TUKI ENGLISH-SWAHILI DICTIONARY
KAMUSI YA  KIINGEREZA-KISWAHILI

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

T,t herufi ya ishirini katika alfabeti ya

Kiingereza; hutumika mbele ya jina la kitu chenye umbo la T (k.m. T-shirt vesti ya mikono mifupi, T-joint kiungio).

ta int (colloq) ahsante.

tab n 1 nembo (agh. kwenye nguo), kitanzi (kinachoshonewa kwenye nguo). 2 (colloq) mahesabu, usimamizi. keep a ~ on something/somebody simamia; weka kumbukumbu; chunguza.

tabard n (hist) jambakoti, kizibao.

tabby adj ~ (cat) -a milia ya kahawia au kijivu.

tabernacle n 1 (rel) tabenakulo: hema takatifu linalotumiwa na Wayahudi katika ibada zao. 2 kisanduku kinachotumiwa kuwekea hostia.

table n 1 meza she is at ~ anakula. ~-cloth n kitambaa cha meza. ~-knife n kisu cha mezani. ~-linen n vitambaa vya mezani. ~-spoon n kijiko kikubwa cha kulia chakula. ~-talk n mazungumzo ya wakati wa mlo. ~-tennis n mpira wa meza. ~-ware n vyombo vya kulia chakula. 2 (sing. only) watu waliokaa mezani. 3 (sing. only) mlo ulioandaliwa mezani he keeps a good ~ anaandaa mlo mzuri. 4 ~ (-land) uwanda wa juu. 5 orodha, jedwali, ratiba a bus time ~ ratiba ya safari za basi. 6 (phrases) lay something on the ~ weka mezani; (in parliament) ahirisha jambo (kwakipindi kisicho- julikana). turn the ~on somebody pindua mambo; unukia; shinda. 7 (in the Bible) jiwe; maandishi kwenye jiwe hilo. the ~ of the law amri kumi za Musa alizopewa na Mungu. vt 1 pendekeza. 2 orodhesha, andika/panga katika jedwali.

tableau n (often ~vivant) uwakilishaji (bila maneno au vitendo) wa picha/ mandhari fulani.

table-d'hote adj, adv (F) (of a restaurant meal) -a beimoja.

tablet n 1 kibao cha kuandikia. 2

ubamba wa madini wenye maandiko.

tact

3 padi, bunda la karatasi (zilizofungwa pembe moja). 4 kibonge cha sabuni; kidonge kidogo cha dawa (k.m. aspirini).

tabloid n gazeti dogo (lenye picha na vichekesho).

taboo n mwiko; haramu. vt haramisha adj haramu; -a mwiko ~ words maneno haramu/-a mwiko.

tabor n tari: ngoma ndogo.

tabulate vt orodhesha, pangilia, panga katika jedwali. tabulator n mashine ya kuorodhesha/kupangilia. tabulation n. tabular adj -lioorodheshwa, -a jedwali.

tachograph n (of motor vehicle) kirekodi mwendo na muda wa safari.

tacit adj -a kimya; lioeleweka pasipo kunena ~agreement makubaliano ya kimya kimya he gives a ~consent anaridhia kimya kimya. ~ly adv kwa kimya, bila kusema. ~urn adj nyamavu, -a kimya, stirifu. ~urnity n unyamavu, kimya.

tack vt,vi 1 (of ship) bisha, enda zigizaga. 2 (in sewing) shikiza, piga bandi. 3 (nail) bana kwa misumari midogo (yenye kichwa kipana). n 1 msumari mdogo mfupi. 2 (of ship) ~ing n mbisho. be on the right ~ing (fig) fuata mwelekeo mzuri. 3 hard ~ biskuti ngumu (za melini). 4 mshikizo.

tackle n 1 (of ship's sails) kamba, ayari. 2 zana, vifaa, vyombo fishing ~ vyombo vya kuvulia samaki. 3 (rugby or American football) kumkamata na kumwangusha mpinzani; kumvaa. 4 (soccer) kunyang'anya mpira. vt,vi 1 shughulikia (jambo, kazi). ~somebody about/over something zungumza waziwazi bila kuficha jambo. 2 kamata kwa nguvu (mwizi au mchezaji wa ragbi). 3 shambulia he ~s fearlessly anashambulia vikali.

tacky adj 1 -a kunata, siokauka. 2

(US) chafu.

tact n 1 busara, hekima. ~ful adj -a busara/hekima. ~fully adv kwa busara. ~less bila busara. ~lessly

tactic

adv. ~lessness n.

tactic n 1 mbinu. 2 (pl) harakati za kivita; (fig) mpango/njia/mbinu za utekelezaji wa sera. ~al adj 1 -a mpango au njia; -a namna maalum. 2 -a harakati. ~ally adv. ~ian n stadi wa mbinu.

tactile/tactual adj -a kugusika; -a uwezo wa kugusa; -a fahamu ya kugusa.

tadpole n kiluwiluwi.

taffeta n tafeta: kitambaa chembamba, kigumu (chenye kumeta cha hariri).

taffrail n (of ship) kizuia chuma/reli katika shetri.

taffy n (US) 1 tofi (peremende). 2 sifaza ghiliba; kilemba cha ukoka.

tag n 1 kishikizo: kipande kidogo kilichofungiwa kitu kingine. 2 msemo unaonukuliwa mara nyingi na watu. 3 kibandiko cha bei. 4 (gram) question ~s n kirai shawishi. 5 mchezo (wa watoto) wa kukimbizana na kugusana. vt 1 bandika (bei, anwani, n.k. 2 ~ something on (to) ambatisha, fungia. 3 ~ along/behind/after fuata karibu sana. 4 unga, unganisha.

tail n 1 mkia; (dry) mgwisho, mwengo put the ~between the legs fyata mkia. turn ~ kimbia wag the ~ tikisa/ chezesha mkia. ~s up (of persons) changamfu, -enye furaha. 2 kitu mfano wa mkia. the ~-board/gate n mlango wa nyuma wa lori, pikapu n.k. the ~ end (of) n mwisho. ~ feather n mleli, mlele. ~light n taa za nyuma za gari/treni. ~ piece n (in a book) pambo inalochorwa/pangwa mwisho wa sura; nyongeza ya kitu mwisho. ~ spin n (of aircraft) kupiga mbizi ~ of the eye pembe ya jicho. 3 upande wa sarafu usio na kichwa cha mtu. 4 tails n (colloq) koti lenye mkia. 5 (colloq) mchunguzi anayemfuata mtuhumiwa. vt,vi 1 ~ after somebody fuata mtu karibu sana. 2 ~a person fuatia mtuhumiwa. ~ off/away pungua idadi/ukubwa; (of remarks etc) malizia kwa wasiwasi;

take

baki nyuma. ~ed adj (in compounds) long/short ~ed adj -enye mkia/mfupi. ~less adj sio na mkia.

tailor n mshoni wa nguo, mshonaji, fundi cherahani. vt 1 kata na kushona. 2 rekebisha kulingana na malengo/hadhira. ~-made adj lioshonwa na fundi cherehani; -a kupimisha; (fig) inayostahiki/faa.

taint n (blemish) waa, doa; (smell) uvundo. vt, vi tia doa; ozesha; oza. ~less adj isio waa, safi.

take vt,vi 1 twaa, shika. ~ hold of something shika, kamata. 2 teka; shinda; vamia ~a fortress teka boma the rat was ~n in a trap panya alinaswa katika mtego. ~cold shikwa na mafua. be ~n ill ugua, shikwa na ugonjwa. ~somebody'sfancy furahisha, burudisha. ~somebody at a disadvantage lalia, onea, endea/ shambulia mtu akiwa katika hali mbaya/ya kutojiandaa. ~somebody unawares/by surprise vamia; shtusha, shtukiza. 3 (gain, obtain) pata, jipatia; -la; nywa. ~ a bath oga. ~a holiday pumzika; enda likizo ~a meal -la ~ a deep breath pumua sana ~ pride/an interest in one's work fanya kazi kwa nia (moyo) ~ a taxi kodi teksi ~ a small house panga nyumba ndogo. 4 kubali, pata pokea I will ~ 100000 shs for it nakubali kuiuza kwa shilingi 100000 which newspaper do you ~ each day? unapata gazeti gani kila siku? ~no nonsense tokubali/to ruhusu upuuzi. ~ one's chance jaribu bahati yako. ~a chance (on something) kubali uwezekano wa kukosa. ~ it from me; ~my word for it niamini. be able to ~it; can ~it vumilia, himili. 5 ~ (down) weka kumbukumbu/andika, piga (picha) ~ (down) notes of the lesson andika kumbukumbu za mafundisho ~ a photograph piga picha. 6 (of time,

take

need) chukua; hitaji; tumia. ~ one's time (over something) jipa muda, fanya bila haraka; (ironic) tumia muda zaidi ya ule utakiwao/ kawaida. it ~s two to make a quarrel (prov) hakuna shari ya mtu mmoja. ~ a lot of doing hitaji jitihada/ufundi mwingi. 7 (convey, conduct) chukua; peleka ~ children to the movie peleka watoto sinema; ~ home pay/wages n (colloq) mshahara (baada ya makato). 8 pima ~ temperature/measurements pima joto/saizi. 9 (use) tumia; chukua bila idhini, iba. 10 (remove) toa, ondoa. 11 fanikiwa the novel did not ~ riwaya haikufanikiwa. 12 (accept) kubali. 13 ~somebody/something for ...; ~somebody/something to be ... dhani, fikiria he was ~n for an Englishman alidhaniwa kuwa Mwingereza. ~it (from somebody) that jichukulia kuwa/kwamba. 14 ~ something as + pp chukulia (kuwa). ~something as read chukulia kuwa hakuna sababu ya kusoma. ~(it) as read that.... chukulia kwamba. 15 (with nouns) ~(a) delight/an interest/ (a) pleasure/-a pride in something furahikia/jivunia. ~an examination fanya mtihani. ~ fright (at something) ogopa, tishika. ~ a gamble (on something) bahatisha. ~somebody in hand wajibika kwake, shughulikia. ~heed zingatia, angalia. ~ a liking to penda. ~ the opportunity of doing/to do something chukua nafasi/fursa ya kufanya kitu. ~ (holy) orders wa kasisi, pata upadri. 16 ~ after somebody fanana na, shabihi, landa. ~ something apart bomoa, fungua; funua. ~ (away) from punguza; dhoofisha, fifiza. ~something/ somebody away (from somebody/ something) ondoa/ondosha. ~away n (kitu cha) kuondoka nacho/ kulia mbele ya safari. ~something back futa (kauli); kubali kupokea/ kurudishiwa (kilichokwishauzwa/

take

tolewa). ~somebody back (to) kumbusha/rejesha (mtu) katika mambo/kipindi cha zamani. ~ something down shusha, teremsha; bomoa; andika. ~ somebody down a peg (or two) dhalilisha, shushia hadhi; tiisha. ~something in pokea (kazi) ya kulipwa (ya kufanyia nyumbani; elewa, fahamu; ingiza, weka, -wa na.... ndani; punguza (nguo); miliki/twaa (ardhi, n.k.); chungulia, ng'amua, ona mara; sikiliza/angalia kwa msisimko; lipia na kupokea kila wakati (k.m. jarida). ~somebody in pa chumba/nyumba, pokea, laza, pangisha; ghilibu, danganya. ~ off anza kuruka; ruka. ~off n mahala pa kuanzia kuruka; (of aircraft) kuruka/kupaa. ~something off ondoa, vua; (kettle) ipua. ~something off (something) hamisha, ondosha; punguza. ~ somebody off peleka, ongoza (njia). ~ somebody off something okoa, ondoa; dhihaki (kwa kuiga), iga. ~ off n kichekesho; dhihaka. not/never ~ one's eyes off something/somebody kodolea macho, angalia kwa makini. ~ on (colloq) sisimkwa, hemkwa; (colloq) vuma, fahamika, -wa mashuhuri. ~ something on jitwisha; geuka kuwa, chukua. ~ somebody on shindana na, -wa mshindani; ajiri; (of a bus, etc.) pakia, ingiza; pitisha kituo. ~ out something ng'oa, kamua; pata, kata; toa, ondoa. ~ out insurance kata bima. (escort) ~somebody out sindikiza, toa, fuatana na, peleka; chukua dau kubwa zaidi. ~ out a tooth ng'oa jino. ~ it out in something kubali kuchukua (kitu) kama fidia. ~ it out of chosha; dhoofisha. ~ it out on somebody tolea mtu hasira zako zote. ~ somebody over (to) vusha. ~something over (from somebody) chukua/twaa madaraka ya kitu; rithi cheo/uongozi/miliki (ya shughuli); (of Government) taifisha. ~over n

taking

badilisha uongozi/miliki ya shughuli/ kampuni. ~over (from somebody) twaa/kubali wajibu/kazi/madaraka. ~to something fanya mazoea, zoea (tabia/ mwenendo, n.k.); tumia kama njia ya kuepuka/ kutoroka; toroka, kimbia. ~ to something/somebody penda, pata tabia ya kupendelea kitu. ~something up (in the hand) inua; (of train, etc.) simama kuchukua abiria; (a liquid) fyonza, sharabu; yeyusha; (occupy) -wa kazi ya, taka, jishughulisha; fuatilia; anza upya; (time, space) chukua, maliza, bana; shika imara. ~ - up spool n kiroda cha kupokea filamu, ukanda. n.k. ~ something up (with somebody) zungumza; andikia kuhusu.... ~somebody up fanya urafiki na; saidia. ~somebody up on something kubali mwaliko/ changamoto, mwito. be ~n up with somebody/ something penda; tekwa. ~ somebody up sharp/short ingilia, katiza na kusahihisha. ~up one's residence at (formal) hamia. ~ something upon/on oneself jitolea, kubali jukumu, chukua dhima. ~n adj liopatwa. be ~n by somebody's behaviour tekwa na vutiwa/zuzuliwa na tabia ya mtu fulani. ~r n mwenye kupinga, mpiga-dau.

taking adj -a kuvutia. n (pl.) mapato/ mauzo.

talcum n ulanga. ~powder n poda ya ulanga.

tale n 1 hadithi, kisa, ngano, hekaya.

2 taarifa, maelezo. tell ~s of sengenya, toa siri ya mtu, vua mtu mbeleko; (relate) hadithia, simulia, elezea. ~bearer/teller n mchongezi, mmbeya, dukizi, sakubimbi; msimulizi.

talent n 1 (faculty, etc) kipaji, kipawa. 2 watu wenye vipaji the local ~ wasanii wa ridhaa wa mahali wenye vipaji. ~ed adj -elekevu, -enye kipaji. ~less adj bila kipaji.

talisman n talasimu, hirizi, zindiko.

talk vi,vt 1 ~ (to/with somebody)

tall

(about/of something) sema; ongea; zungumza. ~about semea; nena; zungumzia. be ~ed about sengenywa, semwa. ~ against sema; pinga. ~ at somebody hubiri. ~ away piga porojo/gumzo. ~ back (to somebody) jibu, jibiza. ~ big jiona, ringa, piga makuu, taaradhi. ~ somebody down nyamazisha, zima; hinikiza. ~ down an aircraft elekeza rubani wakati wa kutua. ~ down to somebody sema kwa namna ya dharau. ~ing of mintarafu, kuhusu; ama kuhusu (jambo/kitu n.k. hicho). ~ in one's sleep weweseka. ~ nonsense payuka, bwata, bwabwaja. ~ round something zungumzia jambo kwa kuzunguka au bila kufikia mwisho. ~ something over zungumzia, jadili. ~ to somebody (colloq) kemea karipia. ~ing to n karipio. 2 weza kusema, sema. 3 mudu lugha, sema, tumia lugha. 4 jadili. ~ ing point n cha kuzungumzia, mada inayoelekea kuzua ubishi; wazo linaloelekea kushawishi mtu. 5 amba, nena; toboa. 6 shawishi. ~ somebody into/out of doing something shawishi/asa kufanya/kutofanya jambo. ~ somebody round/over shawishi (mtu) akubali. ~ through the nose semea puani, sema king'ong'o. ~to sema na, ongea na. 7 piga porojo; toa taarifa; iga. ~ative adj msemaji, domo kaya. n msemi/ mzungumzaji; mpiga domo. n 1 mjadala; mazungumzo. 2 hotuba, mhadhara (usio rasmi). 3 (phrase) small ~ n porojo, domo. ~of the town jambo linalovuma be all ~ mazungumzo mengi yasiyo na matokeo.

talkie n (dated colloq) filamu yenye

sauti.

tall adj 1 (of persons, objects, etc)

-refu. ~ boy n (GB) kabati la nguo. 2 -a urefu maalum he is six foot ~ ana urefu wa futi sita. 3 muhali, -a

tallow

kuzidi. a ~ order n kazi ngumu sana kufanya; maombi yaliyo muhali kutekelezwa. a ~ story hadithi yenye shaka; hadithi ngumu kuaminika/isiyoaminika adv talk ~ jivuna. walk ~ jivunia. ~ ish adj ~ness n urefu, kimo; tambo.

tallow n shahamu (agh. ya kutengenezea mishumaa). ~-chandler n mwuza/mtengeneza mishumaa.

tally vi ~ (with) (of stories, amount,

etc) patana, lingana. n 1 hesabu, kuweka hesabu. 2 tiketi, kitambulisho, cheti chenye maelezo. ~ clerk n karani wa forodha (wa kukagua mizigo). ~man n guoguo, mwuza mali anayelipwa kwa wiki.

tally-ho (int) ukelele wa kuitana

wawindaji, yulee!

Talmud n buku la sheria na maadili ya

Kiyahudi.

talon n 1 kucha (la ndege), ukucha.

tamarind n (tree) mkwaju; (fruit) ukwaju.

tambourine n kigoma, tari.

tame adj (of animals) 1 -a kufuga, liofugwa; sio kali 2 (of person) nyonge, nyenyekevu/tiifu mno; (mild, dull, feeble) liopooza, -siochangamka, dhaifu, baridi. vt 1 fuga; tiisha, tawala. 2 (reclaim) ongoza, ondolea ushenzi. ~r n (usu in compounds) mfugaji. tamable adj -a kuweza kufugwa, -a kuweza kugeuzwa hali. ~ly adv bila ukaidi. ~ness n unyonge; utulivu; upole.

Tammany n ~ (Hall) Makao Makuu ya Chama cha Kidemokrasi, (New York).

tamp vi ~ (with) geuza; vuruga, chezea (kwa hila, fedha, uwongo, n.k.) ~ with a lock haribu/chezea kufuli.

tamper vt ~something down shindilia, pigapiga, gongagonga.

tampion n kizibo cha mti, metali, plastiki n.k.

tampon n kisodo kinachotiwa ndani ya tupu ya mwanamke kufyonza

tank

majimaji, damu, n.k.

tan n hudhurungi ~ leather shoes viatu vya ngozi ya hudhurungi. vt,vi 1 (of an animal's skin) tengeneza/tia rangi ya hudhurungi (kwa asidi). ~ somebody's hide (sl) chapa (mtu) sawasawa. 2 geuka hudhurungi kwa jua. ~ner n mtengeneza ngozi. ~nery n tasnia ya ngozi.

tandem n tandemu: baiskeli ya watu wawili; baiskeli mbili katika moja adv (in) ~ (of horses in harness or two persons on a ~bicycle) mmoja nyuma ya mwingine.

tang n ladha kali; harufu kali there is a~ of fish out here hapa kuna harufu kali/shombo. ~y adj.

tangent n ~ line mstari unaogusa duara bila kulikata, mstari mguso at a~ kwenda upande. go (fly) off at a ~ (fig) ghairi kwa ghafula; geuza mawazo ghafla. ial adj -enye uhusiano mdogo na. ially adv.

tangerine n chenza; kangaja.

tangible adj 1 -a kugusika. 2 wazi, dhahiri, halisi, hakika ~ proof thibitisho dhahiri. tangibly adv. tangibility n uwezo wa kuonekana.

tangle1 n 1 mfungamano, msokotano (wa nyuzi, nywele, n.k.). 2 msongamano, mvurugano, mvurugiko, vurugu get into a ~ ingia utata. vt, vi 1 vuruga; vurugika; sokotana; songamana ~ hair nywele timtimu. 2 ~ with somebody (colloq) gombana na, zozana na; pigana na.

tangle2 n aina ya mwani.

tango n tango: densi ya Amerika ya Kusini.

tank n 1 birika, hodhi, tangi (kubwa la kuhifadhi vimiminiko, gesi n.k.) the petrol ~ tangi la petroli. ~-car n behewa/gari la kubebea petroli, n.k. 2 (in India and Pakistan) bwawa; (armoured car) kifaru. ~trap n kizuizi/mtego wa vifaru. vi ~ something up jaza petroli kwenye gari. be/get ~ ed up (sl) elewa. ~er n meli/ndege ya shehena ya

tannin

mafuta; lori/gari ya kubebea mafuta/ maziwa/kibuku, n.k. ~ard n bilauri, kombe kubwa la kunywea (agh bia).

tannin n tanini: asidi ya magamba ya miti (fulani).

tannoy n (aina ya) kipaza sauti.

tantalize vt tia shauku, tamanisha bure.

tantamount adj ~ to sawa na it is ~ to saying `no' ni sawa na kusema hapana.

tantrum n hamaki, ghadhabu.

TANU n (abbr) Tanganyika African

National Union.

Tanzania n Tanzania: Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar.

tanzanite n tanzanaiti: madini ya kibuluu yapatikanayo Tanzania tu.

tap1 n 1 kugonga; kipigo chepesi. ~ dance n dansi ya kugongagonga miguu chini. 2 (pl.) ~s n (US armed forces) ishara ya kuzima taa usiku. vt, vi gonga, bisha; babata, ng'ota.

tap2 n 1 bilula, bomba, mfereji. on ~ (of beer etc) kwenye pipa lenye bilula; (fig) tayari kwa mhitaji. ~room n (in an inn) chumba cha kuhifadhi mapipa ya bia. ~ster n mwuza pombe, bia. ~ root n mzizi mkuu ~ water maji ya bomba/ mfereji. 2 kizibo. vt ~ (off) something (from something) 1 fungulia; fyonza; kinga; gema ~ coconut trees gema ~ information from a child pata habari kutoka kwa mtoto. 2 ingilia kati the phone is being ~ped simu inanaswa/ inaingiliwa/inasikilizwa na mtu baki. 3 wekea bilula/bomba/mfereji.

tape n 1 utepe, ugwe; kamba. ~-measure n chenezo: kamba/utepe wa kupimia. ~ worm n tegu. 2 ~ (ticker) n karatasi nyembamba za mashine ya telegrafu. insulating ~ n tepu/gundi (ya kuunganisha nyaya za umeme). magnetic ~ n tepu ya kurekodi sauti. ~ deck/~ recorder n kinasasauti/ tepurekoda. 3 utepe (wa kumalizia mashindano ya mbio). vt 1 funga kwa ugwe/utepe. 2 rekodi

tart

(sauti) kwenye kinasasauti. 3 (colloq) have something/somebody ~d elewa kitu/mtu barabara.

taper1 n mshumaa mwembamba sana; ugwe/utambi wa mshumaa.

taper2 vt vi chonga; chongoka nchani. ~ing adj -a kuchongoka, -a kupunguka unene taratibu (mpaka kufanya ncha).

tapestry n kitambaa kilichofumwa/ pambo la sufi, la ukutani; zulia la ukutani. tapestried adj.

tapioca n udaga, makopa ya mhogo.

tar n lami, bereu. vt paka/weka lami. ~ and feather somebody adhibu mtu kwa kumpaka lami na kumpamba manyoya. ~red with the same brush -enye makosa yaleyale. ~mac n mchanganyiko wa lami na kokoto (kwa kusakafu barabara). ~ry adj -a lami, -enye lami, kama lami.

taradiddle n (US) (colloq) uwongo.

tarantula n buibui mkubwa mwenye sumu.

tarboosh n tarbushi.

tardy adj -a kuchelewa, siri, -a kulimatia, ajizi. tardily adv. tardiness n

tare1 n kigugu mwitu.

tare2 n turuhani.

target n 1 dango, shabaha. 2 lengo, kusudio ~ area eneo la kupiga bom

tariff n 1 (customs duties) ushuru wa

forodha. 2 orodha ya bei (za vyakula, vyumba, n.k).

tarn n ziwa dogo la milimani.

tarnish vt,vi 1 fifisha mng'ao/nuru. 2 (disgrace) aibisha, haribu sifa. n 1 kufifia, kupoteza mng'ao. 2 (disgrace) aibu. 3 doa, waa.

taro n myugwa; (root) jimbi.

tarpaulin turuba(l)i.

tarry vi 1 (arch. liter) kawia, chelewa, limatia. 2(wait) ngoja, baki; ngojea, kaa kungojea.

tart1 adj chungu, kali; -a asidi. ~ly adv. ~ness n.

tart2 n (derog sl) malaya. vt ~ something/somebody up (colloq)

tart

remba, pambapamba.

tart3 n pai (ya) matunda.

tartar1 n mkorofi, mkaidi. catch a ~ pambana na mkorofi.

tartar2 n (of teeth) ukoga, ugwagwa.

task n kazi (ya kufanya). take somebody to ~ (about/for something) kemea, karipia, laumu, shutumu. ~ force n kikosi maalum cha kijeshi; (fig) kikosi cha kazi. (hard) ~ -master/mistress n msimamizi (mkali). vt taabisha, chosha, kalifu.

tassel n manyamunyamu; shada. ~led adj -enye shada.

taste1 vt, vi 1 dhuku, chapukia, -wa na ladha ya. 2 ~ (of) hisi, pata ladha. 3 onja, twaa kidogo he had not ~d food for several days hajaonja chakula kwa muda mrefu. 4 (fig) pitia, ona. ~ of pitia; jua ~ the joys of freedom furahia uhuru. ~r n mwonjaji.

taste2 n 1 the ~ utamu, ladha. ~ bud n kundi la seli onji. 2 kionjo, ladha. leave a bad/nasty ~ in the mouth (fig) chefua; -wa na kichefu give a nice ~ to (food) koleza, unga. 3 a ~ (of) (kionjo) kidogo. 4 ~ (for) tamaa; upendo have a ~for penda, pendelea. 5 kipaji cha kufurahia uzuri, akili za kupambanua mazuri, ustaarabu; kipawa. (be) in good/ bad/poor/excellent ~ vutia, pendeza/topendeza, tovutia a man of ~ mtu wa akili, mchaguzi, mteuzi, mstaarabu. ~ful adj -a akili; staarabu nzuri; fasihi. ~less adj 1 bila ladha; sio staarabu. 2 (dull, flat) chapwa, baridi. tasty adj tamu, -a kukolea.

tat vt,vi fanya mafundo. ~ting n

utengenezaji mafundo mazuri.

ta-ta (baby language) kwa heri.

tatter n matambara/marapurapu. ~-demalion n mtu aliyevaa matambara machafumachafu. ~ed adj (clothes) bovu bovu; liotatukatatuka.

tattle n mapayo, porojo, upuuzi, umbeya. vi, vt payapaya, tatarika,

taxidermy

bwabwaja; piga domo/umbeya. ~r n.

tattoo n chanjo, chale, mchoro. vt piga chale, chora. n 1 milio ya ngoma (kuita askari), mbiu. 2 (US) mdundo (n.k.) wa kuita askari; mipigo, midundo. 3 tamasha/tafrija (ya maaskari).

taught pt, pp of teach.

taunt vt ~somebody (with something) suta, tusha; dhihaki, tiriri. n suto, tayo; dhihaka. ~ingly adv.

Taurus n (astrol) ng'ombe.

taut adj (of ropes, wires, etc.) -a kukaza, liokazwa, -a kudinda; (fig) (of nerves) -epesi kushtuka, liokacha, kavu a ~ smile kicheko kikavu. ~ness n. ~ly adv.

tautology n marudiorudio, kutumia

maneno yayo kwa yayo, kusema yale yale tu. tautological adj.

tavern n kilabu ya pombe.

tawdry adj -shaufu, -a pambo duni;

shooshoo. tawdrily adv. tawdriness n.

tax n 1 kodi, ushuru. poll ~ n kodi ya kichwa. entertainment ~ kodi ya starehe. sales ~ n kodi ya mauzo. ~ payer n mlipa kodi. ~ collector n mtoza/mkusanyaji kodi/ushuru. ~ free adj -siolipiwa kodi; (of dividends or interest) liokwisha katwa kodi. 2 a ~ on mzigo a ~ on my strength mzigo kwangu. vt 1 toza kodi, lipisha ushuru. 2 (put strain on) elemea, kalifu; sumbua. ~ somebody with something shtaki, laumu. 3 (leg) chunguza na kutoa uamuzi (kuhusu gharama za daawa). ~able adj -a kutoza/ kutozwa kodi/ushuru. heavy ~ation n kutoza kodi/ushuru mwingi. indirect ~ation n kodi isiyo dhahiri.

taxi n teksi ~-driver dereva wa teksi. ~ meter n mita ya nauli (katika teksi). ~ rank n kituo cha teksi. vt,vi (of aeroplane) ambaa chini.

taxidermy n sanaa ya kurudisha sura ya mnyama kwa kujaza vitu ndani ya

taxonomy

ngozi yake.

taxonomy n (nadharia ya) uainishaji.

tea n 1 chai. not my cup of ~ (fig) sio jambo ninalolipendelea. ~ bag n kifuko cha majani ya chai. ~ break n mapumziko ya chai. ~-caddy n kopo la majani ya chai. ~ chest n sanduku (la mbao) la kusafirishia (majani ya) chai. ~ cloth n kitambaa cha meza/trei ya chai; kitambaa cha kukaushia vyombo. ~ cup n kikombe cha chai. a storm in a ~ cup kelele za bure. ~ garden mkahawa wa (chai) wa bustanini; shamba la majani ya chai. ~ house mkahawa wa chai. ~-kettle n birika la chai, buli. ~-leaves n majani ya chai. ~-party n sherehe/tafrija ya chai. ~room n mkahawa. ~ service/-set n vyombo vya chai. ~ spoon n kijiko cha chai. ~ spoonful n (ujazo wa) kijiko kimoja cha chai. ~-strainer n chujio la chai. ~-table n meza ya chai. ~ things n (colloq) vyombo, seti ya vifaa vya chai. ~-time n wakati wa chai, saa ya chai. ~ towel n taulo/kitambaa cha kufuatia/kukaushia vyombo. ~-tray n treya ya kuandikia chai. ~ urn n chombo cha kuchemsha maji ya chai. ~ trolley/wagon n toroli la kuandikia chai. 2 kipindi cha chai ya chajio. high ~ n chajio.

teach vt vi 1 (knowledge) funda, funza, fundisha. 2 (manners) tia adabu, adibisha. 3 (generally) ongoza, lea, onya, zoeza. ~ somebody not to do something onya mtu asifanye jambo fulani. ~ in (colloq) n malumbano juu ya mada fulani. ~able adj elekevu, sikivu, -a kufundishika. ~er n mwalimu, mfundishaji. ~er's college n chuo cha ualimu. ~ing n 1 kufundisha; ufundishaji. 2 mafundisho.

teak n msaji; (East Africa) mvule.

team n 1 farasi/ng'ombe wanaokokota gari n.k. 2 timu. ~ work n kazi ya kikoa/pamoja. ~ spirit n moyo wa ushirikiano. vi ~ up (with

Technicolor

somebody) (colloq) shirikiana na, ungana na. ~ster n saisi; (US) dereva wa lori.

tear1 vt vi 1 chana, pasua, rarua, tatua ~ a piece off kwangua, nyakua; (of meat with the teeth) ng'wafua. ~ off (skin) ambua; (clothes) vua upesi; (boughs) kwanyua, konyoa, kongonyoa. 2 (divide) tenga; vuruga; gawanya. ~ oneself away (from) acha, ondoka; jiondokea, achana na. 3 kanganya. torn between pata shida ya kuchagua kati ya mambo the country was torn by civil war nchi ilivurugwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. 4 (move/go quickly) puruka, kurupuka. ~ away adj, n (colloq) mtu mwenye harara. 5 acha, zima, futa ~ in stripes chana ~ in pieces, chanachana, chambua; (of person chamba, onyesha udhaifu. n 1 mpasuo; mpasuko, mtatuko. 2 (split) ufa.

tear2 n chozi shed ~s; burst (break) into ~s bubujika/toa/toka machozi. in ~s -kilia. ~- drop n chozi. ~-gas n gesi/ moshi wa machozi. ~ful adj -enye machozi, -a kulia. ~ fully adv. ~less adj pasipo machozi, kavu ~less eyes macho makavu.

tease vt 1 chokoza, sumbua, tashtiti,

sunza; tania. 2 chamvua, chambu n mtani. ~r n 1 fumbo; tatizo. 2 mchokozi, mwudhi. 3 mcheshi. teasingly adv kwa utani/uchokozi.

teat n chuchu; titi.

tec n (sl abbr for) detective.

tech n (colloq abbr for) technical college.

technical adj -a ufundi; -a kifundi, stadi ~ college n chuo cha ufundi. ~ terms n istilahi: maneno ya kiufundi the ~ skill of a pianist ustadi wa mpiga kinanda. ~ly adv. technics n njia za ufundi, mbinu, tekniki. ~ity n neno/ kifungu/jambo la kifundi. technician n fundisanifu.

Technicolor n (photography) ufundi rangi; njia ya kutengeneza filamu za rangi katika senema. technique n

technocracy

mbinu: jinsi ya kufanya kazi.

technocracy n teknokrasia: mfumo wa serikali ya mabingwa. technocrat n

mfuasi wa teknokrasia.

technology n teknolojia: elimu ya ufundi. technologic(al) adj 1 -a teknolojia; -a maarifa ya ufundi. technologist n bingwa wa teknolojia, mwanateknolojia.

techy see tetchy.

teddy bear n mwanasesere wa dubu.

tedious adj -a kuchosha, chushi, -a taabu, -a kutaabisha. ~ness; tedium n uchushi ~ly adv.

tee n 1 (golf) kichungu kidogo, kichungu; kitii (cha mpira wa gofu). 2 herufi T; kitu chenye umbo la T. T ~-shirt n fulana ya mikono. to a tee/T barabara, sawasawa, kamili. vt,vi ~ (the ball) up wekea mpira (wa gofu) kitii. ~ off anza.

teem vt 1 wapo kwa wingi; jaa tele the fish ~ in the river samaki wamejaa tele mtoni. 2 ~ with jawa, jazana. ~ (down) (with) miminika, mwagika, nyesha sana.

teens n 1 ujana (kati ya miaka 13 na

19) teen years miaka ya ujana. 2 umri kati ya miaka kumi na tatu na ishirini. teenage adj -a ujana. teenager n kijana.

teeny adj see tiny.

teeter vi yumba, yumbayumba, pepesuka.

teeth n pl of tooth ~ vi ota meno. ~ ing troubles n maumivu ya kuota meno, (fig) matatizo ya kuanza/ya awali.

teetotal (US) adj -siyekunywa vileo vya namna yoyote. ~ler n mtu asiyekunywa namna yoyote ya kileo, mpiga vita ulevi. ~ism n kutokunywa namna yoyote ya kileo; kupiga vita ulevi/aina yoyote ya kileo.

teetotum n pia ya mraba yenye namba kila upande.

tegument n (more usu. integument) gamba (la mnyama).

tele -(pref) -a mbali sana.

telephoto

telecast n kutangaza kwa televisheni.

telecommunication n mawasiliano (ya kutumia) simu, redio au televisheni.

telecottage n chumba au nyumba ndogo kijijini/mashambani kilichowekewa kompyuta na vyombo vya kisasa kwa matumizi ya pamoja ya wakazi.

telegram n telegramu.

telegraph n telegrafu: njia ya kupeleka ujumbe kwa mawimbi ya umeme kwa waya au kwa upepo; simu ya upepo ~ post/pole n mti wa simu. ~ wire/line n waya wa simu. bush ~ n kupeleka ujumbe kwa moshi/sauti/ngoma. vt,vi peleka habari/ujumbe kwa telegrafu. ~ er n mtaalamu wa kupeleka na kupokea telegrafu. ~ically adv. ~ese n mtindo (wa lugha) wa ishara ya telegrafu. ~y n telegrafia: sayansi ya upelekaji na upokeaji simu (za upepo).

telemeter/telemetry n telemeta: ujipitishaji na ujipimaji wa data kutoka mbali (aghlabu kwa redio).

teleology n teleolojia: nadharia/

mafundisho/imani/fikra kwamba viumbe vyote viliumbwa na Mungu kwa kusudi maalum. teleological adj. teleologist n.

telepathy n telepathia: uwezo wa

kupashana mawazo/fikra bila kutumia njia za hisia za kawaida (kusema, kusikia, kuona, kugusa, kunusa); (colloq) kuweza kubaini mara moja nia za wengine, uwezo wa kuwasoma wengine. telepathic adj. telepathis n mtaalamu/ mwanatelepathia.

telephone n simu (ya mdomo). ~ booth n kibanda cha simu. ~ directory n anuani/orodha za simu, kitabu cha simu. ~ exchange n maungio ya simu. vt, vi. piga simu. telephony n telefonia: njia/taratibu za kupeleka na kupokea simu. telephonic adj -a simu. telephonist n opereta, mpiga/mhudumu wa simu.

telephoto n ~ lens n lenzi ya kuona

teleprinter

mbali. ~graph n picha iliyopigwa na lenzi ya aina hii; picha iliyotumwa au kupokelewa na lenzi ya mbali. ~graphy n 1 telefotografia: kupiga picha mbali. 2 upelekaji na upokeaji wa picha za mbali.

teleprinter n teleprinta: printa ya taarifa za mbali.

telescope n darubini. vt,vi ingiana (kama sehemu za mtutu wa darubini); fupisha. telescopic adj -a darubini, -a kutazama mbali; -a kuonekana kwa darubini; -enye sehemu za mtutu (kama darubini.

teletype-writer n see teleprinter.

television n (abbr TV or colloq telly) ~ set n televisheni. televise vt tangaza/peleka kwa televisheni.

telfer n see telpher.

telex n teleksi: mfumo wa mawasiliano kwa teleprinta.

tell vt,vi 1 ~ something (to somebody); ~ somebody something ambia. I told you so nilikwambia. you are ~ing me! sawa/kweli kabisa, wacha Bwana; naafikiana nawe kabisa. ~ me another sikuamini, wacha Bwana. ~`the world (colloq) tangazia kila mtu. 2 (relate) sema, simulia. ~ the truth sema kweli. ~ a story simulia hadithi. ~ the tale n (colloq) toa hadithi ya kusikitisha (ili kuhurumiwa). ~ tales about/on somebody chongea, fitini. ~ tale n mfitini; kidomodomo, mmbeya. 3 (count) hesabu. all told kwa jumla. ~ one's beads vuta uradi/tasbihi. ~ somebody off (for something/to do something) pangia kazi;

(colloq) simanga, karipia. 4 (discover) fahamu, jua, ng'amua, ona. ~ the time jua majira. you can never ~; you never can ~ huwezi kujua; ajuaye Mungu. there is no ~ing haijulikani, haiwezekani kutabiri. 5 (order) amuru, agiza do as you are told fanya kama ulivyoamriwa. 6 ~ (on/upon somebody) athiri. ~ing adj -a

tempest

nguvu. 7 ~somebody/something (from somebody/something) baini tofautisha. 8 ~ (on somebody) (colloq) fichua, umbua, chongea.

teller n 1 (counter) mwenye kuhesabu. 2 mhesabu kura bungeni.

telly n see television.

telpher n usafirishaji wa mizigo (k.m. mawe) kwa kebu za juu.

Telstar n satelaiti ya mawasiliano ya simu na televisheni.

temerity n (ujasiri wa) harara; ujasiri wa kijuvi.

temper n (disposition) tabia, moyo, hali, mwenendo good ~ upole, ukunjufu bad ~ hasira, harara, hamaki. get/fly into a ~ kasirika, hamaki, panda mori. keep one's ~ tulia, poa, jiweza; jizuia. lose one's ~ kasirika, hamaki. out of ~(with) liokasirikia. ~ed adj. ~edly adv. vt,vi 1 (mitigate) tuliza, punguza ukali/nguvu n.k. ~ justice with mercy wa na huruma wakati wa kutoa adhabu. 2 (metal) tia matiko, chovya; (clay) kanda; finyanga.

tempera n see distemper.

temperament n tabia, moyo, hali, mwenendo, silika (inayodhibiti ukali/upole/mhemko wa mtu). ~al adj 1 -lioletwa na tabia, hali. 2 -epesi wa kubadili tabia/hali; epesi kukasirika/kuhamaki. ~ally adv.

temperance n 1 kiasi; kadiri; kujiweza, kujirudi. 2 kutokunywa kileo cha namna yoyote ~ society jumuiya isiyokunywa vileo/ulevi; jumuiya inayopigania kupigwa marufuku kwa vileo.

temperate adj 1 -a kiasi, -a kadiri. 2 (of climate) -a wastani. ~ zone n ukanda (wa dunia) wenye halijoto wastani. ~ly adv. ~ness n.

temperature n 1 halijoto, hali ya kuwa na joto au baridi. high ~ n halijoto kali. low ~ n halijoto chini/kidogo. 2 homa. have/run a ~ wa na homa.

tempest n tufani, dhoruba; (fig) ghadhabu. ~ - swept/tossed adj (liter) liokumbwa na tufani. ~ous

template; templet

adj -a tufani, -a dhoruba; (sea) -enye kuchafuka sana; (debate) -a ugomvi mwingi, -a kubishana.

template; templet n kiolezo; kigezo.

temple1 n hekalu.

temple2 n (forehead) panja.

tempo n mwendo.

temporal adj 1 -a maisha, -a dunia hii. 2 -a wakati. ~ity n (usu pl) (arch) mali; rasilimali ~ties of the church mali za kanisa. ~ ity n ulei; walei.

temporary adj -a muda, -a wakati, -a kitambo (si -a siku zote) ~ loss of memory chechele ~ employment ajira ya muda. temporarily adv kwa muda. temporariness n muda mfupi, kitambo kidogo.

temporize vi chelewa, kawia;

pitisha muda (kwa makusudi). temporization n kusitasita, kukawia.

tempt vt 1 ~ (to something/into doing something) (mislead) shawishi/ vuta (kwa mabaya). 2 (excite desire) tamanisha. 3 (old use) (test) jaribu. ~ providence jaribu Mungu, bahatisha. ~ingly adv. ~er n mshawishi. the ~ er n Shetani. ~ress n mwanamke mshawishi. ~ation n kishawishi, ushawishi, majaribu; matamanio.

ten n kumi. ~ to one kumi kwa moja; bila shaka; yumkini adj (sehemu) -a kumi. ~old adv mara kumi zaidi. ~thly adv. ~pence n (GB) sarafu ya thamani ya mapeni kumi. ~ner n (colloq) (GB) pauni kumi; noti ya pauni kumi.

tenable adj 1 -a kushikika, -a kulindika; -a kuweza kutetewa the fortress is not ~ boma halilindiki his argument was hardly ~ hoja yake haikuwa na utetezi. 2 (of an office or position) -a kudumu kwa muda fulani. tenability n.

tenacious adj 1 -enye kushika sana, -a kunata, -a kushikamana. 2 (obstinate) ng'ang'anifu; shupavu, gumu, -a kushikilia kauli yake be ~ of one's rights ng'ang'ania haki za binafsi. tenacity n 1 nguvu ya kung'ang'ania/

tenor

kushikama/kunata. 2 ushupavu, ugumu, uthabiti.

tenant n mpangaji ~ farmer mkulima wa mfumo wa nyarubanja; mpangaji ardhi ya kulima. vt (usu passive) panga. tenancy n 1 upangaji. 2 kipindi cha upangaji. life tenancy n upangaji wa maisha. ~ry n (collective sing) wapangaji wenzi (wa shamba/nyumba).

tend1 vt (take care of) tunza; chunga.

tend2 vi elekea prices are ~ing upward bei zinaelekea kupanda. ~ency n mwelekeo, uelekeo.

tendentious adj (of speech, writing, etc) -enye dhamira/ujumbe maalum, nayoelemea upande mmoja, -a propaganda. ~ly adv. ~ness n.

tender1 vt, vi 1 toa he ~ed his resignation alitoa hati/barua ya kuacha kazi, alijiuzulu. 2 ~ for zabuni, toa zabuni. n 1 zabuni. 2 legal ~ n pesa halali ya kulipia deni.

tender2 adj 1 (soft, delicate) -ororo, laini; -epesi kudhurika/kuharibika/ kuumia ~ subject (fig) suala nyeti of ~ age/years changa, -toto; siopevuka. ~foot n mgeni katika mazingira magumu. ~ -hearted adj -a huruma, -a upendo, -pole. 2 (of meat) laini. ~ loin n sarara. 3 -ema ~parents wazazi wema. ~ly adv. ~ness n

tender3 n 1 mtunzaji; mwangalizi, mlinzi. 2 melisaidizi. 3 behewa la mafuta na maji (nyuma ya gari moja).

tendon n kano.

tendril n ukano, kikonyo (cha mmea).

tenement n 1 ~ (house) n nyumba ya vyumba vingi vya kupangisha kwa kodi nafuu. 2 (leg) nyumba, makao; mali yoyote ya kudumu.

tenet n imani, mafundisho, itikadi,

kanuni.

tennis n tenisi. ~-court n kiwanja cha tenisi.

tenon n (of wood) ulimi.

tenor1 n mwendo, mwelekeo, utaratibu

tenor

(wa maisha).

tenor2 n 1 sauti ya tatu (nyembamba ya

mwanamume). 2 (of instruments) ala zenye sauti kama hiyo.

tense1 n (gram) n njeo: kategoria ya

kisarufi ambayo huwakilisha muda au wakati ambapo tendo hufanyika.

tense2 adj 1 (lit or fig) -a kukakamaa,liovutwa sana, liokazwa, -a kudinda. 2 -enye fadhaa/wasiwasi. 3 (gram) kaze: enye kutumia nguvu nyingi za musuli katika kutamkwa, -a kuonyesha fadhaa their faces were ~with anxiety nyuso zao zilionyesha fadhaa. vi,vt kaza, shupaza; kakamaa. be/get ~d up jawa na wasiwasi. ~ly adv. ~ness n fadhaa. tensile adj -a kutanuka; -a kunyosheka; -a mkazo. tension n 1 kunyosha; kutanuka; mkazo; (tech) mvuto. 2 (excitement) fadhaa, hangaiko, wasiwasi. 3 mgogoro ~ relations mvutano/mgogoro kati ya watu. 4 (elec) nguvu ya umeme. 5 fosi/nguvu za mtanuko wa gesi au mvuke. tensity n see tenseness.

tent hema. oxygen ~ n mfuniko wa kichwa kwa anayeongezewa oksijeni. ~cloth n turubali. ~-peg n kigingi. ~stitch n mshono wa mshazari.

tentacle n mkono, mnyiri, mwinyo, mkia.

tentative adj -a kujaribia ~ suggestion pendekezo la kujaribia. ~ly adv kwa majaribio.

tenterhooks n (pl only in) on ~ -enye fazaa/wasiwasi.

tenuous adj 1 embamba. 2 dhaifu. tenuity n 1 wembamba. 2 udhaifu.

tenure n 1 kumiliki; wakati/muda wa kumiliki; (conditions) masharti ya kumiliki. 2 kushika cheo, wakati/ muda wa kushika cheo.

tepid adj 1 (-a u)vuguvugu, fufutende. 2 (of feelings) baridi, fufumavu. be ~ vuvuwaa. ~ly adv. ~ness n. ~ity n uvuguvugu.

tercentenary n kumbukumbu ya miaka mia tatu; sherehe za kumbukumbu hiyo. tercentennial adj -a miaka mia

terminate

tatu.

tergiversate vi (formal) badili nia/msimamo; jipinga. tergiversation n.

term n 1 (period) muda, kipindi. 2

(word) neno; istilahi, mtajo. 3 (of school, etc) muhula. 4 (pl) (conditions) sharti. ~s implied masharti fahamivu. make ~s; come to ~s (with somebody) patana; kubaliana. come to ~s with something kubali. do something on one's own ~s/somebody else's ~s fanya jambo kwa kufuata matakwa yako/masharti ya mwingine. 5 (pl) uhusiano be on good/ friendly/ bad~s (with somebody) -wa na uhusiano mwema/mbaya; patana/ topatana na. on equal ~s kwa usawa, bila kubaguana, kwa kulingana. 6 (leg) wakati wa kazi wa mahakama. 7 (pl) jinsi/namna ya kueleza. in flatttering/ abusive ~s kwa kupaka mafuta/kutusi/matusi. a contradiction in ~s kauli inayojipinga. 8 (maths) sehemu, mafungu. vt taja, ita. ~inology n istilahi. ~inolocal adj a ~inological inexactitude (hum) uongo.

termagant n mwanamke mgomvi, mwenye gubu.

terminal n 1 kituo cha mwisho; (cha reli, basi, n.k.) kituo maalum cha basi (kwa ajili ya abiria wa ndege, n.k.). 2 (of battery) kichwa/ncha za umeme/betri, temino adj 1 -a kipindi, -a muhula. 2 siyotibika/sikia dawa, -a kufa. ~ly adv. terminus n kituo/stesheni ya mwisho (ya reli n.k.).

terminate vt (formal) koma, isha,

vunjika; komesha, vunja, toa, haribu ~ a pregnancy toa mimba. termination n 1 kikomo, mwisho, uvunjaji. 2 (gram) silabi au herufi ya mwisho wa neno. terminable adj -nayoweza kusimamishwa/komeshwa/ achishwa the contract is terminable by both parties mkataba unaweza

termite

kusimamishwa/kufutwa na wote wanaohusika.

termite n mchwa; (winged) kumbikumbi.

tern n membe.

terrace n 1 mahali palipoinuka pa kutembelea au penye nyumba. 2 (on hill) mfululizo wa ngazi pana. 3 matuta ya mkingamo. 4 mlolongo wa majumba katika kitalu. vt 1 fanya matuta ya mkingamo. 2 chimba na kusawazisha. ~d adj.

terracotta n terakota: udongo

mwekundu mgumu wa ufinyazi.

terra-firma n (lat) nchi kavu.

terra incognita n (lat) eneo

lisilojulikana/lisilovumbuliwa.

terrain n mandhari, upeo (wa sehemu ya nchi).

terrapin n kasa.

terrestrial adj 1 -a dunia, -a mfano wa dunia. 2 -a nchi kavu.

territory n 1 eneo/nchi (chini ya himaya moja). 2 eneo (la wilaya). 3 (US) wilaya (kabla ya kuwa jimbo). territorial adj -a nchi/taifa (fulani) territorial water maji ya taifa the Territorial Army (GB) jeshi la mgambo Territorial (US) -a wilaya ya Marekani n (mwana) mgambo.

terror n 1 woga/hofu kuu. strike ~ into somebody tia hofu, tisha. ~ struck/stricken adj liojawa na hofu. 2 (mtu) matata/ shetani msumbufu. ~ism n ugaidi, matumizi ya vitisho na ukatili (hasa kwa sababu za kisiasa). ~ist n gaidi. terrify vt ogofya, tisha. ~ize vt tisha sana. terrible adj 1 -a kuogofya, -a kutisha. 2 (excessive); -a bughudha, sumbufu; baya. 3 (colloq) ovyo, baya sana. terribly adv sana, mno. terrific adj 1 -a kuogofya, -a kutisha. 2 (colloq) -kubwa mno, ingi mno. terrifically adv.

terse adj -a maneno machache/ya mkato. ~ly adv. ~ness n.

tertian adj (of fever) -a kila siku ya pili ~ fever homa ya kila siku ya pili.

tertiary adj -a tatu ~ education elimu

testy

ya juu.

terylene n (GB) terelini.

tessellated adj -a vijiwe vya rangirangi.

test vt jaribu, tahini; pima.

the ~ n jaribio, mtihani; kipimo; upimaji. a ~-case n (leg) kesi ya kupimia kanuni; kipimo. ~ drive n uendeshaji wa majaribio (wa gari la kununuliwa). ~ pilot n rubani wa majaribio (ya ndege mpya). driving ~ n jaribio/mtihani wa udereva. put something to the ~ pima umadhubuti/thamani ya kitu. ~ match n mchezo wa kimataifa (wa kriketi au ragbi). ~ tube n neli ya majaribio. ~ tube baby n mtoto wa maabara: mtoto ambaye mimba yake ilitungiwa kwenye

maabara.

testament n 1 (often last will and ~) hati ya wasia, wosia. 2 Old ~n Agano la Kale. New ~ n Agano jipya. ~ary adj -wa wasia. testate adj -enye kuachia wasia testate succession mrithi kwa wasia. testator n mwenye kuandika wasia, mwusia, muusia. testatrix n mwusia wa kike.

testicle n (also testis) pumbu, korodani, kende.

testify vt, vi ~ that; ~ to something; ~ against/in favour of something shuhudia; toa ushahidi, -thibitisha, wa ishara ya your work testifies your ability kazi yako inathibitisha uwezo wako. testifier n shahidi.

testimonial n hati/barua ya sifa (ya kushuhudia kazi njema); zawadi ya kusifu/shukrani. testimony n 1 ushahidi; ushuhuda conflicting testimony ushahidi wa uwongo sworn testimony ushahidi wa kiapo bear testimony to something shuhudia. 2 kauli, tamko, maoni (rasmi).

testis n see testicle.

testy adj -a harara/hamaki/hasira;

-epesi kukasirika, kali. testily adv kwa hasira, vikali. testiness n hamaki, hasira; wepesi wa hasira

tetanus

(n.k).

tetanus n pepopunda.

tetchy adj -a hasirahasira. tetchiness n.

tete-a-tete n maongezi ya faragha ya watu wawili tu.

tether vt funga (mnyama) kwa kambakatika kigingi. n kamba ya kufungia mnyama katika kigingi. I am at the end of my ~ (fig) nimeishiwa nguvu (mali, uwezo, n.k.), nimefikia kikomo.

text n 1 maandiko, matini. 2 (verse) mlango/kifungu/aya (ya kuhubiria au kujadilia). 3 (subject) maneno halisi (ya mwandishi). 4 ~(book) n kitabu cha kiada. ~ual adj -a maandiko/ maandishi ~ual errors makosa ya maandishi.

textile adj -a kutengeneza nguo/ vitambaa ~ industries viwanda vya nguo. n nguo; kitambaa; (pl.) nguo, vitambaa.

texture n 1 msokotano (wa kitamba). 2 umbile asili, (k.m. laini, kukwaruza, -nene, -embamba, n.k.). 3 tishu a skin of fine ~ ngozi nyororo.

than conj 1 kuliko, zaidi ya, kupita, kushinda this is better ~ that hii ni bora kuliko ile. 2 (in phrases) no other ~ sio mwingine bali, -enyewe. nothing else ~ sio chochote kingine ila, tu other ~ ukiacha somebody else other ~ Juma mtu mwingine ukiacha Juma.

thank vt 1 ~ somebody (for something). T~ you asante, shukrani. No ~ you (Hapana) asante. 2 (in peremptory requests, future tense) tafadhali, ningekushukuru I'll ~ you for that money tafadhali nipe ile pesa n (pl.) shukrani; kushukuru. T~s/No ~s asante/(hapana) asante. ~s to kwa msaada wako. small ~s to (ironically) bila msaada wako. ~-offering n sadaka ya shukrani. ~s-giving n (sala ya) shukrani; (US T~s giving Day) n sikukuu ya kutoa shukrani: Alhamisi ya nne ya mwezi Novemba. ~fulness n shukrani,

the

kushukuru. ~less adj sio na shukrani; sio na faida.

that adj, pron 1 (demonstrative) -le (yule, ile, n.k.). 2 (relative) -(huo, n.k.) I like ~ song napenda wimbo huo/ule adv (colloq) kiasi hicho/kile, hivi/hivyo its about ~ high ni refu hivi it isn't all ~ cold sio baridi kiasi hicho conj 1 (ya) kwamba, ya kuwa the problem is ~ he failed the exam tatizo ni kwamba alishindwa mtihani. 2 so ~; in order ~ ili. 3 (introducing clauses of result) (kiasi) kwamba he was so tired ~ he fell asleep in the bus alichoka kiasi kwamba alilala kwenye basi. 4 introducing clauses of condition) kama supposing ~he comes je akija/ kama akija on condition ~ ili mradi. 5 (rhet) (in exclamations) laiti oh ~ I could see her again laiti ningemwona; (rel pron) -e, -o, amba(ye, o, vyo, n.k.) the letter ~came barua iliyokuja the boy ~ ran away mvulana aliyekimbia/ mvulana ambaye alikimbia.

thatch vt ezeka/vimba nyumba kwa makuti/nyasi. n maezeko; (coconut leaves) makuti strip off ~ ezua, vimbua put on ~ ezeka, vimba. ~ed adj -lioezekwa makuti/majani, n.k. ~ed roof paa la kuezeka. ~er n mwezekaji.

thaw vt,vi 1 ~(out) (snow and ice)

yeyusha; yeyuka. 2 (of persons/ behaviour) changamka, changamsha. n myeyuko, kuyeyuka kwa theluji.

the (def art) 1 (usu not translated, expected when used as a less specific form of that) (particular) -le, yule, wale, ile, n.k. A boy and a girl live nearby. T~ boy is very naughty mvulana na msichana wanaishi karibu ~boy is very naughty mvulana yule ni mtundu sana. 2 (generic) she went to the kitchen alienda jikoni. 3 (reference to something unique) T~ OAU Umoja wa Nchi Huru za Afrika adv kwa

theatre/theater

kiasi/kiwango fulani ~ sooner ~ better mapema iwezekanavyo.

theatre/theater n 1 jumba/uwanja wa maonyesho/tamthilia. ~goer n shabiki wa kuangalia tamthilia, mpenzi wa tamthilia. 2 (scene of important events) eneo (la tukio maalum). 3 thieta/ukumbi wa mhadhara, n.k. operating ~ n chumba cha kupasulia. 4 (sanaa ya) maonyesho, tamthilia be good ~ -wa onyesho zuri. theatrical adj 1 -a maonyesho/tamthilia. 2 -a kujifanya; (usu amateur) maonyesho. theatrically adv.

thee pron see thou.

theft n wizi, wivi; kuiba.

their poss pron, adj -ao they love ~ parents wanapenda wazazi wao. ~s pron -ao, -a kwao, n.k. our house is smaller than ~s nyumba yetu ni ndogo kuliko yao.

theism n imani kwamba Mungu yupo na ni muumba na mtawala wa dunia. theist n muumini wa imani hiyo. theistic/theistical adj.

them pron see they.

theme n 1 (of writing, etc.) dhamira, wazo. 2 (US) (mada ya) insha (ya wanafunzi); sauti mrejeo: sauti inayorudiwarudiwa. ~ song n wimbo unaorudia mara kwa mara katika mchezo/senema. thematic adj -a kiini; -enye kisa.

themselves pron (reflex) 1 wenyewe

they ate by ~ walikula wenyewe they hurt ~ walijiumiza they went ~ walikwenda wenyewe. 2 (emphat) they ~ saw him wao wenyewe walimwona.

then adv 1 (time) wakati ule/huo; zamani zile the ~ Regional Commissioner Mkuu wa Mkoa wa wakati huo/ule, toka wakati ule. 2 (next, after) baadaye, halafu, kisha. 4 till ~ hadi hapo. 3 (US at the end of a sentence) basi, kwa hiyo. 5 (furthermore) aidha, tena, tena basi. 6 Now ~ sasa basi. ~ce adv (formal) toka huko; kwa sababu hiyo.

there

~ceforth; ~ceforward adv tokea hapo/pale/wakati huo/wakati ule.

theocracy n (nchi yenye) mfumo wa utawala/serikali ya makasisi. theocratic adj.

thedolite n (surveyors) kipimiapembe:

chombo cha kupima pembewima na pembemlazo.

theology n teolojia: elimu ya dini; nadharia ya madhehebu. theologian n mwanateolojia. theological adj -a teolojia. theologically adv.

theorem n 1 uhakiki wa kimantiki. 2 (maths) uhakiki.

theory n nadharia. in ~ kinadharia (guesswork) makisio, wazo my ~ is that nakisia kwamba. theorist n mnadharia. theoretic(al) adj -a nadharia, si -a matendo. theoretician n mnadharia. theoretics n elimunadharia. theorize vi theorize (about something) toa nadharia, ongea kinadharia; kisia.

theosophy n teosofia: imani ya kuwa wanadamu wanaweza kumfahamu Mungu na kuwasiliana naye kwa kutulia kabisa na kutafakari elimu. theosophist n mwenye imani hii. theosophic(al) adj -a imani ya utakatifu.

therapy n matibabu, tiba. radio~ n matibabu kwa eksirei/mionzi. therapeuti(al) adj -a kutibu/kuponya magonjwa, maradhi. therapeutics n maarifa ya kutibu/kuponya magonjwa, utabibu. therapist n mtaalam wa matibabu.

there adv 1 (place, direction) pale/kule, hapo/huko she works ~ anafanya kazi pale. 2 (for emphasis) -le T ~ goes! Ileee! T~ they come! Walee. 3 (in argument etc) hapo, pale ~ you are wrong hapo umekosea. 4 (in phrases) over ~ kule. then and ~; ~and then palepale, hapohapo. 5 (colloq) you~! Wewe!. 6 (after prep and adv) in ~ mle under ~ hapo

chini, chini pale. 7 (to introduce sentence) kuna, pana T ~'s a new

therm

teacher kuna mwalimu mpya. ~about(s) adv karibu, kama hivi, kitu kama hicho. ~after adv (formal) baadaye, halafu, kuanzia/kutokea hapo. ~fore adv kwa hiyo, kwa sababu hiyo. ~in adv humo, mle. ~inafter adv -a (mahali) pale, -a hiyo. ~on adv juu yake. ~to adv pamoja na hayo, kuhusiana na hiyo/ile. ~under adv chini ya. ~upon adv kwa sababu hii, kwa hiyo; pale, papo; kuhusu hiyo. ~withal adv (archaic) aidha, zaidi ya hayo.

therm n kipimo cha matumizi ya gesi. ~al adj -a moto; -a joto ~al belt ukanda wa joto ~al spring chemchemi ya moto. ~al capacity n (phys) ujazifu -joto: kiasi cha joto cha kupandisha halijoto digrii moja. ~ionic adj -enye kushughulikia utoaji wa elektroni katika hali ya joto ya juu. ~ic valve n vali ya electroni. ~o adj (in compounds) -a joto. ~odynamic adj -a mwendojoto. ~odynamics n mwendojoto: sayansi ya uhusiano wa joto na kazi za mitambo. ~o electric adj -a umemejoto. ~o nuclear adj -a nukliajoto. ~o-plastic adj, n (-a) kugeuka sandarusi/ plastiki kwa joto. ~o-setting adj -enye (kupata) ugumu wa kudumu baada ya kuandaliwa kwa joto. ~ostat n thermostati, kirekebisha joto. ~ostastic adj. ~otheraphy n tibajoto. ~ometer n kipimajoto.

thermos n (also ~flask) chupa ya chai, themosi.

thesaurus n 1 hazina, kusanyiko. 2

(dictionary) thesauri: kamusi ya maneno na mafungu yaliyokusanywa pamoja kwa vikoa vya maana.

these adj , pron pl of this.

thesis n 1 tasnifu. 2 hoja, wazo (linalotolewa kimantiki).

Thespian adj -a tamthilia n mwigizajitamthilia.

thews n (pl) maungo, misuli. ~ and sinews n nguvu ya mwili.

thin

they pers pron wao, wa ~ came (wao) walikuja ~ say watu wanasema/ inasemekana. them pers pron (patient) -wa I saw them niliwaona. ~'d = ~ had wali ~ would wange, wata-. ~'ll/ ~ will wata. ~'re = ~ are wana.

thick adj 1 -nene, -enye maki kubwa. ~ lipped adj -enye midomo minene. ~ skinned adj (fig) -siyejali wengine; sugu. 2 (crowded) -ingi, -a kusongamana. ~-set adj -fupi; -nene; a miraba minne; (of hedge) -liofungamana. 3 ~with adj -enye -ingi, -enye kujaa. 4 (of voice) -enye mikwaruzo. 5 (of liquids) -zito. 6 (colloq) pumbavu, bozi. ~headed; ~skulled; ~witted adj mpumbavu. 7 (colloq) sahibu, rafiki. as ~ as thieves marafiki sana. 8 (various colloq uses) a bit ~; rather ~ -enye kuzidi; enye kuvuka mpaka. give somebody a ~ear zaba kibao (mpaka sikio livimbe). lay it on ~ (sl) tapakaza sifa/heshima, sifia/shukuru mno, visha kilemba cha ukoka. n 1 sehemu iliyojaa/ songamana. through ~ and thin kwa heri na kwa shari, kwa vyovyote vile, katika hali yoyote. in the ~of it katikati. 2 sehemu nene zito adv kwa wingi. ~ly adv kwa wingi; katika vipande vikubwa. vt -wa zito/nene zaidi gandamana the plot ~ens mambo yanaiva. ~ening n dutu la kufanya kioevu kuwa kizito. ~ness n 1 uzito, unene. 2 tabaka. ~ish adj -nene kidogo.

thicket n kichaka, chaka; (of mangroves) koko.

thief n mwivi, mwizi, mkwepuzi. thieve vi,vt iba; ibia. theivery n wizi, uibaji. thievish adj kijivi, kiibaji, kidokozi. thievishness n tabia ya kuiba. thievishly adv.

thigh n paja, kiga, kiweo. ~ful-bone n fundabeka.

thimble n kastabini, subana, tondoo. ~ful n tone (la maji, pombe, n.k.).

thin adj 1 -embamba. ~-skinned adj

thine

(fig) -epesi kuudhika/kuumia/ kukasirika; siopenda kukosolewa. 2 -epesi, -a kutokuonekana. ~ air katika hali ya kutokuonekana vanish into ~ air toweka kabisa. 3 (opp of fat) nyaufu, kondefu, embamba. 4 pungufu, haba, siojaa a ~ audience hadhira ndogo sana. 5 (liquid) -a majimaji; dhaifu, hafifu. 6 chapwa, -sio kamili ~humour kichekesho chapwa. 7 (colloq) -a kubughudhi; ovyo. have a ~ time bughudhika, endewa mambo ovyo, pata tabu adv sana so as to be ~ ili kuwa nyembamba sana. vt,vi punguza; punguza miche; -wa -embamba, punguka; konda, vyorora, dhoofu. ~ (out) pungua/punguka ~ down zimua, tia maji. ~ly adv. ~ness n.

thine pron see thy

thing n 1 kitu. 2 (pl) vitu (vya mtu); vitu vijulikanavyo kutokana na muktadha. 3 njozi be seeing ~s pagawa, ona mambo, pata njozi. 4 suala. 5 hali, tukio ~s are getting worse hali inakuwa mbaya. for one ~ kwanza. taking one ~ with another kwa jumla/kuzingatia kila hali. 6 (used of person or animal expressing an emotion) poor ~ masikini! a silly ~ maskini ya mungu. 7 the ~ kinachofaa (kwa mazingira maalumu) say the right ~s sema yanayofaa quite the ~ naam, -a kisasa. 8 (phrases) the ~ suala ni, tatizo ni, la muhimu/ msingi ni. first ~ awali ya yote, kwanza. the general/common/usual ~ kawaida, uzoefu. a near ~ bahati, kuponea chupuchupu. an understood ~ kilicho muwafaka; do one's (own) ~ (colloq) fanya/upendavyo/ujuavyo/ uonavyo. have a~ about (colloq) penda/chukia sana. 9 (pl) mambo ~s Tanzanian mambo Kitanzania. 10 (leg) ~s personal/real mali ya mtu/ halisi. thingummy/thing (u) mabob/ thing(u) majig n (colloq) nanihino.

think vt,vi 1 (reflect) fikiri, tafakari, waza. ~ aloud toa mawazo yako

third

(kama yanavyokujia akilini) bila kupanga. ~ tank n jumuiya ya washauri mabingwa. 2 (suppose) dhani, fikiri. 3 (neg with can/could) fikiria/elewa/jua (katika fikira). 4 dhani, fikiri I ~ I can drive well nadhani naweza kuendesha vizuri. 5 tafakari, waza, piga bongo. 6 tegemea, tarajia, kusudia, nuia. I thought as much nilitegemea hivyo. 7 (with adverbial particles and preps) ~ about something tafakari/chunguza (hasa kitu/jambo kuona uwezekano wake). ~of something fikiria, zingatia; wazia (bila kufikia hitimisho); toa wazo, pendekeza; kumbuka; wa na/kubali wazo. ~highly/well/not much/ little, etc of somebody/ something heshimu/penda/dharau/ tojali mtu/kitu. ~ nothing of something/ doing something chukulia kuwa (kitu/kufanya kitu) si kitu. ~ nothing of it usijali! ~ better of somebody heshimu sana mtu. ~ better of something achana na/tupilia mbali. ~ something out fikiria kwa makini na kufanyia mpango. ~ something over fikiria tena jambo. ~ something up buni, vumbua. n (colloq) muda wa kutafakari. ~able adj - a kuweza kufikirika; -a kuwazika it is hardly ~able haifikiriki. ~er n mtu (wa fikara nyingi, wa akili) be a slow ~ er -wa mzito wa kufikiri. ~ing n kufikiri, kutafakari; fikira, mawazo do some hard ~ing piga bongo adj -a kufikiri; -enye akili. put one's ~ing cap on (colloq) wazia, fikiria (tatizo/jambo).

third n theluthi, fungu la sehemu ya tatu adj -a tatu/upande wa tatu ~class adj -a daraja la tatu; hafifu. ~ party n mtu wa tatu. ~ degree n usaili wenye mateso; kusaili sana. ~rate n, adj - ovyo, duni. ~rater n mtu duni. the T~ World n nchi zinazoendelea, ulimwengu wa tatu. ~ly adv tatu.

thirst

thirst n 1 kiu. 2 (fig) (desire, yearning) shauku, tamaa. vt ~ (for) ona kiu, -wa na kiu. ~ for onea shauku, tamani, taka sana. ~y adj 1 -enye kiu I am ~y nina kiu. 2 (dry) -kavu. ~ly adv.

thirteen n kumi na tatu adj -a kumi na tatu. ~th adj -a kumi na tatu. n fungu la sehemu ya kumi na tatu.

thirty adj -a thelathini. n thelathini the thirties miaka ya thelathini (30-39). thirtieth adj, n -a thelathini.

this adj,pro 1 huyu, hiki, hii, hili, n.k. 2 fulani adv (colloq) to ~ degree kwa kiasi/kiwango hicho; kwa hiyo.

thistle n mbaruti. ~-down n mbegu ya mbaruti as light as ~ down -epesi kama mbegu za mbaruti.

thither adv (arch) huko; kule. hither and ~ huku na kule, kote.

tho' adv, conj = though.

thole n (also ~ pin) pingu za makasia, kikuku.

thong n kigwe, ugwe, kikanda, mjeledi.

thorax n kifua; kidari.

thorn n mwiba be on ~s ona wasiwasi, hangaika, fadhaika sana, sumbuka mno. a ~ in one's flesh/side (fig) kero, usumbufu; maudhi. ~ bush n mchongoma, mkwamba. ~y adj 1 -enye miiba. 2 (fig) sumbufu sana, gumu, -enye kusababisha mzozo/ ubishi.

thorough adj kamili, kamilifu, -zima,

-a kweli a ~ rascal ayari wa kupindukia. ~-going adj kamilifu, - a kwelikweli; hasa. ~ly adv kabisa, kwa bidii sana, kamili, kwelikweli; kikamilifu. ~ness n 1 ukamilifu. 2 bidii nyingi.

thorough-bred n adj mbegu njema,

-liofunzwa vema, -a asili bora. n (esp. a horse) mnyama wa mbegu/asili bora.

thoroughfare n mtaa, barabara, njia (iliyo wazi).

those pl. of that.

thou pron (arch) wewe (sing) thee wewe.

though conj (also al~) 1 ingawa, japo, ijapokuwa. 2 (also al~ and even~) hata kama. 3 what ~ (liter) hata kama. 4 (also al~ ) ingawa; hata hivyo adv lakini, hata hivyo we won ~ tulishinda hata hivyo.

thought1 pt, pp of think.

thought2 n 1 wazo, fikira on second ~ baada ya kufikiri tena. ~-reader n mtu anayejifanya kujua mawazo ya wengine. ~ transference n uhawilishaji fikira. 2 ~ (for) (caution) hadhari, uangalifu. take ~ for angalia, zingatia. 3 kufikiri, kuwaza; mawazo as quick as ~ upesi sana. 4 a ~ kidogo. ~ful adj 1 -a kufikiri, -a mawazo. 2 (careful) -a hadhari, angalifu that was ~ful of you nashukuru kwa msaada wako/kwa kunifikiria. ~-fulness n 1 uangalifu. ~less adj 1-zembe, siyojali. 2 choyo, siyo fikiria wengine, -a haraka, -pumbavu it was very ~less of you hukutumia busara hata kidogo. ~lessly adv. ~lessness n uzembe, upurukushani, kutoangalia. ~less of others -kutokujali/kutofikiria wengine.

thousand n elfu two ~ elfu mbili adj 1 -a elfu. 2 tele, elfuelfu a~ thanks shukrani nyingi mno. a ~ to one (chance) (uwezekano) mdogo sana. one in a ~ nadra sana. ~fold adj, adv elfu mara. ~th adj -a elfu. n fungu la sehemu ya elfu.

thrall n mtumwa; utumwa he is (in) ~ to his passions ni mtumwa wa ashiki zake. thraldom n utumwa.

thrash vt,vi 1 piga (kwa mjeledi/ fimbo), charaza he ~ed her with a whip alimcharaza kwa mjeledi. 2 (colloq) (in competition) (beat) shinda. 3 ~ something out (colloq) tatua tatizo kwa majadiliano; fikia maamuzi/ukweli kwa majadiliano. 4 shikashika, tikisa, tosa, tupatupa. 5 see thresh. ~ing n 1 kupura; kupiga. 2 (defeat) ushinde give somebody a ~ing shinda mtu.

thread n 1 uzi. hang by a ~ (fig) -wa

threat

katika hatari kubwa; wa mahututi. 2 kitu chembamba kama uzi. 3 mlolongo (unaounganisha sehemu za hadithi). 4 hesi. vt 1 tunga uzi (katika tundu la sindano); tungia. 2 (pass through) penya. ~ one's way penya (kati ya kundi la watu). 3 (of hair) -wa na milia. ~bare adj 1 kuukuu, bovu. 2 (fig) (uninteresting) baridi, chapwa, -a kuchusha, sio na thamani. ~bareness n 1 uchakavu. 2 ubaridi. ~like adj -a kama uzi; -a nyuzi nyuzi; embamba na refu. ~worm n mchangouzi.

threat n 1 tishio, kitisho there is a ~ of rain kuna tishio la mvua. 2 a/the ~(to somebody/something) (of something) dalili/ ishara (ya hatari). ~en vt,vi 1 ~en something; ~en to do something tisha, wa kitisho, ogofya. ~en somebody (with something) ogofya, tisha mtu. 2 (indicate) toa onyo/ishara ya; onya. 3 elekea kuja/kutokea. ~ened with tishwa na; elekea kupata. ~ening adj 1 -a kutisha, -a kuogofya. 2 -enye dalili ya shida. ~eningly adv.

three n tatu adj -a tatu ~ times ~ tatu mara tatu. ~ cornered adj -a pembe tatu ~course meal mlo wa hatua tatu. ~-decker n sandwichi ya vipande vitatu vya mkate; chombo chenye sitaha tatu. ~ dimensional adj (abbr 3-D) -a pande tatu.~-figure adj -enye tarakimu tatu (yaani namba kati ya 100 na 999). ~fold adj -a mara tatu adv kwa mara tatu. ~ lane adj (of a roadway) -enye njia tatu. ~-legged adj -a miguu mitatu; mbio za miguu mitatu ~legged stool kigoda. ~ pence n peni tatu. ~ penny adj -a peni tatu. ~-per cent n asilimia tatu. ~-piece adj -a vipande vitatu a ~ piece suit suti na kizibau; (of a woman) sketi/suruali, blauzi na koti. ~-ply adj -enye tabaka/nyuzi, n.k. tatu. ~ quarters adj robo tatu. ~score n, adj sitini, korija tatu. ~-seater adj -enye (kukaliwa na) watu watatu. ~some n kundi la/mchezo

throb

wa watu watatu. ~-storied adj -a ghorofa tatu. ~ wheel adj -a magurudumu matatu.

threnody n wimbo wa maombolezo; wimbo wa mazishi.

thresh vt,vi pura, kafua, puta, pukuta;

pukuchua. ~ing-floor n uga (wa kupuria nafaka). ~er n 1 mpuraji; kipuraji. 2 papa mkubwa mwenye mkia mrefu. ~ing-machine n mashine ya kukafulia.

threshold n 1 kizingiti (cha mlango) cross the ~ ingia nyumbani. 2 (fig) lango, mwanzo; kitovu a pain ~ kitovu cha maumivu. 3 kilele, kiwango cha juu.

threw pt of throw.

thrice adv mara tatu ~-blessed adj

-enye kubarikiwa mara tatu.

thrift n uwekevu; iktisadi, uangalifu

katika kutumia fedha/mali. ~iness n iktisadi, uwekevu. ~less adj -tapanyaji mali, fujaji (wa mali), badhirifu. ~y adj 1 -ekevu, -a iktisadi, -angalifu (kwa mambo ya mali). 2 -a fanaka, -enye mafanikio.

thrill vt,vi sisimua; sisimka. n msisimko. ~er n tamthilia/filamu/ riwaya ya kusisimua. ~ing adj -a kusisimua.

thrive vi (arch) ~ (on something) neemeka, fanikiwa, sitawi, tononoka. thriving adj -enye ufanisi, liostawi.

thro' (informal spelling of) through.

throat n 1 koo. cut ~ (attrib) adj (of razor) -enye wembe mrefu uliotiwa katika mpini; (of competition) kali na -a kikatili. cut one's own ~ jiua (kwa kukata koo); (fig) jiharibia (nafasi/maisha/bahati). 2 umio. force/thrust something down somebody's ~ (fig) jaribu kumfanya mtu akubali jambo/maoni yako. stick in one's ~ (fig) tokubalika kwa urahisi. ~y adj (of voice) -a kukwaruza, - a kooni.

throb vi (of the heart, pulse) puma,

pwita, tuta, gonga his head ~bed kichwa kilimgonga. n mapigo,

kututa a ~ of pleasure mpwitompwito. ~bing adj -a kupwita, -a kugonga.

throe n ~s maumivu makuu, uchungu. in the ~s of something/of doing something (colloq) katika jitihada za kufanya jambo; katika mapambano na.

thrombosis n mvilio moyoni/kwenye mshipa wa damu.

throne n 1 kiti cha enzi; uwalio. 2 the ~ ufalme; enzi.

throng n msongamano, halaiki, umati,

msukosuko. vi,vt songamana, songana, banana; songa, bana.

throttle vt songa roho, kaba, kwida. 2 (machine) ~ (back/down) dhibiti mmiminiko wa mvuke/mvuke hewa wa petroli, n.k. katika injini. n ~(valve) kilango/vali (inayodhibiti mmiminiko wa mvuke wa petroli, n.k. katika injini).

through1 (US informal thru') prep 1 (of places) toka upande hadi upande, kupitia the road goes ~ Serengeti barabara inapitia Serengeti. 2 (fig uses) go ~ an experience pata hisia/mwonjo wa jambo, pitia tukio go ~ an examination pasi/faulu mtihani. 3 (because of/by means of) kwa sababu ya, kwa njia ya, kwa kutumia. 4 -a moja kwa moja. 5 (of time) tangu mwanzo hadi mwisho, moja kwa moja live ~ the night ishi mpaka asubuhi. 6 (US) hadi.

through2 adv 1 kuanzia mwisho hadi

mwisho/kuanzia mwanzo hadi mwisho, kuanzia upande mmoja hadi upande wa pili. all ~ muda/wakati wote. 2 hadi mwisho. be ~ (with) maliza, malizana(na); (colloq) choshwa na. go ~ with something endelea hadi kumaliza. see something ~ wapo/saidia katika jambo hadi lifikie mwisho. ~and ~ kabisa. 3 moja kwa moja (hadi), mfululizo. 4 (telephoning) (GB) unganishwa, pewa, tayari you are ~ umeunganishwa/umepata/ tayari; (US) isha (kuzungumza). 5 (as modifier) -a

throw

kupita a ~train/ticket/passeger treni/tikiti/abiria -a kupita. ~ put n matokeo, mazao. ~way n (express way) baraste.

throughout prep popote, kotekote adv kote, kabisa.

throve pt see thrive.

throw vt,vi 1 tupa, gea, rusha. 2 ~(on, over, off) tupia, valia; vua haraka (haraka) ~off clothes vua nguo haraka (haraka). 3 (of a rider) angusha, rusha; (of animals) zaa; (of snake) bambuka (ngozi). 4 ~(out, up, down, about) tapanya. ~away tupa, poteza/tumia bure, fuja. ~back rejeza, rudisha. ~out toa. 5 (pottery) finyanga, umba 6. (silk) sokota. 7 (colloq) vuruga akili; sumbua, kera. 8 (sl) ~ a party fanya sherehe/ karamu/tafrija. ~ a fit shtuka/kasirika sana. 9 ~ something open (to) shirikisha kila mtu; ruhusu kila mtu kushiriki. 10 (with adv, particles and prep) ~ something about tapanya; (fig) tumia ovyo. ~ oneself at vamia, angukia; jipendekeza. ~ something away poteza (kitu) (kwa uzembe/ ujinga); tamka/sema kikawaida. ~away n kitu kisicho na faida tena baada ya matumizi. ~ back rejea uasili/kale. ~ somebody back on/upon something lazimisha (mtu) kurudia kitu (kwa kukosa kingine). ~ down angusha; angua; (a load) bwaga. ~ oneself down jibwaga, jinyoosha chini. ~something in changia, ongeza, tia nyongeza, tia bure; (remark) ng'aka, sema; (football) rusha/tupa. a ~in n mpira wa kurusha/kutupa. ~in one's hand kata tamaa; kiri kwamba huwezi kufanya (kitu). ~ in one's lot with somebody kula bia, fanya pamoja, jiunga. ~ in the towel/sponge (colloq) shindwa; kubali kushindwa. ~ oneself into something anza kufanya kazi kwa bidii. ~ somebody/something off jikomboa, pata uhuru, ondokana na. ~

something off tunga/sanifu kwa urahisi. ~ oneself on/upon somebody/something egemea, tegemea. ~ something out tamka; (reject) kataa; (construct) ongeza/ panua, (jengo). ~ somebody out fukuza; changanya/ vuruga akili. ~ somebody over telekeza, tupa, acha, tenga. ~ something up; (resign) acha, toka, jitoa; (vomit) tapika. ~ something up tangaza, toa ilani. ~ something together kutanisha; unganisha haraka; kusanya/tengeneza haraka. ~ people together kutanisha watu. ~ up one's hands in horror nyanyua mikono kwa woga mtupo/ mrusho. within a stone's ~ (of) karibu, machoni. ~er n 1 mtupaji. 2 mtoaji.

thrown pp of throw.

thru see through.

thrum vi,vt ~(on) something donoa nyuzi za zeze ~ on a guitar suka nyuzi za gita; pigapiga (ngoma).

thrush n ugonjwa wa kuvimba ndani kwa ndani mwilini.

thrust vt,vi kumba, sukuma, songa; (with a sword) choma (kwa nguvu). ~aside deua, geuza. n 1 pigo, kumbo; chomo, maneno makali; shambulio. 2 nguvu, msukumo. er n mtu anayejitia kimbelembele.

thud n mshindo. vi piga/anguka kwa

mshindo.

thug n 1 jambazi; mwuaji. ~gery n.

thumb n kidole (cha) gumba. ~(one's fingers); be all ~s; have ten ~s -tokuwa stadi/hodari; wa mzito sana. rule of ~ kanuni (zitokanazo na) mazoea, desturi. under somebody's ~ of chini ya, katika twaa ya. ~ up/down hongera; pole/hiloo, zii. ~-latch n kitasa cha kuminya kwa kidole. ~-mark n alama ya dole gumba. ~ nail n ukucha wa dole gumba. ~ nail sketch n muhtasari, picha/mchoro mdogo. ~ screw n skurubu inayoweza kufunguliwa kwa urahisi/kwa gumba; chombo cha zamani kilichotumika kutesea watu

tick

kilichominya magumba. ~-stall n bandeji, kinga ya gumba jeruhi. ~-tack n mshikizo mkubwa; (US) pini. vt chafua kwa kugeuzageuza; geuza (kurasa). ~ a lift omba lifti barabarani. ~ one's nose at beza.

thump n ngumi; pigo la ngumi; mshindo mzito. vt,vi gonga; twanga, piga, dunda. ~ing adj (colloq) sana, mno.

thunder n radi. ~ bolt n radi; (fig)

jambo la kushtusha sana. ~-clap n radi, ngurumo; (fig) tukio/habari mbaya ya ghafla, habari mbaya. ~ cloud n wingu la radi na ngurumo. ~ storm n mvua ya radi. ~ struck adj (pred fig) -enye kushangaa/ kuduwaa/kushikwa na bumbuwazi. steal somebody's ~ kata bogi, wahi mtu (hivyo kumvurugia mpango). vi 1 piga radi, nguruma. 2 tia kishindo it ~ed yesterday jana kulipiga radi. ~ (out) against foka, fokea, nguruma. ~ous adj -a radi, -a mshindo, -a makeke. ~y adj - enye radi, -a ngurumo.

thurible n chetezo.

Thursday n Alhamisi.

thus adv hivi, hivyo; vivi hivi; ndivyo. ~ far mpaka hapa.

thwack vt piga kwa nguvu, dunda,

twanga, gonga. n pigo la nguvu, kikumbo.

thwart vt zuia, wekea vipingamizi be ~ed zuiwa. n kiti cha mvuta kasia.

thy/thine adj (arch) -ako. ~self adj

(wewe) mwenyewe, nafsi yako.

thyroid n kikoromeo, dundumio. ~

gland n tezi dundumio.

ti n (also si) noti ya saba katika skeli ya muziki.

tiara n taji, tiara.

tibia n muundi goko.

tic n mtetemo wa kineva.

tick1 n mfuko wa godoro/mto; kitambaa cha mfuko huo.

tick2 n 1 ta: pigo jepesi (kama la saa).

2 alama ya vema (v) ya kuonyesha kuwa kitu ni sahihi; (colloq) muda, wakati. 3 nukta, punde. 4 ~tack

tick

mfumo wa ishara za mawasiliano kati ya wapokea dau kwenye mashindano ya farasi. vt, vt 1 piga/enda ta-ta. in two ~s kwa mapigo mawili. what makes somebody/something ~ (colloq) kitu gani kinamotisha. 2 tia alama. ~ away (of a clock) pita; pitisha. 3 ~ over (of an engine) waka; washa. ~ something off weka tiki. (colloq) ~ somebody off karipia, kemea.

tick3 n 1 (cattle) kupe. 2 papasi.

tick4 n (colloq) mkopo. on ~ kwa kukopa.

ticker n 1 (colloq) saa. 2 (sl) moyo. 3

mashine ichapishayo habari yenyewe. ~tape reception n mapokezi ya shangwe sana.

ticket 1 tiketi. ~-collector n mkusanyaji tiketi. ~inspector n mkaguzi wa tiketi. 2 kipande (cha karatasi) kilichotiwa kwenye kitu kuonyesha bei, n.k. 3 (US) orodha ya wagombea wa chama kimoja. 4 taarifa ya kosa la barabarani. 5 the ~ (sl) jambo hasa/halisi la kufanya. 6 n ~ of-leave n (arch) kifungo cha nje. 7 cheti chenye sifa za rubani. vt weka alama/kipande.

tickle vi, vi 1 tekenya, nyegeresha. 2 (amuse) chekesha, furahisha; (colloq) be ~d to death at something furahishwa sana. 3 washa. ~r n (colloq) fumbo; kitendawili. ticklish adj 1 -a kutekenya. 2 gumu; tata.

tiddler n (colloq) 1 samaki mdogo sana. 2 mtoto mchanga.

tiddley adj (colloq) 1 dogo. 2 liolewa kidogo.

tide n 1 maji kujaa na kupwa. high/flood ~ n (maximum) bamvua. low/neap~ n maji kupwa, maji mafu. spring ~ n bamvua kubwa. ~ mark n alama ya maji kupwa na kujaa. ~-way n mkondo wa bahari. 2 mwelekeo, mkondo. 3 (old use) wakati/msimu (in compound) Easter-~ n wakati wa Pasaka. vt ~ somebody over (something) vusha/ kwamua mtu kutokana na matatizo

fulani. tidal adj -a maji kupwa na kujaa; -enye maji kupwa na kujaa tidal flats jangwa tidal movements maji mkimbizi. tidal wave n kabobo.

tidings n pl (arch) habari, taarifa.

tidy adj 1 nadhifu, safi, liopangwa vizuri. 2 (colloq) kubwa/ingi kiasi ~ sum of money kiasi kikubwa cha fedha cost a ~ penny gharimu fedha nyingi n chombo/kibweta/kijaluba cha kuwekea mabaki ya jikoni/cha vikorokoro vya chumbani. vt,vi ~ (up) panga vizuri I must ~ myself sina budi kujinadhifisha. tidily adv. tidiness n unadhifu, utanashati, usafi, ufuauji.

tie vt, vi 1 funga, boba ~ up a parcelfunga kifurushi. ~ somebody down nyima mtu uhuru, bana, zuia. ~ somebody down to something bana mtu kwa masharti. ~ oneself down to something kubali mipaka ya uhuru wako, jibana. ~ (something) in with something unganisha, husisha. ~ something up (of capital) tenga, changia; wekea masharti; be/get ~d up with something/somebody banwa na kitu/mtu; husishwa, husiana. ~ up n mwungano, bia. 2 ~ something (on) fungia kwa. ~-on attrib adj kipande (cha anwani). 3 piga fundo. 4 fungiwa does this sash ~ infront or at the back? mshipi huu unafungiwa mbele au nyuma? 5 ~ (with) (for) (of players, teams, candidates in competitive exams) fungana, enda sare/suluhu. n 1 kifungo, kiungo, fundo; (US) taruma the ~ of friendship mshikamano wa kirafiki. 2 (necktie) tai. 3 (in games, etc) sare; suluhu. 4 (music) tao (linalounganisha noti za sauti moja). 5 kizuizi, kipingamizi.

tier n safu; daraja, rusu.

tiff n ugomvi mdogo.

tiffany n bushashi.

tiffin n mlo mwepesi wa mchana.

tiger n 1 chui mkubwa mwenye milia.

tight

~ish adj katili, buka. tigress n chui jike.

tight adj 1 liokazwa, -liobana, -lio fungwa vizuri. ~-lipped adj -a kubana midomo; kimya, -a maneno machache; (fig) -enye uso mkali. 2 liounganishwa vizuri. water ~ adj siovuja maji. air ~ adj siopitisha hewa. 3 lionyooshwa sana, liokaza sana, liowamba. 4 (of money) adimu, gumu kupata. 5 ~-fisted adj -enye choyo, bahili, -nyimivu. ~wad n (sl) bahili. 6 (of clothing, etc) -enye kubana, -a kufinya a ~ corner jambo lenye hatari (shida, dhiki) ~ schedule ratiba iliyojaa mishughuliko mingi ~squeeze msongamano mkubwa. 7 (colloq) liolewa, levi. ~ly adv kikiki, kwa kukaza. ~ness n kukaza, kubana. ~en vt,v kaza, bana. ~en the rope kaza kamba. ~en one's belt bana matumizi, bania. ~s n 1 soksi ndefu (za wanawake) za kubana. 2 taiti; nguo zinazobana mwili mzima (zinazovaliwa na wanasarakasi).

tike n see tyke.

tilde n tilde, kiwimbi (~).

tile n kigae (cha kuezekea, cha kubandikia ukutani au sakafuni). be (out) on the ~s (sl) shereheka. have a ~ loose (sl) ehuka. vt ezeka kwa vigae. ~r n mwezekaji vigae. ~ry n kiwanda cha vigae.

till1 n kikasha/mtoto wa meza he was caught with his hand in the ~ alishikwa wizi.

till2 conj, prep hata; mpaka, hadi she waited ~ I came alisubiri mpaka nilipofika.

till3 vt lima. ~age n ukulima, ulimaji, ukatuzi; ardhi iliyolimwa, ucheu. ~er n mkulima, mlimaji. ~able adj-a kulimika.

tiller n kana, mkombo. ~ rope mjarari, ujari.

tilt vt, vi 1 inamisha, laza upande; inama, lala upande don't ~ the barrel usiinamishe pipa/kasiki. 2 ~ (at) (hist) (of men on horseback)

time

pigana kwa farasi na mikuki mirefu;(fig) shambulia kwa maandishi/maneno. ~ at windmills pigana na maadui wa kubuni/wa kufikirika. n 1 mwinamo. 2 kupigana kwa farasi na mikuki mirefu. have a ~ at somebody (fig) shambulia/lima (mtu) (kirafiki) katika majadiliano. (at) full ~ kwa kasi; kwa nguvu nyingi. ~-yard n kiwanja cha mazoezi ya kupigana kwa farasi.

tilth n ucheu, weu.

timber n 1 mbao ~ merchants wafanyabiashara wa mbao dressed ~ mbao zilizo tayari kwa matumizi. 2 (also standing ~) miti put fifty acres of land under ~ panda miti (ya mbao) ekari hamsini. 3 boriti. 4 (in fox hunting) uzio na lango (la miti). ~ed adj -liojengwa/ tengenezwa kwa mbao.

timbre n tabia/sifa ya sauti.

timbrel n kigoma, tari.

time n 1 wakati past, present and future ~ wakati uliopita, uliopo na ujao. 2 majira, muda. ~ waits for no man (prov) muda haumngoji mtu. 3 (also) a + adj + ~ kipimo cha muda six hours is a period of ~ saa sita ni kipindi cha muda we have no ~ to lose hatuna muda wa kupoteza. behind ~ liochelewa the bus is two hours behind ~ basi limechelewa saa mbili. on ~ liowahi, katika/kwa wakati wake she came on ~ aliwahi. in no ~ mara moja, haraka sana. (from/since) ~ immemorial; (from/since) ~ out of mind zama za kale. gain ~ vuta muda (kwa mbinu). all the ~ kwa kipindi chote kile (kinachozungumziwa); wakati wote, muda wote. half the ~ nusu ya wakati uliotolewa; kwa muda mrefu; mara nyingi, karibuni wakati wote. 4 saa what is the ~? ni saa ngapi? 5 kipindi (miaka, miezi, saa, dakika, n.k.), muda. keep good/bad ~ (of a clock or watch) enda sawa/poteza

majira. the ~ of the day muda unaoonyeshwa kwenye saa. pass the ~ of day (with...) amkiana/ salimiana na mtu. 6 wakati it is breakfast ~ ni wakati wa staftahi/kifungua kinywa it is ~ to go ni wakati wa kuondoka ~ is up wakati umekwisha. (work, etc) against ~ harakisha (kutokana na upungufu wa muda). at the same ~ kwa pamoja, kwa wakati mmoja, sawia; hata hivyo; pamoja na hayo, lakini he is poor at the same ~ he is generous ni fukara hata hivyo ni mkarimu. at ~s; from ~ to ~ mara nyingi, mara kwa mara. at all ~s wakati wote, mara zote. at your ~ of life katika umri wako. in ~ mapema she was in ~ for the lesson alifika mapema kwa somo; baada ya muda fulani, hatimaye you will succeed in ~ hatimaye utafanikiwa. near her ~ (of a woman) karibia kujifungua. do ~ (coloq) tumikia kifungo. serve one's ~ -wa mwanagenzi kwa muda fulani; tumikia kifungo. his ~ is drawing near wakati wake unakaribia. 7 mara for the last ~ kwa mara ya mwisho he failed five ~s alishindwa mara tano. at one ~ wakati fulani at one ~ she sent a nasty letter wakati fulani alituma barua kali. at other ~ wakati mwingine. ~ and again; ~s without number mara kwa mara; kila mara. many a ~; many ~s mara nyingi, mara kwa mara. one at a ~ moja moja take two tablets at a ~ meza vidonge viwili kwa kila wakati mmoja. 8 ~s(pl) (maths) mara six ~ three sita mara tatu. her house is two ~ bigger than mine nyumba yake ni kubwa mara mbili zaidi ya nyumba yangu. 9 (often pl) (hali ya) maisha; enzi in the ~s of the chiefs katika enzi ya watemi. ahead of one's ~; born before one's ~ -wa mbele kimawazo; zaliwa kabla ya wakati wako. (even) at the best of ~s hata wakati wa

timid

neema. behind the ~s -wa na mawazo ya kizamani; liopitwa na wakati. have a good ~ burudika, starehe. have the ~ of one's life (colloq) furahia kupita kiasi. 10 (of music) mdundo. in /out of ~ inayofuata/isiyotuata mdundo. double-quick ~ kwa kasi sana. beat ~ onyesha mapigo ya mdundo kwa mkono au fimbo. keep ~ cheza au imba kwa kufuata mdundo. 11 (compounds) ~-ball n mpira wa kuashiria muda maalum. ~-bomb n bomu lililotegeshwa kulipuka kwa muda maalum. ~ card/sheet n kadi ya mahudhurio ya wafanyakazi. ~-expired adj (of soldiers and sailors) waliostaafu. ~ exposure n uachiaji wa mwanga kuingia kwenye filamu kwa zaidi ya nusu sekunde. ~-fuse n fyuzi inayowaka kwa muda maalumu. ~-honoured adj -a kuheshimiwa kutokana na ukale wake. ~-keeper n mdhibiti/kidhibiti majira/muda; (of a watch, etc) saa inayokwenda vizuri/isiyopoteza majira. ~-lag n kawio, muda kati ya matukio mawili. ~-limit n muda maalumu; kiwango maalum cha muda. ~-piece n saa. ~-server n mnafiki, ajipendekezaye; barakala. ~-serving adj geugeu. ~ signal n kiashiria muda. ~-switch n swichi ya wakati/majira. ~-table n ratiba. ~ work n kazi ya kibarua/ya kipande/kulipua ~-worker n kibarua. ~ worn adj kuukuu, -a zamani. ~ zone n ukanda wa kijiografia unaotumia majira yanayofanana. vt 1 chagua/panga saa (ya kutenda jambo). 2 pima muda. 3 rekebisha ~ one's steps to the music rekebisha hatua zilingane na mdundo wa muziki. timing n mpangilio/urekebishaji wa muda. ~less adj (liter) -a milele, -a aushi, siopimika. ~ly adj -a wakati wa kufaa, -a kuja wakati mzuri. ~liness n wakati mzuri/wa kufaa.

timid adj -oga, epesi kutishwa. ~ity n

timorous

woga; haya. ~ness n. ~ly adv.

timorous adj -oga, -a kutishika. ~ly adv. ~ness n.

tin n 1 bati. ~ plate n chuma

-kilichobambikwa/ambikwa madini ya bati. ~-foil n jaribosi (bati). a (little) ~ god n kijiungu (njaa). ~ hat n (sl) kofia la chuma. ~-pot adj hafifu; ovyoovyo. ~ man/~ smith n mfua bati. 2 mkebe, kopo, debe. ~-opener n kiboko/ kifungulia kopo. 3 hela adj -a bati. vt tia bati; ambika/ bambika madini ya bati pack in ~s tia katika makopo (mikebe). ~ny adj -a kama bati; -a mlio wa bati. ~ker n 1 mfua bati, mtengenezaji vyombo vya bati, mhanja. I don't care/give a ~ker's damn/cuss sijali kitu. 2 kukorokochoa. vi ~ (at/with) bambanya, babia, babaisha.

tincture n 1 dawa (iliyo ndani ya alkoholi). 2 a ~ (of) dalili (ishara), alama (ya), kiashirio (cha). vt tia rangi/ladha kidogo.

tinder n vitu (visivyo vioevu) vinavyoshika moto haraka. ~ box n sanduku la vifaa vya moto. ~y adj -a kulipuka upesi.

tine n meno (ya msumeno au rato/uma n.k.) ~d adj enye meno.

ting n ngoo!!: mlio wa kengele; kupiga kengele. vi,vt liza, piga kengele; lia.

tinge vi ~ something (with) tia rangi kidogo, athiri kidogo. n dalili/ ishara/athari/alama ndogo.

tingle vi ona mnyeo; hisi mchonyoto; washa, chachatika damu; (fig) sisimkwa. n mnyeo, msisimko.

tinkle vi lia kama njuga. n mlio wa

njuga.

tin pan alley n jamii ya watunzi/ waimbaji wa muzikipendwa.

tinsel n 1 zari, mapambo ya kumetameta. 2 jambo la bandia/ mikogo adj 1 -a zari; -a urembo. 2 (unreal) -a bandia. vt tarizi kwa zari.

tint n rangi ya kivulivuli. vt tia rangi

(kidogo) ~ed glasses miwani iliyotiwa rangi.

tintinnabulation n mlio wa kengele.

tire

tiny adj -dogo sana.

tip1 n 1 kionyo; kidokezi; shauri take somebody's ~ fuata shauri. 2 bahshishi. 3 kikofi. vi 1 gusa; gonga kidogo. ~ and run adj -a kupora na kukimbia. 2 pa zawadi/bahshishi. ~somebody off (colloq) asa, dokezea, tahadharisha. ~off n onyo, hadhari. ~somebody the wink (colloq) pa habari ya siri. ~the winner bahatisha/chagua mshindi kabla. ~ster n mtabiri (wa mashindano ya farasi).

tip2 n 1 (end) ncha, mwisho. 2 (of a

mountain, hill) kilele, kileleta. 3 (pointed part) ncha, sehemu iliyochongoka, mchonge. 4 (have something) on the ~ of one's tongue karibia/taka/kukumbuka/ kusema kitu. 5 kichungi. vt tia ncha/kichungi. ~top adj (colloq) bora kabisa, safi.

tip3 vt,vi 1 ~ (something) (up) inama; inamisha upande mmoja, weka upande. ~ something (over) pindua. ~ the scale (at) zidisha; (fig) amua; pima. ~up seat kiti cha kukunja. 2 ~ something (out); ~ something (out of something)/(into something) mwaga, tupa. n jalala, jalalani, dampo; (colloq) mchafukoge. ~-lorry/truck; ~per n tipa.

tipple vi,vt nywa sana; nywa kileo; lewa. n kileo; kinywaji chochote. ~r n mlevi.

tipsy adv (colloq) liolewa kidogo; levi kidogo. tipsiness n hali ya kulewalewa/kilevilevi/ulevilevi.

tip-toe adv on ~ kwa ncha za vidole, njongwanjongwa, mzofafa stand on ~ chuchumia be on ~(of expectation) tazamia kwa uchu sana. vi enda njongwanjongwa, nyatia, enda kwa kuchuchumia, enda mzofafa.

tirade n makaripio, msuto.

tire n see tyre.

tire vi,vt ~ (somebody) (out); ~ of chosha; nyong'onyea. ~

tiro; tyro

(somebody) (out); ~ of chosha mtu. be ~d of choshwa na be ~d of each other chokana. ~d adj hoi, -liochoka, -liolegea kwa uchovu. be ~d out -wa hoi kabisa. ~dness n uchovu; kuchoka, mavundevunde, unyong'onyevu. ~less adj siochoka (kwa urahisi); siokwisha. ~some adj -a kuchosha,-a kutaabisha, sumbufu, tukutu. ~lessly adv bila kuchoka, pasi kuchoka. tiring adj -a kuchosha, - a kutaabisha.

tiro; tyro n mwanagenzi.

tissue n 1 kitambaa kilichofumwa. 2

(collection, series) jamii, mfuatano; a ~ of lies uwongo mtupu. 3 (substance) kitu, mkusanyiko wa seli mwilini, tishu. 4 ~ paper n karatasi ya shashi toilet ~ karatasi ya chooni/ kuchambia.

tit1 n mtama wa bibi (domo fupi).

tit2 n (only in) ~for tat nipe nikupe;

jicho kwa jicho.

tit3; teat (vulg sl) chuchu, ziwa.

titan n 1 (GK) moja ya majitu yaliyotawala dunia. 2 jitu, jitu maarufu. ~ic adj kubwa mno.

titbit n vipande vidogo vizuri (vya chakula/habari, n.k.).

tithe n 1 (rel) zaka, sehemu ya kumi ya mavuno iliyotolewa kwa kanisa. 2 sehemu ya kumi ya chochote not a ~ hata kidogo.

titillate vt tekenya, nyegeresha, amsha, sisimua. titillation n mnyeo, msisimko.

titivate vi,vt (colloq) kwatua, rembua. ~oneself jiremba, jipamba.

title n 1 (address) anwani. 2 jina (la

heshima), cheo. 3 kichwa (cha makala, n.k.). ~page n ukurasa (wa kwanza) wenye jina la kitabu na mwandishi. ~role n jina la mhusika ambalo pia ni jina la tamthilia (k.m. Kinjekitile, Hamlet). 4 (claim, right) haki, miliki. ~ to something/to do something (leg) haki (ya kudai/kumiliki kitu). ~deed n hati ya kumiliki. 5 credit ~n (credits) majina ya wasanii wa sinema/TV,

n.k. ~d adj -enye cheo/jina/anwani. ~d adj -enye jina la heshima (k.m. Sir, Lord, etc).

titter vi jichekea, fanya kicheko, chekelea. n kicheko.

tittle n not one jot or ~ hata kidogo/ punje/chembe.

tittle-tattle n udaku, umbeya, porojo, soga. vi piga porojo/soga.

titular adj 1 -a jina tu the ~ ruler mtawala wa jina tu. 2 -a cheo

tizzy n be in a ~ (colloq) wa na wasiwasi.

T-junction n kiungo cha T (barabara mbili, bomba mbili, n.k.).

TNT n baruti kali.

to1 prep 1 -ni go ~ work nenda kazini. 2 (fig uses) hadi, mpaka drive somebody ~ surrender chemsha mtu mpaka asalimu amri. 3 (introducing an indirect object) -i/-ea kwa she threw it ~ me alinitupia kitu. 4 (of time) quarter ~ six saa kumi na mbili kasorobo. 5 (indicating comparison, ration, reference) kuliko, kwa I prefer walking ~ running napenda kutembea kuliko kukimbia we defeated them three goals ~ one tuliwafunga mabao matatu kwa moja. 6 -a, ya, wa key ~ the door ufunguo wa mlango. 7 kwa heshima/ajili ya we are drinking ~ your health tunakunywa kwa ajili yako. 8 hadi from Monday ~ Friday Jumatatu hadi Ijumaa. 9 kwa (kila) 100 cents ~ a shilling senti 100 kwa (kila) shilingi.

to2 adv 1 (used after many vv) ku- I

want ~ play nataka kucheza. 2 (with adverbial functions of purpose, result, outcome) ili- they came ~ help wamekuja ili wasaidie. 3 (used with an inf as a n) ku-it is wrong ~ steal ni vibaya kuiba. 4 (as a substitute for the inf) -fanya hivyo we didn't want ~ go but we had ~ hatukutaka kwenda lakini ilitubidi kufanya hivyo.

to3 adv barabara, imara, kabisa kabisa.

toad n chura. ~ stool n uyoga, kiyoga

toady

(aghalabu wenye sumu)

toady n mnafiki, mtu anayejipendekeza, barakala. vt,vi ~ (to somebody) wa mnafiki ili kufanikiwa, jipendekeza kwa rairai, sifusifu mno; lamba miguu.

toast1 vt choma (moto), banika; choma tosti/tosi ~ one's hands pasha moto mikono. n tosti/tosi, mkate uliochomwa. ~ rack n kichaga (cha chuma) cha kuwekea tosti/tosi. ~er n chombo (cha umeme) cha kuchomea tosti/tosi.

toast2 vt pongeza, takia kheri/afya (kwa glasi ya kinywaji) ~ the bride and bridegroom nywa kwa afya ya bibi na bwana harusi n kupongeza, kutakia kheri drink a ~ nywa kwa kumpongeza (fulani). ~-master n mtangazaji wa pongezi katika karamu.

tobacco n tumbaku. (pl) ~nist n mwuza tumbaku/sigara. ~-pouch n mkoba (mfuko) wa kutilia tumbaku.

toboggan n sileji (nyembamba ya kupinda mbele). vi teleza kwa sileji.

toby-jug n bilauri (yenye umbo la mwanadamu.

tocsin n kamsa.

tod1 n (Scot & N Eng) mbweha

tod2 n (sl) on one's ~ pekee, peke yake.

today n, adv 1 leo, leo hivi, siku hii

a week ~ baada ya wiki moja kuanzia leo. 2 (the present time) siku hizi the young men of ~ vijana wa siku hizi.

toddle vi nyatua, demadema; enda dede; (colloq) tembea ~ off to see a neighbour enda kumwona jirani. ~r n mtoto anayeanza kutembea/kwenda dede.

toddy n 1 kileo (agh wiski) na maji ya moto. 2 tembo

to-do n matata; ghasia, tandabelua, fujo don't make a ~ about such a small matter usifanye matata juu ya jambo dogo hivi.

toe n 1 kidole cha mguu. from top to~ toka utosini hadi kidoleni;

toilet

kamilifu. step/tread on somebody's ~ (fig) umbua mtu. on one's ~ (fig) -wa macho. ~-cap n sehemu ya juu ya kiatu inayofunika vidole (agh. buti). ~-hold n kidato wasiwasi. ~ nail n ukucha wa kidole cha mguu. 2 sehemu ya mbele ya soksi/kiatu (inayofunika vidole) vi gusa kwa vidole. ~ the line (of a race) gusa mstari wa kuanzia mbio kwa vidole; (fig) fuata, tii masharti ya chama.

toff n (slang) mtu maridadi, mmbuji,

mlimbwende.

toffee; toffy n tofi; peremende iliyotengenezwa kwa sukari ya kuchemshwa na siagi.

tog n ~s n (colloq) nguo. vt (slang) valia. ~neself up/out (in) jipamba; valia kilimbwende/kitanashati.

toga n (rome) mgolole.

together adv 1 pamoja ote, they went ~ walikwenda pamoja fight ~ pigana meet ~ kutana talk ~ semezana. ~ with pamoja na. be ~ -wa pamoja. get something/it ~ (sl) panga; (ji) kusanya, dhibiti. put your/our etc, heads ~ shauriana; jadiliana. 2 kwa wakati mmoja the troubles came ~ matatizo yalianza kwa wakati mmoja/mfululizo he was absent for a week ~ hakuwepo kwa wiki mfululizo. ~ness n umoja, udugu, mshikamano.

toggle n kibanio.

toil n kazi; kazi ya taabu, kazi ya sulubu. vi ~ at fanya kazi kwa bidii/kwa taabu sana/muda mrefu; jikokota; (go painfully) enda kwa taabu, jikokota; ~ up a hill jikongoja katika kilima. ~er n mvuja jasho. ~some adj -a sulubu.

toilet n 1 choo, msala. ~-paper; ~-rol n karatasi (laini) ya chooni. 2 (attrib) a ~ set jumla ya vifaa vyote vya kujipambia. ~-powder n poda. ~-table n meza ya vipodozi yenye kioo. 3 kunawa na kuvaa (nguo, n.k.); kujikwatua make one's ~ vaa, valia.

token

token n 1 (sign) dalili, ishara, alama a white flag is a ~ of surrender bendera nyeupe ni alama ya ushinde. in ~ of kama ushahidi/ishara. gift ~ n zawadi. 2 (attrib) kianzio, chanzo, chambele. ~ payment n malipo ya mwanzo/kianzio. ~ strike n mgomo wa kutishia/wa muda mfupi. ~ vote n kura ya bunge ya kukubali matumizi ya fedha za kianzio.

told pt, pp of tell

tolerate vt vumilia, stahimili. tolerable adj -a kuvumilika, -a kustahimilika, -a kuchukulika; zuri kiasi. tolerably adv kadiri, kiasi, wastani. tolerance n stahamala (ya mawazo, maoni, fikra, n.k. za wengine). tolerant adj - a kuvumilia, -a kuchukuana, stahimilivu she is very tolerant ni mvumilivu sana. tolerantly adv.

toll1 vt, vi piga/lia polepole (kwa mapigo/sauti ya kurudiarudia) ~ somebody's death piga kengele kuashiria kifo cha fulani. n mlio wa kengele (inayopigwa pigo moja moja polepole).

toll2 n 1 ushuru, kodi, ada (agh ya kivuko, barabara, bandari). ~-bar n mlangoni pa kulipia kodi; ada, n.k. ~-house n nyumba ya watoza kodi. 2 (fig) maafa, gharama/hasara ya vifo vingi. 3 ~ call n simu ya gharama kubwa kuliko simu za kawaida; simu ya mbali.

tomahawk n shoka: aina ya silaha ya Wamarekani wa asili. vt piga kwa shoka.

tomato n (plant) mnyanya, (fruit) nyanya, tungule ~soup supu ya nyanya.

tomb n kaburi. ~stone n jiwe la kaburi.

tombola n tombola: aina ya mchezo; bahati nasibu.

tom-boy n mtoto wa kike mwenye mwendo/tabia ya watoto wa kiume.

tom-cat n paka dume.

tome n kitabu kikubwa/kizito, juzuu; buku.

tomfool n mpuuzi; mpumbavu; (attrib)

tone

-pumbavu ~ speech hotuba ya kipumbavu. ~ery n upumbavu; upuuzi.

tommy-gun n bunduki (nyepesi) ya

kutema risasi.

tommy-rot n (colloq) upuuzi kabisa that's all ~ huo ni upuuzi mtupu.

tomorrow n, adv kesho day after ~

kesho kutwa; (third day after) mtondo; (fourth day after) mtondogoo ~ night kesho usiku. ~ week n siku nane baadaye.

tomtom n ngoma (agh msondo, mrungura).

ton n 1 tani: kilo 1,000; (of a ship)

shehena ya ujazo futi 40 za mraba. 2 the ~ n (sl) kasi ya maili 100 kwa saa. vi ~ up endesha kwa kasi kubwa katika mashindano ya pikipiki. 3 (colloq) tele, chungu mzima he is worth a ~s ~ of money yeye ni tajiri kabisa ~s of wingi wa ~ s of people watu chungu nzima. ~nage n 1 ukubwa wa ngama. 2 uwezo wa kusheheni. 3 jumla ya ukubwa wa ngama kwa meli za nchi moja. 4 gharama za usafirishaji kwa tani moja ya shehena.

tonne n tani moja ya metriki (kilo elfu moja).

tone n 1 (sound) sauti; toni: namna ya tabia ya sauti in angry ~s kwa sauti ya hasira. ~-deaf adj sioweza kutofautisha toni. ~-poem n muziki wa kuashiria wazo la kishairi au kisa fulani. 2 (manner, style) tabia, hali, mwelekeo the ~ of the school is good tabia ya shule ni nzuri. 3 kupanda na kushuka kwa sauti. 4 (of colour) kiwango cha rangi. 5 siha nzuri ya viungo vya mwili good, muscular ~ maungo mazuri. ~d adj -enye toni/sauti fulani. ~less adj -sio na rangi/moyo hai; baridi. ~lessly adv. tonal adj -a toni; -a sauti. tonality n (mus) mpangilio wa sauti/muziki kufuatana na ufunguo, n.k.. vt,vi 1 ~ (something down) pungua; tuliza, zimua the crowd

tongs

soon ~d down umati wa watu ulitulia upesi. ~ (something) up zidisha rangi; ongeza nguvu; sisimua. 2 ~ in (with) (colours) chukuana the colour ~s well with the others rangi hii inachukuana vizuri na nyingine. 3 toa/geuza toni/sauti; geuza rangi.

tongs n (pair of) ~ koleo; kishikio coal ~ kishikio cha mkaa.

tongue n 1 ulimi. find one's ~ wezakusema (baada ya kuondokana na aibu). have/say something with/speak with one's ~ in one's cheek geresha, fanya utani. lose one's ~ kaukiwa; vuta ulimi; ona aibu kuzungumza. have a ready ~ -wa fasaha, -mwepesi kujibu. hold one's ~ nyamaza. keep a civil ~ in one's head -wa na adabu; tokuwa jasiri. ~-tied adj nyamavu, bubu. ~-twister n neno gumu (kutamka). 2 lugha. one's mother ~ lugha asili (ya mtu); lugha ya kwanza. 3 nyama ya ulimi ham and ~ sandwiches sandiwichi ya hemu na nyama ya ulimi. 4 (of land) rasi. ~d adj (in compounds) -enye ulimi a sharp ~d women mwanamke mwenye ulimi wa upanga.

tonic adj 1 -a kutia afya na nguvu. 2 -a sauti, -a mkazo. n dawa ya kuchangamsha mwili. ~ water n toniki.

tonight n,adv usiku huu, usiku wa leo ~, s concert mchezo wa leo usiku.

tonsil n tukwa, findo. ~litis n mafindofindo.

tonsure n kipara cha utosini, kunyoa kipara cha utosini. vt nyoa kipara cha utosini. tonsorial adj -a kinyozi.

tontine n mgawanyo wa mapato (agh ya bima) ambayo huongezeka kila mbia anapofariki.

too adv 1 mno, kupita kiasi that is ~

small (hiyo) ni ndogo mno. 2 (in addition) pia, vilevile. 3 (phrases) all ~ soon/quickly epesi/haraka mno. none ~ soon kwa kuwahi kidogo have one ~ many kunywa zaidi ya

top

kipimo.

took pt of take.

tool n 1 chombo; kifaa, ala, zana

a badworkman always blames his ~s mchagua jembe si mkulima. ~-bag n mkoba wa vifaa (vya ufundi). ~-box n kisanduku cha vifaa. ~-holder n kipingo cha ala. 2 karagosi, kibaraka. vt 1 nakshi (ncha za jalada la kitabu) kwa kifaa cha moto. 2 ~up weka vifaa vya kazi katika kiwanda.

toot vt piga honi; (fig) ~ one's own horn jivuna ~ the whistle piga mbinja. n mlio wa honi/ filimbi/ tarumbeta.

tooth n 1 jino; (incisor) jino la mbele; (molar) gego, chego. eye ~ n chonge. false ~. jino bandia go to have a ~ out enda kung'oa jino. armed to the teeth -enye silaha nyingi; -enye ulinzi mkali. cast something in a person's teeth karipia, gombeza mtu. escape by the skin of one's teeth ponea chupuchupu. fight ~ and nail pigana kufa na kupona. get one's teeth into something fanya kazi kwa bidii. lie in one's teeth/throat danganya bila aibu. long in the ~ zee. show one's teeth tishia, ogofya. have a sweet ~ penda vyakula vitamu. in the teeth of dhidi ya/kwa kukabiliana na. ~ache n maumivu ya jino. ~-brush n mswaki. ~ paste/powder n dawa ya meno. ~ pick n kimbaka, kichokoa meno. 2 kitu mfano wa jino. fine-~ comb n chanuo/kitana chenye meno ya karibukaribu. go over/through something with a fine-~ comb chambua kitu kwa makini. 3 (pl coloq) nguvu. ~ed adj (attrib) -enye meno. ~less adj kibogoyo, -sio na meno. ~some adj (liter) (of food) tamu; -a kuchapukia.

tootle vi puliza (filimbi) taratibu au

kwa mfululizo.

top1 n pia. sleep like a ~ lala kama

pono, lala fofofo.

top

top2 n 1 (usu the ~ (of) kilele; upeo;

sehemu ya juu. on ~ juu. on (the) ~ of juu ya; zaidi ya hayo. ~ to bottom kabisa; juu mpaka chini. blow one's ~ (colloq) hamaki. 2 sehemu ya juu ya kitu/upande wa juu. bottle ~ n kizibo, kifuniko. go over the ~ (mil) toka handakini na kumshambulia adui; (fig) tenda mara moja baada ya kusitasita. on ~ of the world (colloq) -enye furaha kupita kiasi. 3 (nafasi ya) juu/mbele. come to the ~ (fig) pata/heshima/ mafanikio. reach/be at the ~ of the ladder fikia/-wa katika ngazi ya juu. 4 kipeo, kikomo. 5 (motoring) in ~ gear katika gia ya juu. 6 majani (ya mmea ambao huliwa mizizi yake); kisamvu. 7 the big ~ hema kubwa la sarakasi. 8 (compounds and attrib) ~-boot n buti refu (la magotini). ~ coat n koti. ~ dog n (sl) mshindi. ~ drawer n tabaka la juu (katika jamii). ~-dress vt sambaza/tandaza mbolea ardhini. ~-dressing n kutandaza chokaa katika shamba. ~-flight/~notch adj attrib (colloq) bora, -a daraja la juu. ~-gallant adj, n tanga la tatu. ~hat (also ~ per) n kofia refu ya hariri. ~-heavy adj -liozidi uzito kwa juu. ~-hole adj (dated sl) zuri/safi sana. ~knot n shungi. ~ mast n cheleko, mstamu. ~most adj -a juu kupita zote. ~ people n watu wenye madaraka ya juu. ~-ranking adj -a daraja la juu. ~ sail n tanga la miaa. ~ secret n siri kuu/kubwa. ~less adj (of a woman's dress) -a kifua wazi; -a matiti nje. vt 1 funika, weka sehemu ya juu. 2 fikia kilele; -wa kileleni, wa juu. 3 ~ (something) up jazia, ongeza nguvu. ~ (something) out zindua jengo refu kwa sherehe. 4 vuka, zidi, tendesa, tia fora. to ~ it all juu ya yote; kana kwamba hayo yote hayatoshi. 5 kata ncha; chuma majani (ya mimea ya mizizi). ~ping adj (colloq) zuri sana, -a kupendeza sana. ~pingly adv. ~s n (pl) (usu

torpedo

the ~s) (colloq) nzuri kupita - ote, bora kabisa.

topaz n topazi: madini ya njano ya

kung'aa; kito cha madini haya.

tope vi, vt (dated) lewa; kunywa kila wakati; kuwa mlevi. ~r n mlevi (wa kila siku).

topi; topee n helmeti la jua.

topiary n ustadi wa kukata (majani,

uzio, miti midogo, n.k.).

topic n mada ~s of the day mada za

siku. ~al adj -a (manufaa/ mapendeleo) ya wakati uliopo, -a siku hizi a ~al news/film filamu ya matukio ya wakati huu.~ally adv.

topography n topografia: maelezo juu ya mandhari ya nchi. topographical adj -a mandhari/sura ya nchi; -a topografia. topographically adv.

topple vt,vi tikisa, pindua; anguka;

angusha the dictator was ~d from power dikteta alipinduliwa.

topsy-turvy adv (colloq) kichwa chini, kwa kupinduka, shaghalabaghala adj - a fujo, -liochafuka, -liovurugika. ~dom n mchafuko, ghasia; fujo.

tor n kilima/kilele chenye majabali.

torch n tochi, mwenge; (fig) nuru

hand on the ~ endeleza elimu. carry a ~ for somebody penda mtu asiyekupenda. ~ light n mwanga wa kurunzi/tochi. -race n (in ancient Greece) mbio za mwenge. ~-singer n mwanamke anayeimba nyimbo za mapenzi.

tore pt of tear.

torment n (pain) maumivu makali, mateso, uchungu; maudhi. vt 1 tesa, tia maumivu makali; tia uchungu, umiza vibaya, udhi ~ed with hunger teseka kwa njaa. 2 (worry) sumbua, udhi, hangaisha, tia wasiwasi don't ~ him with stupid questions usimsumbue na maswali ya kipumbavu. ~or n msumbufu.

torn pp of tear.

tornado n kimbunga, chamchela.

torpedo n topido, kombora. ~ -boat

n manowari ya kurushia topido. vt piga kwa topido; (fig) shambulia

torpid

(sera, taasisi, n.k.) na kuizika. ~-plane n ndege ya kurushia topido.~-tube n neli ya kurushia topido.

torpid adj 1 legevu, goigoi 2 (of animals that hibernate) bila kusogea, tuli kabisa, bila hisi. ~ly adv. ~ness; ~ity n uzito, ugoigoi.

torpor n usingizi, uzito, ulegevu, unyogovu.

torque n 1 mkufu wa chuma. 2

nguvu ya kuzungusha kitu kama vile propela, msongonyo.

torrent n mvo, mfoko/mbubujiko wa nguvu (hasa wa maji). a ~ of abuse mbubujiko (wa matusi/maneno). ~ial adj -ingi sana na -enye nguvu nyingi ~ial rain mvua nyingi.

torrid adj (of the weather, a country) -a hari sana, -a joto jingi, -a tropiki ~ zone sehemu ya dunia iliyo katikati ya tropiki. ~ ity n hari, joto kali.

torsion n msokoto; kusokota, usokotaji. ~al adj.

torso n 1 pingiti. 2 sanamu (bila kichwa, miguu, wala mikono).

tort n kosa la daawa; utesi. ~ feasor n mtenda kosa la kidaawa.

tortilla n kiwanda cha Mexico.

tortoise n kobe. ~-shell n gamba la kobe.

tortuous adj -a vizingo vingi, -a kupindapinda, -a mapindi, -a minyongo; (fig) -enye hila, danganyifu, laghai. ~ly adv.

torture n mateso, maumivu makali an instrument of ~ chombo cha kutesea (mtu) put to the ~ tesa ~ of the damned mateso ya kuzimu/motoni. vt tesa/umiza vibaya. ~r n mtesaji.

tory n see conservative

tosh n (sl) upuuzi, upumbavu.

toss vt,vi 1 rusha (juu), tupa. ~ something a side tupa (kitu) pembeni. ~(up) a coin; toss (somebody) for something; ~ up rusha sarafu hewani (kwa kupiga kura). ~ -up n urushaji wa sarafu (ili kupiga kura), bahati nasibu. 2 sukasuka, tikisika, gaagaa, furukuta

touch

the sick child ~ ed about in its sleep mtoto mgonjwa aligaagaa usingizini. 3 ~ something off nywa -ote; toa/zalisha kitu harakaharaka bila taabu/juhudi. n 1 urushaji a contemptuous ~ of the head mdekuo take a ~ tupwa na farasi. 2 win/lose the ~ bahatisha/kosa mtupo. ~er n mrushaji.

tot1 n 1 (often tiny ~) kitoto kidogo. 2 (colloq) (of liquor) toti: kiasi kidogo cha kileo kikali.

tot2 vt,vi ~ (something) up (colloq) jumlisha; fikia expenses ~ ting up to $100 gharama zinazofikia $100.

total n jumla adj -ote; kamili; zima; tupu. ~war n vita kamili. vt,vi jumlisha; fikia. ~ly adv kabisa ~ly blind kipofu kabisa. ~ity n jumla; ukamilifu, utimilifu.

totalitarian adj (of government) -a imla, -a chama kimoja; isiyopingwa/ isiyo na upinzani. ~ism n.

tote vt (sl) beba (bunduki).

totem n 1 mnyama; kizimu: kitu kiwakilishi cha uungu/mizimu. 2 sanamu/ishara za mungu/mzimu. ~ism n imani ya tambiko, utambikaji; usira. ~pole n mti wa mzimu.

totter vi 1 pepa, pepesuka, yumbayumba, jikongoja, jikokota. 2 tikisika, tetema, tetereka. ~y adj.

touch n 1 kugusa; mguso. at a ~ kwa kuguswa tu. 2 hisi ya kugusa soft to the ~ laini, nyororo. ~stone n kipimo, kigezo; kiwango. 3 rekebisho (la mwisho) final ~ es of something marekebisho ya mwisho mwisho ya jambo fulani. 4 a ~ (of) kiasi kidogo, dalili there is a ~ of hatred in his speech ipo dalili ya chuki katika hotuba yake. 5 mtindo, ufundi, namna ya kupiga/ kutengeneza kitu n.k. ~-type vi piga mashine bila ya kutazama. 6 mawasiliano, mahusiano. in/out of ~ (with) -enye kuwasiliana/ kutowasiliana na, wa/tokuwa na habari kuhusu. lose ~ (with)

tough

potezana, towasiliana. 7 (football and Rugby) nje ya uwanja. ~lines n pembe za chaki. 8 a near ~ nusura, ponea chupuchupu. ~-and-go adj (colloq) -a bahati nasibu, -a kubahatisha. 9 a soft/easy ~ (sl) n mtu aliye rahisi kuombwa au kukopwa. vt,vi 1 gusa; gusana; gusanisha; (lightly) papasa; (reach) fikia kikomo cha huzuni, n.k. ~ wood n pisha mbali. 2 (concern) pasa, husu. 3 (affect) athiri, sikitisha, huzunisha. ~ somebody on a tender place (lit or fig) gusa/umiza mtu. 4 (usu neg) -la, onja (chakula) she hasn't ~ed food for three days hajaonja chakula kwa siku tatu. 5 (equal, rival in merit) faa, shinda; lingana na; fikia no one can ~ him as a novelist hakuna anayelingana naye kwa uandishi wa riwaya. 6 (pp ~ed) (colloq) punguani, -enye wazimu he seems to be ~ed kama punguani/ana kichaa. 7 weza, jaribu; shughulikia she couldn't ~ the first two questions hakuweza kufanya hata maswali mawili ya mwanzo. 8 bonyeza, sukuma taratibu he ~ed the bell alipiga kengele (kwa kubonyeza swichi). 9 umiza/haribu kidogo, gusa. 10 (special uses) ~at (of a ship) tia nanga. ~ down (rugby) funga goli; (of aircraft) tua. ~ somebody for something (sl) pata fedha (agh kwa kuomba). ~ something off lipua (mzinga; n.k.); (fig) anzisha; sababisha. ~ on/upon something gusa, gusia, shughulikia jambo kwa muda mfupi. ~something up rekebisha, remba. ~ able adj -a kuweza kugusika. ~ing adj huzunishi, -a kutia huruma prep kuhusu, kuhusiana na. ~ingly adv. ~y adj enye hamaki, -a/-enye harara. ~ily adv. ~iness n.

tough adj 1 (of meat, material) gumu. 2 (of material/thing) siotatuka/ katika/zeeka kwa urahisi. 3 thabiti, stahamilivu. 4 (of persons) mbabe; mjeuri; katili. ~ customer n (colloq)

toward(s)

fidhuli, mkorofi. 5 korofi; -enye kiburi; sugu. be/get ~ (with somebody) shupalia (jambo). 6 gumu kutekelezwa ~ job kazi ngumu. 7 ~luck n (colloq) mkosi, bahati mbaya n (also ~ie) (colloq) mjeuri; mbabe. ~ly adj ~ness n. ~en vt,vi imarisha, shupaza; shupaa.

toupee n kibandiko cha nywele za bandia; kichungi.

tour 1 utalii, safari ya kutalii/ kutazama/kuona nchi. 2 matembezi. on ~ safarini. 3 (inspection) ziara. 4 kipindi cha kazi ng'ambo. vt,vi talii; tembelea ~ about a country zunguka nchi, safiri ~ a country tembelea nchi. ~ ing n, adj, ~ ing car gari la utalii ~ ing party kikundi cha utalii. ~ ist n mtalii (attrib) -a utalii a ~ist agency wakala wa utalii ~ ist class (of liners, airliners) daraja la pili. ~ism n utalii.

tour de force n mashindano ya kupimana nguvu, ubabe/ubingwa.

tournament n 1 mashindano. 2 (middle ages) mashindano kati ya wapanda farasi wawili.

tourney n see tournament

torniquet n fundo (la kuzuia damu).

tousle vt chafua, vuruga; timua ~d hair nywele timtimu.

tout vi,vt ~ (for) tangaza/tangazisha (mali au huduma) ili inunuliwe na kutumiwa. n mwuza bahari (hasa kuhusu mashindano ya farasi) ticket ~ mlanguzi wa tiketi.

tout ensemble n yote kwa pamoja, jumla yote.

tow vt vuta (kwa kamba), fungasha. n 1 kamba/mnyororo wa kuvutia. 2 uvuto/uvutwaji kwa kamba, n.k. have/take something in ~ vuta kitu have a family in ~ (colloq) andamana na familia. ~/~ ing path n njia pembezoni mwa mfereji au mto inayotumika kwa kuvutia chombo.

toward(s) prep 1 kuelekea walking ~ the sea tembea kuelekea baharini. 2

towel

juu ya, mintarafu ya, kuhusu/kuhusiana na what is your stand ~ this plan una msimamo gani mintarafu ya mpango huu. 3 kwa ajili ya (kusaidia) save money ~ the children's education weka fedha kwa ajili ya elimu ya watoto. 4 (of time) karibu ~ the end of the year karibu ya mwisho wa mwaka.

towel n taulo. ~rack/horse n kining'inizia/kiangika taulo. ~ rail n chuma cha kuangikia taulo. vt 1 futa kwa taulo. ~ling n (US ~ing) kitambaa cha kutengenezea taulo.

tower n 1 mnara. 2 (fig) a ~ of strength mtu wa kutegemewa wakati wa matatizo. 3 water ~ n mnara wa tangi la maji. ~ block n jengo lenye ghorofa nyingi vi enda juu sana. ~above somebody (fig, of eminent persons) pita sana kwa uwezo, akili au maadili. ~ ing adj (esp) in a ~ ing range -enye hasira kali.

town n 1 mji. be /go out on the ~ enda kustarehe (mjini). 2 (attrib) -a mji. ~ clerk n karani wa Halma-shauri ya mji. ~ councillor n diwani (wa mji). ~ hall n (jengo la) Halmashauri ya mji. ~ house n nyumba ya mjini. ~ planning n mipango miji. 3 eneo/mahala pa biashara/maduka/majumba, n.k. go to ~ (sl) tembea/vinjari mjini (na kumwaga fedha). 4 man about ~ (mtu) mpenda starehe za mji, alwatani. 5 the ~ wakazi wa mji. 6 the ~ mji kwa ujumla, mjini. 7 ~ folk n (pl) watu wa mji fulani; watu waishio mijini. ~ people wana mji. ~ s man n mwana mji, alwatani, mzaliwa wa mjini. ~ee n (derog) mwanamji asiyejua mambo ya vijijini. ~ship n. 1 (US, Canada) mji na pambizo; eneo (lote) la mji. 2 (Australia) eneo lililotengwa kwa ajili ya mji. 3 (S. Africa) kitongoji: eneo wanamoishi watu wasio wazungu.

toxic adj -a sumu. ~ity n kiwango cha kusumisha. ~ology n elimu juu ya asili na athari za sumu. ~ological

track

adj -a kuhusu sumu au taaluma ya sumu toxin n sumu; toksini. toxaemia (also tox-emia) n kusumu damu.

toy n mwanasesere; kidude/kitu cha kuchezea watoto. ~trade n biashara ya vitu vya kuchezea watoto. vi chezea; chezacheza na. ~ with something chezacheza na kitu fulani.

trace1 n dalili; alama; (track) nyayo; (of thing crawling) utambazi; (of thing dragged) mkokoto, maburuzo, mburuzo. 2 kiasi kidogo sana, chembe without a ~ of pity bila huruma hata kidogo. vt,vi 1 ~ something (out) chora, fuata nyayo/alama. 2 (copy) fuatisha, nakili (kwa kutumia karatasi angavu). ~ a line fuatisha mstari. 3 andika polepole/kwa shida. 4 fuata/gundua (mtu/kitu) kwa kutumia alama, nyayo na vidokezo vingine. ~ (something/somebody) back to something) tafuta/pata asili ya kitu kwa kuangalia miaka ya nyuma; tafuta asili ya kitu kwa kutumia ushahidi kutokana na. 5 gundua mahali au ukubwa wa kitu kutokana na mabaki yake. ~ able adj -a kuonekana/kutafutika/kufuatilika. ~r n 1 mfuatiliaji, mtafutaji. 2 mfuatishaji, mnakilishi. 3 chombo cha kunakilia. 4 (often ~ r bullet/shell) risasi/kombora linalosafiri kwa kuacha moto/moshi nyuma. ~r element n elementi katiti. tracing kunakili. tracing paper n karatasi ya kunakilia.

trace2 n hatamu. kick over the ~s (fig) goma; asi; kosa nidhamu.

tracery n pambo la mistari mistari (ya milia milia); pambo la mawe dirishani.

trachea n koo, bomba la pumzi.

trachoma n trakoma: mtoto wa jicho.

track n 1 alama (za nyayo, gari, n.k.); mkokoto, mburuzo uachwao na magari, watu, wanyama, n.k. be on somebody's ~/on the ~ of somebody fuata/saka mtu fulani.

tract

cover up one's ~ s ficha nyendo/shughuli zako. have a one ~ mind fuata/shikilia mtazamo mmoja. keep/lose ~ of somebody/something fuatia/shindwa kufuatia (mtu/kitu). make ~ (colloq) ondoka; kimbia. make ~ s for (colloq) elekea, ongoza in one's ~ (sl) papo, mahali mtu asimamapo. off the ~ (fig) mbali na makusudio, nje ya mada; (fuata) njia potovu. 2 reli za garimoshi the train left the ~ s garimoshi limeacha njia. on/from the wrong side of the ~ (US) (toka) upande wa watu wa chini katika jamii. 3 uwanja wa mbio za miguu/ magari/baiskeli, n.k.. ~ suit n suti ya ridhaa. 4 minyororo (ya matrekta au vifaru vya jeshi inayotumika badala ya magurudumu). vt 1 fuatia (njia, mkondo, nyayo, mkokoto). ~ing station n kituo kinachoongoza vyombo vya angani. ~somebody/ something down kamata, fuma. ~ out fuatilia. 2 (sinema, TV) zungusha kamera huko na huko ili kupiga picha. ~ and field adj -enye njia za kupitia; -a aina zote za riadha. ~er n mwindaji. ~erdog n mbwa mfuatiaji/anayefuatilia wahalifu. ~layer n mtandika reli. ~laying n kazi ya kutandika reli. ~ man n mwanariadha/mbio. ~ way n (of train) reli.

tract1 n 1 eneo; nchi; jimbo. 2 mfumo wa viungo (vya mwili).

tract2 n kijitabu kinachohusu mambo ya dini.

tractable adj elekevu, -a kutii, tiifu;

-sikivu. tractability n utii; usikivu, usikizi, welekevu.

traction n nguvu ya kuvutia. ~ engine n injini ya kuvutia mizigo mizito.

tractor n trekta; tingatinga.

trad n (colloq) abbr of traditional

trade 1 biashara. the ~ (colloq) watengenezaji na wauzaji wa bidhaa fulani; (fig) sifa bainifu. ~ name n jina la bidhaa. ~price n bei ya jumla. ~ (s) union n chama cha

traffic

wafanyakazi. ~ unionism n mfumo wa vyama vya wafanyakazi. ~unionist n mwanachama wa chama cha wafanyakazi. ~wind n pepo kali zinazovuma daima dumu kuelekea ikweta zikitokea kusini mashariki na kaskazini mashariki. the T~s n pepo hizo. 2 kazi (agh. za ufundi), shughuli za uchumi. ~folk; ~ s people n wafanya-biashara; wachuuzi; wauza duka; ~s man n mwuza duka. vi,vt 1 ~ (in) (with) fanya biashara. trading estate n eneo la viwanda. trading stamp n kuponi za kupatia bidhaa au pesa. 2 ~ something for something badilishana; uza mali kwa mali. 3 ~ something in toa mali ya zamani kama sehemu ya manunuzi ya mali mpya. 4 ~on/upon tumia (kitu) vibaya kunufaika. 5 nunua; jinufaisha. ~r n mfanyabiashara; mchuuzi. trading n biashara adj -a biashara.

tradition n desturi; mila; mapokeo, mafundisho yaliyotokea zamani. ~al adj -a mapokeo; -a desturi. ~ ally adv kimapokeo. ~ alism n imani juu ya mapokeo. ~ alist n mfuata mapokeo/desturi.

traduce vt (formal) chongea, singizia,

kashifu/zulia. n mchongezi, msingiziaji, mzushi.

traffic n 1 nyendo/wendaji wa watu/magari barabarani/ ndege angani; watu, magari yanayopitapita barabarani/ndege angani. ~ circle n kiplefti, panda, kizingwa. ~indicator/ ~ator n indiketa ya gari, ishara, kiashiria. ~ jam n msongamano wa magari barabarani. ~ light(s) n taa zinazoongoza magari. 2 (biashara ya) usafirishaji watu/mizigo kwa barabara, meli, ndege na reli; mizigo, watu wanaosafirishwa kwa magari, meli, reli, ndege. 3 magendo, biashara haramu ya madawa ya kulevya. 4 wanunuzi wanaotembelea eneo la biashara. 5 mawasiliano/shughuli

tragedy

baina ya watu. vi ~ in something (with somebody) fanya biashara ya (na), chuuza, badilishana mali. ~er n mfanyabiashara (hasa) ya magendo. a drugs~er n muuza madawa ya kulevya.

tragedy n 1 (mchezo wa) tanzia. 2 (disaster) msiba; sikitiko; tanzia; jambo liletalo huzuni. tragedian n 1 mwandishi wa (michezo ya) tanzia. 2 mchezo tanzia. tragedienne n mwanamke mcheza tanzia. tragic adj -a tanzia; -a msiba; -a huzuni, -a majonzi. tragicomedy n tanzia-ramsa. tragicomic (al) adj -a tanzia-ramsa. tragically adv.

trail n 1 alama, mabaki, nyayo, mchirizo ~ of destruction alama za ufisadi, mabaki ya maangamizi. 2 mkondo; utambao; harufu. hot on the ~ (of) (lit or fig) lio karibu karibu/nayofuata karibu. 3 (path) njia; ujia. vi,vt 1 vuta; burura, buruza. 2 andama, fuata alama/ mchirizi, n.k. 3 (of plant) tambaa; (of person) jikongoja; jikokota. ~er n 1 (of lorry) tela; (of cinema) trela. 2 mtambaazi.

train1 vt,vi 1 ~ (for) fundisha, funza; jifundisha. 2 jifunza, elekeza. 3 ~something on/upon something lenga, elekeza. ~ee n mkurufunzi. ~er n mkufunzi; mazoezi. in/out of ~ing wa/tokuwa na afya (k.m. kwa mashindano). go into ~ ing fanya mazoezi. ~ing college n chuo cha mafunzo. ~ing-ship n meli ya kufunzia ubaharia.

train2 n 1 (locomotive) garimoshi, treni. ~ferry n kivuko cha treni. ~-man n mfanyakazi wa garimoshi. 2 msafara, msururu. 3 mfuatano, mfululizo. 4 (of dress) mkia (sehemu ya vazi inayokokotezwa). ~bearer n mshika mkia. 5 mstari wa baruti. in ~ -nayoandaliwa.

traipse vi (colloq) jikongoja, jivuta.

trait n tabia, sifa pambanuzi/bainishi.

traitor n ~to one's party saliti chama. turn ~ wa msaliti. ~ ous

transcend

adj haini. traitress n msaliti wa kike. ~ously adv.

trajectory n tao la mtupo angani.

tram1 n uzi wa hariri.

tram2 n (also ~ car) tramu: treni ya umeme ya abiria (mijini). ~ line n reli ya tramu.

trammel n (pl) ~ s n vipingamizi, vikwazo. vt kwaza.

tramp vi,vt 1 enda kwa miguu.

tembea kwa kishindo. n 1 the ~ of mshindo wa miguu. 2 mwendo mrefu. 3 mzururaji (agh. msokwao). 4 mashua sanyi.

trample vt,vi 1 ~ something (down) kanyaga, vyoga, liwata. 2 ~ on kandamiza. 3 ~ about tembea kwa kishindo. n 1 mshindo wa miguu.

trampoline n turubali (la wanasarakasi).

trance n 1 kupagawa/mpagao. 2 kuzubaa/mzubao.

tranquil adj tulivu, -a raha, -anana; (sea) shwari. ~ ly adv. ~ity n utulivu political ~ity amani. ~ lize vt,vi poza, tuliza maumivu (mara nyingi kwa dawa); tulia, poa. ~ lizer n kitulizaji/kitulizo, dawa ya kutuliza.

trans pref 1 -a kuvuka; -a ng'ambo/ ughaibu. 2 -a kupitia. 3 -a kubadili.

transact vt ~something (with somebody) shughulika na, endesha (biashara/shughuli na fulani) ~ion n 1 the ~ion of mapatano (ya kibiashara). 2 shughuli, amali. 3 (pl) ~ions n (record) kumbukumbu.

transalpine n -a ng'ambo ya/kuvuka.

transatlantic adj -a ng'ambo ya bahari ya atlantiki, -a kuvuka atlantiki.

transcend vt vuka mipaka; pita/zidi sana (uwezo wa binadamu); fanya miujiza. ~ental adj 1 -a kupita uwezo wa binadamu, a ruiya/njozi. 2 (colloq) vungivu. ~entally adv. ~entalism n unjozi: imani kwamba maarifa hutokana na kuchunguza shughuli ndani ya ubongo, licha ya tajriba, mazoea n.k.. ~ entalist n mruiya.

transcontinental

transcontinental adj -a kuvuka kontinenti.

transcribe vt nakili; nukuu. transcript n nakala, kitu kilichonakiliwa. transcription n kunakili; unukuzi.

transept n upande wa (kulia na kushoto wa) kanisa.

transfer1 n uhamisho; hawilisho. ~

fee n ada ya uhawilisho. vt,vi ~ (somebody/something) (from) (to) 1 hawilisha; hama; hamisha. 2 kabidhi. 3 nakili, hamisha. 4 badili (treni, basi, n.k.). ~ able adj -a kuhamishika/ kubadilishika. ~ ability n uhamisho, uhawilishi.

transfigure vt geuza, badilisha (hasa kuwa zuri zaidi), remba. transfiguration n mabadiliko; kugeuza; kuremba.

transfix vt 1 choma (kwa mkuki, mshale, n.k.). 2 (with terror) duwaza, stusha, piga bumbuazi.

transform vt ~something (into something) geuza/badili (umbo la kitu). ~somebody beyond recognition sawiji. ~able adj -enye kuweza kugeuzika. ~ation n mgeuzo; kubadili; mbadiliko. ~er n transfoma, kigeuzi.

transfuse vt -pa damu transfusion n kupa dau; upaji wa damu.

transgenic (bio) adj -enye jeni kutoka mnyama au mmea mwingine

transgress vt 1 vuka mpaka. 2 vunja (sheria, mapatano). 3 kosa, vunja mwiko, tenda dhambi. ~ion n 1 kosa. 2 dhambi. 3 uhalifu. ~or n mkosaji; mhalifu, mvunja sheria; mtenda dhambi.

transient adj -a kupita, -a siodumu; -a mara moja tu; -a muda mfupi tu. transience/transiency n.

transistor n 1 transista: kidude cha

elektroniki (kitumikacho) badala ya vali. ~ized adj -enye transista. 2 redio (ya transista).

transit n 1 kupita, kupeleka, kuchukua. in ~ njiani, safarini. goods in ~ bidhaa zinazosafirishwa. ~camp n kambi ya wasafiri/wapita njia. ~

transoceanic

visa n visa ya kupita. 2 njia ya sayari ipitayo katika eneo la sayari nyingine. ~ion n mabadiliko, mageuzi, mpito. ~ ion period n muda wa mabadiliko/mageuzi. ~ional adj -a mpito/kupita/ kubadilika/kuvuka, -a muda. ~ionally adv. ~ory adj -a kupita, -a kitambo, -a muda mfupi tu, siodumu.

transitive adj (gram) elekezi. ~ly adv

translate vi,vt ~something (from) (into) 1 tafsiri, fasiri; (transfer) weka pengine, hamisha sambamba. 2 hamisha (askofu); (in the Bible) paza (mbinguni). translation n 1 kufasiri, tafsiri, fasiri. 2 (maths) mhamisho sambamba. translator n mfasiri.

transliterate vt ~something (into) nukuu kwa mfumo tafauti. transliteration n kunukuu; unukuzi.

translucent adj -a kupenya nuru, -enye kupenyeka nuru. translucence n upenywaji nuru.

transmigrate vt hama. transmigration n kuhama, mhamo. transmigration of the soul roho ya mtu kuingia katika mwili mwingine mtu afapo.

transmit vt ~ something (to) peleka; (of disease) ambukiza. ~ter n transimita/kitu au chombo cha kupeleka ishara, sauti, n.k. 2 ruhusu, pitisha. transmission n 1 upelekaji, upitishaji; (of disease) uambukizaji; (of programmes) utangazaji. 2 klachi, gea na wenzo pamoja.

transmogrify vt geuza sura au tabia

kiajabuajabu au kwa kiinimacho. transmogrification n ubadilishaji sura/tabia kabisa (hasa kwa kiinimacho au miujiza).

transmute vt ~ something (into) geuza, badili. transmutable adj -a kugeuka; -a kubadilika. transmutation n ugeuzi, badiliko, mgeuko.

transoceanic adj a kuvuka bahari ~ flight of birds msafara wa ndege

transom

kuvuka bahari.

transom n kizingiti cha juu.

transparent adj 1 -angavu; -a kuonya/ kuona. 2 (clear, obvious) wazi, bayana, dhahiri. 3 (of person) -nyofu. ~ly adj. transparence n uangavu.

transpire vi 1 julikana, tangaa, bainika. 2 toa jasho/mvuke. 3 (colloq) tukia. transpiration n kutoa jasho/mvuke.

transplant vi,vt 1 atika, pandikiza. 2 hamisha kiungo cha mwili. 3 (fig) hama; hamisha (toka mahala hadi pengine). ~ ation n 1 kuatika; mwatiko. 2 kuhamisha (kiungo cha mwili, ogani, tishu, n.k.).

transpolar adj -a kupitia ncha ya dunia.

transport vt 1 safirisha, peleka. 2 (hist) (of criminals) hamishia nchi nyingine. 3 be ~ ed with (liter) pata, ingiwa jazba, hemkwa, chomwa moyo be ~ed with joy jawa/tekwa na furaha be ~ed with anger chomwa/umwa moyo kwa ghadhabu. ~able adj -a kuchukulika. n 1 uchukuzi; usafiri; upagazi. ~cafe n mkahawa wa barabarani. 2 (often pl) furaha kubwa. in a ~/in ~s of (liter) liojaa, liohemkwa/sisimkwa. in ~s of delight kwa furaha isiyosemeka. 3 (troop) ~ meli/ndege za kijeshi (za uchukuzi). ~ation n 1 usafirishaji; kuchukua; uchukuzi; uhamali, upagazi. 2 uhamisho. ~er n msafirishaji; mchukuzi; chombo cha uchukuzi.

transpose vt 1 badilishana nafasi (herufi, n.k.). 2 (music) badili ufunguo. transposition n 1 kubadilisha; kubadilika. 2 (maths) hitari, uchaguzi.

transsexual n (Psych) na hisia za jinsi nyingine; mtu aliyegeuzwa jinsi nyingine, mtu aliyegeuzwa jinsi kwa uganga/operesheni.

trans-ship vt badili meli; hamisha shehena; hawili, hawilisha. ~ment n transubstantiation n (RC Church) itikadi kwamba mkate na mvinyo

travel

hubadilika kuwa mwili na damu ya Yesu.

transverse adj kingamo, -a kukingama. transversal adj -a kukingama. n mstari wa kukingama, mkingamo. ~ly adv.

transvestism n (Psych) tabia ya kuvaa nguo za jinsi tafauti. transvestite n mtu wa tabia hiyo.

trap n 1 mtego, (spring) mtambo; (fig) hila, njama. 2 (bend in pipe) pinda, kuruba (la bomba la kuwekea maji kidogo ili kuzuia harufu isirudi). 3 (carriage) toroli, gari lenye magurudumu mawili (la kukokotwa na farasi). 4 ~-door n mlango wa sakafuni/darini (wa kuinuliwa juu au unaoning'inia). 5 (sl) kinywa/domo. vt tega; nasa. ~per n mtega wanyama.

trapeze n pembea.

trapezium n tenga; msambamba tenge.

trappings n 1 matandiko (ya farasi,

n.k.); mapambo ya farasi. 2 (fig) mavazi rasmi, nishani, n.k.

trash n 1 (US) takataka. 2 upuuzi;

maandishi chapwa adj -a ovyo, sio na thamani, siofaa kitu; chapwa.

trauma n kiwewe. ~tic adj.

travail n 1 (arch) uchungu wa kuzaa. 2 kazi ngumu. vi 1 shikwa na/ona uchungu wa kuzaa. 2 (toil painfully) taabika, lika.

travel vi,vt 1 safiri, abiri. ~ agent n

wakala wa safari. ~ agency/bureau n ofisi ya usafiri. ~ling fellowship n ruzuku ya safari za taaluma. 2 ~(in something) (for somebody) tembeza (mali). 3 (of sound, moving objects) enda, pita. 4 pitia, talii. n 1 kusafiri; usafiri. ~ling bag n begi la safari. ~ling sickness n kichefuchefu (wakati wa safari). ~ ling expenses n masurufu. 2 ziara, misafara. 3 mwendo. ~led adj aliyesafiri sana. ~ler n 1 msafiri, abiria. ~ler's cheque n (US ~ler's check) hundi ya msafiri. 2 (often commercial ~ler) mtembeza bidhaa. ~ogue n mhadhara/filamu

traverse

juu ya safari.

traverse vt (travel over) pita, pitia. n 1 kingamo. 2 kinzo.

travesty n mwigo, wigo bezi. vt dhihaki kwa kuiga.

trawl vt,vi vua samaki kwa kukokota wavu chini chini; kokoora. ~er n kikokoozi, chombo cha kuvulia samaki kwa wavu chini chini; kokoozi. n 1 ~ (net) kokooro chini hini. 2 ~-line n mvulio.

tray n chano; trei. in/out ~ trei ya majalada ya kuingia/kutoka.

treacherous adj 1 ongo, si aminifu, saliti. 2 danganyifu, si a kutegemea. ~ly adv. treachery n udanganyifu; usaliti, (pl) vitendo vya udanganyifu.

treacle n asali ya miwa. treacly adj kama asali ya miwa; (fig) tamu mno; anisi.

tread vt,vi 1 ~ (on something) kanyaga, vyoga, liwata. ~ on air jawa na furaha. ~ on somebody's corns/toes (fig) udhi mtu. ~ on somebody's heels (lit or fig) fuata karibu. 2 ~ (out/down) kanyaga, ponda, kandamiza (kwa miguu). 3 tengeneza (njia) kwa kutembea kupitia. 4 kanyaga, pita; (fig) fuata. ~ a dangerous path fuata njia ya hatari. ~ water elea majini (kwa kupiga miguu). n 1 kishindo. 2 kidaraja cha ngazi; (of tyre) tredi (sehemu inayogusa chini). ~mill n 1 kinu cha kuendesha kwa miguu. 2 kazi ya kuchusha.

treadle n mdoshi, kanyagio. vi endesha mdoshi.

treason n uhaini. high ~ n uhaini mkubwa. ~able adj -a uhaini ~able offence kosa la uhaini. ~ous adj. ~ably adv.

treasure n 1 hazina. ~ house n hazina. ~-trove n dafina. 2 tunu; kitu/mtu anayethaminiwa sana. 3 (beloved) mpenzi, kipenzi; mtu mwema sana. vt 1 ~something (up) hifadhi, tunza. 2 thamini sana. ~r n mhazini, mtunza/mweka hazina; bwana fedha. treasury n 1 hazina;

tree

(public funds) mali ya serikali. the Treasury Hazina. First Lord of the Treasury (GB) Waziri Mkuu. treasury bill n hawala za serikali. treasury note n noti. 2 hazina (ya habari, n.k).

treat vi, vt 1 ~(as) tendea. ~ somebody well tendea fulani vyema. 2 ~as chukulia kama ~it as a joke chukulia kama utani. 3 shughulikia; jadili, eleza. 4 ~ (of) (formal) husu, zingatia, shughulikia. 5 (med) tibu. 6 ~ with (somebody) fanya shauri (na). 7 ~ somebody/oneself (to something) karibisha; lipia gharama; (ji) patia. 8 ~with somebody jadiliana (na), panga (na), fanya shauri (na). 9 tia, paka, chovya. n 1 (feast) karamu, sherehe. 2 fadhila. stand~ (colloq) gharimia (takrima/sherehe). 3 (pleasure) jambo la furaha, mapendezi. ~ment n utendeaji/ jinsi ya kutenda; utendewaji/jinsi ya kutendewa; (med) matibabu; utabibu be under ~ment alikwa, tibiwa.

treatise n ~(on/upon) tasnifu; maandiko, makala (yenye kuhusu mada moja).

treaty n 1 mkataba. ~ port n bandari

inayoruhusu bidhaa za nje kwa mkataba ~ of friendship mkataba wa urafiki. 2 mapatano, maafikiano. be in ~ with somebody for something afikiana na mtu kwa kitu.

treble1 vt,vi zidisha mara tatu; zidi mara tatu adj mara tatu ya. ~chance n (aina ya) bahati nasibu (ya matokeo ya mpira). trebly adv.

treble2 n (mus) sauti ya kwanza (ya

mtoto wa kiume); chombo chenye sauti nyembamba.

tree n 1 mti. family ~ n nasaba, ukoo. up a (gum)~ (colloq) liokwama/liobanwa. at the top of the ~ upeo wa ubingwa/ weledi. 2 kipande exle ~ ekseli. ~less adj pasipo miti. ~like adj -enye kufanana na mti, kama mti. ~-top n kilele cha mti. ~-trunk n shina la

trefoil

mti. vt kimbizia mtini the lion ~d the hunter simba alimkimbizia mwindaji mtini.

trefoil n mimea ya majani matatu; pambo linalofanana na mmea wa majani matatu.

trek vi 1 enda safari ndefu. n safari ngumu na ndefu.

trellis n vijiti/fito za wima (agh za

kushikia mimea inayotambaa). vt weka/simika vijiti/fito. ~-work n (screen) 1 kiambaza cha fito. 2 ua wa fito.

tremble vi 1 tetema, tetemeka; gwaya my fate ~d in the balance maisha yangu yalikuwa mashakani. 2 (be anxious or perturbed) wa na hofu/ wasiwasi sana all of a ~(colloq) -enye kuhamanika. in fear and trembling katika hofu na mashaka mengi. 3 (of bridge etc) yumba; tingishika, tikisika. n mtetemo, tetemeko, mtikisiko.

tremendous adj 1 -kubwa mno, -ingi,

-a nguvu sana (colloq) -a ajabu; zuri mno. ~ly adv vizuri mno.

tremolo n (music) mdendego.

tremor n mtetemo, tetemeko, utukuto, tukutiko. tremulous adj 1 tetemi, -a kuvinyavinya. 2 (timid) -oga, -enye hofu, -a kusitasita. ~ly adv.

trench n 1 ufuo, mfereji; (mil) handaki irrigation ~ mfereji wa umwagiliaji. 2 (for foundation) msingi. vt chimba handaki/mfereji/ufuo; zungusha mahandaki.

trenchant adj (of language) kali; -a mkato. ~ly adv. trenchancy n ukali; mkato.

trencher n (hist) chano. ~man n mlaji a good ~man mlaji sana. a poor ~man mlaji kidogo.

trend n mwelekeo the ~ of opinion mwelekeo wa maoni. set the ~ anzisha mtindo. ~ setter n mwanzisha mtindo. ~ setting n,adj (sl often derog) -a kupenda mno mtindo/mamboleo/usasa. vi 1 elekea. 2 (with prices) ~ upwards panda.

trepan n 1 see trephine. 2 kitoboleo

triangle

(cha mgodi). vt see trephine. ~ation n.

trephine n msumeno (mzingo) wa kutobolea fuvu. vt toboa fuvu (na kuondoa sehemu).

trepidation n hofu, kiherehere, wasiwasi.

trespass vi 1 ~ (on/upon) ingia bila

ruhusa No T~ing usiingie bila ruhusa. 2 ~ on/upon ingilia; tumia mno. 3 ~ (against) (arch) (sin, commit an offence) kosa, kosea; tenda dhambi. n 1 kupita bila ruksa; mwingilio usio ruhusa. 2 (old use biblical) dhambi, kosa. n mwingiaji (bila halali).

tress n 1 (pl) (poet or lit) nywele, (agh za mwanamke). 2 msuko, msokoto (wa nywele).

trestle n egemeo (la meza, benchi, n.k. lenye matendegu matatu au manne). 2 panda/farasi ya kuwekea mbao. ~ bridge n daraja la panda. ~ table n meza panda.

tri pref tatu.

triad n seti ya watu/vitu vitatu vinavyohusiana sana.

trial n 1 kujaribu; majaribu; maonjo; jaribio give somebody a ~ jaribu mtu on ~ kwa majaribio; baada ya majaribio. ~ and error -a kubahatisha. 2 (attrib) -a majaribio. 3 (leg) kesi, daawa. be/go on ~ (for something) shtakiwa. bring somebody to ~; bring somebody up for ~; put somebody on ~ shtaki upya. stand (one's) ~ shtakiwa. 4 (trouble) taabu, shida, usumbufu, udhia. be a ~ kuwa matata/msumbufu. ~s and tribulations adha/maudhi na kero.

triangle n 1 pembetatu. 2 alaya pembe tatu. 3 kundi la watatu. the eternal ~ mapenzi ya wawili kwa mmoja. triangular adj 1 -enye pembetatu, mche pembetatu. 2 -a watu/ wagombea watatu. triangulate vt gawa katika pembetatu; pima kwa pembetatu; fanya pembetatu. triangulation n kupima (kwa

tribe

kutumia) pembetatu.

tribe n 1 kabila; mbari. 2 (bot, zool) kundi (la mimea na wanyama) (kati ya jenasi na ukoosafu). 3 genge. tribal adj -a kikabila/kimbari. ~sman n jamaa katika kabila. tribalism n ukabila.

tribulation n (sababu ya) taabu, matata, majonzi.

tribunal n mahakama, baraza (la hukumu) Military ~ baraza la kijeshi.

tribune1 n 1 ulingo, dungu; jukwaa.

tribune2 n 1 afisa mteule wa watu katika Roma ya kale. 2 kiongozi mpendwa; (fig) (demagogue) msukumizi.

tributary adj 1 (of a state, ruler, etc)

-a kulipa kodi (kwa nchi nyingine). 2 (of river) -a kuingia mto mwingine. n 1 (mtawala wa) nchi inayolipa kodi kwa nchi nyingine. 2 (stream) kijito. tribute n 1 ushuru, kodi (kwa nchi nyingine). pay tribute; lay a nation under tribute lipisha/toza kodi kwa nchi. 2 jambo/neno/kitendo cha kuonyesha shukrani/kusifia pay tribute to a person; shukuru; tukuza.

trice1 n 1 in a ~ mara, kufumba na

kufumbua. 2 ukope wa juu na chini.

trice2 vt ~ something up (naut) vuta (tanga,

n.k.) kwa kamba.

trick n 1 hila, kitimbi, madanganyo, mbinu. ~s of the trade mbinu za kazi. 2 shere, mzaha she likes playing ~s on people anapenda kuwacheza watu shere. dirty ~ n mchezo mbaya, kitendo cha ufasiki/ ushenzi. 3 (conjuring) kiinimacho, mazingaombwe, mizungu, mauzauza. do the ~ faa. a ~ worth two of that (colloq) njia bora ya kufanya jambo. get/learn the ~ of it elewa/jifunza mbinu zake. 4 (habit) mazoea, desturi it's a ~ of his ni desturi yake. 5 (cards) duru, mchezo. 6 (naut) zamu ya kushika usukani. vt,vi 1 ~ somebody (into/ out of something) dangaya, laghai, ghilibu,

trilateral

hadaa. 2 ~ somebody/something out/up pamba; remba. ~ery n udanganyifu, ulaghai, uayari. ~ster n mwerevu, langai, mghilibu, ayari. ~y adj 1 danganyifu. 2 (of work, etc) gumu, tata.

trickle vi,vt churura, churuzika, chururika; churuza; chururisha. n chururu, mchuruziko, mchuruzo. ~ charger n chombo cha kuchajia.

tricolour n bendera ya rangi tatu. The T~ n bendera ya Ufaransa adj -a rangi tatu.

tricycle n baiskeli ya magurudumu

matatu.

trident n 1 chusa chenye ncha tatu, mkuki wa vyembe vitatu. 2 alama ya nguvu ya bahari.

tried pt, pp of try.

triennial adj (-a kila) miaka mitatu.

trier n see try.

trifle n 1 jambo dogo/hafifu, kitu

kisicho cha thamani, takataka. not stick at ~s kutoruhusu mambo madogo kuingilia mpango wa mtu. 2 kiasi kidogo, cha fedha she paid only a ~ alilipa fedha kidogo sana. 3 a ~ adv kidogo kiasi a ~ tough gumu kidogo. 4 tamutamu. vt,vi 1 ~with chezea. 2 ~ something away tupa/poteza (muda, nguvu, n.k.); fuja (fedha). ~r n mpuuzi, kijoyojoyo. trifling adj dogo; hafifu, pumbavu its no trifling matter sio mchezo.

trigger n chombo cha kufyatulia

risasi. be quick on the ~ -wa mwepesi kufyatua bunduki. have one's finger on the ~ (fig) tawala, mudu (hali). ~-happy adj (sl) tayari kufyatua bunduki (bila hata sababu); -enye kupenda kutumia mabavu. vt ~ something off chokoza/chokonoa mambo.

trigonometry n trigonometria: elimu (ya hesabu) ya uhusiano kati ya pembe na pande tatu za pembetatu. trigonometric adj -a trigonometria.

trike n (colloq) tricycle.

trilateral adj -enye pande tatu.

trilby

trilby n 1 ~ (hat) kofia (ya mwanamume).

trill vt,vi tetemesha sauti katika kuimba, tia madoido (madende katika kuimba) n 1 mtetemo wa sauti. 2 (mus) madoido (katika kuimba). 3 (of speech/sound) kimadende.

trillion n trilioni; (GB) milioni milioni

milioni; (US) milioni milioni.

trilogy n tamthilia/riwaya/opera yenye sehemu tatu mfululizo zenye maudhui moja (ambamo kila sehemu hujitegemea).

trim vt 1 (adjust balance) chenga/punguza; puna. 2 punguza gharama; sawazisha, nadhifisha. 3 ~ something (with something) (decorate) pamba, remba. 4 sawazisha, panga (shehena); kisi/badili matanga (kufuatana na upepo) adj nadhifu, safi, -enye utaratibu mzuri/kuwa tayari get into ~ for the competition jiweka/katika hali nzuri tayari kwa mashindano in perfect ~ katika hali nzuri kabisa. ~mer n msawazishaji, mpambaji; mpunaji. ~ming n pambo. ~ly adv. 5 (politics) fuata upepo; chukua msimamo wa kati/badili msimamo (ili kupendwa na watu).

trinitrotoluene n (usu TNT) baruti kali.

trinity n utatu. The (Holy) T~ Utatu Mtakatifu. T~ Sunday Jumapili ya Utatu Mtakatifu.

trinket n kipambo kidogo kizuri cha thamani ndogo (agh kishaufu, pete, kipini).

trio n 1 watatu pamoja. 2 (mus) muziki wa kuimbwa/kupigwa na watu watatu.

trip vi,vt 1 tembea/kimbia/cheza dansikwa hatua nyepesi. 2 ~ (over) (something) jikwaa. ~ (somebody) (up) piga mweleka/ngwala/ngoe; (fig) babaisha mtu, kosesha. 3 ~ (out) (sl) ota ndoto/njozi (zinazotokana na madawa ya kulevya). 4 ~ a measure (arch) cheza dansi kwa hatua nyepesi za haraka. n 1 safari, matembezi. 2 kujikwaa; (fig) kosa. ~ wire n mtego

trivial

wa waya ardhini. 3 (sl) njozi/ maluweluwe (yanayoto- kana na madawa ya kulevya). ~per n mtalii. ~ping adj -a kurukaruka. ~pingly adv.

tripartite adj 1 -enye sehemu/pande

tatu. 2 -enye kuhusu watu/pande/ vikundi vitatu.

tripe n 1 (of cow, ox, etc) utumbo (unaoliwa). 2 (sl) upuuzi, maandishi, mazungumzo,mawazo ya kipuuzi.

tiple adj -a sehemu tatu vt,vi fanya, -wa mara tatu ya.. au zaidi. ~t n 1 (pl) pacha (tatu). 2 seti ya vitu vitatu. ~x adj -a tabaka tatu; -a mara tatu. ~x (glass) n kioo cha tabaka tatu. triplicate vt fanya nakala tatu. in triplicate nakala tatu.

tripod n kiweko chenye miguu mitatu.

triptych n picha kwenye vibao vitatu vya pamoja (agh kanisani).

trisect vt kata katika vipande vitatu

(agh sawa). ~ion n kukata vipande vitatu.

trisyllable n neno lenye silabi tatu. trisyllabic adj -a silabi tatu.

trite adj (of remarks, ideas, opinions)

-a kawaida mno, -sio na upya wowote. ~ly adv. ~ness n.

triumph n 1 (furaha/shangwe ya) ushindi, shangwe. 2 (in ancient Rome) maandamano ya kusherehekea ushindi. vi ~ (over) shinda, pata ushindi; shangilia ushindi; adj -a ushindi. ~ant adj. ~antly adv.

triumvir n (in ancent Rome) mtawala mmoja (anayeshika madaraka sawa na watawala wawili au zaidi). ~ate n utawala wa watu watatu.

triune adj nafsi tatu kwa moja.

trivet n kipande chenye miguu mitatu. as right as a ~ safi kabisa, murua, -a afya.

trivial adj 1 -a upuuzi, -sio na maana/ thamani, dogo. 2 -a kawaida, -a siku zote. 3 (of a person) mpurukushani. ~ly adv. ~ity n upuuzi, jambo dogo lisilo na maana. ~ize vt puuza, dhalilisha, toa umuhimu.

trod

trivia n mambo madogomadogo, mambo ya kipuuzi.

trod; ~den pt, pp of tread.

troglodyte n (ancient) mkaa pangoni.

troika (Russian) n 1 troika: gari la

kirusi (likokotwalo na farasi watatu). 2 kikundi cha watu watatu (agh viongozi wa kisiasa).

Trojan n 1 mwenyeji wa Troy. work like a ~ fanya kazi kama punda. ~ horse n (fig) mwarabu na ngamia; kitu/mtu kutoka nje aingiaye katika maadui na kusababisha kuanguka/ kushindwa kwao.

troll1 vi vua samaki kwa mshipi (kwa kuvuta chambo nyuma ya mashua).

troll2 n (Scandinavian myth) Zimwi.

trolley; trolly n 1 toroli. 2 kiberenge. 3 ~ bus; (US) ~ car n tramu. 4 meza ndogo ya magurudumu (ya kuandikia chakula). 5 kigurudumu (kinachogusisha tramu na waya wa umeme wa juu).

trollop n 1 (colloq) mkoo. 2 malaya, kahaba.

trombone n tromboni: trombonist

n mpiga tromboni.

troop n 1 kundi, jeshi. 2 (pl) wanajeshi, askari, kikosi cha wanajeshi. ~ carrier n meli/ndege/gari la kubebea wanajeshi. ~ ship n meli ya kubebea wanajeshi. 3 kikosi cha askari wa mizinga, vifaru au farasi. 4 kombania ya maskauti wa kiume. vt,vi 1 enda katika kundi. 2 ~ the colours (GB

mil) onyesha/tembeza bendera katika kikosi. ~ing the colour sherehe ya kuonyesha bendera za kikosi. ~er n 1 askari wa farasi au vifaru. 2 (US) askari polisi wa jimbo. swear like a ~er tukana sana, toa matusi sana.

trope n tamathali.

trophy n 1 kikombe. 2 kumbukumbu ya ushindi. 3 nyara.

tropic n 1 tropiki. 2 the ~s n nchi za

joto/tropiki. ~al adj 1 -a tropiki, -a joto jingi, -a hari nyingi. ~ally adv.

trot vt,vi enda matiti. 2 enda shoti,

kimbia kwa hatua fupifupi; (colloq)

trouce

tembea. 3 ~ something out (colloq) toa, onyesha. 4 tembeza mtu. n 1 (sing only) mwendo wa matiti. on the ~ (sl) mfululizo, moja baada ya nyingine. be on the ~; keep somebody on the ~ (colloq) shughulika; shughulisha; enda/peleka mbio; (sl) kimbia, toroka (jela) be on the ~ ;(US) have the ~s (colloq) harisha, endesha. 2 kipindi/wakati wa kutembea. ~ter n 1 farasi aliyefunzwa kwenda matiti. 2 (usu pl) makongoro/kwato ya kondoo au nguruwe.

troth n (arch) plight one's ~ ahidi

(agh kufunga ndoa).

troubadous n (hist) mshairi/mwimbaji mtembezi.

trouble vt,vi 1 taabisha, chokoza, sumbua. 2 ~ somebody to do something; ~ somebody for something sumbua mtu may I ~ you for a cigarette naomba sigara. 3 jisumbua. 4 tia wasiwasi, hangaisha. fish in ~d water jaribu kunufaika kutokana na vurugu. n 1 hofu, fadhaa; taabu, shida. in ~ matatani; mashakani; -enye mateso. ask/look for ~ (colloq) jitakia taabu/adha. get into ~ jitia katika matatizo. get somebody into ~ kalifisha; (sl) tia mimba (msichana asiyeolewa). 2 (sing only) msumbufu; usumbufu, taklifu, shida. 3 fujo/machafuko/ vurugu (la kijamii au kisiasa). 4 ugonjwa; tatizo (la afya). 5 (compounds) ~maker n mchochezi; mkorofi. ~shooter n msuluhishi. ~some adj -a udhia, sumbufu, -a taabu, -chokozi. ~spot n mahali pa fujo/machafuko (ya kisiasa au kijamii). troublous adj (lit) -a shida, -liochafuliwa.

trough n 1 kihori. 2 chombo cha

kukandia mikate. 3 bonde kati ya mawimbi baharini. 4 ukanda wa hewa nyepesi kati ya kanda mbili za hewa nzito.

trouce vt shinda sana, chapa sana;

karipia. trouncing n.

troupe

troupe n kundi (la wachezaji, waimbaji, n.k.). ~r n mwanachama wa kundi la waigizaji he is a good ~r mchapa kazi bora.

trouser n (pair of) ~s suruali (attrib) - a suruali.

trousseau n marembo na mavazi (agh

ya bibi arusi).

trove n see treasure.

trowel n 1 mwiko wa mwashi. 2 kikoleo cha kupandia mimea.

troy n tola.

truant n mtoro (shuleni). play ~ toroka (kazi, chuoni); (attrib) (of persons their conduct, thoughts, etc) -tegaji; -zururaji; -toro. truancy n utoro; utegaji; uzururaji.

truce n (makubaliano ya) kusimamisha vita kwa muda/kusitisha vita (k.m. kwa ajili ya kuondoa majeruhi).

truck1 n 1 kubadilishana (bidhaa), mali kwa mali. have no ~ with -tokuwa na uhusiano na. 2 garden ~ n (US) mazao ya bustani (matunda/mboga) ya kuuza sokoni. 3 ~ (system) n (hist) malipo ya ujira kwa bidhaa/vitu.

truck2 n 1 (GB) behewa la mizigo. 2 (US) lori. 3 toroli, mkokoteni.

truckle1 vi ~ to kubali/salimu amri kwa woga.

truckle2 n ~ bed n kijitanda (hasa

chenye vigurudumu katika matendegu yake kinachoweza kusogezwa ndani ya kingine).

truculent adj gomvi; -a kutaka shari/

ugomvi. truculence n truculency n ugomvi, shari.

trudge vi burura miguu, jikokota, enda kwa taabu/uchovu. n mwendo mrefu wa kuchosha.

true adj 1 kweli. come ~ tokea (kuwa) kweli. 2 ~ (to) amini, aminifu. ~ blue n, adj mwenye msimamo. ~ hearted adj aminifu. ~ love n mpenzi (wa dhati). 3 halali; halisi. 4 ~ to type -enyewe hasa, -enye kufuatana na aina/jinsi yake. 5 imara, -liofungwa kwa usahihi. 6 sawa, sahihi; halisi a ~ copy of

trunk

document nakala halisi. n (only in) out of ~ siyo halisi/isiohalisi; siyo sahihi adv (with certain vv) kweli, kwelikweli, hakika. vt ~ something up fanya halisi; rekebisha, sawazisha. truism n kauli ya kweli/ya wazi mno (kiasi kwamba hakuna hata haja ya kuitoa). truly adv 1 kweli. 2 kwa hakika; kwa dhati. truth 1 ukweli. moment of truth kilele cha tatizo/majaribu; ufunuo. 2 (maneno ya) kweli. tell the truth sema kweli. to tell the truth (when making a confession) kusema kweli, kwa kweli. 3 imani. truthful adj 1 (of persons) kweli. 2 kweli. truthfully adv. truthfulness n ukweli.

truffle n aina ya uyoga (unayokua

chini ya ardhi).

trump1 n 1 turufu. play one's ~ card (fig) jaribu kupiku, tumia silaha ya mwisho, tumia kitu bora ulicho nacho ili kushinda. turn up ~s (colloq) fanikiwa/pata matokeo mazuri kuliko ilivyotazamiwa; bahatika, wa na sudi. 2 (colloq) muungwana; rahimu, karimu. vt, vi 1 piku, cheza turufu. 2 (usu passive) ~ something up tunga, zua.

trump2 n (lit) (mkowa) tarumbeta/ parapanda. the last ~; the ~ of doom parapanda ya kiama.

trumpery n mambo ya kishaufu/ovyo; upuuzi adj shaufu, hafifu, -a ovyo.

trumpet n 1 tarumbeta; baragumu, parapanda. blow one's own ~ (fig) jivuna, jisifu. 2 sauti ya tarumbeta. vt,vi 1 eneza, vumisha, tangaza (kwa kusifu). 2 (esp of elephant) piga makelele.

truncate vi kata, fupisha.

truncheon n kirungu, rungu, kibarango.

trundle vt,vi sukuma; vingirisha, bingirika. ~ bed n (US) see truckle bed.

trunk n 1 shina. 2 pingiti, kiwiliwili

(bila kichwa, miguu wala mikono). 3 (of elephant) mkono, mkonga,

truss

mwiro. 4 sanduku, kasha. 5 (pl) kaptura. 6 (US) buti la gari. 7 (attrib) ~ call n simu ya mbali. ~ line n reli kuu; njia ya simu ya mbali. ~- road n barabara kuu.

truss n 1 (GB) mzigo wa majani/nyasi/

chakula (cha ngombe, farasi, n.k.), robota, mtumba. 2 mhimili, farasi. 3 mkanda avaao mgonjwa wa henia. vt ~ something (up) funga, fungasha. tegemeza, egemeza, himili.

trust1 n 1 ~ (in) imani. on ~ bila ushahidi/uchunguzi/ithibati; kwa itibari. 2 wajibu. 3 (leg) amana. ~ money; ~ fund n mfuko wa dhamana, fedha ya amana. 4 ushirika wa wafanya biashara. vt,vi 1 amini, -wa na imani na. ~ in somebody amini. 2 ~ to something tegemea kitu. 3 ~ something to somebody aminisha, kabidhi. 4 amini, ruhusu. 5 kopesha. 6 tegemea, tumaini. ~ful; ~ing adj -enye kuamini, -enye imani. ~fully; ~ingly adv. ~worthy adj aminifu, -a kutegemewa. ~worthness n. ~ee n mdhamini. ~eeship n 1 uamana. 2 udhamini T~ eeship Territory Nchi ya Udhamini (wa Uingereza) Public T~ee kabidhi wasii adj (arch orhum) -aminifu, tumainifu, -a kutegemewa. n mfungwa aliyepewa marupurupu jela kwa ajili ya maadili mema/ uaminifu wake kwa utawala wa jela.

try1 vt, vi 1 jaribu, jitahidi, fanya bidii. 2 (judge by law) shtaki; sikiliza (kesi). 3 (test, examine) jaribu. ~ something on jaribu (nguo, n.k.); (colloq) jaribu, thubutu. ~ something out tumia kwa majaribio. ~-out n jaribio la awali. 4 ~ for something jaribu kupata/omba kitu, (k.m. kazi). 5 sumbua, chosha. tried adj -liojaribiwa, mjarabati; -a kutegemewa. trier n asiyechoka kujaribu/kujitahidi. ~ing adj sumbufu, -a kusumbua; -a kuchosha n 1 jaribio. 2 (rugby) bao, goli.

tryst n (arch) (miadi ya) kuonana (agh ya wapenzi).

tuition

Tsar n; Tsarina see czar; czarine.

tsetse; ~fly n mbung'o, chafuo, ndorobo.

T-shaped adj -enye umbo la herufi T. T-shirt fulana ya mikono.

T-square n kipande chenye umbo la

herufi T kinachotumika katika kuchora picha, michoro, n.k.

tub n 1 beseni, hodhi, pipa. ~ thumper n mhamasishaji (sana). 2 (colloq) bafu. 3 (also ~ful) n beseni/bafu tele. 4 (colloq) boti lililozeeka/kuukuu.

tubby adj nenenene.

tube n 1 neli, bomba. ~ well n kisima cha neli. 2 kioo/taa ya TV. 3 (London) reli ya chini ya ardhi. 4 (of toothpaste, etc) tyubu. 5 (med)

(ki)fuko, neli. tubing n kifaa cha neli/bomba. tubular adj -enye umbo la neli. ~less adj sio na tyubu.

tuber n kiazi, tunguu, mzizi unaohifadhi chakula cha mmea (agh huwa mnene).

tuberculosis (abbr TB) n kifua kikuu. tuberculous adj - a kifua kikuu. tubercular adj -loathiriwa na kifua kikuu.

tuck n 1 kunjo, pindo, kunyanzi. 2 (GB) chakula, (hasa keki, n.k.). ~-shop n duka la vyakula vitamu (agh shuleni/chuoni). vt,vi 1 weka, chomekea, ingiza ~ in a shirt chomekea shati ~ in a child futika mtoto. 2 ~ in -la kwa furaha/uchu. ~ into something -la kwa furaha. ~ in n mlo kamili.

tucker n mtandio. one's best bib and ~ (colloq) nguo za kutokea.

Tuesday n Jumanne.

tuft n kishungi, kishada; bwenzi a ~ of grass kishungi cha majani adj -enye kishungi.

tug vt,vi ~ (at) vuta kwa nguvu, vuta

ghafla. n 1 mvuto wa nguvu/ghafla; mchezo wa kuvuta jugwe, jugwe; mvutano, vuta nikuvute. 2 ~ (boat) n stima ya kuvuta meli kubwa.

tuition n 1 mafundisho binafsi. 2 (tuition fee) ada ya mafundisho.

tulle

tulle n hariri nyororo.

tumble vi,vt 1 anguka ghafla na kwa vurumai, poromoka. 2 gaagaa, enda juu na chini, huku na huko bila kutulia. 3 dhoofu, konga, chakaa. ~ down (attrib) adj -liochakaa, bovu. 4 ~ to something (colloq) gundua, tambua, ng'amua (kitu). 5 chafua, fuja, vuruga. 6 angusha; mwaga; pindua. n 1 mwanguko, anguko. a nasty ~ n anguko baya. 2 vurugu. ~ weed n (US) jani liotalo jangwani.

tumbler n 1 (glass) bilauri. 2 (small

moving part) ulimi/kipande (ndani ya kufuli au kitasa). 3 (acrobat) mwana sarakasi. 4 njiwa ajipinduaye wakati wa kuruka. ~ful n bilauri tele.

tumbrel/tumbril n (hist) mkokoteni

(hasa uliotumiwa kubebea wafungwa kwenda kukatwa vichwa wakati wa mapinduzi ya Ufaransa).

tumid adj 1 (of parts of the body) -liovimba. 2 (style) liotiwa chumvi.3 (fig of style of writing) -enye mbwebwe/mikogo, -a maneno magumu. ~ity n 1 uvimbe. tumescent adj -liovimba; -enye kuvimba. tumescence n.

tummy n (colloq) tumbo.

tumour/tumor n kivimbe, uvimbe.

~ous adj -enye uvimbe.

tumult n 1 ghasia; makelele, zahama, msukosuko. 2 mfadhaiko, kuchanga- nyikiwa. ~uous adj - a makelele, -liochafuka, -enye fujo/ghasia, -a zahama. ~uously adv.

tumulus n kichuguu (aghalabu juu ya kaburi la zamani)

tun n kasiki kubwa la bia/mvinyo

(galoni 252). vt weka katika kasiki.

tuna n tuna, jodari.

tundra n tundra: tambarare pana isiyokuwa na miti (katika Urusi na Siberia).

tune n 1 tuni, lahani. 2 mafuatano ya sauti, mlingano, ulinganifu wa sauti, utaratibu. 3 in/out of ~ fuata/-tofuata mahadhi. 4 (fig) wiano, uelewano. 5 (fig uses) change one's~; sing another ~ badili

turf

mwenendo/tabia/msimamo. to the ~ of (colloq) kiasi cha. vt,vi 1 rekebisha sauti/lahani. ~ up anza kurekebisha sauti, lahani. tuning fork n uma ya tuni. 2 ~ in (to) rekebisha ili kupokea sauti za angani; sikiliza; (fig) elewa/fahamu mambo yasemwayo na watu wengine. 3 rekebisha/tuni injini (ya gari, pikipiki, n.k.). ~r n mrekebishaji sauti/injini; kipokea ishara, mawimbi (katika redio). ~ful adj ~fulness n.

tung-oil n mafuta/utomvu wa vanishi.

tungsten n madini ya kutengeneza chuma cha pua na filamenti za taa za umeme.

tunic n 1 gwanda. 2 blauzi. 3 koti refu; kanzu fupi.

tunnel n njia ya barabara/reli n.k. ya

chini kwa chini mwa mlima, mto, n.k.; shimo la kupenya ndani. vi,vt ~ (into/through) chimba upenyo chini ya.

tup n kondoo dume.

tuppence n (colloq) peni mbili. tuppeny; tupenny adj - a kugharimu peni mbili; (fig) isiyo na thamani kubwa; bure ghali.

tu quo-que n (lat) (used in retort) hata

wewe!

turban n kilemba. ~ed adj liovishwa kilemba, -enye kilemba.

turbid adj 1 (of liquid) liotibuliwa,

-enye matope, liochafuka. 2 (fig) liochanganyikiwa, liovurugika. ~ness. ~ity n.

turbine n tabo: injini za maji/mvuke/ hewa/gesi. turbogenerator n tabo; jenereta; jenereta la mvuke/gesi.

turbojet n tabo: jeti; ndege yenye injini ya mvuke/gesi.

turboprop n see turbojet.

turbulent adj -a ghasia, -siyodhibitika, -siotawalika. turbulence n fujo, ghasia, zahama; maasi. ~ly adv.

turd n (sl) kimba, jivi.

tureen n bakuli la mchuzi/mboga.

turf n 1 majani mororo na udongo

wake. the ~ n uwanja wa

turgid

mashindano/mbio za farasi; weledi/shughuli za mashindano ya farasi. be on the ~ jishughulisha na mambo ya mashindano ya farasi. ~ accountant; ~ commission agent n see book maker. 2 pande la majani na udongo wake lililokatwa. vt 1 funika ardhi na pande la majani lenye udongo wake. 2 ~ out (GB sl) tupa nje, fukuza.

turgid adj 1 -liovimba, -liotutuka,

-liotutumka. 2 (of language) -a kujivuna, -a kiburi, -a kutakabari; -a maneno makuu; -a kujishaua. ~ly adv. ~ity n 1 uvimbe; kuvimba. 2 kiburi, majivuno.

Turk n Mturuki. ~ish n; adj -a Mturuki/Kituruki. ~ish bath n josho la mvuke halafu kwa maji na mchuo; hamamu. ~ish delight n halua. ~ish towel n taulo (yenye nyuzinyuzi zenye kunywa maji).

turkey n 1 batamzinga. 2 (US sl) ushinde. cold ~ n uachaji ghafla wa kula dawa za kulevya; zimbaa; kauli thabiti. talk ~ (US sl) sema wazi bila kuficha.

turmeric n bizari, manjano.

turmoil n ghasia, zahama, machafuko, msukosuko.

turn n 1 mzunguko three ~s of the wheel mizunguko mitatu ya gurudumu. ~ of the century mwanzo wa karne mpya. on the ~ karibu ya kugeuka. done to a ~ (of food) iva/pikwa vizuri kabisa. 2 badiliko la uelekeo, kona, kuruba sudden ~s in the road kona za ghafla barabarani. at every ~ (fig) mara kwa mara. 3 badiliko la hali The sick man took a ~ for the better mgonjwa alipata ahueni. 4 zamu (ya kufanya kitu). (do something) ~ and ~ about (of two or more persons) (fanya) mmoja baada ya mwingine, fanya jambo kwa zamu. by ~s (of persons) kwa mzunguko/duru; kwa zamu. in ~ (of two persons) kwa zamu. out of ~ kabla/baada ya zamu (yako). take ~ (at something); take

turn

~s about fanya kwa zamu, fanya kwa kupokezana. 5 tendo, kitendo kinachoathiri mtu). one good ~ deserves another (prov) matendo mema sharti yalipwe. do somebody a good/bad ~ tendea mtu wema/ ubaya; saidia/to saidia. 6 uelekeo asilia; kipaji a boy with a mechanical ~ mtoto mwenye uelekeo wa kiufundi/kipaji cha ufundi. 7 nia, matakwa, haja. serve one's ~ kidhi matakwa/haja ya mtu, faa. 8 kipindi, kifupi cha mishughuliko I'll take a few ~s before I go for lunch nitazunguka/ tembea kidogo kabla ya kwenda kula chakula cha mchana. 9 (colloq) mshituko, fadhaa, hofu it gave me quite a ~ ilinishtusha/tia hofu. 10 igizo fupi. star ~ n igizo linalopendwa sana, igizo maarufu (kwenye TV). vt,vi 1 zungusha; zunguka; pindua; pinduka; geuza; geuka the earth ~s round the sun dunia hulizunguka jua. ~ one's mind/thoughts/attention to something elekeza mawazo yako, n.k. upande fulani. ~ one's hand to something (weza ku)fanya jambo/kazi fulani. ~ a deaf ear to something -tosikiliza, -tojali. ~ somebody's flank; ~ the flank of somebody zingira ili kushambulia; (fig) shinda kwa akili; shinda katika malumbano. 2 ~ (something) (into something), geuza; geuka, badilika; badilisha. ~ somebody's brain vunga/rusha akili, tia wazimu. ~ somebody's head vimbisha kichwa. 3 fikia (kiwango fulani) na kupita he has ~ed four amefikia miaka minne, ana miaka minne sasa. 4 kereza; (fig) -pa umbo la kupendeza wood/metal that ~s mbao/chuma kinachoweza kukerezwa. 5 (of garment) shona (kwa kupindua ndani nje). ~ coat n mtu anayehama chama kimoja na kujiunga na kingine; msaliti. 6 (compounds) ~ cock n mtumishi anayefunga/

turn

fungulia maji. ~key n bawabu; askari jela. ~ pike n (hist) lango/kizuizi katika barabara inayolipiwa ushuru wa barabara; (US) barabara inayolipiwa ushuru. ~ spit n (hist) mbwa/mtumishi anayegeuza kibanio cha nyama inayookwa. ~ table n kikalio cha sahani za santuri. 7 (special uses with adverbial particles and preps) ~ (somebody) about geuza. about ~ (as a military command, in drills, etc) nyuma geuka. ~ somebody adrift telekeza, tupa. ~ (somebody) against somebody chukiza, chochea uadui na. ~ (somebody) aside (from) (more usu ~ away) geuza mtu (aelekee upande mwingine). ~ (somebody) away geuka (upande) mtu asikuangalie; kataa (kuangalia/kukaribisha, n.k.). ~ (somebody/something) back rudisha; rudi. ~ (something) down kunja (k.m, ukosi n.k.); teremsha (k.m. utambi wa taa); punguza; pindua karata. ~ somebody/something down katalia. ~ in (colloq) enda kulala. ~ in on oneself/itself jitenga. ~ somebody in (colloq) peleka mtu polisi. ~ (something) in kunja/ingiza ndani. ~ something in (colloq) kabidhi/rudisha kwa mhusika; elekea/ elekeza ndani. ~ something off unga (bomba) zima (mitambo, redio, taa). ~ somebody off (sl) ondolea hamu/haja/nia; chusha. ~off n kitu/mtu anayekatisha (watu) tamaa. ~ something on fungua/washa. ~ the lights on washa taa. ~ the tap on fungua bomba. ~ (somebody) on (sl) sisimua; sisimka; burudisha, furahisha. ~ on n kitu/mtu anayeburudisha/furahisha. ~on something, tegemea. ~ on somebody shambulia, chukia mtu fulani. ~ out well -wa bora mwishowe. ~ (something) out chomoza nje. ~ something out; zima/funga kung'uta (mifuko); safisha (chumba). ~ somebody/

turnery

something out toa/zalisha the school has ~ed out some first-rate scholars shule imetoa wanazuoni bora. ~(somebody) out fika (kazini, kwenye shughuli, n.k.); (colloq) amsha, toka kitandani. ~ somebody out (of/from something) fukuza kwa nguvu/vitisho, n.k. ~ed out adj (of a person, equipment, etc) liovalia; liovishwa. ~ out n mahudhurio; (kipindi cha) usafi; hali ya unadhifu; mali iliyozalishwa/tengenezwa. ~ (somebody/something) over pindua; pinduka. ~ something over pata; patia; hariji his business ~s over sh 90000/= a week biashara yake humpatia shs 90000/= kwa wiki. ~ something over in one's mind fikiria/fikiri (kabla ya uamuzi). ~ something/somebody over (to somebody) kabidhi kitu/mtu fulani kwa mtu mwingine. ~over n mapato na matumizi; kiasi (cha watu, wanafunzi, wafanyakazi, n.k.) waliofika kujaza nafasi; pai yenye jamu, nyama, n.k. ndani. ~ (something/somebody) round geuza; geuka. ~ round n (esp of a ship or aircraft); kipindi cha kujiandaa na kuanza safari nyingine (baada ya kufika. ~ to fanya kazi. ~ to somebody endea au omba msaada kwa. ~ up fika, hudhuria; onekana hasa kwa bahati; (of an opportunity, etc) fika, wadia, patikana. ~ (something) up kunja (kuelekea juu). ~ up your sleeves kunja mikono yako; onyesha, weka wazi. ~ somebody up (colloq) tapisha; chafua roho. ~ up one's nose at something (fig) dharau, beza. ~ up n (for a book) tukio la kushangaza lisilotarajiwa; (of trousers) mkunjo (mguuni). ~ upon shambulia. ~ing n 1 kona, njia panda. ~ingpoint n 1 (fig) kipindi muhimu. 2 mahala pa kugeuka. 3 jambo kuu/muhimu.

turnery n 1 kiwanda cha kukereza. 2

vitu vilivyofanyiwa kerezo. turner n

turnip

mkereza.

turnip n ua la tanipu.

turpentine n terafini: mafuta yapatika- nayo kwenye miti fulani (agh. hutumika katika kuyeyushia na kuchanganyia rangi, vanishi, n.k.).

turpitude n uovu, ufisadi, upotovu.

turps n (colloq abbr for) turpentine.

turquoise n (rangi ya) feruzi.

turret n 1 mnara mdogo (hasa ulio kwenye kona ya jengo/ngome). 2 (in man-of -war) ngome, banda la chuma lenye mizinga.

turtle1 (usu) ~-dove n hua.

turtle2 n kasa. turn ~ (of a ship) pinduka. ~-neck(ed) adj (of a garment) kaba-shingo. ~-shell n gamba la kobe.

tusk n jino; (elephant's) pembe; (middle-sized) buri; (small) kalasha; (of boar) upamba; (of rhinoceros) kipusa. ~er n ndovu/nguruwe mwitu aliyekomaa.

tussle vi ~ (with) (colloq) pambana vikali. n pambano.

tussock n kilima cha majani.

tut, tut-tut n ebo! tamko la kuonyesha dharau; karipio; kutokubali. vi onyesha kutokubali/dharau.

tutelage n (formal) ulezi; malezi. tutelary adj (formal) -a ulezi; -a mlezi.

tutor n 1 (at colleges, etc) mkufunzi. 2 mdarisi, mwalimu binafsi. 3 (GB) mwalimu wa chuo kikuu, mhadhiri. vt 1 fundisha, funda; darisi. 2 jizoeza, dhibiti, chunga. ~ial adj -a ukufunzi. n semina ya ukufunzi.

tutti-frutti n aiskrimu ya matunda;

furuti.

tutu n sketi fupi ya wacheza baleyi.

tuxedo n koti (rasmi) la mlo wa jioni.

twaddle n upuuzi, mapiswa. vi payapaya, payuka, bwata.

twain n (arch) jozi; viwili. cut in ~

kata sehemu mbili adj -wili.

twang n 1 mlio wa uzi wa zeze au

upinde, n.k. ukipigwa. 2 (nasal) king'ong'o. vt, vi liza zeze/upinde, n.k. kwa kukwanyua, kuvuta nyuzi

twill

zake.

twas (arch or poet) it was. ilikuwa.

tweak vi binya, finya. n kufinya.

twee adj -a kujidaidai (kwa uzuri).

tweed n 1 nguo ya sufu. 2 (pl) ~s n nguo za sufu.

tween adv, prep (arch or poet) katikati. ~ decks n katikati ya sitaha.

tweet n mtwito: mlio mkali (agh wa

ndege). vi toa mlio mkali. ~er n kipaaza sauti (chenye noti za juu).

tweezers n (pl) (pair of) kikoleo; kibanio.

twelve n, adj kumi na mbili, thenashara. The T~ mitume thenashara wa Yesu Kristo. ~ month n (archaic) mwaka. twelfth adj -a kumi na mbili. n kumi na mbili, sehemu ya kumi na mbili. twelfth man n (in cricket) mchezaji wa akiba. Twelfth night n mkesha wa Epifania.

twenty n, adj 1 ishirini a young girl of ~ msichana wa miaka ishirini. 2 (pl) twenties miaka ya ishini. twentieth adj -a ishirini. n sehemu ya ishirini adj, adv mara ishirini.

twere (arch or poet) it were ilikuwa. twerp n (sl) kidumbwana, kinyangarika, bwege, fala.

twice adv mara mbili. think ~ about doing something fikiria mara mbili kabla ya kutenda. a ~-told tale hadithi inayofahamika vizuri.

twiddle vt, vi 1 sokotasokota (bila mpango). 2 ~ with something chezeachezea kitu; chezacheza; chezesha chezesha. n kusokotasokota, kugeuzageuza. twiddly adj.

twig1 n kitawi; kijiti. ~gy adj.

twig2 vt,vi (GB colloq) elewa, fahamu; tambua, gundua, ng'amua.

twilight n 1 utusiutusi wa asubuhi au jioni. 2 (fig) zama za kale (zisizofahamika). twilit adj -enye mwanga hafifu.

twill1 n aina ya kitambaa kigumu cha sufi.

twill2 (arch or poet) = it will ita.

twin

twin n 1 pacha. 2 sawa, mwenzi, mfano mmoja ~ houses nyumba pacha adj -a mfano mmoja; -a pacha. vt ~ (with) ungana na; fanya jozi. ~ned adj (attrib) ~ned (with) -a jozi, -lioshikamana/ungana (na).

twine n 1 kitani, uzi. 2 songa, sokota; (twist) sokotasokota.

twinge n mchomo (wa maumivu); kichomi. ~ of conscience n mchomo wa dhamira.

twinkle vi 1 metameta, meremeta. 2 (of eyes) ng'aa n kumetameta. 2 (of eyes) ung'avu. twinkling n (sing only) in the twinkling of an eye, kufumba na kufumbua, mara moja.

twirl vt zungusha; zunguka; zongomeza, songoa. n msokoto; kusongoa.

twist vt,vi 1 (string, rope, etc) zungusha nyuzi juu ya nyuzi nyingine. 2 suka; sokota. 3 geuza; pinda, songoa, popotoa. ~ something off songonyoa. ~ somebody's arm popotoa mkono wa mtu; (fig) (colloq) lazimisha (kwa upole/nguvu). ~ somebody round one's little finger (colloq) fanya (mtu) afanye unalotaka. 4 geuza maana ya maelezo ya mwingine. 5 betabeta, pindapinda. 6 nengua. n 1 kusokota; usokotaji. 2 misokoto, mpopotoo. 3 (of dance). the ~ n twisti, mnenguo. ~er n 1 (colloq) laghai, mrubuni. 2 tatizo, jambo gumu. tongue-~er n neno/ sentensi inayotatiza katika matamshi. ~y adj 1 -enye kubetabeta. 2 -sio nyofu, laghai.

twit1 vt tania, sutasuta.

twit2 n (sl) mpumbavu; punguani.

twitch n 1 mshtuko (aghalabu wa musuli); mtetemo wa uso. 2 kuvutwa (kwa ghafula); mpokonyo (wa ghafula). vt,vi 1 shtuka; shtusha the dog ~ed its nose mbwa alishtusha/ tikisa pua yake. 2 vuta/nyakua/ pokonya ghafla.

twitter vi (of birds) lia (kwa sauti

nyororo), imba; (of a person)

tycoon

bubujika maneno, sema harakaharaka kwa sababu ya woga/msisimko fulani. n 1 mlio (wa sauti nyororo). 2 (of persons) (colloq) (esp in) all of ~ katika msisimko fulani, -enye kiherehere.

twixt prep (arch or poet); betwixt kati.

two n,adj mbili, -wili, pili. break/cut

something in ~ vunja/kata kitu katika sehemu mbili. put ~ and ~ together fahamu kitu kutokana na mtu anavyoona, sikia, jifunza, n.k. by ~s and threes wawili wawili au watatu watatu kwa mpigo. T~ can play (at) that game tutaonana, wee ngoja tu! utaona! (compound) ~-edged adj (of a sword, etc) enye makali kuwili; (fig) (of an argument, etc) -enye maana mbili kinzani. ~-faced adj (fig) nafiki, danganyifu. ~-fold adj, adv -a mara mbili; mara dufu, mara mbili. ~-handed adj (of a sword) -a mikono miwili; (of a saw) -a (kushikwa na) watu wawili. ~ penny piece n sarafu ya peni mbili. ~ penny-half penny adj -a peni mbili na nusu; (colloq) bure ghali, -sio na thamani. ~-a- penny adj iliyo rahisi kupatikana, rahisi, -sio na thamani. ~ piece n seti ya vazi la aina moja k.m. suruali na koti lake, sketi na kikoti chake, n.k. ~-ply adj ncha mbili/unene wa aina mbili tofauti, - a tabaka mbili za unene. ~-seater n gari/ndege, n.k. yenye viti viwili tu. ~-sided adj -a njia mbili, -a pande mbili. ~some n mchezo wa watu wawili tu. ~ stroke adj (of an engine) -enye mapigo mawili, -a pistoni mbili. ~-timing adj laghai, danganyifu. ~-tongued kigeugeu. ~-way attrib adj (of a switch) -enye pande mbili za kuwasha na kuzima; (of a road) njia yenye panda mbili, -a njia mbili; (of a radio) inayopokea na kupeleka habari.

twould (arch or poet) it would inge.

tycoon n (colloq) tajiri (mwenye biashara au viwanda) maarufu,

tying

muki, bepari.

tying pres p of tie.

tyke, tike n 1 mbwa koko. 2 (as a term of abuse) mtu duni, bwege, mshenzi.

tympanum n 1 (anat) kiwambo cha sikio. 2 sikio la kati.

type n 1 (printing) herufi (za kupigia

chapa. 2 (of a person, thing, event, etc) kielezo, mfano, kifani. 3 (genus/specie) aina, jinsi, jamii men of his ~ watu wa aina yake. true to ~ mwakilishi wa jamii yake. typology n taipolojia; uainishi. 4 (compounds) ~ face n aina ya chapa. ~script n kazi iliyopigwa chapa tayari kwa kuchapishwa. ~ setter n mtayarishaji/mpangaji wa chapa. ~writer mashine ya chapa. ~ written adj iliyopigwa chapa. vt, vi 1 piga taipu. 2 panga katika aina, jinsi, jamii. typist n mpiga taipu. typify vt -wa mfano wa, wakilisha kundi/jamii fulani. typography n taipografia: sanaa/taaluma ya kupiga chapa. faults of typography makosa ya kuchapa. typographer n. mchapaji. typographic adj. typographically adv.

type-cast vt (theatre) panga mtu kuchukua sehemu anayoiweza zaidi/ inayofanana na tabia zake.

typhoid n (fever) homa ya matumbo (kuhara damu).

typhoon n tufani, kimbunga.

typhus n homa kali iletwayo na chawa.

typical adj ~ (of) -a mfano mmoja, -a mfano hasa, -a kufanana sana na asili; -a namna ile ile; -a kuwakilisha (aina/tabia,n.k.). ~ly adv kwa kufanana hasa.

tzar, tzarina

tyranny n 1 uonevu, udhalimu. 2 (despotism) udikteta, utawala wa mtu mmoja peke yake; utawala wa mabavu. tyrannical adj dhalimu, -a kikatili, -a kidikteta. tyrannize vi ~ (over) onea, dhulumu, tawala kwa mabavu, kandamiza. tyrannous adj onevu.

tyre n (US = tire) tairi, mpira.

tyro n see tiro.

tzar, tzarina n see tsar.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

INSTITUTE OF KISWAHILI RESEARCH, UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM, P. O. Box 35110, DAR-ES-SALAAM, TANZANIA.

ŠTaasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili (TUKI) 2000 Second Edition 2000
ISBN 9976 911 29 7
All rights reserved. No part of this dictionary may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Institute of Kiswahili Research.