishwa kwa hakimu). 4 uwasilishaji. submissive adj tiifu, nyenyekevu; nyonge. submissively adv. submissiveness n.

subnormal adj -pungufu n punguani.

subordinate adj 1 ~(to) -a chini, -dogo, saidizi, 2 (gram) tegemezi. ~ clause n kishazi tegemezi vt ~ something (to) weka chini n mdogo, msaidizi, mkadamu. subordination n. subordinative adj.

suborn vt shawishi (agh kwa hongo). ~ation n.

subpoena n (leg) hati ya kuitwa mahakamani, kuitwa shaurini vt ita mahakamani.

subrogate vt hawilisha hati ya madai. subrogation n.

sub rosa adv (lat) (of communication etc) kwa siri kuu.

subscribe vt 1 ~ (something) (to/for) changa, toa fedha, toa mchango. 2 ~to something (of magazine etc.) lipia; (of ideas) unga mkono ~for a book kubali kununua kitabu kabla ya kuchapishwa kwake. 3 tia sahihi, tia mkono. ~r n mchanga fedha; mteja. subscription

substantiate

n 1 mchango, ada. 2 utiaji sahihi. subscription concert maonyesho ambapo tikiti zote zinauzwa kabla ya siku.

subsequent adj ~(to) -a baadaye, -a kufuatia, -a kutokea adv baadaye, kisha.

subserve vt faa, saidia, auni.

subservient adj 1 ~ to nyenyekevu,

tiifu mno 2. -a kufaa, -a kutumikia. ~ly adv. subservience n.

subside vi 1 (of flood etc) shuka, pungua. 2 (land) didimia, titia. 3 (of buildings) didimia. 4 (of winds, emotion) tulia; poa 5 (hum) (of a person) zama. ~nce n kutitia; kudidimia; kushuka.

subsidiary adj. 1 ~(to) saidizi, dogo, -a kusaidia. ~law n sheria ndogo. 2 tanzu. ~ company n kampuni tanzu n 1 msaidizi; kisaidizi. 2 (kitu) tanzu, (k.v. kampuni).

subsidy n ruzuku. food ~ ruzuku ya chakula. subsidize vt toa ruzuku, saidia, toa fedha ya msaada. subsidization n.

subsist vi ~ (on) ponea/ishi kwa (kutumia), jikimu. ~ence n 1 riziki. ~ence crops n mazao ya chakula. ~ence allowance n posho ya kujikimu. ~ence economy n uchumi wa kijungujiko.

subsoil n. 1 udongo wa chini. 2 tabaka chini la udongo.

subspecies n spishi ndogo.

subsonic adj (of speed) -ndogo kuliko ya sauti.

substance n 1 dutu. 2 kiini. 3 (strength) nguvu, uthabiti. 4 mali, utajiri a man of ~ tajiri waste one's ~ ponda mali, fuja mali. substantial adj 1 imara, thabiti. 2 kubwa, maridhawa. 3 tajiri, kwasi. 4 hususa, -a msingi. 5 kweli, halisi. substantially adv.

substandard adj chini ya wastani, chini ya kiwango kinachotakiwa; hafifu, a kiwango cha chini.

substantiate vt thibitisha, hakikisha,

substantival

yakinisha. substantiation n.

substantival adj (gram) -a jina, -a nomino.

substantive n (gram) jina, nomino adj huru; halisi, -a kweli. ~ rank n (GB) cheo (cha kudumu).

substation n stesheni ndogo, kistesheni.

substitute vt ~(something/somebody) (for) badili, weka badala ya, chukua nafasi ya n badala. substitution n kibadala.

substratum n 1 tabaka chini, safu ya chini. 2 msingi, punje ~ of truth punje ya ukweli.

substructure n msingi.

subsume vt ~ (under) ingiza, jumlisha.

subtend vt kingama, kabili, elekeana na ngoeka.

subterfuge n hila; werevu; kisingizio; ghiliba.

subterranean adj -a chini ya ardhi.

sub-title n. 1 kichwa kidogo

(cha habari). 2 (pl) (of films) tafsiri za mazungumzo.

subtle adj 1 -gumu kueleza/kutambua, -a kutatiza. 2 erevu, -a akili. 3 stadi, pambanuzi. subtly adv. ~ty n.

subtract ~(from) vt 1 toa; ondoa. 2

punguza. ~ion n.

suburb n kando ya kiunga cha mji,

pambizoni mwa mji. the ~s n viunga, vitongoji. ~an adj 1 -a kiungani, -a pambizoni, -a pembeni, -a kando ya mji. 2 (derog) -a kienyeji, -siostaarabu, -enye mawazo finyu. ~ia n 1 vitongoji, kando ya mji, viunga. 2 (derog) maisha/ mtazamo wa wakazi wa viunga.

subvention n fedha ya msaada, ruzuku.

subvert vt pindua; angamiza; chochea. subversion n kupindua; maangamizi; mapinduzi; uchochezi. subversive adj -a kupindua, angamizi; chochezi.

subway n 1 njia ya chini kwa chini. 2 (the subway) (US) treni ya chini kwa chini.

succeed vi,vt 1 fuata, andama. 2 ~(to) rithi ~ to property rithi mali. 3 ~ (in) fanikiwa, pata, faulu, fuzu.

such

success n mafanikio, ufanisi. nothing ~s like success (prov) ufanisi huzaa ufanisi meet with success faulu without success bila mafanikio. successful adj. successfully adv. succession n 1 kufuatana, mfuatano; maandamano. in succession mfululizo, mfuatano, moja baada ya nyingine. 2 mfululizo, msururu. 3 urithi succession duty ushuru wa mirathi. the Apostolic Succession n urithi wa upapa (kuanzia Mtakatifu Petro). successive adj -a kufuatana, chanjari, -a moja -moja mfululizo. successively adv. successor n mrithi.

succinct adj -a maneno machache ya wazi, mafupi na dhahiri. ~ly adv. ~ness n.

succour n msaada, muawana vt saidia/ auni (wakati wa dhiki/shida).

succubus n shetani/jini la kike (linaloingiliana na wanaume waliolala usingizini).

sucrose n sukari ya muwa na kiazi sukari.

succulent adj 1 tamu. 2 (of stems, leaves) - nene; (of plants) nene, -enye utomvu mwingi. succulence n.

succumb vi 1 ~to shindwa. 2 -fa. ~ to one's injuries - fa kwa sababu ya majeraha.

such adj 1 ~... as ... kama ~ politicians as Nyerere wanasiasa kama Nyerere. 2 jinsi. ~ as it is jinsi ilivyo. ~ as to kiasi cha ~ as to scare me kiasi cha kunitisha. 3 ~ that; ~... that kiasi kwamba the work was ~ that he had no time for lunch kazi ilikuwa kubwa kiasi kwamba hakuwa na muda wa kula mchana. 4 hivyo, hivi don't be such a fool usiwe mpumbavu hivyo. 5 (intensive) mno, hasa she was ~ a good player alikuwa mchezaji mzuri mno. 6 (pred use) hii, hiyo ~ is life hayo ndiyo maisha. ~ and ~ adj fulani. ~-like adj (colloq) -a kama

suck

hiyo, -a jinsi hiyo, liofanana na hiyo; (pron) hiyo, hayo, huyu n.k. as ~ kikwelikweli, hasa (hasa).

suck vi,vt 1 ~ something (in/out/up/through etc) from/out of etc) fyonza ~ the juice from an orange fyonza chungwa. 2 nyonya ~ the breast nyonya ziwa. 3 mung'unya ~ sweet mung'unya peremende. 4 ~ something up nywa, sharabu the fabric that ~s up water kitambaa kinachokunywa maji. 5 vuta the current ~ed the child (down) mkondo ulimvuta mtoto. 6 ~up (to) (sl) rairai, sifusifu, jipendekeza (kwa) n kufyonza; kumungunya. give ~ to nyonyesha, pa ziwa. ~er n 1 mnyonyaji, mfyonzaji. 2 (colloq) baradhuli, mpumbavu, zuzu. 3 (of plants) chipukizi. 4 mpira wa kunata kwenye dutu. ~le vt,vi nyonyesha; nyonya. ~ling n mtoto mchanga. babes and ~lings n malaika. suction n 1 ufyonzaji; uvutaji na uondoaji (wa hewa, kioevu n.k.). 2 mvuto, mfyonzo. suction-pipe n bomba la kunyonyea. suction-pump n pampu fyonzaji/fyondaji. suction-valve n vali fyonzaji/fyondaji.

sudden adj -a ghafula, -a mara, -siotazamiwa n (only in) all of a ~ ghafula, mara. ~ ly adv ghafula, mara, papo hapo. ~ness n ghafula, ughafula.

suds n (pl) mapovu.

sue vt,vi ~(for) 1 shtaki, fungulia mashtaka. 2 sihi, omba.

suet n shahamu (izungukayo figo). ~y

adj.

suffer vt,vi 1 ~ from umwa, teseka,

sumbuliwa na. 2 patwa na, pitia ~ hardship pitia mateso, teswa, shindwa. 3 kubali, ruhusu I won't ~such conduct sitakubali tabia kama hii. 4 ~ (endure) vumilia. ~ fools gladly vumilia wapumbavu. ~er n. ~able adj. ing n 1 mateso, taabu. 2 (pl) maumivu. ~ance n. on ~ance kwa ruhusa/kibali he is here on ~

suggest

ance ameruhusiwa (lakini hatakiwi).

suffice vt 1 ~ (for) tosha, kifu, kidhi

~it to say that inatosha kusema kwamba. 2 tosheleza. sufficient adj -a kutosha, -a kuridhisha, -a kukifu it is sufficient yatosha; basi n (usu a sufficiency of something) kiasi cha kutosha. sufficiently adv. sufficiency n utoshelevu.

suffix n kiambishi tamati vt ambisha

mwishoni.

suffocate vt,vi 1 songa, kaba roho,

nyonga. 2 kosa hewa. suffocation n kusonga roho, msongo wa pumzi, kukosa hewa.

suffragan n. ~ bishop, bishop~ askofu msaidizi.

suffrage n 1 kura, haki ya kupiga kura universal ~ haki ya kupiga kura kwa wote. ~tte n mwanamke aliyedai haki ya kupiga kura (mwanzoni mwa karne ya 20 (huko Uingereza). suffragist n mdai haki ya wanawake kupiga kura.

suffuse vt jaa, enea her eyes ~ with tears macho yake yalijaa machozi. suffusion n kujaza.

sugar n sukari. unrefined ~ sukari n guru vt tia sukari. ~-beet n kiazi sukari ~-bowl n bakuli la sukari. ~-cane n muwa. ~ coated adj -liopakwa sukari; (fig) -a kuvutia, -a kudanganya. ~ daddy n mzee kijana (atumiaye mali kutongozea wanawali) ~loaf n bonge la sukari. ~ lump n kibonge cha sukari. ~-refinery n kiwanda cha sukari. ~-tongs n kishikio cha sukari. ~y adj -a sukari; kama sukari; -tamu; (fig) -a kupaka mafuta.

suggest vt 1 ~something (to somebody); ~ (to somebody)

that...; ~ doing something toa rai, toa shauri, pendekeza. 2 ashiria, dokeza; maanisha. 3 (reflex) jia an idea ~itself to me wazo linanijia. the tion n rai maoni; ushauri; pendekezo. ~ion box n sanduku la maoni. 2 dokezo, dalili. 3 kutia wazo akilini. hypnotic ~ion n

suicide

kuingiza mawazo akilini mwa mtu aliye usingizini. ~ive adj 1 -a kushawishi, dokezi. 2 pujufu. ~ively adv. ~ible adj -a kushawishika; -a kushaurika; -a kupendekezeka.

suicide n 1 kujiua; mtu anayejiua commit suicide jiua. 2 kujiangamiza. suicidal adj -a kujiua, -a kujiangamiza.

suit1 1 n suti a two/three piece ~ sutiya vipande viwili/ vitatu in one's birthday ~ uchi. ~case n sanduku (la nguo). 2 law ~ n madai, daawa, mashtaka. file ~ vt fungua madai /mashtaka. 3 haja, maombi. 4 (lit or old use) kuposa, poso. 5 jamii ya namna moja ya karata. follow ~ vt fuata jamii ya karata; (fig) fuata mkumbo, iga, fuata. ~ing n kitambaa cha suti. ~or n 1 mchumba mtu anayechumbia. 2 mdai.

suit2 vt 1 faa, juzu, stahili; stahilia that car suits me ile motakaa inanifaa. ~ oneself fanya anavyopenda. ~yourself hiari/shauri yako, upendavyo. ~ somebody down to the ground faa sana/hasa. 2 (espec of clothes etc) kaa vyema, pendeza. 3 ~ something to linganisha, patanisha, oanisha. ~ the action to the word tekeleza kama ulivyonena. 4 be ~ed (to/for) faa. ~able adj -a kufaa, -a kustahili, -stahiki that would not be ~table haifai. ~ ably adv. ~tability n kufaa. ~tableness n.

suite n 2 msafara wa mkuu. 2 (series, set) jamii (ya meza, viti, n.k.), seti ya vitu a ~ of rooms seti ya vyumba (vikiwemo chumba cha kulala, sebule na maliwato).

sulk vi nuna. the ~ n kununa. ~iness n kununa. ~y adj nunaji, siopenda watu.

sullen adj 1 -chukivu, -enye kinyongo -a chuki, -enye kununa. 2 (gloomy) -zito, -a utusitusi. ~ly adv. ~ness n chuki, kinyongo.

sully vt usu (fig) chafua, vunjia hadhi, paka matope.

summer

sulpha (US)=sulfa) n see sulphonamides.

sulphate (US) = sulfate. n salfeti. ~ of magnesium magnesi sulfeti, haluli ya chumvi.

sulphide (US) = sulfide) n salfaidi.

sulphonamides (US) = sulfonamides n salfonamaidi.

sulphur (US) sulfur) n salfa. ~etted adj -enye salfa. ~ous; (US ~eous) enye salfa, -enye kufanana na salfa. ~ic adj. ~ic acid n asidi sulfuriki. ~-spring n chemchemi ya maji yenye salfa.

sultan n 1 sultani. ~ate n. usultani; himaya ya sultani. ~a n mke, dada au binti ya sultani.

Sultana n zabibu kavu nyeupe.

sultry adj 1 (of weather) -a hari, -a joto kali na hewa nzito. 2 -enye ashiki nyingi, bembezi. sultriness n.

sum n 1 (also ~total) jumla, majumlisho. 2 hesabu, fumbo la hesabu do a ~ in one's head fanya hesabu kichwani. 3 kiasi cha fedha pay a large ~ of money lipa kiasi kikubwa cha fedha, lipa fedha nyingi. 4 in ~ kwa kifupi, kwa maneno machache vt,vi ~ (somebody/something) up toa jumla ya; toa muhtasari; soma she ~med up his character at once alimsoma tabia yake mara moja. ~ming up n muhtasari/ mapitio ya jaji kuhusu ushahidi katika kesi. ~mary n muhtasari adj -a mara moja, -a papo hapo, bila kukawia; (of law) bila kufuata utaratibu, kienyeji. ~marily adv. ~ marize vt fanya muhtasari, fupisha. ~mation n 1 kujumlisha;jumla. 2 muhtasari.

summat n (sl and dial) kitu.

summer n (in countries outside the

tropics) majira ya joto vi kaa/fanya makazi mahali wakati wa joto. ~-house n banda la kukaa (bustanini n.k.). ~ school n kozi agh za chuo kikuu wakati wa majira ya joto. ~ time n majira ya joto/hari, kipindi

summersault

ambacho saa hurudishwa nyuma kwa saa moja katika nchi kadhaa. ~y adj.

summersault vt jipindua (kwa kuanza na kichwa na kuangukia mgongo).

summit n kilele; (fig) upeo. ~ meeting/talk n mkutano wa wakuu wa nchi.

summon vt 1 ~ somebody (to something/to do something) ita; ita kortini. 2 ~ something up kusanya ~ up one's energy kusanya nguvu. ~s n 1 kuitwa shaurini. 2 amri ya kufika mahali/kufanya jambo fulani vt ita shaurini.

sump n sampu; shimo la viowevu.

sumpter n (old use) mnyama mpagazi/hamali (k.m. punda, ngamia) ~-horse n farasi wa mizigo.

sumptuary adj -a kudhibiti matumizi/anasa/binafsi.

sumptuous adj 1 -a anasa, -a gharama nyingi, -a thamani. ~ clothes n nguo za anasa. ~ly adv. ~ness n anasa.

sun n 1 the ~ n jua. rise with the ~ rauka, damka, jihimu. the midnight ~ jua kama linavyoonekana katika maeneo ya aktiki na antaktiki. 2 (the) ~ (mwanga/joto la) jua. bask in the ~ ota jua, kaa juani. under the ~ popote duniani. give somebody/have a place in the ~ (fig) -pa/wa na nafasi/hali inayoruhusu maendeleo. 3 nyota. 4 (compounds) ~ baked adj -a kuanikwa/kukaushwa juani. ~bathe vi ota jua, jianika juani. ~ beam n mwale wa jua; (colloq) mtu mchangamfu, mcheshi. ~-blind n kizuia jua (dirishani); pazia. ~-bonnet/hat n kofia ya jua. ~burn vi babuka kwa jua, badilika rangi kwa sababu ya kuungua na jua n mbabuko (unaotokana na jua). ~burnt/~burned adj -liobabuka kwa jua. ~ burst n kutokeza ghafla kwa jua. ~ dial n saa ya kivuli. ~down n 1 machweo, magharibi kuchwa (jua). ~ downer n (collq) kinywaji cha jioni; (Australia) mzururaji anayefika kwa watu jioni. ~- drenched adj -enye kupata jua

sundry

sana. ~dried adj liokaushwa kwa jua. ~ flower n alizeti. ~glasses n miwani ya jua. ~-god n mungu jua. ~-helmet/hat n pama. ~-lamp n taa ya mionzi mikali kama ya jua. ~light n mwanga wa jua, nuru ya jua. ~lit adj -a kuangazwa na jua. ~lounge/porch/ parlour n sebule (au chumba) chenye kuta za vioo kuruhusu mwanga wa jua. ~proof adj; siopenya/penywa na jua. ~-ray n mwonzi/mwali wa jua. ~rise n macheo, mapambazuko. ~roof n (or less usu ~shine roof) paa la gari lenye sehemu ya kuruhusu mwanga jua/hewa. ~set n magharibi, machweo, kuchwa. from ~set to ~rise usiku kucha. from ~rise to ~set mchana kutwa. ~shade n mwavuli wa kukinga jua; kivuli. ~shine n jua, mwanga wa jua; (fig) mchangamfu. ~-spot n (astron) alama (doa) jeusi katika jua. ~stroke n (colloq) mahali palipo na jua jingi; ugonjwa kutokana na jua kali. ~-tan n mbabuko wa jua, kugeuka rangi ya ngozi kutokana na kubabuka. ~trap n mahali penye joto na jua (bila upepo). ~-up n (colloq) macheo, mapambazuko. ~-worship n kuabudu jua; (collq) kupenda kuota jua/ kujianika juani. ~less adj pasipo jua, -a giza. ~ny adj 1 -a jua. ~ny side up (US) (of an egg) -liokaangwa upande mmoja. 2 (joyous) -a furaha, changamfu. ~nily adv.

sundae n krimu ya matunda na barafu.

Sunday n Jumapili. one's ~ clothes/best (colloq, joc) nguo za kutokea, nguo nzuri. ~ school n shule ya Jumapili (hufundisha dini kwa watoto). a month of ~ kipindi kirefu.

sunder vt (old use or liter) tenganisha, pasua n (only in) in ~ kutengana.

sundries n (pl) vikorokoro, vitu vidogovidogo kwa pamoja.

sundry adj, baadhi, kadha wa kadha;

sung

-ingine, anuwai. all and ~ (colloq) kila mtu/kila kitu.

sung pp of sing

sunk pt pp of sink

sunken adj 1 -liozama. 2 -liodidimia. 3 -a dimbwi

sup vt,vi 1 ~(up) (esp Scot. and N.Eng) nywa kidogo kidogo n kiasi kidogo (cha kioevu). 2 ~on/off (rare) - la kidogo. he that ~s with the devil must have a long spoon (prov) jihadhari na mtu usiyejua tabia yake barabara.

super1 adj (colloq) bora, -a kupendeza, safi sana; -a kukithiri n (colloq) mrakabu wa polisi; ziada.

super2 (prefix) zaidi ya, -a kupita

kiasi,-a juu.

superable adj -a kuweza kuzuiwa/kuzimwa, -enye kushindika.

superabundant adj -ingi mno, maridhawa, tele. superabundance n. superabound vi zidi kiasi, kuwa maridhawa, kuwa tele.

superadd vt ongeza sana, zidisha,

fanya ziada.

superannuate vt staafisha; -pa mfanyakazi kiinua mgongo chake. 2 ~d adj -zee mno kwa kazi/matumizi; -a zamani; (colloq) -liopitwa na wakati. superannuation n.

superb adj -zuri sana, bora; -a daraja la kwanza. ~ly adv.

supercargo n karani wa shehena.

supercharge vt chochea zaidi. ~r n kiongeza oksijeni (ndani ya injini). ~d adj -liotiliwa kiongeza oksijeni.

supercilious adj -juvi, sodai, -a kujivuna a ~ look macho ya kiburi. ~ness n ujuvi, kiburi, dharau, majivuno, usodai. ~ly adv.

supercool vt poza mno.

superego n. (the) ~ n (psych) dhamiri.

supererogation n kufanya zaidi ya

kiwango/mategemeo. supererogatory adj zaidi ya kiwango/mategemeo.

superfatted adj (of soap) -enye mafuta mengi/yaliyozidiana.

superficial adj 1 a juujuu a ~ wound

supernatural

jeraha la juu juu/dogo. 2 sio makini, -a wasiwasi, -a kubabiababia. ~ly adv. ~ity n upurukushani; ujuujuu.

superficies n (pl) sura ya juu/nje; eneo la juu juu/nje.

superfine adj -zuri sana, bora kabisa, iliyochujwa sana.

superfluous adj liozidi, -a kupita kiasi. ~ly adv. superfluity n.

superheat n kiasi cha joto kupita maji yanayochemka, joto kali.

superhighway n barabara kuu.

superhuman adj -a mungu,-a kupita uwezo wa binadamu; -kubwa mno.

superimpose vt weka juu ya. superintend vt simamia, amuru kazi, ongoza, rakibu. ~ence n usimamizi, uongozi, urakibu. ~ent n mrakibu; msimamizi, mwangalizi, mwongozi, mkurugenzi.

superior adj 1 bora, aula, ema zaidi.

2 kubwa/ingi zaidi. 3 ~to -a kupita -ingine, sioshindwa, -enye kuzidi; -a cheo cha juu. ~ to sioshindwa na; sioshawishika na he is ~ to bribes hahongeki. 4 - enye usodai/kiburi n 1 mkuu. 2 mkuu wa jumuiya ya dini. ~ity n ukubwa, ukuu; ubora (kuliko -ingine); kiburi. ~ity complex n hisia za kujifanya bora (kwa sababu ya kujihisi kuwa unadunishwa), majikwezo, ubwana mkubwa.

superlative adj 1 bora kabisa; (gram)

sifa ya juu kabisa. speak in ~s tumia lugha yenye sifa zilizozidiana, tia chumvi.

superman n mtu mwenye uwezo kupita kiasi.

supermarket n duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa.

supermundane adj takatifu, -a kiungu.

supernal adj -a kutoka juu, -a kutoka mbinguni, -a kiungu.

supernatural adj 1 si -a ulimwengu, -a kupita akili, si -a dunia hii. 2 -a rohoni. 3 -a mwujiza n the ~ yasiyoonekana k.m. mashetani/ malaika/majini. ~ly adv.

supernomal

supernormal adj -isiyo ya kawaida, kioja.

supernumerary adj -a zaidi kuliko ilivyopasa n ziada, zaidi ya matarajio; mtu afanyaye kazi ndogo ndogo; mtu aigizaye sehemu ndogondogo.

superpose vt weka juu ya kitu kingine, pagaza. superposition n kuweka juu ya.

superpower (US) n taifa kubwa. superscription n andiko la juu. superscribe vt andika juu ya (kitu). superscript n (math) namba juu ya nyingine.

supersede vt chukua nafasi ya. supersession n.

supersonic adj (of speeds) -a zaidi ya mwendo wa sauti.

superstition n ushirikina; usihiri; imani ya uchawi, majini, mazimwi na itikadi za kidhana. superstitious adj -a ushirikina. superstitiously adv.

superstructure n jengo juu ya jengo

jingine, vikorombwezo.

supertax n kodi kabambe/kamambe (kwa matajiri sana).

supervene vi tukia baada, zuka, tokea; supervention n kuzuka/kutokea baadaye.

supervise vt,vi simamia, angalia, ongoza. supervision n usimamizi, uangalizi. supervisor n msimamizi, mwangalizi. supervisory adj -a uangalizi, -a usimamizi.

supine adj -chali, kimgongo. 2 (slack) -legevu, -zito, -zembe; vivu. ~ness n ulegevu, uzito, uzembe. ~ly adv.

supper n chajio; chakula cha jioni/usiku. ~less adj pasipo chajio.

supplant vt 1 twaa mahali pa, chukua nafasi ya, badiliwa na. ~er n.

supple adj. nyumbufu. ~ness n unyumbufu.

supplement n nyongeza, ziada. 2 jalizo, kijalizo vt 1 ongeza. 2 jaliza. ~al adj -a nyongeza, -a kama nyongeza, -a kuongezea. ~ary adj 1 -a kuongeza; -a ziada; -a kutimiliza. 2 -a kujaliza ~ary examination

suppose

mtihani wa kurudia/ nyongeza.

suppliant (also supplicant) n adj -a kuomba, -ombaji n mwombaji.

supplicate vt,vi omba, sihi. supplication n maombi (ya unyenyekevu). supplicant n mwombaji.

supply vt ~ something to somebody; ~ somebody with something 1 toa, leta, weka, pa. 2 kimu, ruzuku n 1 kutoa, kuleta, kuweka. 2 akiba, ugavi. ~ and demand n ugavi na mahitaji. ~ curve n mchirizo wa ugavi. be in short ~ pungua; adimika. 3 (pl) supplies vifaa. 4 supplies n (GB) ruzuku ya bunge kwa serikali. 5 be/go on supplies shikiza (kazi); -wa mshikizio. supplier n mgawaji, mtoaji.

support vt 1 (bear weight) chukua, tegemeza, egemeza, himili. 2 (endure) vumilia, stahimili. I can't ~ him siwezi kumvumilia. 3 (help) unga mkono, saidia, auni, fadhili. 4 (maintain) lisha, ruzuku, kimu n 1 kuchukua, kutegemeza in ~ (of troops) -a akiba. (be) in ~ of somebody/something pa msaada. 2 tegemeo, nguzo, mhimili. 3 kukimu. means of ~ riziki, chakula. 4 msaada, muawana, shime. 5 kuunga mkono. 6 mtetezi. price ~s (US) ruzuku. ~able adj. ~er n 1 msaidizi, mfuasi, mwunga mkono, shabiki. 2 kitegemeo. ~ive adj.

suppose vt 1 dhani, fikiri. kisia. 2 chukulia kwamba; tuseme ~ they differ tuseme wanaachana/ wanafarakana. 3 (used as imper. or to make a suggestion) ~we go tuondoke, waonaje tukiondoka. 4 be ~d to tarajiwa, takiwa (colloq) (in neg); totakiwa, topasa. supposing conj kama, iwapo. ~d adj -a kudhaniwa. ~dly adv kwa kudhani, kwa kuwazia. supposition n 1 kukisia. on this supposition; on the supposition that kwa kufikiria kwamba.

suppository

suppository n kidonge (cha kutiwa tupuni).

suppress vt 1 kandamiza, shinda, komesha ~ a rebellion komesha uasi. 2 ficha; zuia; zima. ~ion n 1 ukandamizaji. 2 uzuiaji. ~ive adj -a kukandamiza, -a kunyamazisha. ~or n 1 mkandamizi, mkomeshaji; kizuiaji.

suppurate vi (formal) tunga usaha. suppuration n kutunga usaha. suppurative adj -enye usaha.

supra adv (latin formal) juu; mapema (kitabuni, n.k.). supranational adj juu ya mataifa.

supreme adj 1 -kubwa kabisa, -a juu kabisa. 2 -enye mamlaka/uwezo mkubwa kabisa. the ~ Being n Mungu. supremacy n mamlaka ya juu kabisa, uwezo wa juu kabisa. supremacy over kuwa na mamlaka ya juu dhidi ya. ~ly adv sana, mno.

surcharge n 1 malipo ya ziada (k.m. adhabu). 2 mzigo wa ziada. 3 mhuri wa posta unaobadilisha thamani ya stampu vt 1 toza kodi ya ziada, chaji zaidi. 2 ongeza mzigo, zidisha uzito.

sure adj 1 -a hakika, -a yakini. be/feel

~ (about something) wa na hakika (juu ya jambo fulani). be/feel ~of something/ that wa na hakika/imani kwamba. be/feel ~ of oneself jiamini. be ~ to do something; (colloq) be ~and do something usiache/ usishindwe kufanya, hakikisha unafanya, usikose kufanya. to be ~ kwa kweli. make ~ that/of something -wa na hakika, hakikisha I made ~ that he finished the work nilihakikisha kuwa anamaliza kazi yote. 2 -a kuaminika a ~ messenger tarishi anayeaminika. ~ footed adj siyoteleza, siyo tetereka adv 1 ~ enough kwa hakika, kwa kweli. for ~ kwa hakika, hapana shaka. 2 as ~ as kwa hakika, kwa yakini; kweli tupu. 3 (colloq) (US) kwa hakika. ~ly adv 1 kwa hakika, bila shaka; haikosi. 2 (safely) kwa salama. ~ness n. uthabiti, uhakika, kweli.

surmount

surety n 1 dhamana, mdhamini, stand ~ for somebody dhamini mtu.

surf n povu la mawimbi ya maji; mawimbi ya kuumuka. ~ing/~riding n mchezo wa kuteleza katika mawimbi meupe kwa ubao. ~ boat n mashua ya kusafiria katika mawimbi meupe.

surface n uso the ~ of the earth uso wa dunia. 2 juu, sehemu ya juu ya kitu/maji. 3 ~ mail n barua zinazotumwa kwa njia ya kawaida. ~to air missiles n makombora ya kutungulia ndege yanayopigwa kutoka ardhini au manowarini. 4 sura/umbo la nje on the ~ kijuujuu. 5 (attrib.) -a nje, -a juu ~ politeness heshima ya kijuujuu vt,vi 1 -wa na/weka tabaka la juu ~ the road with tarmac weka tabaka la lami katika barabara. 2 (of submarine, skin diver) ibuka.

surfeit n a ~of wingi wa vitu hasa vyakula, vinywaji, n.k.; shibe; kinaya vt shibisha; kinaisha; jikinaisha. ~ somebody/oneself (with) (ji) jazia, jawa na.

surge vt 1 enda mbele, bingirika, tapakaa, (kama mawimbi) the floods ~d over the valley mafuriko yalitapakaa bonde lote. 2 vimba, fura n mfuro wa mawimbi.

surgery n 1 ugangaji; upasuaji. 2 (GB) chumba/ofisi ya daktari (ambamo hutibia watu). ~ hours n saa za kuganga/kupasua. surgical adj -a kuganga; -a kupasulia; -a upasuaji. surgical instrument n zana za kupasulia. surgically adv. surgeon n 1 daktari mpasuaji. dental surgeon daktari mpasuaji meno. house surgeon n daktari mpasuaji mkazi (wa hospitali fulani). 2 daktari wa jeshi la majini.

surly adj -kali, -gomvi. surliness n. surlily adv.

surmise vi 1 dhani, kisia, bahatisha, buni n dhana; kisio.

surmount vt shinda (matatizo); pita

surname

(vikwazo). 2 (passive) be ~ed by/with something -wa na kitu juu yako. ~able adj -a kushindika.

surname n jina la ukoo vt -pa jina la ukoo.

surpass vt pita, shinda, zidi kiwango; kulula he ~es John in power ana nguvu kumshinda John. ~ing adj -a kupita -ote, -a kushinda -ote, - sio na kifani. ~ingly adv.

surplice n kanzu (ya kupwaya) ya

kasisi. ~d adj -liovaa kanzu, -enye joho.

surplus n ziada ~ production uzalishaji wa ziada ~ labour wafanyakazi wa ziada ~value thamani ya ziada.

surprise n 1 mshangao, mastaajabu, mzimbao cause ~ shangaza. take somebody by ~ fumania; shutukiza tokea mtu kwa ghafla (pasi na yeye kutarajia). take a town by ~ teka/shambulia mji (kwa ghafla), vamia kwa shambulio. 2 (attrib.) kitu/jambo la kushtukiza/ lisilotarajiwa vt 1 staajabisha, ajabisha, shangaza, shitusha, duwaza. 2 be ~d shangaa, ona ajabu. 3 shtukiza; fumania. 4 ~ somebody into doing something shtua, harakisha mtu afanye jambo fulani. surprising adj -a kushangaza. ~d adj. surprisingly adv. ~dly adv.

surrender vt,vi salimu amri, jisalimisha, kubali kushindwa the rebels have ~ed waasi wamesalimu amri. 2 acha. ~ one's rights acha kupigania haki. ~ to justice jitoa mbele ya sheria ili uhukumiwe. 3 ~ (oneself) to jiachia n kusalimu amri, kujisalimisha, kujitoa, kuacha. ~ value n thamani ya kufunga bima.

surreptitious adj -a hila, -a kichinichini, -a siri. ~ly adv kwa hila, kwa siri.

surrogate n naibu, makamu, badala (hasa wa askofu anayeweza kutoa leseni ya ndoa bila matangazo mara tatu). ~ mother n mama mwenye kuchukua mimba kwa ajili ya familia

suspend

nyingine.

surround vt 1 zunguka, zingira, zingia, zinga. ~ing adj -a mazingira, -a jirani. ~ings pl n mazingira, mastakimu.

surtax n kodi ya ziada ya mapato vt

toza kodi ya ziada ya mapato.

surveillance n upelelezi, uchunguzi be under ~ pelelezwa/chunguzwa.

survey vt 1 aua, tazama, kagua. 2 pitia (kwa jumla). 3 pima ramani, pima kwa kuhesabu. 4 kagua jengo, shamba, n.k. n kutazama mandhari, uchunguzi, kupima; mapitio. ~ing n upimaji wa ardhi. quantity ~ing n ukadiriaji majenzi. ~ or n mkaguzi wa mizani na vipimo, barabara, n.k. mkadiriaji (majenzi, ardhi, n.k.).

survive vt,vi 1 endelea kuishi (baada ya maafa), okoka, ponea chupuchupu. ~ one's usefulness endelea kuishi/ kushika nafasi bila manufaa; baki, salia. survivor n mwenye kuokoka, msaliaji. survival n 1 kusalia, kupona, (hali ya) kuendelea kuishi/kudumu. 2 (remainder) baki, masalio, masazo survival of rights kudumu kwa haki.

susceptible adj 1 -enye kuathirika kwa urahisi (na hisia). 2 -epesi kuhisi. 3 ~ of -enye kuweza. ~ of truth -enye kuweza kuaminika. susceptibility n 1 uathirikaji. 2 wepesi wa kuhisi.

suspect vt 1 shuku, tuhumu, tilia shaka. 2 dhani, kisi, waza. 3 ~ somebody (of something) tilia shaka, tuhumu adj -a shaka, -a tuhuma n mtuhumiwa pred adj -enye/ -a kutilia shaka.

suspend vt 1 ~ something (from) tundika, angika, ning'iniza. 2 elea. 3 ahirisha, weka kando; subirisha. 4 simamisha, (kwa muda), zuia ~a sitting simamisha baraza. ~ judgement ahirisha hukumu. suspension n 1 kutungika, kuangika; kuondoshwa kwa muda; kusima-mishwa; kuacha chuki suspension of

suspense

payment kusimamisha malipo. 2 (of motor vehicle) viangiko (k.m. springi, shokamzoba n.k.). suspension bridge daraja linaloning'inia. ~er n (pl) (a pair of) ~ers n ukanda/vazi la kuzuia suruali/ soksi isidondoke.

suspense n 1 shaka, wasiwasi, hangaiko, taharuki. keep somebody in ~ weka/tia/acha mtu katika hali ya wasiwasi.

suspicion n 1 shaka, wasiwasi, tuhuma. above ~ sioweza kutiliwa shaka, -a kuaminika. 2 a ~ (of) dalili ya mbali. suspicious adj -enye shaka, -a kuleta shaka, -a kutuhumu, a wasiwasi. be/become/feel suspicion about/of somebody) tilia shaka. suspiciously adv.

suss vt ~ something out (colloq) gundua. 2 fanya doria.

sustain vt 1 chukua, himili. 2 patwa na/pata (tatizo). 3 (leg) kubaliana na, toa idhini, idhinisha. 4 fululiza, endeleza. sustenance n 1 riziki. 2 mlo.

suture n mshono wa kidonda; uzi wa kushonea vidonda.

suzerain n mfalme, sultani, mtawala.

~ty n.

svelte adj (F) (of a person) -embamba; -enye madaha.

swab vt pangusa, safisha (kwa pamba, kitambaa), piga deki n 1 pamba/ tambara la kupigia deki/kupangusia uchafu. 2 sifongo/sponji.

swaddle vt fungafunga (mtoto) katika vitambaa/kamba za vitambaa. swaddling - clothes n vitambaa vya kumfungia mtoto, nguo za mtoto mchanga still in his swaddling clothes (fig) -enye kubanwabanwa bado.

swag n 1 (sl) mali iliyoibiwa/ iliyoporwa, vitu vilivyopatikana kwa magendo/njia isiyo halali. 2 (Australia) virago.

swagger vt tamba, randa, enda kwa mikogo n majivuno, makuu, mikogo, jeuri adj (sl) -a mikogo. ~er n.

swashbuckler

~ingly adv.

Swahili n 1 (person) Mswahili. 2 (language) Kiswahili adj -a kiswahili.

swain n (arch) mtu wa shamba; (joc) mpenzi/kipenzi (wa kiume).

swallow1 n kijumbamshale, mbayuwayu. one ~ doesn't make a summer (prov) si busara kuamua jambo kutokana na tukio moja.

swallow2 vt,vi 1 (up) meza, akia. 2 (fig use) mezea. 3 (funds) kausha, potea, toweka; jirudi n 1 kumeza. 2 funda.

swam pt of swim.

swamp n kinamasi vt 1 jaza maji, tapakaza maji, tosa majini. 2 (with) (fig) lemewa na, lemea, zidi, zidiwa na I am ~ed with work nimelemewa na kazi. ~y adj -a majimaji, -a kinamasi, - a topetope.

swan n bata maji (wa shingo ndefu). ~

dive n mbizi ya mbayuwayu. ~ song n tendo/wimbo wa mwisho (kabla ya kustaafu/kufa). ~ 's down n manyoya mororo aina ya bata; kitambaa chenye manyamunyamu vi (colloq) ~ off/around enda matembezi, zurura, randaranda.

swank vi (colloq) tamba, jigamba n majigambo, makuu. ~y adj maridadi sana, -a kutamb(i)a.

swap vt,vi see swop.

sward n (lit) uwanda, mahali penye

nyasi nzuri fupi.

swarm1 n kundi kubwa la wadudu/ ndege n.k. a ~of bees bumba la nyuki vi (of bees) enda pamoja katika kundi. 2 be ~ing with; ~ with songamana, jawa na the region ~s with locusts eneo limejaa nzige. 3 wa kwa wingi, songamana, tembea katika kundi.

swarm2 vt ~ (up) paraga, sombea, paramia.

swarthy adj -eusieusi. swarthiness n weusi.

swashbuckler n mwonevu, mchokozi; mtu mwenye majigambo, mjeuri. swashbuckling n ugomvi, uchokozi;

swastika

kugombana, kuchokoza.

swastika n swastika: nembo ya msalaba wa jua yenye kuashiria futahi au Unazi.

swat vt piga, chapa, ua (mdudu) n 1 mchapo. 2 kichapo.

swath n 1 fungu la nafaka, nyasi, lundo la nafaka iliyokatwa; kiduta cha nafaka iliyokatwa. 2 mkuza (nafasi iliyoachwa wazi baada ya kufyeka).

swathe vt zingia kitambaa, fungiafungia vitambaa, zungushia (zongomeza) kitambaa n (bandage) bendeji.

sway vt,vi 1 yumbisha, yumba, sukasuka, chuchia. 2 (influence) geuza, shawishi, vuta; tawala, n 1 kuyumba. 2 himaya, enzi, utawala, nguvu, mvuto be under the ~of tawaliwa na.

swear 1 vt,vi 1 apa, kula yamini. 2 apisha. ~ somebody in apisha mtu, lisha kiapo. ~ somebody to secrecy apisha kuweka siri. ~ a witness apisha shahidi. sworn enemies n maadui wa jadi. sworn friends n masahibu. 3 ~ by something apia kama shahidi; (colloq) tegemea; jetea. ~ off (colloq) apa kuacha. ~ to something apa kabisa, sema kwa dhati. vt ~ (at somebody) laani, apiza; tukana n kutukana. ~er n mwapizaji; mtukanaji. ~-word n (neno la) tusi.

sweat n 1 jasho. ~-band n utepe (wa kofia wa kunyonya jasho). ~ shirt n fulana ya jasho. 2 a ~ n hali ya kutokwa jasho. be in a cold ~ kuwa katika hali ya woga na wasiwasi. all of a ~ (colloq) wa/loa chepe kwa jasho; (fig) wa na woga na wasiwasi. 3 (colloq) kazi ngumu, sulubu. 4 an old ~ n (sl) askari mkongwe wa kazi. 5 majimaji, unyevu vt,vi 1 toa/toka jasho. 2 toa kitu. ~ blood (fig) fanya kazi kama punda. ~ out a cold ondoa mafua. 3 toza jasho. 4 fanyisha kazi ngumu, himiza, nyonya. ~ed goods n matunda ya jasho /kazi ngumu. ~ed labour kazi ya malipo ya unyonyaji/dhuluma. ~y

sweet

adj -iliyojaa jasho; -enye kutoa jasho.

sweater n sweta.

sweep n ~ (up/out) kufagia.

make a clean ~ (of something) kumba, ondoa, zoa, fagilia mbali. 2 pigo la ghafula. 3 mkupuo. 4 mwendo wa nguvu, mkondo wa nguvu, mkondo. 5 (range) eneo, upeo. 6 (chimney) ~ n msafisha dohani. 7 kafi, kasia. 8 upondo. 9 ~ (stake) n bahati nasibu vt,vi 1 ~ something (from something); ~ something (free) of something; ~ something up/away etc. fagia, futa, pangusa; kokoa. 2 peperusha, zoa, safisha the wind swept the pieces of paper away upepo ulipeperusha karatasi the currents swept the branches along mawimbi yalizoa matawi. ~ all before one -wa na mafanikio mfululizo. ~ the board pata fedha yote iliyokuwa ikichezwa kamari; shinda zawadi zote. be swept off one's feet (fig) hemewa, jawa na jazba. swept back adj (of aircraft wings) liofungwa usawa wa pembekali kutoka katika muhimili wa ndege; (of hair) -liolazwa kuelekea nyuma. 3 kumba the storm swept the coast tufani ilikumba pwani. 4 enda kwa fahari. 5 enea, tanda. 6 angaza his eyes swept the room macho yake yaliangaza chumbani. 7 pita upesi the fingers swept the keys of the piano vidole vilipita haraka kwenye vipande vya kinanda. 8 inama, piga goti kwa madaha. ~er n 1 mfagiaji, mfagizi; ufagio. 2 (football) mlinzi. ~ing adj kubwa; -a jumla ~ing changes mabadiliko makubwa ~ing statement kauli ya jumla. ~ingly adv. ~ings n pl vumbi, takataka, uchafu. ~stake n bahati nasibu ya fedha (katika shindano).

sweet adj 1 -tamu. have a ~ tooth penda vitu vitamu. ~wine n mvinyo mtamu (wenye ladha ya matunda). 2 -a kupendeza, zuri, -a kuvutia. a ~

sweet-and-sour

voice n sauti ya kuvutia. 3 safi keep a room ~ weka chumba katika hali ya usafi. 4 -a kunukia, -a kufiridi (to) smell ~ (ku) nukia vizuri. ~ scented adj -enye kunukia. 5 (phrases) at one's own ~ will apendavyo mwenyewe. be ~ on (somebody) (colloq) penda sana. 6 (compounds) ~ bread n kongosho la ndama au kondoo. ~briar/brier n waridi mwitu. ~ corn mahindi matamu. ~ heart n mpenzi. ~ meat n halua. ~ potato n kiazi kitamu. ~ tempered adj -tulivu, -pole n (US) peremende, lawalawa, tamutamu (chokoleti). 2 (US ~ dessert) chakula kitamu, agh pudini. 3 (pl) furaha, anasa, maraha. 4 mpenzi, kipenzi. ~ly adv. ~ness n. ~ish adj. ~en vt,vi tia utamu, tia sukari, koleza; -wa tamu; geuka kuwa -tamu. ~ening n kikoleza utamu. ~ie n 1 tamutamu, lawalawa. 2 mpenzi, kipenzi. ~y n 1 peremende. 2 mpenzi.

sweet-and-sour adj tamchachu (siki yenye sukari).

swell vi,vt 1 ~(up) (with) vimba, tuna, vimbisha, tunisha. 2 have /suffer from a swollen head jivuna; -wa na kiburi, vimba kichwa swollen headed -enye kiburi. 3 ~ (out) tanuka, vimbisha n 1 mvuvumko. 2 (sing only) mawimbi makubwa (baada ya tufani). 3 (dated colloq) mlimbwende, mtanashati. come the heavy ~ over somebody (sl) jifanya maarufu ili kuweza kushawishi (mtu), jidai adj (US colloq) 1 -malidadi, -tanashati. 2 bora/sana, -a kiwango cha juu. ~ing n 1 uvimbe. 2 nyongeza, ziada.

swelter vi ona hari, jisikia vibaya (kwa

sababu ya joto).

swept pt, pp of sweep.2

swerve vt,vi chepuka, pinda ghafla, enda upande. 2 epa n mchepuko, kwenda upande; kupinda ghafla.

swift1 adj -epesi, -a mbio, -a haraka, -a ghafula. ~ly adv upesi, hima, kwa

swing

haraka. ~ness n wepesi, mbio, kasi ~-flowing adj -a kutiririka/ kumiminika kwa kasi ~-footed -enye mbio, -a mbio, -a kasi. ~-handed adj -enye mikono myepesi; -a haraka (katika kazi za mikono).

swift2 n mbayuwayu, barawai.

swig vt,vi ~(down/off) (colloq) -nywa, piga funda n funda take a ~ at a bottle of beer kunywa bia moja kwa moja kutoka kwenye chupa; piga tarumbeta.

swill vt,vi ~ something (out) 1 osha, suuza. 2 (colloq) nywa kwa pupa n 1 kusuuza, msuuzo. 2 makombo, masazo hasa ya kiowevu. ~er n.

swim vt,vi 1 ogelea. ~ with the tide/ the stream fuata mkondo/ mkumbo. ~ming bath/pool n bwawa la kuogelea. ~ming costume/suit n vazi la kuogelea. ~ming trunks n vazi la kiume la kuogelea. 2 vuka kwa kuogelea; shindana (na mtu) kuogelea. 3 ~ with; ~ in/on jawa na.4 ona kizunguzungu, sulika, shikwa na gumbizi; zunguka (zunguka) n 1 kuogelea. 2 the ~ n matukio ya wakati uliopo, mambo yanayotokea sasa. be in/out of the ~ wamo ndani ya, shiriki/- toshiriki, fahamu /-tofahamu mambo yanayotokea sasa. ~mer n mwogeleaji. ~imingly adv bila matatizo; vizuri kabisa.

swindle vt ~ something out of somebody; ~ somebody of something tapeli, ghilibu, danganya, laghai ~ money out of somebody tapeli; chukulia mtu fedha zake kwa ulaghai n ujanja, hila, ulaghai; kitu kilichouzwa ambacho hakina thamani iliyotajwa. ~r n. ayari, dhalimu, laghai.

swine n 1 nguruwe. ~-herd n mchungaji wa nguruwe. 2 (derog) mshenzi; mnyama, mpujufu. ~ry n banda la nguruwe. swinish adj - a kinyama/kishenzi.

swing vt,vi 1 bembea, bembeza;

swinge

pembea. ~ for somebody/something (colloq) nyongwa (kwa kuua). no room to ~ a cat in (of an enclosure) nafasi ndogo sana. 2 tembea/kimbia kwa/ bila ukakamavu. 3 cheza/ chezesha dansi au ngoma (sl) changamka, fuata mambo ya kisasa. 4 geuka, geuza, enda upande. 5 pembea n 1 kubembea. 2 mdundo. go with a ~ (of music, poetry) wa na mdundo mzuri; (fig) (of an event, entertainment, etc.) endelea vyema/ bila matatizo. be in full ~ pamba moto. 3 bembea, pembea. ~ing adj (sl) (of persons) -a kisasa, changamfu; (of events, entertainment etc) -a kuburudisha. ~-door n

mlango wa kufungulia upande wowote.

swinge vt (arch) tandika, piga, chapa. ~ing adj -kubwa sana, -a nguvu.

swipe vt (colloq) 1 piga kwa nguvu, twanga, kung'uta. 2 (colloq) iba n pigo la nguvu.

swirl vi zunguka upesi upesi, zungusha upesi upesi n kuzungushazungusha; kuzingia. a ~ of dust chamchela; kimbunga.

swish vt,vi 1 ~ something (off) vurumisha. 2 chakarisha, piga (kwa mjeledi) n kuvurumisha; kuchakarisha; (colloq) adj malidadi; -a mtindo.

switch n 1 ufito, mchapo. 2 swichi. 3 mtambo wa kubadilisha njia za reli. ~-engine n injini ya kuunga mabehewa. ~-man n mbadilisha njia ya reli. 4 (of hair) kishungi bandia, mwengo, mgwisho. 5 ~-back n (of railway) reli za mteremko mkali katika viwanja vya michezo; (of roads) barabara yenye vilima vingi. 6 badiliko, uhamisho vt 1 ~ on washa, fungua. ~off zima. 2 ~ somebody on (sl) sisimua. 3 (of railway) geuza njia, hamisha njia. 4 ~(to); ~ over to badili, hamia. 5 chapa kwa fito. 6 geuka ghafla; pokonya.

swivel n 1 pete yenye kuzunguka. 2

swot

ekseli vt,vi zunguka; zungusha.

swiz n (sl) uchungu mkubwa; ulaghai.

swob see swab.

swollen pp of swell esp. as adj. ~ glands n hijabu. (painful) ~ glands n mtoki.

swoon (arch) vi zimia, zirai n kuzimia, kuzirai, kupoteza fahamu she went off in a ~ alizirai.

swoop vt,vi 1 ~ (down) (on) shuka kwa kasi kutoka angani (kama tai, kipanga), chupa, ruka chini. 2 ~ something up pokonya, pora n kuchupa, kushuka kwa kasi (kama ndege, tai, kipanga atokapo angani); ruko la ghafula. at one (fell) ~ kwa dharuba moja.

swop vt (also swap) (colloq) badili mali kwa mali. ~market n soko la mali kwa mali; mali kwa mali. ~ yarns simuliana hadithi za matukio. ~ places with somebody badilishana nafasi. don't ~ horses in mid-stream (prov) usifanye mabadiliko wakati wa msukosuko n ubadilishanaji (wa mali kwa mali).

sword n 1 upanga; kitara. the ~of justice upanga wa haki. cross ~ with somebody (fig) gombana na. draw/sheath the ~ (rhet) anza/maliza vita. put to the ~ (rhet) ua. at the point of the ~ kwa kutishwa. ~-arm (usu) n mkono wa kulia. ~-bearer n (hist) mbeba upanga wa mfalme. ~-belt n mkanda wa upanga. ~-cane/~ stick n upanga wa ala/fimbo ya upanga. ~-cut n jeraha la upanga; pigo la upanga. ~-dance n hanzua, tari, mchezo wa sime. ~-fish n chuchunge. ~-play n mchezo wa kupigana kwa upanga; (fig) malumbano. ~sman n askari/mtu hodari wa kutumia upanga. ~smanship n ustadi wa kupigana kwa upanga.

swore, sworn see swear.

swot vi, vt 1 ~(for something) bukua, soma/ somea sana; jiandaa kwa kusoma

swum

sana. ~ something up somea sana n 1 mbukuaji. 2 kazi nzito.

swum pp of swim.

swung pp of swing.

sybarite n mtu wa anasa nyingi, mpenda anasa. sybaritic adj. -a anasa, -a kupenda raha.

sycamore n mkuyu.

sycophant n mtu anayejikomba/ anayejipendekeza. ~ic adj.

syllable n silabi. syllabary n orodha ya viwakilishi vya silabi (k.m. katika Kijapani). syllabic adj -a silabi. syllabicate; syllabize, syllabify vt taja neno kwa silabi moja moja, gawa katika silabi. syllabification n kugawa katika silabi.

syllabus n muhtasari (wa masomo au mafundisho).

syllogism n hitimisho linalotokana na hoja mbili (k.m. mtu ana miguu miwili, nyoka hana miguu; kwa hiyo mtu si nyoka). syllogistic adj syllogize vt hitimisha kwa mantiki.

sylph n hurulaini; (fig) mwanamwali mwembamba mzuri. ~-like adj -embamba na -enye madaha.

silvan adj (liter) 1 -a mwitu/porini.

symbiosis n ufaano, hali ya utegemeanobaina ya viumbe wawili. symbiotic adj -a kutegemeana (japo si wa jamii moja).

symbol n alama, dalili, ishara. ~ic;

~ical adj 1 -a ishara. 2 -enye maana. ~ics n 1 taala za mifano (ishara) ya kale na sherehe. 2 theolojia ya kihistoria ya Kikristo. ~ize vt 1 onyesha kwa ishara, ashiria, -wa ishara ya. 2 wakilisha dhana kwa ishara. ~ization n. ~ism n 1 kuashiria, uashiriaji. 2 mfumo wa alama fulani zitumiwazo kuwakilisha kundi fulani la mawazo.

symmetry n 1 ulinganifu (mzuri); mlingano, usawa; (maths) pacha. symmetrical adj -linganifu, -a pacha, -a sawa. symmetrically adv kwa ulinganifu (mzuri).

sympathy n huruma; upole; utu wema.

syndic

in ~with katika/ kwa kukubaliana na letter of ~ barua ya kuliwaza. sympathetic adj -a huruma, -pole, -a moyo mzuri. sympathetic strike n mgomo wa kuwaunga mkono wafanyakazi wenzi sympathetic pregnancy (in man) umito. sympathetically adv kwa huruma, kwa upole. sympathize vi 1 -pa makiwa, pa pole, -sikitikia. 2 onea huruma, hurumia, liwaza. sympathizer n anayeonea huruma (m) wenziye, mwenye kuwaunga mkono wenzake.

symphony n 1 simfoni: aina ya muziki upigwao kwa kutumia ala nyingi kwa pamoja. symphonic adj -a simfoni.

symposium n 1 kongamano: mkutano wa majadiliano juu ya suala fulani. 2 mkusanyiko wa makala za aina moja, majadiliano ya pamoja.

symptom n ishara, dalili. ~atic adj -a ishara, -a dalili. ~atically adv. ~atology n simptomatolojia: tanzu ya talaa za ishara katika udaktari.

synagogue n sinagogi: hekalu la kiyahudi.

synchronize vt patanisha, oanisha; synchronization n kupatanisha, kurekebisha, kuoanisha. synchromesh n utaratibu wa kubadili gia katika gari.

syncopate vt 1 (of music) badili mdundo. 2 geuza mdundo wa kawaida. syncopation n.

syncope n 1 (med. term) kuzimia, kuzirai, kupoteza fahamu. 2 udondoshajikati ; kudondoshwa kwa sauti katikati ya neno.

syndic n mjumbe (agh. wa chama/

taasisi fulani). ~alism n nadharia inayodai kwamba madaraka ya kisiasa yanapaswa kuwa mikononi mwa vyama vya wafanyakazi. ~alist n mfuasi wa nadharia hiyo. ~ate n 1 ushirika wa mashirika yenye lengo moja. 2 ushirika wa wachapishaji makala/katuni katika

syndrome

magazeti vt chapisha (makala, katuni) katika magazeti mengi kupitia shirika fulani.

syndrome n (med.) dalili za ugonjwa; (fig) mkusanyiko wa vitendo/mawazo ya mtu yanayoweza kutokea/ kujitokeza kwa pamoja.

synod n 1 sinodi: eneo la majimbo ya kanisa. 2 mkutano wa majimbo ya kanisa kujadili na kutoa maamuzi juu ya sera, serikali, mahubiri n.k. ~al adj -a sinodi.

synonym n kisawe: moja kati ya maneno mawili au zaidi yanayokaribiana sana katika maana. ~ous adj -enye maana (karibu) sawa, -a kuhusiana katika maana. ~y n usawe, hali ya maneno kuwa na maana (karibu) sawa.

synopsis n ufupisho, muhtasari, kidokezo. synoptic adj -a vidokezo, -a muhtasari, -a ufupisho. synoptist n mwandishi wa vitabu vya Injili (Matayo, Marko na Luka).

syntax n sintaksi: tawi la isimu linaloshughulikia kupanga na kuhusisha vipashio na maneno kisarufi. syntactical adj -a sintaksi; -enye kuhusu sintaksi. syntactically adv.

synthesis n usanisi. synthesize vt sanisi; unganisha (maneno). synthetical adj 1 -a usanisi. synthetic chemistry kemia sanisi. 2 (of language) -a maneno ambatani. synthetically adv.

syphilis n kaswende, sekeneko. syphilitic adj -a kaswende, -a sekeneko.

syphon n see siphon.

syringe n sirinji vt tia kwa sirinji.

syrup n shira. ~y adj -a (kama) shira, tamu mno.

system

system n 1 mfumo. railway ~ n mfumo wa reli. 2 utaratibu. ~atic adj -a hatua kwa hatua; -a utaratibu, -a mfumo. ~atically adv. ~atize vt weka katika mfumo, -patia mfumo, utaratibu maalum, panga. ~atization n.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

INSTITUTE OF KISWAHILI RESEARCH, UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM, P. O. Box 35110, DAR-ES-SALAAM, TANZANIA.

ęTaasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili (TUKI) 2000 Second Edition 2000
ISBN 9976 911 29 7
All rights reserved. No part of this dictionary may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Institute of Kiswahili Research.